Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. júla 2019 - Štrasburg

2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 144 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Hongkongu (2019/2732(RSP))

—   Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Alyn Smith, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alexandra Louise Phillips, Gina Dowding, Saskia Bricmont, Ernest Urtasun, Viola von Cramon a Pierrette Herzberger-Fofana, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Hongkongu (B9-0013/2019);

—   Anna Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii v Hongkongu (B9-0015/2019);

—   Kati Piri a Tonino Picula, v mene skupiny S&D, o situácii v Hongkongu (B9-0017/2019);

—   Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Leila Chaibi, Miguel Urbán Crespo, María Eugenia Rodriguez Palop, Manon Aubry, Stelios Kouloglou a Anne-Sophie Pelletier, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Hongkongu (B9-0019/2019);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, o situácii v Hongkongu (B9-0021/2019);

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew Europe, o situácii v Hongkongu (B9-0023/2019).

II.   Situácia na hranici medzi USA a Mexikom (2019/2733(RSP))

—   Tineke Strik, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Magid Magid, Damien Carême, Yannick Jadot, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Niklas Nienaß, Gina Dowding, Ernest Urtasun, Ellie Chowns, Grace O'Sullivan, Scott Ainslie, Salima Yenbou, Caroline Roose, Sarah Wiener, Reinhard Bütikofer a Pierrette Herzberger Fofana, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii na hranici medzi USA a Mexikom (B9-0014/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Witold Jan Waszczykowski a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii na hranici medzi USA a Mexikom (B9-0024/2019);

—   Susanna Ceccardi, Gerolf Annemans, Georg Mayer, Lars Patrick Berg, Peter Kofod a Jérôme Rivière, v mene skupiny ID, o situácii na hranici medzi USA a Mexikom (B9-0026/2019);

—   Kati Piri a Nacho Sanchez Amor, v mene skupiny S&D, o situácii na hranici medzi USA a Mexikom (B9-0027/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, José Gusmão, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Malin Björk, Manon Aubry, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Sira Rego, Stelios Kouloglou a Anne Sophie Pelletier, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii na hranici medzi USA a Mexikom (B9-0028/2019);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler Lima, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Roberta Metsola, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Andrzej Halicki, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, David Lega a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, o situácii na hranici medzi USA a Mexikom (B9-0029/2019);

—   Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew Europev mene skupiny Renew, o situácii na hranici medzi USA a Mexikom (B9-0030/2019).

III.   Rusko, najmä situácia environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (2019/2734(RSP))

—   Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, Catherine Rowett, Viola Von Cramon Taubadel, Petra De Sutter, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Henrike Hahn, Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Gina Dowding a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Rusku, najmä situácii environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (B9-0012/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz Wolski, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Charlie Weimers, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR, o Rusku, najmä situácii environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (B9-0016/2019);

—   Kati Piri a Isabel Santos, v mene skupiny S&D, o Rusku, najmä situácii environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (B9-0018/2019);

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Manon Aubry, Stelios Kouloglou a Anne Sophie Pelletier, v mene skupiny GUE/NGL, o Rusku, najmä situácii environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (B9-0020/2019);

—   Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler Lima, Loránt Vincze, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari a Sandra Kalniete, v mene skupiny PPE, o Rusku, najmä situácii environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (B9-0022/2019);

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew Europev mene skupiny Renew, o Rusku, najmä situácii environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (B9-0025/2019).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku

Posledná úprava: 28. novembra 2019Právne oznámenie