Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 255kWORD 76k
Neljapäev, 18. juuli 2019 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Olukord Hongkongis
  3.2.Olukord USA ja Mehhiko piiril
 4.Tervitus
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)
  5.1.Venemaa, eelkõige mis puutub keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukorda
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Hääletused
  7.1.Olukord Hongkongis (hääletus)
  7.2.Olukord USA ja Mehhiko piiril (hääletus)
  7.3.Venemaa, eelkõige mis puutub keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukorda (hääletus)
  7.4.Olukord Venezuelas (hääletus)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 10.Hääletuse selgitused
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Petitsioonid
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungi lõpp
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dita CHARANZOVÁ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.03.


2. Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2019/2730(RSP))

Arutelu toimus 16. juulil 2019 (16.7.2019 protokollipunkt 14).

Kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López Istúriz White, Nuno Melo, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani ja Isabel Wiseler Lima fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Venezuelas (2019/2730(RSP)) (B9-0006/2019);

—   Molly Scott Cato, Anna Cavazzini, Jutta Paulus, Hannah Neumann, Pierrette Herzberger Fofana ja Viola Von Cramon Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Venezuelas (2019/2730(RSP)) (B9-0007/2019);

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Assita Kanko, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, Carlo Fidanza, Alexandr Vondra ja Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venezuelas (2019/2730(RSP)) (B9-0008/2019);

—   Kati Piri, Tonino Picula, Javi López ja Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venezuelas (2019/2730(RSP)) (B9-0009/2019);

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans ja Marie Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel olukorra kohta Venezuelas (2019/2730(RSP)) (B9-0010/2019);

—   Manu Pineda Marín, Mick Wallace, Younous Omarjee, Clare Daly, Manuel Bompard, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira, Manon Aubry ja Sira Rego fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venezuelas (2019/2730(RSP)) (B9-0011/2019).

Hääletus: 18.7.2019 protokollipunkt 7.4.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 17.7.2019 protokollipunkt 2.)


3.1. Olukord Hongkongis

Resolutsiooni ettepanekud B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019 (2019/2732(RSP))

Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Tonino Picula, Miguel Urbán Crespo, Krzysztof Hetman ja Antony Hook tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel ja Jordan Bardella fraktsiooni ID nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Maria Grapini ja Phil Bennion.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.7.2019 protokollipunkt 7.1.


3.2. Olukord USA ja Mehhiko piiril

Resolutsiooni ettepanekud B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 ja B9-0030/2019 (2019/2733(RSP))

Tineke Strik, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Miguel Urbán Crespo, Isabel Wiseler-Lima ja Sheila Ritchie tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Karen Melchior fraktsiooni Renew nimel, Susanna Ceccardi fraktsiooni ID nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, Manu Pineda fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ioannis Lagos (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Maria Arena.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Jackie Jones ja Irina Von Wiese.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.7.2019 protokollipunkt 7.2.

(Arutelu jätk: vt 18.7.2019 protokollipunkt 5)


4. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel Ukraina delegatsiooni liikmeid ja selle juhti Petro Porošenkot, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)

(Arutelu algus: vt 18.7.2019 protokollipunkt 3).

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 17.7.2019 protokollipunkt 2.)


5.1. Venemaa, eelkõige mis puutub keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukorda

Resolutsiooni ettepanekud B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019 ja B9-0022/2019 (2019/2734(RSP))

Catherine Rowett, Anna Fotyga, Isabel Santos, Michael Gahler ja Ramona Strugariu tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Andrius Kubilius fraktsiooni PPE nimel, Sergey Lagodinsky fraktsiooni Verts/ALE nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Sandra Pereira fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Bronis Ropė.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.7.2019 protokollipunkt 7.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Sophia in 't Veld, Claire Fox (juhataja vastas talle), Romeo Franz ja Marco Zanni.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlament kinnitas fraktsiooni S&D taotlusel järgmised otsused ja ametissenimetamised:

delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks: Biljana Borzan ei ole enam liige,

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Maria Grapini ja Cristian Terheş.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


7.1. Olukord Hongkongis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0013/2019

(asendades B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0021/2019 ja B9-0023/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Benoît Lutgen ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel;

—   Antony Hook, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel;

—   Reinhard Bütikofer, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon-Taubadel, Monika Vana, Hannah Neumann ja Gina Dowding fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Beata Kempa, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Assita Kanko ja Charlie Weimers fraktsiooni ECR nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0004).

(Resolutsiooni ettepanek B9-0019/2019 muutus kehtetuks.)


7.2. Olukord USA ja Mehhiko piiril (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019 ja B9-0030/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0014/2019

(asendades B9-0014/2019, B9-0027/2019 ja B9-0030/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—    Kati Piri ja Nacho Sánchez Amor fraktsiooni S&D nimel;

—    Sheila Ritchie, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Mauri Pekkarinen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel;

—    Tineke Strik, Damien Carême, Yannick Jadot, Margrete Auken, Monika Vana, Catherine Rowett, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Hannah Neumann, Erik Marquardt, Katrin Langensiepen, Molly Scott Cato, Gina Dowding, Ernest Urtasun ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0005).

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0028/2019 ja B9-0029/2019 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Martin Horwood hääletuse korralduse teemal (juhataja vastas talle).


7.3. Venemaa, eelkõige mis puutub keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukorda (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019 ja B9-0025/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0012/2019

(asendades B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0022/2019 ja B9-0025/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Antonio Tajani, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc, Eva Maydell, Andrius Kubilius, Roberta Metsola, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Milan Zver, Ivan Štefanec, Andrey Kovatchev, Peter Pollák, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Róża Thun und Hohenstein, David McAllister, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler-Lima, Loránt Vincze, Karoline Edtstadler, Dubravka Šuica, David Lega, Arba Kokalari, Sandra Kalniete, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri ja Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel;

—   Ramona Strugariu, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Jordi Cañas, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel;

—   Catherine Rowett, Sergey Lagodinsky, Alyn Smith, Markéta Gregorová, Reinhard Bütikofer, Gina Dowding, Hannah Neumann, Petra De Sutter ja Viola Von Cramon-Taubadel fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ruža Tomašić, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jan Zahradil ja Alexandr Vondra fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0006).

(Resolutsiooni ettepanek B9-0020/2019 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Petras Auštrevičius, enne hääletust.


7.4. Olukord Venezuelas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019 ja B9-0011/2019

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B9-0006/2019

(asendades B9-0006/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019 ja B9-0010/2019):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Leopoldo López Gil, Cláudia Monteiro de Aguiar, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Antonio Tajani, Isabel Wiseler-Lima, Daniel Caspary ja Nuno Melo fraktsiooni PPE nimel;

—   Kati Piri, Javi López, Tonino Picula ja Isabel Santos fraktsiooni S&D nimel;

—   Dita Charanzová, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Dacian Cioloș, Martina Dlabajová, Pascal Durand, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Cristian Ghinea, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Irena Joveva, Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Dragoş Tudorache, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne fraktsiooni Renew nimel;

—   Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Karol Karski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Raffaele Stancanelli, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Assita Kanko ja Beata Kempa fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P9_TA(2019)0007).

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0007/2019 ja B9-0011/2019 muutusid kehtetuks.)


8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Juhataja tegi parlamendile ettepaneku mitte kohaldada erandkorras kodukorra artikli 202 lõiget 3, vaid kinnitada eelmise istungi protokoll kohe.

Parlament nõustus ettepanekuga ning protokoll kiideti heaks.


9. Käesoleva istungi protokolli kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


10. Hääletuse selgitused

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised hääletuse selgitused:

Olukord VenezuelasRC-B9-0006/2019
Angel Dzhambazki.


11. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 16. septembrist 2019 kuni 19. septembrini 2019.


13. Petitsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 226 lõigetele 9 ja 10 on allpool esitatud kuupäevadel registrisse kantud järgmised petitsioonid, mis on edastatud läbivaatamiseks pädevale komisjonile.

16. juuli 2019

(*) Nimi salastatud

Kevin Schmid (nr 0297/2019); (*) (nr 0298/2019); (*) (nr 0299/2019); (*) (nr 0300/2019); (*) (nr 0301/2019); (*) (nr 0302/2019); Bert Vanhelmont (nr 0303/2019); Salvatore Abalsamo (nr 0304/2019); (*) (nr 0305/2019); (*) (nr 0306/2019); Rauta Dănuț Cătălin (nr 0307/2019); (*) (nr 0308/2019); (*) (nr 0309/2019); Belén Moreno Solano (nr 0310/2019); Aakash Basu (nr 0311/2019); (*) (nr 0312/2019); Raina Mihailova (nr 0313/2019); Ian Miles (nr 0314/2019); (*) (nr 0315/2019); Diyan Yanchev (nr 0316/2019); (*) (nr 0317/2019); Jānis Kuzins (nr 0318/2019); (*) (nr 0319/2019); Johann Dooh (nr 0320/2019); (*) (nr 0321/2019); (*) (nr 0322/2019); Hermann Winkler (Quizomat s.r.o.) (nr 0323/2019); (*) (nr 0324/2019); Richard Hajek (nr 0325/2019); Vincenzo Rizzo (nr 0326/2019); Steve Mason (nr 0327/2019); Esther Lorente (nr 0328/2019); Nuno Veríssimo Pereira (nr 0329/2019); Marios Achelleos (nr 0330/2019); Elena Blanco Fuente (nr 0331/2019); (*) (nr 0332/2019); Roberto Valentini (nr 0333/2019); (*) (nr 0334/2019); Eduardo Velázquez (nr 0335/2019); (*) (nr 0336/2019); (*) (nr 0337/2019); Steffen Müer (nr 0338/2019); Josef Kamhuber (nr 0339/2019); Antonia de los Ángeles Agular López (nr 0340/2019); (*) (nr 0341/2019); (*) (nr 0342/2019); Jorge Monteiro (nr 0343/2019); (*) (nr 0344/2019); (*) (nr 0345/2019); Mekhmed Dermendzhi (nr 0346/2019); Bert Vanhelmont (nr 0347/2019); Renato Lelli (nr 0348/2019); Enrico Semeraro (nr 0349/2019); (*) (nr 0350/2019); (*) (nr 0351/2019); (*) (nr 0352/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0353/2019); Joan Simonet Pons (nr 0354/2019); Eleni Portaliou (nr 0355/2019); (*) (nr 0356/2019); Roman Mazur (nr 0357/2019); Aĭfer Mekhmed (nr 0358/2019); Bernard Gallay (nr 0359/2019); Miguelina Sandoval Aquino (nr 0360/2019); Miquel Peralta Pujol (nr 0361/2019); (*) (nr 0362/2019); Giovanni Bonvento (nr 0363/2019); (*) (nr 0364/2019); Wigcher Geert Spanninga (nr 0365/2019); Martin Jürgens (nr 0366/2019); (*) (nr 0367/2019); (*) (nr 0368/2019); Thomas Pfister (nr 0369/2019); Lucas Estagnasié (nr 0370/2019); Stephan Szalay (nr 0371/2019); Allan Jørgensen (nr 0372/2019); (*) (nr 0373/2019); György Palla (nr 0374/2019); (*) (nr 0375/2019); Ahmad Aziz (nr 0376/2019); José Antonio Maciá Gómez (nr 0377/2019); (*) (nr 0378/2019); Zhivko Avdziev (nr 0379/2019); Andrew Mccormick (nr 0380/2019); (*) (nr 0381/2019); Bert Van Nispen (nr 0382/2019); (*) (nr 0383/2019); (*) (nr 0384/2019); Ahmad Aziz (nr 0385/2019); (*) (nr 0386/2019); Cristian Secară (nr 0387/2019); Păun Dan Alexandru (nr 0388/2019); (*) (nr 0389/2019); (*) (nr 0390/2019); (*) (nr 0391/2019); (*) (nr 0392/2019); Venancio Prieto Acosta (nr 0393/2019); Sándor Bobály (nr 0394/2019); (*) (nr 0395/2019); (*) (nr 0396/2019); (*) (nr 0397/2019); Ioan Dănuț Voda (nr 0398/2019); Helena Gawron (nr 0399/2019); Mika Kallio (nr 0400/2019); (*) (nr 0401/2019); Guillaume Boraud (nr 0402/2019); Alban Asani (nr 0403/2019); (*) (nr 0404/2019); (*) (nr 0405/2019); (*) (nr 0406/2019); Christoph Klein (nr 0407/2019); Carlo Pollice (nr 0408/2019); (*) (nr 0409/2019); (*) (nr 0410/2019); Florian Herzberg (nr 0411/2019); Vicente Vargas (nr 0412/2019); Nial Pickering (nr 0413/2019); (*) (nr 0414/2019); Noël Lucia (nr 0415/2019); Mario Fuchs (nr 0416/2019); Michele Campanelli (nr 0417/2019); Charles Litster (nr 0418/2019); Carlos Carriço (nr 0419/2019); Juan Manuel Arnal Lizarraga (nr 0420/2019); (*) (nr 0421/2019); (*) (nr 0422/2019); (*) (nr 0423/2019); Maurizio Scazzeri (nr 0424/2019); (*) (nr 0425/2019); Sascha Simon (nr 0426/2019); Patricio Oschlies Serrano (nr 0427/2019); Giampiero Tola (nr 0428/2019); (*) (nr 0429/2019); Zoltán Erdős (nr 0430/2019); Jānis Kuzins (nr 0431/2019); Celine Li Voge (nr 0432/2019); Emanuela Agnese Basilicata (nr 0433/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0434/2019); Arianna Campagnuolo (nr 0435/2019); Giovanni Bonvento (nr 0436/2019); Kristian Stoynov (nr 0437/2019); Mario Giancola (nr 0438/2019); Robert Finke (nr 0439/2019); Ahmad Aziz (nr 0440/2019); Diana Hidan (nr 0441/2019); (*) (nr 0442/2019); Lorenzo Stroppolo (nr 0443/2019); (*) (nr 0444/2019); (*) (nr 0445/2019); (*) (nr 0446/2019); (*) (nr 0447/2019); (*) (nr 0448/2019); (*) (nr 0449/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0450/2019); (*) (nr 0451/2019); (*) (nr 0452/2019); Carlos Carriço (nr 0453/2019); (*) (nr 0454/2019); (*) (nr 0455/2019); (*) (nr 0456/2019); (*) (nr 0457/2019); (*) (nr 0458/2019); (*) (nr 0459/2019); Fabio Cavallazzi (nr 0460/2019); (*) (nr 0461/2019); Guy Froment (nr 0462/2019); Kamil Aleksander Martinez Kazmierczuk (nr 0463/2019); José Augusto Dos Santos Silva (nr 0464/2019); (*) (nr 0465/2019); Elena Parente (nr 0466/2019); (*) (nr 0467/2019); Gabriela Ionescu (nr 0468/2019); Glauco Marras (nr 0469/2019); (*) (nr 0470/2019); Valentina Manfredini (nr 0471/2019); Elhar Muminovic (nr 0472/2019); Patrick Vanhoudt (nr 0473/2019); Vlad Dogaru (nr 0474/2019); José Manuel Santos Sánchez (nr 0475/2019); Holger Lüers (nr 0476/2019); Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (nr 0477/2019); (*) (nr 0478/2019); (*) (nr 0479/2019); Valentin Leupolt (nr 0480/2019); Georges Papageorgiou (nr 0481/2019); Davide Boni (nr 0482/2019); Victor Negrescu (nr 0483/2019); Martin Jürgens (nr 0484/2019); Paraskevas Louloudakis (nr 0485/2019); Lara Méndez (nr 0486/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0487/2019); Guido Schulz (nr 0488/2019); (*) (nr 0489/2019); Stefan Thien (nr 0490/2019); Xavi Galindo Ozuna (nr 0491/2019); (*) (nr 0492/2019); (*) (nr 0493/2019); Sándor Tóth (nr 0494/2019); Sándor Tóth (nr 0495/2019); Elhar Muminovic (nr 0496/2019); Sándor Tóth (nr 0497/2019); Sean Pearce (nr 0498/2019); (*) (nr 0499/2019); (*) (nr 0500/2019); Carmen Espósito (nr 0501/2019); (*) (nr 0502/2019); Olga Biskou (nr 0503/2019); Mieczysław Zych (nr 0504/2019); Philipp Schmagold (nr 0505/2019); Ton Vervloet (nr 0506/2019); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0507/2019); (*) (nr 0508/2019); Bojan Barišič (nr 0509/2019); (*) (nr 0510/2019); (*) (nr 0511/2019); Bruno Piketty (nr 0512/2019); Paula Echenique (nr 0513/2019); (*) (nr 0514/2019); Víctor Manuel Soriano i Piqueras (nr 0515/2019); Naomi Willemsen (nr 0516/2019); (*) (nr 0517/2019); Polonia Castellanos (nr 0518/2019); Manuel Pardos Vicente (nr 0519/2019); María José Estopa Jiménez (nr 0520/2019); (*) (nr 0521/2019); (*) (nr 0522/2019); (*) (nr 0523/2019); Sándor Tóth (nr 0524/2019); (*) (nr 0525/2019); Jan-Erik Hansen (nr 0526/2019); (*) (nr 0527/2019); Marta Cànaves Oriol (nr 0528/2019); (*) (nr 0529/2019); (*) (nr 0530/2019); (*) (nr 0531/2019); (*) (nr 0532/2019); Elisa De Pirro (nr 0533/2019); Michael Watts (nr 0534/2019); Tito Rodrigues (nr 0535/2019); Franz Josef Glasl (nr 0536/2019); (*) (nr 0537/2019); Marios Achelleos (nr 0538/2019); Gabrielle Dieckmann (nr 0539/2019); Thomas Bublitz (nr 0540/2019); (*) (nr 0541/2019); (*) (nr 0542/2019); (*) (nr 0543/2019); (*) (nr 0544/2019); (*) (nr 0545/2019); Ton Vervloet (nr 0546/2019); Michael Hubmann (nr 0547/2019); Nicolas Laarman (nr 0548/2019); (*) (nr 0549/2019); (*) (nr 0550/2019); (*) (nr 0551/2019); (*) (nr 0552/2019); (*) (nr 0553/2019); Krzysztof Grabowski (nr 0554/2019); (*) (nr 0555/2019); (*) (nr 0556/2019); Dániel Farkas (nr 0557/2019); (*) (nr 0558/2019); (*) (nr 0559/2019); Timothée Galvaire (nr 0560/2019); (*) (nr 0561/2019); (*) (nr 0562/2019); (*) (nr 0563/2019); (*) (nr 0564/2019); (*) (nr 0565/2019); (*) (nr 0566/2019); Christoph Klein (nr 0567/2019); (*) (nr 0568/2019); (*) (nr 0569/2019); (*) (nr 0570/2019); (*) (nr 0571/2019); Per Thomas Nilsson (nr 0572/2019); (*) (nr 0573/2019); (*) (nr 0574/2019); Bernard Rosic (nr 0575/2019); Susanne Kumlin (nr 0576/2019); Ahmad Aziz (nr 0577/2019); Gredo Förster (nr 0578/2019); Mathias Weiß (nr 0579/2019); Jiří Ježek (nr 0580/2019); (*) (nr 0581/2019); (*) (nr 0582/2019); Alejandro Domínguez (nr 0583/2019); Remo Pulcini (nr 0584/2019); Jürgen Wippler (nr 0585/2019); Petcu-Nedelcu Steluța (nr 0586/2019); (*) (nr 0587/2019); (*) (nr 0588/2019); (*) (nr 0589/2019); (*) (nr 0590/2019); Guy Froment (nr 0591/2019).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 226 lõikega 15 teada, et edastas 16. juulil 2019 pädevale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajad on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta üheski liikmesriigis.


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega (COM(2019)0600 - C9-0029/2019 - 2019/2039(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (10334/2019 - C9-0041/2019 - 2019/0807(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, CULT, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027.aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine (COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CULT, JURI

- Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine – Ioan Mircea PAŞCU (RO) (11038/2019 - C9-0044/2019 - 2019/0808(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine – Kadri SIMSON (EE) (11039/2019 - C9-0045/2019 - 2019/0809(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 - 2019/0810(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

2) parlamendiliikmed

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ohtlikke kaupu vedavate laevade parema kontrollimise vajaduse kohta (B8-0237/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek solidaarsusmaksu ja sotsiaalküsimuste kohta (B8-0261/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia ning Euroopa puu- ja köögiviljasektori toetamise kohta (B8-0262/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mario Borghezio ja Oscar Lancini. Resolutsiooni ettepanek antiikesemete turgude kaitse kohta (B8-0263/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek Euroopa usupärandi säilitamise kohta (B8-0264/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Stefano Maullu. Resolutsiooni ettepanek koolis kabe õpetamise alustamise kohta (B8-0265/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek katedraalide töökodade oskusteabe UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kandmise kohta (B8-0266/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Brando Benifei, Fabio Massimo Castaldo, Raffaele Fitto, Theresa Griffin, Oscar Lancini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Pina Picierno, Massimiliano Salini, David Maria Sassoli, Patrizia Toia, Romana Tomc ja Adina-Ioana Vălean. Resolutsiooni ettepanek raviplaani järgimise Euroopa päeva kehtestamise kohta (B9-0002/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek teadusuuringute eesmärgil toimuva lehmade fistuleerimise kohta (B9-0004/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI


15. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 11.36.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Peasekretär

President


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogdan, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Long, Longworth, López, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villumsen, Vincze, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weber, Weimers, Weiss, Wells, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Dionísio Bradford, Grant, McAllister, Ochojska, Zambelli

Viimane päevakajastamine: 28. november 2019Õigusalane teave