Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 337kWORD 91k
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και της 13ης Δεκεμβρίου 2019 (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Oleg Sentsov, βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ το 2018
 6.Δηλώσεις της Προεδρίας
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας *** (ψηφοφορία)
  8.2.Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης * (ψηφοφορία)
  8.3.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger (ψηφοφορία)
  8.4.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala (ψηφοφορία)
  8.5.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer (ψηφοφορία)
  8.6.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης (ψηφοφορία)
  8.7.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne (ψηφοφορία)
  8.8.Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο (συζήτηση)
 14.Απόκριση της ΕΕ σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους: πώς μπορούν να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η πολιτιστική κληρονομιά τους (συζήτηση)
 15.Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών χωρίς ΛΟΑΔΜ» (συζήτηση)
 16.Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (συζήτηση)
 17.Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger
 Παράρτηµα 2 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala
 Παράρτηµα 3 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer
 Παράρτηµα 4 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης
 Παράρτηµα 5 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.08.


2. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι στις 24 Οκτωβρίου 2019 είχε αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 176 παράγραφος 1 του Κανονισμού, να επιβάλει κύρωση στον Angelo Ciocca, λόγω της επιθετικής και ανάρμοστης συμπεριφοράς του έναντι των συναδέλφων του και του θεσμικού οργάνου, που συνιστά σοβαρή παραβίαση του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού, κατά τη διάρκεια της συζήτησης της 23ης Οκτωβρίου σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019 και σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019).

Στις 6 Νοεμβρίου 2019 ο Angelo Ciocca άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

Κατά τη συνεδρίασή του χθες, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, το Προεδρείο εξέτασε την εν λόγω προσφυγή και επικύρωσε την απόφαση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η κύρωση συνίσταται, κατά πρώτον, στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα δέκα ημερών και, κατά δεύτερον, στην προσωρινή αναστολή της συμμετοχής του στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Σώματος, χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια και υπό την επιφύλαξη της αυστηρής τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς, για χρονικό διάστημα πέντε συνεχόμενων ημερών - εκ των οποίων δύο έχουν ήδη παρέλθει - κατά τη διάρκεια των οποίων συνέρχονται το Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες του. Η κύρωση αρχίζει να εφαρμόζεται εκ νέου σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2019.


3. Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και της 13ης Δεκεμβρίου 2019 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και της 13ης Δεκεμβρίου 2019 (2019/2722(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eero Heinäluoma, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Danuta Maria Hübner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javier Moreno Sánchez, Molly Scott Cato, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Δημήτριος Παπαδημούλης, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Jérôme Rivière, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Siegfried Mureşan, Gabriele Bischoff, Charles Goerens, Mikuláš Peksa, Mara Bizzotto, Carlo Fidanza, Martina Anderson, Esteban González Pons, Richard Corbett, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Rowland, Sophia in 't Veld, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paulo Rangel, Michael Bloss, Gianantonio Da Re, Anna Fotyga, João Ferreira, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Valerie Hayer, Tineke Strik, Rob Rooken, Luděk Niedermayer, Pedro Marques, Valter Flego, Anna Zalewska, Othmar Karas, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Pedro Silva Pereira και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Κώστας Μαυρίδης, Ellie Chowns, Mick Wallace, Matthew Patten και Robert Rowland, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophia in 't Veld.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.38 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.08.


5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ομιλία του Oleg Sentsov, βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ το 2018

(Από τις 12.08 έως τις 12.20, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ’ ευκαιρία της ομιλίας του Oleg Sentsov, βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ το 2018.)


6. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τον σεισμό που έπληξε την Αλβανία και εκφράζει τα συλληπητήρια του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων και τον αλβανικό λαό.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στη συνέχεια στο δυστύχημα με ελικόπτερο που σημειώθηκε στο Μάλι και προκάλεσε τον θάνατο δεκατριών Γάλλων στρατιωτικών που δραστηριοποιούντο στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, και εκφράζει την αλληλεγγύη του Σώματος προς τις οικογένειες των θυμάτων και τον γαλλικό λαό.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.23 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


7. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.30.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για την τροποποίηση των εμπορικών προτιμήσεων για το κρέας πουλερικών και τα παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών που προβλέπονται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου [10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Enikő Győri (A9-0024/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0059)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.2. Τροποποίηση των κανόνων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης [COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Paul Tang (A9-0034/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0060)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)


8.3. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Joëlle Elvinger ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία) (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0061)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019)


8.4. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του François-Roger Cazala ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία) (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0062)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019)


8.5. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Alex Brenninkmeijer ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία) (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0063)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019)


8.6. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Νικόλαου Μηλιώνη ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία) (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0064)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019)


8.7. Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Klaus-Heiner Lehne ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία) (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0065)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019)


8.8. Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2019/2876(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις13 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2019)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Joanna Kopcińska, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Beata Szydło, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Mazurek, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska και Joachim Stanisław Brudziński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2019/2876(RSP)) (B9-0178/2019

—   Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs και Christine Anderson, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2019/2876(RSP)) (B9-0179/2019

—   Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Ioan Rareş Bogdan και Eugen Tomac, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos και Bettina Vollath, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Jan Christoph Oetjen, Abir Al Sahlani, Irina Von Wiese, Sylvie Brunet, Laurence Farreng, Marie Pierre Vedrenne, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Ramona Strugariu, Lucy Nethsingha, Ivars Ijabs, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Luisa Porritt, Judith Bunting, Stéphanie Yon Courtin, Fabienne Keller, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Antony Hook, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş και Jane Brophy, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O’Sullivan, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Romeo Franz και Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anne Sophie Pelletier, Manon Aubry, Martin Schirdewan, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Γιώργος Γεωργίου, Niyazi Kizilyürek, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Buschmann, Martina Anderson, Cornelia Ernst, Martina Michels, Malin Björk, Silvia Modig, Helmut Scholz, Özlem Demirel και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Chiara Gemma, Eleonora Evi, Marco Zullo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi και Mario Furore, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2019/2876(RSP)) (B9-0180/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0178/2019

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0179/2019

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0180/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0066)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Enikő Győri - A9-0024/2019
Joëlle Mélin, Robert Roos, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák και Seán Kelly

Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του ΠαιδιούB9-0178/2019, B9-0179/2019 και B9-0180/2019
Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Antony Hook, Marcel Kolaja, Yana Toom, Jarosław Duda, Milan Brglez, Ramona Strugariu, Matt Carthy, Dragoş Pîslaru, Guido Reil, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Patrick Breyer και Mikuláš Peksa.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.16.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.04.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγητές: Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Οι Johan Van Overtveldt (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Kimmo Tiilikainen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pierre Larrouturou, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Clotilde Armand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jessica Stegrud, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mario Furore, μη εγγεγραμμένος, Jan Olbrycht, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Margarida Marques, Olivier Chastel, Damian Boeselager, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, João Ferreira, Robert Rowland, Angelika Winzig, Erik Bergkvist, Valerie Hayer, Jorge Buxadé Villalba, Andrey Novakov, Paolo De Castro, Moritz Körner, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Matthew Patten, Hermann Tertsch και Λευτέρης Χριστοφόρου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Adam Jarubas, Robert Biedroń, Luis Garicano, Karlo Ressler, Tamás Deutsch, Mircea-Gheorghe Hava, Μαρία Σπυράκη και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman και Mick Wallace.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen και Johan Van Overtveldt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2019.


14. Απόκριση της ΕΕ σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους: πώς μπορούν να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η πολιτιστική κληρονομιά τους (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απόκριση της ΕΕ σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους: πώς μπορούν να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές αστικές περιοχές και η πολιτιστική κληρονομιά τους (2019/2932(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Laurence Farreng, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pär Holmgren, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosanna Conte, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Αλέξης Γεωργούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, μη εγγεγραμμένη, Herbert Dorfmann, Billy Kelleher, Caroline Roose, Gianantonio Da Re, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Rosa D'Amato, Andrey Novakov, Jytte Guteland, Salima Yenbou, Mara Bizzotto, Nicola Procaccini, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Niklas Nienaß, Markus Buchheit, Eleonora Evi, Alessandra Moretti, Ciarán Cuffe, Paolo Borchia και Isabel Benjumea Benjumea.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino, Tomislav Sokol, Tonino Picula, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Silvia Sardone, Ádám Kósa, Elisabetta Gualmini, Francesca Donato και Lucia Vuolo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Leszek Miller, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sandra Pereira και Željana Zovko.

Παρεμβαίνει Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών χωρίς ΛΟΑΔΜ» (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των «περιοχών χωρίς ΛΟΑΔΜ» (2019/2933(RSP))

Η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Magdalena Adamowicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Modig, Beata Kempa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Róża Thun und Hohenstein, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, μη εγγεγραμμένη, Maria Walsh, Seb Dance, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Beata Kempa και Maximilian Krah, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Patryk Jaki, Robert Biedroń, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Patryk Jaki και Beata Kempa, Anna Júlia Donáth, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Seb Dance και Karen Melchior, και Eugenia Rodríguez Palop.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Maria Arena, Moritz Körner, Rasmus Andresen, Patryk Jaki, ο οποίος απαντά σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα της Magdalena Adamowicz, Katarina Barley και Sophia in 't Veld, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Michal Šimečka, Tilly Metz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Katarina Barley, Sheila Ritchie, Francisco Guerreiro, Julie Ward, Pierre Karleskind, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Robert Biedroń, Brando Benifei, Karen Melchior, Marianne Vind, Liesje Schreinemacher, Josianne Cutajar, Nicolae Ştefănuță, Raphaël Glucksmann, Radka Maxová, Luisa Porritt και Karin Karlsbro.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Petra De Sutter.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


16. Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP))

Η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Juan Ignacio Zoido Álvarez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sheila Ritchie, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Benoît Biteau, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Mazaly Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Herbert Dorfmann, Clara Aguilera, Karin Karlsbro και Silvia Sardone.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Christophe Hansen, Isabel Carvalhais, Marie-Pierre Vedrenne, André Rougé, Nosheena Mobarik, Norbert Lins, Carmen Avram, Jordi Cañas, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Inma Rodríguez-Piñero, Raffaele Stancanelli, Massimiliano Salini, Patrizia Toia, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marlene Mortler, César Luena, Sven Simon, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μαρία Σπυράκη και Helmut Scholz.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.


17. Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (2019/2918(RSP))

Η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christophe Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και Miapetra Kumpula-Natri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Clara Aguilera και Gilles Lebreton.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 643.308/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.40.

Klaus Welle

Katarina Barley

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Αρβανίτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Φουρλάς, Fox, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geier, Gemma, Γεωργίου, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kofod, Kohut, Kokalari, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Číž, Gregorová, Ochojska, Rees-Mogg


Παράρτηµα 1 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Joëlle Elvinger

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Φράγκος, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Λαγός, Lowe, Monteith, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Φούρλας, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Kύρτσος, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Ανδρουλάκης, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Παράρτηµα 2 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - François Roger Cazala

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Κούλογλου, Κουντουρά, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Λαγός, Lowe, Monteith, Mummery, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Φούρλας, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Ανδρουλάκης, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Παράρτηµα 3 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Λαγός, Lowe, Monteith, Mummery, Νικολάου-Αλαβάνος, Παπαδάκης Κώστας, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Φούρλας, Frankowski, Franssen, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Jahr, Járóka, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polfjärd, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gamon, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Ανδρουλάκης, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Παπαδάκης Δημήτρης, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Παράρτηµα 4 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Νικόλαος Μηλιώνης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Deli, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Παράρτηµα 5 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Klaus-Heiner Lehne

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Φράγκος, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Κόκκαλης, Konečná, Κούλογλου, Κουντουρά, Matias, Maurel, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Λαγός, Lowe, Monteith, Mummery, Νικολάου-Αλαβάνος, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Φούρλας, Frankowski, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Ζαγοράκης, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Ανδρουλάκης, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Matić, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Παπαδάκης Δημήτρης, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου