Index 
Notulen
PDF 315kWORD 85k
Dinsdag 26 november 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12 en 13 december 2019 (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Plechtige vergadering - Toespraak van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018
 6.Verklaringen van de Voorzitter
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Overeenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne *** (stemming)
  8.2.Wijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader * (stemming)
  8.3.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger (stemming)
  8.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala (stemming)
  8.5.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer (stemming)
  8.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis (stemming)
  8.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne (stemming)
  8.8.Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp (debat)
 14.EU-reactie op extreme meteorologische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan: hoe kunnen wij de stedelijke gebieden in Europa en het cultureel erfgoed daarin beschermen? (debat)
 15.Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (debat)
 16.Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (debat)
 17.De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala
 Bijlage 3 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer
 Bijlage 4 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis
 Bijlage 5 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.08 uur geopend.


2. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter wijst erop dat hij op 24 oktober 2019 overeenkomstig artikel 176, lid 1, van het Reglement heeft besloten Angelo Ciocca een sanctie op te leggen, vanwege zijn agressieve en respectloze gedrag jegens zijn collega's en de instelling, dat een ernstige schending vormde van artikel artikel 10, lid 3, van het Reglement, tijdens het debat van 23 oktober over de militaire operaties van Turkije in het noordoosten van Syrië (punt 7 van de notulen van 23.10.2019 en punt 7 van de notulen van 24.10.2019).

Op 6 november 2019 heeft Angelo Ciocca beroep aangetekend tegen dit besluit.

Het Bureau heeft tijdens zijn vergadering van gisteren, maandag 25 november 2019, bovengenoemd beroep onder de loep genomen en het besluit van de Voorzitter bevestigd.

De Voorzitter wijst erop dat de straf eruit bestaat dat hij voor een periode van tien dagen geen recht heeft op een verblijfsvergoeding, en uit een tijdelijke opschorting van zijn deelname aan alle werkzaamheden van het Parlement, voor een periode van vijf opeenvolgende dagen – waarvan twee dagen inmiddels zijn verstreken – waarin het Parlement of om het even welk(e) van zijn organen, commissies of delegaties bijeenkomt, onverminderd de uitoefening van het stemrecht in de plenaire vergadering, en onder voorbehoud van een strikte naleving van de gedragsregels die van toepassing zijn op de leden. De sanctie gaat vandaag, op 26 november 2019, weer in.


3. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12 en 13 december 2019 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 12 en 13 december 2019 (2019/2722(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Eero Heinäluoma, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de ID-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, en Danuta Maria Hübner.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javier Moreno Sánchez, Molly Scott Cato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Robert Rowland, Harald Vilimsky, Johan Van Overtveldt, Dimitrios Papadimoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tamás Deutsch, Brando Benifei, Hilde Vautmans, Saskia Bricmont, Jérôme Rivière, Ruža Tomašić, Younous Omarjee, Siegfried Mureşan, Gabriele Bischoff, Charles Goerens, Mikuláš Peksa, Mara Bizzotto, Carlo Fidanza, Martina Anderson, Esteban González Pons, Richard Corbett, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Robert Rowland, Sophia in 't Veld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paulo Rangel, Michael Bloss, Gianantonio Da Re, Anna Fotyga, João Ferreira, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Valerie Hayer, Tineke Strik, Rob Rooken, Luděk Niedermayer, Pedro Marques, Valter Flego, Anna Zalewska, Othmar Karas, Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Pedro Silva Pereira en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stelios Kympouropoulos, Costas Mavrides, Ellie Chowns, Mick Wallace, Matthew Patten en Robert Rowland, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.38 uur geschorst.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.08 uur hervat.


5. Plechtige vergadering - Toespraak van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018

Van 12.08 uur tot 12.20 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018.


6. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de aardbeving in Albanië en betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden en met het Albanese volk.

De Voorzitter staat tevens stil bij het helikopterongeluk in Mali waarbij dertien Franse soldaten zijn omgekomen die betrokken waren bij de strijd tegen het terrorisme, en betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de nabestaanden en met het Franse volk.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 12.23 uur geschorst.)


7. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.30 uur hervat.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Overeenkomst EU-Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de associatieovereenkomst EU-Oekraïne *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds [10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Enikő Győri (A9-0024/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0059)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.2. Wijziging btw- en accijnsregels wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader [COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Paul Tang (A9-0034/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0060)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)


8.3. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger (stemming)

Verslag over de benoeming van Joëlle Elvinger tot lid van de Rekenkamer [12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming) (artikel 191, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Goedgekeurd (P9_TA(2019)0061)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 26.11.2019)


8.4. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala (stemming)

Verslag over de benoeming van François Roger Cazala tot lid van de Rekenkamer [12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming) (artikel 191, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Goedgekeurd (P9_TA(2019)0062)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 26.11.2019)


8.5. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer (stemming)

Verslag over de benoeming van Alex Brenninkmeijer tot lid van de Rekenkamer [12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming) (artikel 191, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Goedgekeurd (P9_TA(2019)0063)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 26.11.2019)


8.6. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis (stemming)

Verslag over de benoeming van Nikolaos Milionis tot lid van de Rekenkamer [12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming) (artikel 191, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Goedgekeurd (P9_TA(2019)0064)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 4 van de notulen van 26.11.2019)


8.7. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne (stemming)

Verslag over de benoeming van Klaus-Heiner Lehne tot lid van de Rekenkamer [12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming) (artikel 191, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPBESLUIT

Goedgekeurd (P9_TA(2019)0065)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 5 van de notulen van 26.11.2019)


8.8. Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2019/2876(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 november 2019 (punt 17 van de notulen van 13.11.2019)

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Joanna Kopcińska, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Beata Szydło, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Mazurek, Zbigniew Kuźmiuk, Elżbieta Rafalska en Joachim Stanisław Brudziński, namens de ECR-Fractie, over kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (2019/2876(RSP)) (B9-0178/2019);

—   Jaak Madison, Annalisa Tardino, Nicolaus Fest, Tom Vandendriessche, Nicolas Bay, Markus Buchheit, Guido Reil, Gunnar Beck, Joachim Kuhs en Christine Anderson, namens de ID-Fractie, over kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (2019/2876(RSP)) (B9-0179/2019);

—   Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Ioan Rareş Bogdan en Eugen Tomac, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos en Bettina Vollath, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth, Jan Christoph Oetjen, Abir Al Sahlani, Irina Von Wiese, Sylvie Brunet, Laurence Farreng, Marie Pierre Vedrenne, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Ramona Strugariu, Lucy Nethsingha, Ivars Ijabs, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Luisa Porritt, Judith Bunting, Stéphanie Yon Courtin, Fabienne Keller, Chrysoula Zacharopoulou, Frédérique Ries, Antony Hook, Stéphane Bijoux, Vlad Marius Botoş en Jane Brophy, namens de Renew-Fractie, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Diana Riba i Giner, Gwendoline Delbos Corfield, Mounir Satouri, Hannah Neumann, Katrin Langensiepen, Henrike Hahn, Bronis Ropė, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O’Sullivan, Alice Kuhnke, Tineke Strik, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Romeo Franz en Marie Toussaint, namens de Verts/ALE-Fractie, Anne Sophie Pelletier, Manon Aubry, Martin Schirdewan, José Gusmão, Marisa Matias, Pernando Barrena Arza, Nikolaj Villumsen, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Martina Anderson, Cornelia Ernst, Martina Michels, Malin Björk, Silvia Modig, Helmut Scholz, Özlem Demirel en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Chiara Gemma, Eleonora Evi, Marco Zullo, Dino Giarrusso, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi en Mario Furore, over kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (2019/2876(RSP)) (B9-0180/2019).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0178/2019

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0179/2019

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0180/2019

Goedgekeurd (P9_TA(2019)0066)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)


VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Enikő Győri - A9-0024/2019
Joëlle Mélin, Robert Roos, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kindB9-0178/2019, B9-0179/2019 en B9-0180/2019
Billy Kelleher, Joëlle Mélin, Antony Hook, Marcel Kolaja, Yana Toom, Jarosław Duda, Milan Brglez, Ramona Strugariu, Matt Carthy, Dragoş Pîslaru, Guido Reil, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Patrick Breyer en Mikuláš Peksa.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.16 uur geschorst.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.04 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp (debat)

Verslag over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure. Rapporteurs: Monika Hohlmeier en Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Johan Van Overtveldt (voorzitter van de Commissie BUDG), Monika Hohlmeier en Eider Gardiazabal Rubial geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Kimmo Tiilikainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Pierre Larrouturou, namens de S&D-Fractie, Clotilde Armand, namens de Renew-Fractie, Rasmus Andresen, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Jessica Stegrud, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Furore, niet-fractiegebonden lid, Jan Olbrycht, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Margarida Marques, Olivier Chastel, Damian Boeselager, Filip De Man, Joachim Stanisław Brudziński, João Ferreira, Robert Rowland, Angelika Winzig, Erik Bergkvist, Valerie Hayer, Jorge Buxadé Villalba, Andrey Novakov, Paolo De Castro, Moritz Körner, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren, Matthew Patten, Hermann Tertsch en Lefteris Christoforou.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gualmini, Nils Torvalds, Adam Jarubas, Robert Biedroń, Luis Garicano, Karlo Ressler, Tamás Deutsch, Mircea-Gheorghe Hava, Maria Spyraki en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Kimmo Tiilikainen en Johan Van Overtveldt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 27.11.2019.


14. EU-reactie op extreme meteorologische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan: hoe kunnen wij de stedelijke gebieden in Europa en het cultureel erfgoed daarin beschermen? (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-reactie op extreme meteorologische gebeurtenissen en de gevolgen daarvan: hoe kunnen wij de stedelijke gebieden in Europa en het cultureel erfgoed daarin beschermen? (2019/2932(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie, Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, Laurence Farreng, namens de Renew-Fractie, Pär Holmgren, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosanna Conte, namens de ID-Fractie, Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, Alexis Georgoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Sabrina Pignedoli, niet-fractiegebonden lid, Herbert Dorfmann, Billy Kelleher, Caroline Roose, Gianantonio Da Re, Carlo Fidanza, Pernando Barrena Arza, Rosa D'Amato, Andrey Novakov, Jytte Guteland, Salima Yenbou, Mara Bizzotto, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Sabine Verheyen, Hannes Heide, Niklas Nienaß, Markus Buchheit, Eleonora Evi, Alessandra Moretti, Ciarán Cuffe, Paolo Borchia en Isabel Benjumea Benjumea.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Isabel Carvalhais, Annalisa Tardino, Tomislav Sokol, Tonino Picula, Georg Mayer, Stanislav Polčák, Julie Ward, Silvia Sardone, Ádám Kósa, Elisabetta Gualmini, Francesca Donato en Lucia Vuolo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Leszek Miller, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sandra Pereira en Željana Zovko.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


15. Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (debat)

Verklaring van de Commissie: Openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbti’s, onder meer wat "lgbti-vrije zones" betreft (2019/2933(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Magdalena Adamowicz, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Modig, Beata Kempa, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Róża Thun und Hohenstein, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, niet-fractiegebonden lid, Maria Walsh, Seb Dance, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Beata Kempa en Maximilian Krah, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Jorge Buxadé Villalba, Silvia Modig, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patryk Jaki, Robert Biedroń, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Patryk Jaki en Beata Kempa, Anna Júlia Donáth, Kim Van Sparrentak, Angel Dzhambazki, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Seb Dance en Karen Melchior en Eugenia Rodríguez Palop.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, Moritz Körner, Rasmus Andresen, Patryk Jaki, die eveneens ingaat op drie "blauwe kaart"-vragen van Magdalena Adamowicz, Katarina Barley en Sophia in 't Veld, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar, Michal Šimečka, Tilly Metz, Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Sheila Ritchie, Francisco Guerreiro, Julie Ward, Pierre Karleskind, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Robert Biedroń, Brando Benifei, Karen Melchior, Marianne Vind, Liesje Schreinemacher, Josianne Cutajar, Nicolae Ştefănuță, Raphaël Glucksmann, Radka Maxová, Luisa Porritt en Karin Karlsbro.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petra De Sutter.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


16. Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (debat)

Verklaring van de Commissie: Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Juan Ignacio Zoido Álvarez, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Sheila Ritchie, namens de Renew-Fractie, Benoît Biteau, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ID-Fractie, Mazaly Aguilar, namens de ECR-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Dino Giarrusso, niet-fractiegebonden lid, Herbert Dorfmann, Clara Aguilera, Karin Karlsbro en Silvia Sardone.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nicola Procaccini, Manuel Bompard, Kostas Papadakis, Christophe Hansen, Isabel Carvalhais, Marie-Pierre Vedrenne, André Rougé, Nosheena Mobarik, Norbert Lins, Carmen Avram, Jordi Cañas, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Ruža Tomašić, Mairead McGuinness, Inma Rodríguez-Piñero, Raffaele Stancanelli, Massimiliano Salini, Patrizia Toia, Anna-Michelle Asimakopoulou, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marlene Mortler, César Luena, Sven Simon, Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki en Helmut Scholz.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 28.11.2019.


17. De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (debat)

Verklaring van de Commissie: De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (2019/2918(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Jörgen Warborn, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Ellie Chowns, Emmanuel Maurel, Sven Simon, Inma Rodríguez-Piñero, Liesje Schreinemacher, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Nicola Danti, Karen Melchior, Anna-Michelle Asimakopoulou en Miapetra Kumpula-Natri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Clara Aguilera en Gilles Lebreton.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 28.11.2019.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 643.308/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Katarina Barley

secretaris-generaal

ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Cseh, Cuffe, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Andrieu, Číž, Gregorová, Ochojska, Rees-Mogg


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Joëlle Elvinger

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - François Roger Cazala

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bijlage 3 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Alex Brenninkmeijer

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Lebreton, Limmer, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Jahr, Járóka, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polfjärd, Radev, Radtke, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Bunting, Cañas, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gamon, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bijlage 4 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Nikolaos Milionis

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Deli, Didier, Doleschal, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Melchior, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López Aguilar, Luena, Majorino, Maldonado López, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Breyer, Bricmont, Buchner, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.


Bijlage 5 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Klaus-Heiner Lehne

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fotyga, Fragkos, Geuking, Hannan, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Orden, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Carthy, Chaibi, Daly, Demirel, Ferreira, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, Matias, Maurel, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Castaldo, Corrao, D'Amato, De Lucy, England Kerr, Evi, Ferrara, Forman, Fox, Furore, Gemma, Giarrusso, Glancy, Gyöngyösi, Harris, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Nikolaou-Alavanos, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Stedman-Bryce, Tennant, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Evren, Falcă, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Šuica, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Glück, Goerens, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Kelleher, Keller Fabienne, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Long, Maxová, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Oetjen, Paet, Pekkarinen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Androulakis, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Corbett, Cozzolino, Cutajar, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fajon, Fernández, Fritzon, Fuglsang, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Krehl, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Maldonado López, Matić, Mavrides, Mikser, Miller, Molnár, Moraes, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schmit, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alfonsi, Allard, Andresen, Auken, Bloss, Breyer, Bricmont, Carême, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Evans, Franz, Freund, Giegold, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Magid, Marquardt, Metz, Neumann, Nienaß, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Smith, Strik, Toussaint, Urtasun, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka.

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2020Juridische mededeling