Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2886(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0123/2019

Συζήτηση :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0049

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

7. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Tineke Strik, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lars Patrick Berg, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Hilde Vautmans, Sergey Lagodinsky, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen και Αθανάσιος Κωνσταντίνου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, Nacho Sánchez Amor, Irina Von Wiese, Saskia Bricmont, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Γιώργος Γεωργίου, Fabio Massimo Castaldo, Traian Băsescu, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Charlie Weimers, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, John David Edward Tennant, Francisco José Millán Mon, Evin Incir, Petras Auštrevičius, François Alfonsi, Jaak Madison, Bert-Jan Ruissen, Miguel Urbán Crespo, Martin Sonneborn, Jeroen Lenaers, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta, Catherine Rowett, Angelo Ciocca (Η Πρόεδρος χαρακτηρίζει ανάρμοστη τη συμπεριφορά του Angelo Ciocca), Andrey Slabakov, Emmanuel Maurel, Laura Ferrara, Željana Zovko, Dietmar Köster, Dragoş Tudorache, Margrete Auken, Jérôme Rivière, Nicola Procaccini, Κώστας Παπαδάκης, Andrey Kovatchev, Andreas Schieder, Phil Bennion, Susanna Ceccardi, Helmut Geuking, Márton Gyöngyösi, François-Xavier Bellamy, Δημήτρης Παπαδάκης, Frédérique Ries, Peter Kofod, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Alexandra Lesley Phillips, Paulo Rangel, Giuliano Pisapia, Antony Hook, Elena Lizzi, Λευτέρης Χριστοφόρου, Tanja Fajon, Maite Pagazaurtundúa, Alexander Alexandrov Yordanov, Eero Heinäluoma, Christophe Grudler, David Lega, Attila Ara-Kovács, Klemen Grošelj, Lukas Mandl, Νίκος Ανδρουλάκης, Peter van Dalen, Katarina Barley, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javi López, Vladimír Bilčík, Pierfrancesco Majorino, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Margarida Marques, Seán Kelly, Kris Peeters, Λουκάς Φουρλάς και Hildegard Bentele.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Κώστας Μαυρίδης, Izaskun Bilbao Barandica, Beata Kempa, Δημήτριος Παπαδημούλης, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Irena Joveva, Sandra Pereira, Caterina Chinnici, Mick Wallace και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει η Tytti Tuppurainen.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Tineke Strik, Petra De Sutter, Katrin Langensiepen, Margrete Auken, Hannah Neumann, Markéta Gregorová, Gina Dowding, Alice Kuhnke, Bronis Ropė, Jutta Paulus, Mounir Satouri, Heidi Hautala, Michael Bloss, Anna Cavazzini, Caroline Roose, Ernest Urtasun, Salima Yenbou, Sergey Lagodinsky, Karima Delli, Viola Von Cramon Taubadel, Damien Carême, Gwendoline Delbos Corfield, François Alfonsi, Saskia Bricmont, Ciarán Cuffe, Yannick Jadot, Catherine Rowett και David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0123/2019)·

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0125/2019

—   Lars Patrick Berg, Jörg Meuthen και Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0126/2019

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Paulo Rangel, Michal Wiezik, Peter Pollák και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0127/2019

—   Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Πέτρος Κόκκαλης και Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0128/2019

—   Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0129/2019)·

—   Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP)) (B9-0133/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 18 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου