Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


5.1. Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш [2019/2005(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0051)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)


5.2. Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0052)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)


5.3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП и 3/5 от изразения вот за приемане на предложението за резолюция)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0053)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

Изказвания

José Manuel Fernandes (докладчик), преди гласуването.


5.4. Възражение съгласно член 112: Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0054)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)


5.5. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0055)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)


5.6. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0056)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)


5.7. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0057)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)


5.8. Криминализиране на сексуалното образование в Полша (гласуване)

Разискването се състоя в понеделник, 21 октомври 2019 г. (точка 17 от протокола от 21.10.2019 г.).

Предложения за резолюция, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разисквания:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner и Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller и Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela и Moritz Körner, от името на групата Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak и Marie Toussaint, от името на групата Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно криминализирането на сексуалното образование в Полша (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно криминализирането на сексуалното възпитание в Полша (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil и Maximilian Krah, от името на групата ID, относно криминализирането на сексуалното образование в Полша (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0166/2019

Приема се (P9_TA(2019)0058)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

(Предложенията за резолюции B9-0167/2019 и B9-0168/2019 отпадат.)

Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация