Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2712(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000029/2019 (B9-0055/2019)

Συζήτηση :

PV 25/11/2019 - 14
CRE 25/11/2019 - 13
CRE 25/11/2019 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

14. Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP))

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000029/2019) που κατέθεσαν οι Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska και Mick Wallace, προς το Συμβούλιο: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (B9-0055/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000030/2019) που κατέθεσαν οι Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska και Mick Wallace, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (B9-0056/2019)

Οι Kimmo Tiilikainen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Pascal Canfin αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia Limmer, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ιωάννης Λαγός, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt και María Soraya Rodríguez Ramos.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Aileen McLeod, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Silvia Sardone, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, η οποία αποτίει φόρο τιμής στον πρώην βουλευτή Francesc Gambús, που απεβίωσε πρόσφατα, (ο Πρόεδρος συντάσσεται με τις δηλώσεις της), César Luena, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly και Radan Kanev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen και Robert Rowland.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Kimmo Tiilikainen.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Pascal Canfin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mohammed Chahim, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pär Holmgren, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Mick Wallace, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019 και σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου