Seznam 
Zápis
PDF 332kWORD 85k
Úterý, 26. listopadu 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 12.–13. prosince 2019 (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Slavnostní zasedání – Projev laureáta Sacharovovy ceny za rok 2018 Oleha Sencova
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina *** (hlasování)
  8.2.Změna DPH a pravidel pro spotřební daně, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie * (hlasování)
  8.3.Jmenování členky Účetního dvora – Joëlle Elvingerová (hlasování)
  8.4.Jmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala (hlasování)
  8.5.Jmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer (hlasování)
  8.6.Jmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis (hlasování)
  8.7.Jmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne (hlasování)
  8.8.Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh (rozprava)
 14.Reakce EU na extrémní meteorologické jevy a jejich dopady: jak chránit evropské městské oblasti a jejich kulturní dědictví (rozprava)
 15.Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí (rozprava)
 16.Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (rozprava)
 17.Krize Odvolacího orgánu WTO (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Joëlle Elvingerová
 Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala
 Příloha 3 – Jmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer
 Příloha 4 - Jmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis
 Příloha 5 – Jmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:08.


2. Sdělení předsednictví

Předseda připomněl, že se dne 24. října 2019 v souladu s čl. 176 odst. 1 jednacího řádu rozhodl uložit sankci Angelovi Cioccaovi s ohledem na jeho agresivní a nevhodné chování vůči kolegům a orgánu, čímž se dopustil závažného porušení čl. 10 odst. 3 jednacího řádu, během rozpravy, která se konala dne 23. října, o turecké vojenské operaci v severovýchodní Sýrii a jejich následcích (bod 7 zápisu ze dne 23.10.2019 a bod 7 zápisu ze dne 24.10.2019).

Angelo Ciocca se proti tomuto rozhodnutí dne 6. listopadu 2019 odvolal.

Předsednictvo na své schůzi, která se konala předchozí den v pondělí 25. listopadu 2019, toto odvolání projednalo a potvrdilo rozhodnutí předsedy.

Předseda připomněl, že sankce má formu za prvé ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu deseti dní a za druhé dočasného vyloučení ze zasedání Parlamentu nebo schůzí kteréhokoli z jeho orgánů, výborů nebo delegací, tedy z účasti na veškerých parlamentních činnostech, a to na dobu pěti po sobě následujících dní, přičemž dva dny již uplynuly, aniž by byl dotčen výkon hlasovacího práva v plénu a za předpokladu, že bude dodržen kodexu chování, který se na poslance vztahuje. Sankce začíná znovu běžet ode dnešního dne, tj. 26. listopadu 2019.


3. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 12.–13. prosince 2019 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 12.–13. prosince 2019 (2019/2722(RSP))

Tytti Tuppurainen (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Eero Heinäluoma za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu ID, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Manon Aubry za skupinu GUE/NGL, a Danuta Maria Hübner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Javier Moreno Sánchez, Molly Scott Cato, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Rowland, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Dimitrios Papadimoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Jérôme Rivière, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Siegfried Mureşan, Gabriele Bischoff, Charles Goerens, Mikuláš Peksa, Mara Bizzotto, Carlo Fidanza, Martina Anderson, Esteban González Pons, Richard Corbett, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Rowland, Sophia in 't Veld, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paulo Rangel, Michael Bloss, Gianantonio Da Re, Anna Fotyga, João Ferreira, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Valerie Hayer, Tineke Strik, Rob Rooken, Luděk Niedermayer, Pedro Marques, Valter Flego, Anna Zalewska, Othmar Karas, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Pedro Silva Pereira a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stelios Kympouropoulos, Costas Mavrides, Ellie Chowns, Mick Wallace, Matthew Patten a Robert Rowland, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld.

Vystoupili: Frans Timmermans a Tytti Tuppurainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:38 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:08.


5. Slavnostní zasedání – Projev laureáta Sacharovovy ceny za rok 2018 Oleha Sencova

U příležitosti projevu laureáta Sacharovovy ceny za rok 2018 Oleha Sencova se od 12:08 do 12:20 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


6. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k zemětřesení, které postihlo Albánii, a vyjádřil jménem Parlamentu soustrast rodinám obětí a albánskému lidu.

Předseda poté zmínil nehodu helikoptéry, ke které došlo v Mali a při které zahynulo třináct francouzských vojáků zapojených do boje proti terorismu, a vyjádřil jménem Parlamentu solidaritu rodinám obětí a francouzskému lidu.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:23 před hlasováním.)


7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:30.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Dohoda EU-Ukrajina, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení EU-Ukrajina *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé [10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Enikő Győri (A9-0024/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2019)0059)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.2. Změna DPH a pravidel pro spotřební daně, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o obranné úsilí v rámci Unie [COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Paul Tang (A9-0034/2019)

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P9_TA(2019)0060)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)


8.3. Jmenování členky Účetního dvora – Joëlle Elvingerová (hlasování)

Zpráva o návrhu jmenování Joëlle Elvingerové členkou Účetního dvora [12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

(požaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování) (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen (P9_TA(2019)0061)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 26.11.2019)


8.4. Jmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala (hlasování)

Zpráva o návrhu, aby byl François-Roger Cazala jmenován členem Účetního dvora [12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

(požaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování) (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen (P9_TA(2019)0062)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 26.11.2019)


8.5. Jmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer (hlasování)

Zpráva o návrhu, aby byl Alex Brenninkmeijer jmenován členem Účetního dvora [12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

(požaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování) (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen (P9_TA(2019)0063)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 3 zápisu ze dne 26.11.2019)


8.6. Jmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis (hlasování)

Zpráva o návrhu, aby byl Nikolaos Milionis jmenován členem Účetního dvora [12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

(požaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování) (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen (P9_TA(2019)0064)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 4 zápisu ze dne 26.11.2019)


8.7. Jmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne (hlasování)

Zpráva o návrhu, aby byl Klaus-Heiner Lehne jmenován členem Účetního dvora [12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

(požaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování) (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen (P9_TA(2019)0065)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 5 zápisu ze dne 26.11.2019)


8.8. Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC) (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC) (2019/2876(RSP))

Rozprava se konala dne 13. listopadu 2019 (bod 17 zápisu ze dne 13.11.2019)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Joanna Kopcińska, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Beata Szydło, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Mazurek, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska a Joachim Stanisław Brudziński za skupinu ECR o právech dítěte u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (2019/2876(RSP)) (B9-0178/2019);

—   Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs a Christine Anderson za skupinu ID o právech dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (2019/2876(RSP)) (B9-0179/2019);

—   Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Ioan Rareş Bogdan a Eugen Tomac za skupinu PPE, Kati Piri, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos a Bettina Vollath za skupinu S&D, Hilde Vautmans, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Jan Christoph Oetjen, Abir Al Sahlani, Irina Von Wiese, Sylvie Brunet, Laurence Farreng, Marie Pierre Vedrenne, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Ramona Strugariu, Lucy Nethsingha, Ivars Ijabs, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Luisa Porritt, Judith Bunting, Stéphanie Yon Courtin, Fabienne Keller, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Antony Hook, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş a Jane Brophy za skupinu Renew, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O’Sullivan, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Romeo Franz a Marie Toussaint za skupinu Verts/ALE, Anne Sophie Pelletier, Manon Aubry, Martin Schirdewan, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Martina Anderson, Cornelia Ernst, Martina Michels, Malin Björk, Silvia Modig, Helmut Scholz, Özlem Demirel a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Chiara Gemma, Eleonora Evi, Marco Zullo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi a Mario Furore o právech dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (2019/2876(RSP)) (B9-0180/2019).

(požaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0178/2019

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B9-0179/2019

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B9-0180/2019

schválen (P9_TA(2019)0066)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)


PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Enikő Győri - A9-0024/2019
Joëlle Mélin, Robert Roos, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Práva dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte (CRC)B9-0178/2019, B9-0179/2019 a B9-0180/2019
Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Antony Hook, Marcel Kolaja, Yana Toom, Jarosław Duda, Milan Brglez, Ramona Strugariu, Matt Carthy, Dragoş Pîslaru, Guido Reil, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Patrick Breyer a Mikuláš Peksa.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:16.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Pedro SILVA PEREIRA
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:04.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh (rozprava)

Zpráva o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Delegace Evropského parlamentu v dohodovacím výboru pro rozpočet. Zpravodajky: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Johan Van Overtveldt (předseda výboru BUDG), Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial uvedli zprávu.

Vystoupili: Kimmo Tiilikainen (úřadující předseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Pierre Larrouturou za skupinu S&D, Clotilde Armand za skupinu Renew, Rasmus Andresen za skupinu Verts/ALE, Nicolaus Fest za skupinu ID, Jessica Stegrud za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Mario Furore – nezařazený poslanec, Jan Olbrycht, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Margarida Marques, Olivier Chastel, Damian Boeselager, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, João Ferreira, Robert Rowland, Angelika Winzig, Erik Bergkvist, Valerie Hayer, Jorge Buxadé Villalba, Andrey Novakov, Paolo De Castro, Moritz Körner, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Matthew Patten, Hermann Tertsch a Lefteris Christoforou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Adam Jarubas, Robert Biedroń, Luis Garicano, Karlo Ressler, Tamás Deutsch, Mircea-Gheorghe Hava, Maria Spyraki a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman a Mick Wallace.

Vystoupili: Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen a Johan Van Overtveldt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 27.11.2019.


14. Reakce EU na extrémní meteorologické jevy a jejich dopady: jak chránit evropské městské oblasti a jejich kulturní dědictví (rozprava)

Prohlášení Komise: Reakce EU na extrémní meteorologické jevy a jejich dopady: jak chránit evropské městské oblasti a jejich kulturní dědictví (2019/2932(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Antonio Tajani za skupinu PPE, Simona Bonafè za skupinu S&D, Laurence Farreng za skupinu Renew, Pär Holmgren za skupinu Verts/ALE, Rosanna Conte za skupinu ID, Anna Zalewska za skupinu ECR, Alexis Georgoulis za skupinu GUE/NGL, Sabrina Pignedoli – nezařazená poslankyně, Herbert Dorfmann, Billy Kelleher, Caroline Roose, Gianantonio Da Re, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Rosa D'Amato, Andrey Novakov, Jytte Guteland, Salima Yenbou, Mara Bizzotto, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Niklas Nienaß, Markus Buchheit, Eleonora Evi, Alessandra Moretti, Ciarán Cuffe, Paolo Borchia a Isabel Benjumea Benjumea.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino, Tomislav Sokol, Tonino Picula, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Silvia Sardone, Ádám Kósa, Elisabetta Gualmini, Francesca Donato a Lucia Vuolo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Leszek Miller, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sandra Pereira a Željana Zovko.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


15. Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí (rozprava)

Prohlášení Komise: Veřejná diskriminace osob LGBTI a nenávistné projevy vůči nim, včetně zákazu vstupu osobám LGBTI do některých oblastí (2019/2933(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Magdalena Adamowicz za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Maximilian Krah za skupinu ID, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia Modig, Beata Kempa za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Róża Thun und Hohenstein, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi – nezařazená poslankyně, Maria Walsh, Seb Dance, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Beata Kempa a Maximilian Krah, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patryk Jaki, Robert Biedroń, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Patryk Jaki a Beata Kempa, Anna Júlia Donáth, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Seb Dance a Karen Melchior, a Eugenia Rodríguez Palop.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Maria Arena, Moritz Körner, Rasmus Andresen, Patryk Jaki, který rovněž odpověděl na tři otázky, které zvednutím modré karty položily Magdalena Adamowicz, Katarina Barley a Sophia in 't Veld, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Michal Šimečka, Tilly Metz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Sheila Ritchie, Francisco Guerreiro, Julie Ward, Pierre Karleskind, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Robert Biedroń, Brando Benifei, Karen Melchior, Marianne Vind, Liesje Schreinemacher, Josianne Cutajar, Nicolae Ştefănuță, Raphaël Glucksmann, Radka Maxová, Luisa Porritt a Karin Karlsbro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Petra De Sutter.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


16. Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (rozprava)

Prohlášení Komise: Opatření k řešení dopadů rozhodnutí WTO ve sporu týkajícím se společnosti Airbus na evropské zemědělství (2019/2895(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Juan Ignacio Zoido Álvarez za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Sheila Ritchie za skupinu Renew, Benoît Biteau za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton za skupinu ID, Mazaly Aguilar za skupinu ECR, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Herbert Dorfmann, Clara Aguilera, Karin Karlsbro a Silvia Sardone.

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupili: Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Kostas Papadakis, Christophe Hansen, Isabel Carvalhais, Marie-Pierre Vedrenne, André Rougé, Nosheena Mobarik, Norbert Lins, Carmen Avram, Jordi Cañas, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Inma Rodríguez-Piñero, Raffaele Stancanelli, Massimiliano Salini, Patrizia Toia, Anna-Michelle Asimakopoulou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marlene Mortler, César Luena, Sven Simon, Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki a Helmut Scholz.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 28.11.2019.


17. Krize Odvolacího orgánu WTO (rozprava)

Prohlášení Komise: Krize Odvolacího orgánu WTO (2019/2918(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Christophe Hansen za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Marie-Pierre Vedrenne za skupinu Renew, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Anna-Michelle Asimakopoulou a Miapetra Kumpula-Natri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Clara Aguilera a Gilles Lebreton.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.12 zápisu ze dne 28.11.2019.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 643.308/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:40.

Klaus Welle

Katarina Barley

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Andrieu, Číž, Gregorová, Ochojska, Rees-Mogg


Příloha 1 – Jmenování členky Účetního dvora – Joëlle Elvingerová

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Příloha 2 – Jmenování člena Účetního dvora – François-Roger Cazala

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Příloha 3 – Jmenování člena Účetního dvora – Alex Brenninkmeijer

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Jahr, Járóka, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polfjärd, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gamon, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Příloha 4 - Jmenování člena Účetního dvora – Nikolaos Milionis

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Deli, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Příloha 5 – Jmenování člena Účetního dvora – Klaus-Heiner Lehne

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Poslední aktualizace: 14. ledna 2020Právní upozornění