Index 
Protokoll
PDF 194kWORD 63k
Tisdagen den 2 juli 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Öppnande av sammanträdet (första sammanträdet i det nyvalda parlamentet)
 2.Parlamentets sammansättning
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Valprövning
 5.Val av talman och vice talmän (utnämning av rösträknare)
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 7.Föredragningslista för nästa sammanträde
 8.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 20192020

Sammanträdena den 24 juli 2019

STRASBOURG

PROTOKOLL

TISDAGEN DEN 2 JULI 2019

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI

1. Öppnande av sammanträdet (första sammanträdet i det nyvalda parlamentet)

Sammanträdet öppnades kl. 10.05.

I enlighet med akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet och artikel 154.2 i arbetsordningen förklarade Antonio Tajani (ledamot som i enlighet med artikel 14.1 i arbetsordningen var tillfällig talman) Europaparlamentets första sammanträde efter valet öppnat, och höll ett kort anförande.

Parlamentet lyssnade till Europahymnen, framförd av kvartetten Avena och sångerskan Anaïs Yvoz.


2. Parlamentets sammansättning

Följande ändringar hade skett i parlamentets sammansättning sedan det avgående parlamentets sista sammanträdesperiod, som ägde rum den 15–18 april 2019.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Sergio Gutiérrez Prieto hade valts till ledamöter av Spaniens nationella parlament (Congreso de los Diputados). Då detta uppdrag är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet förklarades deras platser vakanta med verkan från och med den 21 maj 2019, i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 arbetsordningen.

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Pablo Arias Echeverría utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Teresa Jiménez-Becerril Barrio med verkan från och med den 21 maj 2019.

Jeppe Kofod hade utnämnts till utrikesminister i Danmark. Då detta uppdrag är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet förklarades hans plats vakant med verkan från och med den 27 juni 2019, i enlighet med artikel 3.2 andra stycket och artikel 4.1 i arbetsordningen.


3. De politiska gruppernas sammansättning

Följande ändringar hade skett i de politiska gruppernas sammansättning efter det avgående parlamentets sista sammanträdesperiod som ägde rum den 15–18 april 2019.

Peter van Dalen hade utträtt ur ECR-gruppen med verkan från och med den 18 juni 2019. Han tillhörde nu de grupplösa ledamöterna.


4. Valprövning

Alla handlingar gällande tillkännagivande av val av ledamöter skulle överlämnas till utskottet med ansvar för valprövning, vilket skulle inrättas i enlighet med artikel 206 i arbetsordningen.

Fram till dess att ledamöternas behörighet hade prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, skulle ledamöterna, i enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och dess organ och ha alla rättigheter av följer av uppdraget, förutsatt att de undertecknat den skriftliga förklaringen om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Enligt artikel 7 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet får de ledamöter som har uppdrag som inte är förenliga med uppdraget som ledamot i Europaparlamentet inte sitta i parlamentet. De ledamöter som ännu inte hade undertecknat förklaringen om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet uppmanades att göra detta omedelbart.


5. Val av talman och vice talmän (utnämning av rösträknare)

Valet av talman skulle ske nästa dag.

Antonio Tajani (ledamot som var tillfällig talman) meddelade att nomineringarna i enlighet med artikel 15.1 i arbetsordningen måste göras med de nominerade personernas godkännande och lämnas in av en politisk grupp eller av minst 38 ledamöter, senast kl. 22.00 på tisdagen.

Talare: Matt Carthy.

Antonio Tajani utsåg åtta rösträknare genom lottdragning för valet av talman och vice talmän.

Följande ledamöter utsågs: Jan Olbrycht, Peter Jahr, Henrik Overgaard Nielsen, Jerzy Buzek, Bernard Guetta, Alexandra Lesley Phillips, Barbara Thaler och Catherine Chabaud.


6. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna november I 2018, december 2018 och januari I 2019 finns på parlamentets webbplats.

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden februari 2019 finns på parlamentets webbplats.


7. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 640.068/OJME).


8. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 10.24.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Cioloș, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dionísio Bradford, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Dura Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evi, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, González, Gonzalez Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Legutko, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Ochojska, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Zagorakis

Senaste uppdatering: 9 september 2019Rättsligt meddelande