Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел

3. Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Erik Marquardt, от името на групата Verts/ALE, Jean-Paul Garraud, от името на групата ID, Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, Konstantinos Arvanitis, от името на групата GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu и Nikos Androulakis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis и Tudor Ciuhodaru.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация