Показалец 
Протокол
PDF 315kWORD 86k
Четвъртък, 24 октомври 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (внесени предложения за резолюция)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението на ЛГБТИ лица в Уганда
  3.2.Египет
  3.3.Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Награда „Сахаров“ за 2019 г. (обявяване на лауреата)
 6.Състав на Консултативния комитет
 7.Съобщение на председателството
 8.Време за гласуване
  8.1.Положението на ЛГБТИ лица в Уганда (гласуване)
  8.2.Египет (гласуване)
  8.3.Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия (гласуване)
  8.4.Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение***I (гласуване)
  8.5.Използване на хромен триоксид (гласуване)
  8.6.Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (гласуване)
  8.7.Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (гласуване)
  8.8.Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея (гласуване)
  8.9.Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (гласуване)
  8.10.Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (гласуване)
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) (разискване)
 15.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 16.Решения относно някои документи
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 20.График на следващите заседания
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 10.00 ч.


2. Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (2019/2854(RSP))

Разискването се състоя на 21 октомври 2019 г. (точка 15 от протокола от 21.10.2019 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Илхан Кючюк, Vlad Marius Botoş, Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели, от името на групата Renew, относно последиците от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi и Isabel García Muñoz, от името на групата S&D, относно негативните последици от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ за туризма в ЕС (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Радан Кънев и Manolis Kefalogiannis, от името на групата PPE, относно отрицателните последици от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ за туризма в ЕС (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson и Jörg Meuthen, от името на групата ID, относно последиците от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно отрицателните последици от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ за туризма в ЕС (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно последиците от неплатежоспособността на дружеството „Томас Кук“ (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 24.10.2019 г.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 23.10.2019 г.)


3.1. Положението на ЛГБТИ лица в Уганда

Предложения за резолюция B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 и B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward и Tomas Tobé представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Maria Walsh, от името на групата PPE, Alex Agius Saliba, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Assita Kanko, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, David Bull, независим член на ЕП, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly и Seb Dance.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru и Radka Maxová.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 24.10.2019 г.


3.2. Египет

Предложения за резолюция B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 и B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Isabel Santos, от името на групата S&D, Irina Von Wiese, от името на групата Renew, Mounir Satouri, от името на групата Verts/ALE, Elena Lizzi, от името на групата ID, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, и Brando Benifei.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill и Ryszard Czarnecki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace и Julie Ward.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 24.10.2019 г.


3.3. Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия

Предложения за резолюция B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 и B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Tudor Ciuhodaru, от името на групата S&D, Shaffaq Mohammed, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, от името на групата Verts/ALE, Gunnar Beck, от името на групата ID, Charlie Weimers, от името на групата ECR, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Isabel Wiseler-Lima и Ramona Strugariu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson и Stanislav Polčák.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 24.10.2019 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.50 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.04 ч.


5. Награда „Сахаров“ за 2019 г. (обявяване на лауреата)

Председателят съобщи решението на Парламента да присъди наградата „Сахаров“ за 2019 г. на Илхам Тохти, професор по икономика и защитник на правата на уйгурското малцинство, осъден на доживотен затвор. Председателят изрази подкрепата на Парламента за неговата работа и отправи искане за незабавното му освобождаване от китайските власти.


6. Състав на Консултативния комитет

В съответствие с член 7 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси Председателят реши да определи на 24 октомври 2019 г.:

—    Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR)

за членове на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП,

както и

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL)

за резервни членове на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП.


7. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че в съответствие с член 176, параграф 1 от Правилника за дейността е решил да наложи санкция на Angelo Ciocca, предвид неговото агресивно и неуважително поведение спрямо колегите му и институцията, което е в тежко нарушение на член 10, параграф 3 от Правилника за дейността, по време на вчерашните разисквания относно турските военни операции в североизточната част на Сирия (точка 7 от протокола от 23.10.2019 г.).

Санкцията включва, от една страна, лишаване от право на надбавка за дневни разходи за срок от десет дни, а от друга страна, временно отстраняване от участие във всички дейности на Парламента за срок от пет последователни дни, в които Парламентът или който и да е от неговите органи, комисии или делегации заседават, без да се засяга упражняването на правото му на гласуване в пленарна зала и при строго спазване на нормите за поведение за членовете на ЕП. Санкцията поражда действие, считано от 4 ноември 2019 г.

Решението беше съобщено на съответния член на ЕП, който може да подаде жалба по вътрешен ред срещу него до Бюрото в съответствие с член 177 от Правилника за дейността.

Председателят уточни, че с оглед на някои констатирани на пленарно заседание от началото на настоящия парламентарен мандат поведение и изказвания е решил, в съгласие с председателите на политическите групи, вече да не толерира поведение или изказвания, които биха могли да накърнят достойнството на Парламента.

°
° ° °

Изказа се Javier Moreno Sánchez.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. Положението на ЛГБТИ лица в Уганда (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 и B9-0142/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0134/2019

(за замяна на B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 и B9-0142/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE;

—   Kati Piri и Julie Ward, от името на групата S&D;

—   Karin Karlsbro, Атидже Алиева-Вели, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Marie Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann и Gina Dowding, от името на групата Verts/ALE;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop и Özlem Demirel, от името на групата GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko и Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2019)0042)


8.2. Египет (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 и B9-0144/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0138/2019

(за замяна на B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 и B9-0143/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Kati Piri и Maria Arena, от името на групата S&D;

—   Petras Auštrevičius, Атидже Алиева-Вели, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich и Hilde Vautmans, от името на групата Renew;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri и Ellie Chowns, от името на групата Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier и Manuel Bompard, от името на групата GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli и Piernicola Pedicini.

Приема се (P9_TA(2019)0043)

(Предложенията за резолюции B9-0136/2019 и B9-0144/2019 отпадат.)


8.3. Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 и B9-0153/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0145/2019

(за замяна на B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 и B9-0153/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ева Майдел, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, от името на групата S&D;

—   Katalin Cseh, Атидже Алиева-Вели, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Илхан Кючюк, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Marie Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2019)0044)

(Предложенията за резолюции B9-0146/2019, B9-0147/2019 и B9-0148/2019 отпадат.)


8.4. Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0045)

Изказа се Younous Omarjee (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.5. Използване на хромен триоксид (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на частично разрешение за употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Cromomed S.A. и други) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Bas Eickhout, Maria Arena и Martin Hojsík

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0046)


8.6. Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 и B9-0124/2019

Предложенията за резолюции са обявени на 24 октомври 2019 г. (точка 2 от протокола от 24.10.2019 г.)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0118/2019

(за замяна на B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 и B9-0124/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D;

—   José Ramón Bauzá Díaz и Dinesh Dhamija, от името на групата Renew;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—   Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL.

Приема се (P9_TA(2019)0047)

(Предложението за резолюция B9-0121/2019 отпада.)

Изказвания

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави (гласуване)

Разискването се състоя на 22 октомври 2019 г. (точка 19 от протокола от 22.10.2019 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner и Ibán García Del Blanco, от името на групата S&D, Luis Garicano, Karen Melchior и Stéphane Séjourné, от името на групата Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки и Raffaele Stancanelli, от името на групата ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно актуалното състояние на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове – (2016/0107(COD)), известно като публично отчитане по държави (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0048)


8.8. Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 и B9-0133/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0123/2019

(за замяна на B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 и B9-0129/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák и Ivan Štefanec, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor и Andreas Schieder, от името на групата S&D;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu и Marie Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö и Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE;

—   Nikolaj Villumsen и Özlem Demirel, от името на групата GUE/NGL.

Приема се (P9_TA(2019)0049)

(Предложенията за резолюции B9-0126/2019 и B9-0133/2019 отпадат.)


8.9. Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0130/2019

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0131/2019

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0132/2019

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0154/2019

Отхвърля се

Изказвания

Juan Fernando López Aguilar (председател на комисията LIBE), след гласуването.


8.10. Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 и B9-0161/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0156/2019

(за замяна на B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 и B9-0161/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth и Ivan Štefanec, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder и Tanja Fajon, от името на групата S&D;

—   Илхан Кючюк, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka и Ramona Strugariu, от името на групата Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun и Viola Von Cramon Taubadel, от името на групата Verts/ALE;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Ангел Джамбазки, Anna Fotyga, Adam Bielan иWitold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis и Alexis Georgoulis, от името на групата GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2019)0050)

(Предложението за резолюция B9-0155/2019 отпада.)

Изказвания

Tomáš Zdechovský внесе устно изменение с цел добавяне на нов параграф след параграф 1. Парламентът не се съгласи устното изменение да бъде поставено на гласуване, тъй като повече от 40 членове на ЕП бяха против.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на обясненията на вот.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.55 ч.


10. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy и Stanislav Polčák

Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави - B9-0117/2019
Molly Scott Cato и Jiří Pospíšil

Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood и Jan Zahradil

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński и Jan Zahradil

Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński и Jan Zahradil.


11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.22 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

12. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000031/2019, зададен от Paul Tang и Jonás Fernández, от името на групата S&D, и Sven Giegold, към Комисията: Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Paul Tang разви въпроса.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Jonás Fernández, от името на групата S&D, Damien Carême, от името на групата Verts/ALE, Domènec Ruiz Devesa и Paul Tang.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Patrick Breyer.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.


15. Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят подписа, заедно с председателя на Съвета, следните актове, приети по обикновената законодателна процедура (точка 10 от протокола от 21.10.2019 г.):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/501 и (ЕС) 2019/502 по отношение на сроковете на прилагане (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Съюза след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 октомври 2019 г.)

комисия AFET

- Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад (2019/2136(INI))

- Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г. (2019/2135(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г. (2019/2125(INI))
(подпомагаща: FEMM)

комисия BUDG

- Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. (2019/2126(INI))
(подпомагаща: ECON (член 57 от Правилника за дейността))

комисия CONT

- Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите – годишен доклад за 2018 г. (2019/2128(INI))

- Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2018 г. (2019/2127(INI))

комисия ECON

- Политика в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г. (2019/2131(INI))
(подпомагаща: INTA, AGRI)

- Банков съюз – годишен доклад за 2019 г. (2019/2130(INI))

- Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г. (2019/2129(INI))

комисия JURI

- Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017 и 2018 година (2019/2133(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017 и 2018 г. (2019/2132(INI))
(подпомагаща: AFCO, PETI)

комисия PETI

- Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (2019/2134(INI))
(подпомагаща: AFCO)

Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 16 октомври 2019 г.)

комисия BUDG

- Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г. (2019/2126(INI))
(подпомагаща: ECON (член 57 от Правилника за дейността))

Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, DEVE

- Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, DEVE, PECH

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение (член 105, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 17 септември 2019 г.)

комисия INTA

- Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(подпомагаща: AFET, DEVE)

- Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(подпомагаща: AFET, DEVE, PECH)

комисия PECH

- Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(подпомагаща: DEVE, BUDG)

- Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(подпомагаща: DEVE, BUDG)


17. Петиции

Петиции от № 0852-19 до № 0966-19 са вписани в регистъра на 22 октомври 2019 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността на 22 октомври 2019 г. Председателят изпрати на компетентната комисия петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Назначаване на член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Ускорено извънсъдебнo изпълнение по обезпеченията (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

2) от членове на Парламента

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно положението на лицата, страдащи от албинизъм, в някои страни от Африка на юг от Сахара (B9-0102/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Raffaele Stancanelli. Предложение за резолюция относно Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Либия и относно сътрудничеството между европейските и либийските рибари (B9-0109/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно достъпа до основни лекарства в ЕС (B9-0114/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Предложение за резолюция относно определянето на долна граница от 750 EUR за минималната работна заплата в целия ЕС (B9-0115/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Предложение за резолюция относно положението на лицата със специфични нарушения на способностите за учене (B9-0116/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT


19. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


20. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 13 ноември 2019 г. и 14 ноември 2019 г.


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.23 ч.


22. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Слабаков  Андрей, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Последно осъвременяване: 18 февруари 2020 г.Правна информация