Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2854(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0118/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0047

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8.6. Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 και B9-0124/2019

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0118/2019

(αντικαθιστά τις B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 και B9-0124/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   José Ramón Bauzá Díaz και Dinesh Dhamija, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0047)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0121/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Rosa Estaràs Ferragut.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου