Index 
Protokoll
PDF 258kWORD 74k
Torsdagen den 19 september 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (ingivna resolutionsförslag)
 3.Inkomna dokument
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare
  4.2.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
  4.3.Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Omröstning
  7.1.Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (omröstning)
  7.2.Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (omröstning)
  7.3.Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (omröstning)
  7.4.Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (omröstning)
  7.5.Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (omröstning)
  7.6.Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU (debatt)
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Framställningar
 16.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000026/2019) från Norbert Lins, till kommissionen: Patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer (B9-0051/2019)

Debatten hade ägt rum den 16 september 2019 (punkt 17 i protokollet av den 16.9.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Annie Schreijer Pierik och Herbert Dorfmann, för PPE-gruppen, om patent och växtförädlares rättigheter, i syfte att inkomma med en skriftlig inlaga till Europeiska patentverkets stora besvärskammare (mål G3/19) (2019/2800(RSP)) (B9-0040/2019);

—   Martin Häusling, för Verts/ALE-gruppen, och Dino Giarrusso, om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt (2019/2800(RSP)) (B9-0041/2019);

—   Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om patenterbarhet för växter och väsentligen biologiska förfaringssätt (2019/2800(RSP)) (B9-0042/2019);

—   Anthea McIntyre, Bert Jan Ruissen, Veronika Vrecionová och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt (2019/2800(RSP)) (B9-0043/2019);

—   Paolo De Castro, för S&D-gruppen, om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt (2019/2800(RSP)) (B9-0044/2019);

—   Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad Marius Botoş, Jérémy Decerle och Ulrike Müller, för Renew-gruppen, om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt (2019/2800(RSP)) (B9-0047/2019).

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 19.9.2019.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna (COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

DEVE

2) från ledamöterna

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om ebolautbrottet i Demokratiska republiken Kongo (B9-0031/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

DEVE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av kristna i världen (B9-0032/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Markus Buchheit. Förslag till resolution mot ett konstgräsförbud (B9-0033/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om transport av boskap från Rumänien under värmeböljor (B9-0034/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI, TRAN

- Luisa Regimenti. Förslag till resolution om olaglig familjehemsplacering av barn (B9-0035/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 18.9.2019.)


4.1. Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare

Resolutionsförslag B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 och B9-0088/2019 (2019/2821(RSP))

Sergey Lagodinsky, Nacho Sánchez Amor, Abir Al-Sahlani, Özlem Demirel och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Bernhard Zimniok för ID-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Nikolaj Villumsen för GUE/NGL-gruppen, Annunziata Mary Rees-Mogg, grupplös, Tomislav Sokol, Eero Heinäluoma, Bernard Guetta, François Alfonsi, Danilo Oscar Lancini, Giorgos Georgiou, Ioannis Lagos, Manolis Kefalogiannis, Evin Incir, Markus Buchheit, James Wells, Sara Skyttedal, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Loucas Fourlas, Costas Mavrides, Philippe Olivier, Demetris Papadakis, Pierfrancesco Majorino och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward och Manu Pineda.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 19.9.2019.


4.2. Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket

Resolutionsförslag B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 och B9-0092/2019 (2019/2822(RSP))

Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala, Neena Gill, Urmas Paet, Marisa Matias och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: David Lega för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Phil Bennion för Renew-gruppen, Nosheena Mobarik för ECR-gruppen, Julie Ward och Adam Bielan.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman och Stanislav Polčák.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 19.9.2019.


4.3. Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap

Resolutionsförslag B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 och B9-0096/2019 (2019/2823(RSP))

Anna Fotyga, Hannah Neumann, Jytte Guteland, María Soraya Rodríguez Ramos, Željana Zovko och Cornelia Ernst redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Radosław Sikorski för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Luisa Porritt för Renew-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Mick Wallace för GUE/NGL-gruppen, Belinda De Lucy, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Maria Arena, Phil Bennion, Jérôme Rivière, Assita Kanko, Eugenia Rodríguez Palop, Matthew Patten, Jackie Jones, Christophe Grudler, Isabella Tovaglieri, Ryszard Czarnecki, Evelyn Regner, Karin Karlsbro, Charlie Weimers, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Jadwiga Wiśniewska, Josianne Cutajar och Samira Rafaela.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Clare Daly, Seán Kelly, Ben Habib och Julie Ward.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 19.9.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.46.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.02.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade meddelat talmannen om en beslutad ändring av utnämningen till en delegation:

Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Juozas Olekas i stället för Sven Mikser

Detta beslut ska träda i kraft på dagen för tillkännagivandet.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


7.1. Situationen i Turkiet, särskilt avsättandet av valda borgmästare (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0048/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 och B9-0088/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0048/2019

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0049/2019

(ersätter B9-0049/2019, B9-0083/2019, B9-0084/2019, B9-0085/2019 och B9-0088/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Antonio López Istúriz White, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Loránt Vincze, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Paulo Rangel, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev och Ioan Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen;

—   Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Sergey Lagodinsky, Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Klaus Buchner, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak och Tineke Strik, för Verts/ALE-gruppen;

—   Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Kateřina Konečná, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Manu Pineda och Ellie Chowns, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0017)

(Resolutionsförslag B9-0082/2019 bortföll.)


7.2. Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 och B9-0092/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0050/2019

(ersätter B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019, B9-0091/2019 och B9-0092/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, David Lega, Antonio López Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Željana Zovko, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler Lima, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Agnes Jongerius, för S&D-gruppen;

—   Urmas Paet, Atidzhe Alieva Veli, Abir Al Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Klaus Buchner, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski och Assita Kanko, för ECR-gruppen;

—   Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo och Miroslav Radačovský.

Antogs (P9_TA(2019)0018)


7.3. Iran, särskilt situationen för kvinnorättsförsvarare och fängslade EU-medborgare med dubbla medborgarskap (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019, B9-0095/2019 och B9-0096/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0089/2019

(ersätter B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019 och B9-0096/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, David McAllister, Arba Kokalari, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Romana Tomc, Karoline Edtstadler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Vangelis Meimarakis, Milan Zver, Manolis Kefalogiannis, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Tomasz Frankowski, Esther de Lange, Francisco José Millán Mon, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev och Ioan-Rareş Bogdan, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Jytte Guteland, för S&D-gruppen;

—   María Soraya Rodríguez Ramos, Luisa Porritt, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Chris Davies, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Fredrick Federley, Valter Flego, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen;

—   Hannah Neumann, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Catherine Rowett, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, Viola Von Cramon-Taubadel, Kim Van Sparrentak, Tineke Strik och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Ruža Tomašić, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski och Assita Kanko, för ECR-gruppen;

—   Martin Buschmann, Fabio Massimo Castaldo och Cornelia Ernst.

Antogs (P9_TA(2019)0019)

(Resolutionsförslag B9-0095/2019 bortföll.)


7.4. Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 16 september 2019 (punkt 17 i protokollet av den 16.9.2019).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den19 september 2019 (punkt 2 i protokollet av den 19.9.2018).

Resolutionsförslag B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 och B9-0047/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0040/2019

(ersätter B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019 och B9-0047/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Annie Schreijer-Pierik och Herbert Dorfmann, för PPE-gruppen;

—   Paolo De Castro, för S&D-gruppen;

—   Jan Huitema, för Renew-gruppen;

—   Martin Häusling, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini och Mazaly Aguilar, för ECR-gruppen;

—   Martin Buschmann, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis, Marisa Matias och Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini, Dino Giarrusso och Daniela Rondinelli.

Antogs (P9_TA(2019)0020)


7.5. Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 och B9-0100/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0097/2019

(ersätter B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019 och B9-0100/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis och Loránt Vincze, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser och Marina Kaljurand, för S&D-gruppen;

—   Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel och Petras Auštrevičius, för Renew-gruppen;

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki och Charlie Weimers, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0021)

Inlägg:

Nicolaus Fest lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4. Parlamentet accepterade att lägga fram det muntliga ändringsförslaget till omröstning.

Karen Melchior och Andrey Kovatchev, den senare om omröstningsförfarandet (talmannen gjorde klargöranden).

Reinhard Bütikofer lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 20 i ändringsförslag 1. Parlamentet accepterade att lägga fram det muntliga ändringsförslaget till omröstning.


7.6. Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0045/2019 och B9-0046/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0045/2019

Antogs (P9_TA(2019)0022)

(Resolutionsförslag B9-0046/2019 bortföll.)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Patenterbarhet hos växter och grundläggande biologiska processer - RC-B9-0040/2019
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Sheila Ritchie, Juozas Olekas och Daniel Hannan

Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid - RC-B9-0097/2019
Dominique Bilde, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Claire Fox, Rory Palmer, Loránt Vincze, Antony Hook, Daniel Hannan, Tatjana Ždanoka och Julie Ward

Läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt - B9-0045/2019
Michaela Šojdrová, Manon Aubry och Angel Dzhambazki.


9. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.47.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

10. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Marianne Vind i stället för Csaba Molnár

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön: Csaba Molnár i stället för Marianne Vind

Detta beslut träder i kraft innevarande dag.


13. Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Hotet mot de frivilliga brandmännens ställning i EU (2019/2806(RSP))

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Anne Sander för PPE-gruppen, Milan Brglez för S&D-gruppen, Ulrike Müller för Renew-gruppen, Guido Reil för ID-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för GUE/NGL-gruppen, Sylvie Brunet, André Rougé, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki och Kosma Złotowski.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 12 september 2019)

ECON-utskottet

- Den ekonomiska politiken för euroområdet 2019 (2019/2110(INI))

EMPL-utskottet

- Sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet (2019/2111(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna I, III, V och VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG vad gäller rent tekniska ändringar (D062403/01 - 2019/2744(RPS))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL


15. Framställningar

Framställningarna 0593-19 till 0851-19 har upptagits i registret den 17 september 2019 och har hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.


16. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202. 3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 9 oktober 201910 oktober 2019.


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.44.


19. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Al-Sahlani, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Berlusconi, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Dodds, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Løkkegaard, Long, Longworth, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, O'Sullivan, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pugh, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Rees-Mogg, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Simon, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wiener, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Andrieu, Ceccardi, Flanagan, Freund, Ochojska, Toom, Von Cramon-Taubadel

Senaste uppdatering: 22 november 2019Rättsligt meddelande