Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 307kWORD 83k
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων και του προγράμματός του από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Εκλογή της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  6.2.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα (ψηφοφορία)
  6.3.Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)
  6.4.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020 (ψηφοφορία)
  6.5.Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 12.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 15.Παρέμβαση από άλλες χώρες στις δημοκρατίες και τις εκλογές μας (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (συζήτηση)
 17.Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους οικισμούς (συζήτηση)
 18.Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στο Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο (συζήτηση)
 19.Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι παρακάτω βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υπέβαλαν το αίτημα να διοργανωθεί μια τέτοια συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (B9-0193/2019

—   Raphaël Glucksmann και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (B9-0194/2019

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen και Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (B9-0195/2019

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (B9-0196/2019

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (B9-0199/2019).

II.   Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil και Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (B9-0200/2019

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (B9-0202/2019

—   Kati Piri και Nacho Sánchez Amor, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (B9-0205/2019

—   Manu Pineda, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί Κιζιλγιουρέκ , Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (B9-0207/2019

—   Molly Scott Cato και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (B9-0210/2019

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (B9-0213/2019).

III.   Αϊτή (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil και Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Αϊτή (B9-0214/2019

—   Ernest Urtasun και Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Αϊτή (B9-0217/2019

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Αϊτή (B9-0219/2019

—   Kati Piri και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Αϊτή (B9-0221/2019

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Αλέξης Γεωργούλης, Pernando Barrena Arza, Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Αϊτή (B9-0222/2019

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την Αϊτή (B9-0223/2019).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού.


3. Παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων και του προγράμματός του από την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής (συζήτηση)

H Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) παρουσιάζει το Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά τους. (2019/2801(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jordan Bardella, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, μη εγγεγραμμένη, και Daniel Caspary.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Πέτρου Κόκκαλη, Κωνσταντίνος Αρβανιτης, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová και Andrius Kubilius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Μαρία Σπυράκη, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Δημήτριος Παπαδημούλης, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič και Maria Grapini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 27 Νοεμβρίου 2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.52.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος


4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.01.


5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του ιαπωνικού Κοινοβουλίου, της οποίας ηγείται ο Itsunori Onodera, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, ομάδα νέων, που πρόκειται να παρουσιάσουν τη διακήρυξή τους για τα δικαιώματα του πλανήτη. Οι νέοι λαμβάνουν θέση στο θεωρείο των επισήμων.

°
° ° °

Παρεμβαίνει o Yannick Jadot (o Πρόεδρος καλεί το Σώμα να τηρήσει ενός λεπτού σιγή ως φόρο τιμής για τα θύματα του δυστυχήματος με ελικόπτερο που σημειώθηκε στο Μάλι και προκάλεσε τον θάνατο δεκατριών Γάλλων στρατιωτικών που δραστηριοποιούντο στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας).

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


6.1. Εκλογή της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Παρεμβαίνουν οι Claire Fox, μη εγγεγραμμένη, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής της Επιτροπής

Εκλογή της Επιτροπής (ψηφοφορία)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

Εγκρίνεται το (P9_TA-PROV(2019)0067).
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Παρεμβάσεις

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση πριν από την υπογραφή της επιστολής διαβίβασης σχετικά με την εκλογή της Επιτροπής.


6.2. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Εύα Καϊλή (A9-0040/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0068)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)


6.3. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας[COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0069)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)


6.4. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020 [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0070)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)


6.5. Διαδικασία προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020: κοινό σχέδιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό. Συνεισηγήτριες: Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(Πλειοψηφία των βουλευτών που απαιτείται για την απόρριψη του κοινού σχεδίου)

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0071)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

Παρεμβάσεις

Παρεμβαίνει ο Kimmo Tiilikainen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) για να υπογραμμίσει την καλή συνεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού για το 2020.

Πριν από την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Το κοινό σχέδιο που προέκυψε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 18 Νοεμβρίου 2019 εγκρίθηκε ταυτόχρονα από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Η διαδικασία του προϋπολογισμού τέθηκε σε εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 μπορεί επομένως να θεωρηθεί περατωθείσα. Ανακοινώνω ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 εκδίδεται οριστικά».

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε υπογραφή του προϋπολογισμού παρουσία του Johan Van Overtveldt (πρoέδρου της επιτροπής BUDG), καθώς και των Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial (συνεισηγητριών για τον γενικό προϋπολογισμό 2020).


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου θα δοθούν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.33.)

°
° ° °

(Τελετή: απονομή του Βραβείου LUX)

°
° ° °


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.01.


10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Νοεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 και τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Νοεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 25 Νοεμβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Οκτωβρίου 2019

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες επιπλέον, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 31 Οκτωβρίου 2019

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες επιπλέον, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE


12. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 124/2009 σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - προθεσμία: 13 Φεβρουαρίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 26/2019 - Τμήμα III – Επιτροπή (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-18/T/19 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 4/2019 - Τμήμα IV - Δικαστήριο (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (2019/0142M(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Έκθεση όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Εύα Καϊλή (A9-0040/2019)


14. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 23/2019, DEC 24/2019 και DEC 25/2019 - τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων DEC 26/2019 - τμήμα III - Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων INF 4/2019 - Επιτροπή των Περιφερειών.


15. Παρέμβαση από άλλες χώρες στις δημοκρατίες και τις εκλογές μας (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Παρέμβαση από άλλες χώρες στις δημοκρατίες και τις εκλογές μας (2019/2941(RSP))

Παρεμβαίνει η Caroline Voaden η οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας Renew.

Παρεμβαίνουν οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jordan Bardella, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki και Bartosz Arłukowicz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino και Ondřej Kovařík.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (2019/2934(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski και Siegfried Mureşan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους οικισμούς (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους οικισμούς (2019/2934(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Grace O'Sullivan, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolaus Fest, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lance Forman, μη εγγεγραμμένος, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding και Jan Zahradil.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miguel Urbán Crespo, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon και Alex Agius Saliba.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace και Tudor Ciuhodaru.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στο Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στο Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο (2019/2917(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernard Guetta, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone και Javi López.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma και Tudor Ciuhodaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace και Matthew Patten.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000035/2019) που κατέθεσε ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ (B9-0057/2019)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000036/2019) που κατέθεσε ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομάδας ΑΚΕ (B9-0057/2019)

Ο Tomas Tobé αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι György Hölvényi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Juan Fernando López Aguilar και Irena Joveva.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Tytti Tuppurainen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Ο Tomas Tobé, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 28 Νοεμβρίου 2019.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 643.308/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.21.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Αρβανιτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Forman, Fotyga, Φούρλας, Fox, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Γεωργίου, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Καϊλή, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαρακησ, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schirdewan, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Rees-Mogg

Τελευταία ενημέρωση: 28 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου