Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

7. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 176 παράγραφος 1 του Κανονισμού, να επιβάλει κύρωση στον Angelo Ciocca, για την επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι στους συναδέλφους του και στο θεσμικό όργανο, κατά σοβαρή παράβαση του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης για τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα νοτιοανατολικά της Συρίας (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019).

Η κύρωση συνίσταται, πρώτον, στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα δέκα ημερών και, δεύτερον, σε προσωρινή αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για χρονικό διάστημα πέντε διαδοχικών ημερών συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, και υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση αυτή, της αυστηρής τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς των βουλευτών. Η κύρωση ισχύει από τις 4 Νοεμβρίου 2019.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο βουλευτή, ο οποίος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Προεδρείου βάσει του άρθρου 177 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων συμπεριφορών και δηλώσεων ενώπιον της ολομέλειας από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, αποφάσισε, σε συμφωνία με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, να μην ανεχθεί στο εξής συμπεριφορές ή δηλώσεις που θίγουν την αξιοπρέπεια του Σώματος.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Javier Moreno Sánchez.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου