Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 3. srpnja 2019. - Strasbourg

18. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da je zajedno s predsjednikom Vijeća nakon prekida zasjedanja 18. travnja 2019. predsjednik Parlamenta pristupio potpisivanju sljedećih akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka) (00009/2019/LEX - C9-0012/2019 - 2016/0379(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive 2005/45/EZ o uzajamnom priznavanju svjedodžbi pomoraca koje su izdale države članice (00039/2019/LEX - C8-0227/2019 - 2018/0162(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) (00050/2019/LEX - C8-0226/2019 - 2018/0153(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila i izmjeni uredbi (EZ) br. 595/2009 i (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Vijeća 96/53/EZ (00060/2019/LEX - C8-0225/2019 - 2018/0143(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog okružja jedinstvenog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU (00038/2019/LEX - C8-0224/2019 - 2018/0139(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava (00025/2019/LEX - C8-0223/2019 - 2018/0113(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (00056/2019/LEX - C8-0222/2019 - 2018/0112(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (preinaka) (00028/2019/LEX - C8-0221/2019 - 2018/0111(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i Uredbe (EU) 2017/2107 Europskog parlamenta i Vijeća (00018/2019/LEX - C8-0220/2019 - 2018/0109(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (00064/2019/LEX - C8-0219/2019 - 2018/0105(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje (00070/2019/LEX - C8-0218/2019 - 2018/0104(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (00046/2019/LEX - C8-0217/2019 - 2018/0103(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu i o izmjeni uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 1829/2003, (EZ) br. 1831/2003, (EZ) br. 2065/2003, (EZ) br. 1935/2004, (EZ) br. 1331/2008, (EZ) br. 1107/2009 i (EU) 2015/2283 te Direktive 2001/18/EZ (00041/2019/LEX - C8-0216/2019 - 2018/0088(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (00061/2019/LEX - C8-0215/2019 - 2018/0070(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad, izmjeni uredaba (EZ) br. 883/2004, (EU) br. 492/2011 i (EU) 2016/589 i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/344 (00049/2019/LEX - C8-0214/2019 - 2018/0064(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (00029/2019/LEX - C8-0213/2019 - 2018/0061(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru i izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 (00032/2019/LEX - C8-0212/2019 - 2018/0050(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013 i (EU) br. 1286/2014 (00054/2019/LEX - C8-0211/2019 - 2018/0045(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije subjekata za zajednička ulaganja (00053/2019/LEX - C8-0210/2019 - 2018/0041(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji (00043/2019/LEX - C8-0209/2019 - 2017/0355(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (00045/2019/LEX - C8-0208/2019 - 2017/0353(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (00057/2019/LEX - C8-0207/2019 - 2017/0291(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (00024/2019/LEX - C8-0206/2019 - 2017/0143(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU (00020/2019/LEX - C8-0205/2019 - 2017/0085(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (00065/2019/LEX - C8-0204/2019 - 2016/0400A(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti) (00093/2018/LEX - C8-0203/2019 - 2016/0359(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (00059/2019/LEX - C8-0202/2019 - 2016/0074(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (00008/2019/LEX - C8-0200/2019 - 2018/0205(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o pripravnosti na rizike u sektoru električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2005/89/EZ (00073/2018/LEX - C8-0199/2019 - 2016/0377(COD))

- Uredba europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka) (00083/2018/LEX - C8-0197/2019 - 2016/0378(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (00021/2019/LEX - C8-0196/2019 - 2018/0069(COD))

- Direktiva europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnikâ od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (00042/2019/LEX - C8-0195/2019 - 2018/0081(COD))

- Odluka europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim značajkama, boljom energetskom učinkovitošću i poboljšanim sigurnosnim značajkama (00040/2019/LEX - C8-0194/2019 - 2018/0130(COD))

- Direktiva europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (00011/2019/LEX - C8-0193/2019 - 2018/0172(COD))

- Uredba europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (00076/2018/LEX - C8-0192/2019 - 2016/0084(COD))

- Direktiva europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (preinaka) (00010/2019/LEX - C8-0191/2019 - 2016/0380(COD))

- Uredba europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (00015/2019/LEX - C8-0188/2019 - 2016/0360A(COD))

- Uredba europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika, izmjeni Uredbe (EU) 2016/1627 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i (EZ) br. 1386/2007 (00034/2019/LEX - C8-0187/2019 - 2018/0304(COD))

- Direktiva europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala (00016/2019/LEX - C8-0186/2019 - 2016/0364(COD))

- Uredba europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (00047/2019/LEX - C8-0185/2019 - 2016/0361(COD))

- Direktiva europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ (00048/2019/LEX - C8-0184/2019 - 2016/0362(COD))

- Uredba europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, suspenzije obveze poravnanja, zahtjevâ za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija te zahtjevâ za trgovinske repozitorije (00073/2019/LEX - C8-0183/2019 - 2017/0090(COD))

- Uredba europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 469/2009 o svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove (00052/2019/LEX - C8-0182/2019 - 2018/0161(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/...+ (00031/2019/LEX - C8-0179/2019 - 2017/0352(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (00030/2019/LEX - C8-0178/2019 - 2017/0351(COD))

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (00026/2019/LEX - C8-0177/2019 - 2015/0287(COD))

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe, izmjeni Uredbe (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ (00027/2019/LEX - C8-0176/2019 - 2015/0288(COD)).

Posljednje ažuriranje: 10. rujna 2019.Pravna napomena