Показалец 
Протокол
PDF 252kWORD 70k
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Положението на мигрантите в Босна, и по-специално в Бихач (разискване)
 3.Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (гласуване)
  5.2.Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки * (гласуване)
  5.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (гласуване)
  5.4.Възражение съгласно член 112: Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (гласуване)
  5.5.Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) (гласуване)
  5.6.Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9 (гласуване)
  5.7.Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21 (гласуване)
  5.8.Криминализиране на сексуалното образование в Полша (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Внесени документи
 9.Решения относно някои документи
 10.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 11.График на следващите заседания
 12.Закриване на заседанието
 13.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Положението на мигрантите в Босна, и по-специално в Бихач (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението на мигрантите в Босна, и по-специално в Бихач (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Karlo Ressler, от името на групата PPE, Dietmar Köster, от името на групата S&D, Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Dominique Bilde, от името на групата ID, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Naomi Long, от името на групата Renew, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino и Fabienne Keller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol и Domènec Ruiz Devesa.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказа се Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.


3. Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в „горещите точки“ на гръцките острови, и по-специално в Мория (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Erik Marquardt, от името на групата Verts/ALE, Jean-Paul Garraud, от името на групата ID, Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, Konstantinos Arvanitis, от името на групата GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu и Nikos Androulakis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis и Tudor Ciuhodaru.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Tytti Tuppurainen.

Разискването приключи.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.36 ч.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


5.1. Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш [2019/2005(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0051)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)


5.2. Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0052)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)


5.3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП и 3/5 от изразения вот за приемане на предложението за резолюция)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0053)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

Изказвания

José Manuel Fernandes (докладчик), преди гласуването.


5.4. Възражение съгласно член 112: Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0054)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)


5.5. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0055)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)


5.6. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0056)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)


5.7. Възражение съгласно член 112: Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi и Sirpa Pietikäinen

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0057)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)


5.8. Криминализиране на сексуалното образование в Полша (гласуване)

Разискването се състоя в понеделник, 21 октомври 2019 г. (точка 17 от протокола от 21.10.2019 г.).

Предложения за резолюция, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, за приключване на разисквания:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner и Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller и Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela и Moritz Körner, от името на групата Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak и Marie Toussaint, от името на групата Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно криминализирането на сексуалното образование в Полша (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно криминализирането на сексуалното възпитание в Полша (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil и Maximilian Krah, от името на групата ID, относно криминализирането на сексуалното образование в Полша (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0166/2019

Приема се (P9_TA(2019)0058)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

(Предложенията за резолюции B9-0167/2019 и B9-0168/2019 отпадат.)


6. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Криминализиране на сексуалното образование в Полша - B9-0166/2019, B9-0167/2019 и B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Ангел Джамбазки, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák и Daniel Hannan.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


8. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2019 - Европейски икономически и социален комитет (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2019 - Комитет на регионите (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 23/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2019 - Раздел III - Комисия (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2019 - Комитет на регионите (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента

- Raffaele Stancanelli. Предложение за резолюция относно стратегията за развитие на Сицилия като основен логистичен център на ЕС за търговия с Африка (B9-0162/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA


9. Решения относно някои документи

Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)

комисии IMCO, AGRI, PETI

- Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание и протоколът от заседанието снощи ще бъдат представени за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


11. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 25 ноември 2019 г. до 28 ноември 2019 г.


12. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 12.18 ч.


13. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz, Адемов, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Александров Йорданов, Alfonsi, Алиева-Вели, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Кънев, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Майдел, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Михайлова, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Радев, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Слабаков , Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Станишев, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Последно осъвременяване: 13 януари 2020 г.Правна информация