Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2820(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0045/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

19. Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (2019/2820(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, David Casa, Caterina Chinnici, Ramona Strugariu, Ernest Urtasun, Herve Juvin, Mislav Kolakušić, Othmar Karas, Neena Gill, Antony Hook, Mikuláš Peksa, Emil Radev, Niels Fuglsang, Ondřej Kovařík και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar και Marek Belka.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Markus Ferber, Roberta Metsola και Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández και Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano και Sophia in ’t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon Taubadel, Gwendoline Delbos Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo και Στέλιος Κούλογλου, σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (2019/2820(RSP)) (B9-0045/2019

—   Gunnar Beck, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (2019/2820(RSP)) (B9-0046/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.9.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου