Index 
Protokoll
PDF 214kWORD 68k
Måndagen den 15 juli 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Inkomna dokument
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 8.Arbetsplan
 9.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 10.Föredragningslista för nästa sammanträde
 11.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 4 juli 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.03.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Parlamentets sammansättning

Kyriakos Velopoulos hade valts till ledamot av Greklands nationella parlament med verkan från och med den 7 juli 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och förklarade i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att platsen var vakant från och med den 7 juli 2019.

°
° ° °

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att Lara Wolters utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Frans Timmermans med verkan från och med den 4 juli 2019.

De behöriga grekiska myndigheterna hade meddelat att Emmanouil Fragkos utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Kyriakos Velopoulos med verkan från och med den 10 juli 2019.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Lara Wolters och Emmanouil Fragkos, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit begäranden från grupperna PPE och ECR om att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Andrius Kubilius i stället för Hildegard Bentele

AFCO-utskottet: Geert Bourgeois i stället för Ryszard Antoni Legutko

underutskottet DROI: Assita Kanko i stället för Witold Jan Waszczykowski

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

°
° ° °

Talare: Richard Corbett.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att förhandla fram och ingå ett avtal med Schweiz som tillåter cabotagetrafik vid tillhandahållandet av internationella persontransporter med buss i de båda ländernas gränsregioner (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till stöd för Rumänien, Italien och Österrike (COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO, TRAN

- Förslag till rådets beslut om Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan (09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, PECH

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och bilagan till detta, samt rådets rambeslut 2009/905/RIF om ackreditering av tillhandahållare av kriminaltekniska tjänster som utför laboratorieverksamhet (08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE

- Förslag till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2019/000 TA 2019 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till nominering till posten som vice ordförande för den gemensamma tillsynsmekanismen (N9-0008/2019 - C9-0028/2019 - 2019/0903(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON


7. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna januari II 2019 och mars I 2019 finns på parlamentets webbplats.


8. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna juli II 2019 (PE 640.119/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

GUE/NGL-gruppen begärde att debatten om uttalandet av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Venezuela (punkt 26 i PDOJ) inte skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Michael Gahler yttrade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (83 röster för, 142 röster emot, 72 nedlagda röster).

Onsdag

GUE/NGL-gruppen begärde att man som tredje punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde, dvs. efter uttalandena av rådet och kommissionen om områden med ren luft i EU-städer (punkt 32 i PDOJ), skulle föra in uttalanden av rådet och kommissionen om förbindelserna mellan EU och Mercosur.

Talare: Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Christophe Hansen yttrade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Talare: Chris Davies, ordförande för utskottet PECH, Robert Rowland och Claire Fox.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


9. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 172 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Loránt Vincze, John Howarth, Irena Joveva, Christian Allard, Ruža Tomašić, Giorgos Georgiou, Matthew Patten, Andrea Bocskor, Corina Crețu, Izaskun Bilbao Barandica, Susanna Ceccardi, Marc Botenga, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Nicolás Gonzalez Casares, Valter Flego, Nicolaus Fest, Zbigniew Kuźmiuk, João Ferreira, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lara Wolters, Peter Kofod, Daniel Buda, Jude Kirton-Darling och Franc Bogovič.


10. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 640.119/OJMA).


11. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 17.53.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar, Ainslie, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Andresen, Andrieu, Androuët, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bilbao Barandica, Bilčík, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Blaga, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Cañas, Carême, Carthy, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Crețu, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Daly, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donato, Dorfmann, Düpont, Durand, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, Eppink, Ernst, Eroglu, Evren, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Ferreira, Fest, Fidanza, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Gade, Gahler, Galvez Muñoz, Gamon, Gancia, Garcia Del Blanco, García Muñoz, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Gieseke, Goerens, González, Gonzalez Casares, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualtieri, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ījabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Jurgiel, Juvin, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kolaja, Kolakušić, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Lagodinsky, Lagos, Lange, de Lange, Langensiepen, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lins, Lizzi, Longworth, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melchior, Metsola, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mohammed, Molnár, Monteith, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Pelletier, Pereira Sandra, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Pieper, Pignedoli, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Plumb, Polčák, Pollák, Porritt, Procaccini, Pugh, Radtke, Rafaela, Rafalska, Regimenti, Reintke, Ressler, Ries, Riquet, Ritchie, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomc, Torvalds, Tóth, Toussaint, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urtasun, Ušakovs, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Dionísio Bradford, Ochojska

Senaste uppdatering: 6 september 2019Rättsligt meddelande