Показалец 
Протокол
PDF 329kWORD 84k
Четвъртък, 28 ноември 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Закрила на защитници на горите и на околната среда в ЕС (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението със свободите в Алжир
  3.2.Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  5.1.Хаити
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните
 8.Време за гласуване
  8.1.Положението със свободите в Алжир (гласуване)
  8.2.Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер (гласуване)
  8.3.Хаити (гласуване)
  8.4.Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) *** (гласуване)
  8.5.Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (гласуване)
  8.6.Положението в Боливия (гласуване)
  8.7.Критично състояние на климата и околната среда (гласуване)
  8.8.Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (гласуване)
  8.9.Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (гласуване)
  8.10.Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (гласуване)
  8.11.Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (гласуване)
  8.12.Кризата с Апелативния орган на СТО (гласуване)
  8.13.Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Телефонни номера за услуги 0800 (разискване)
 14. Внесени документи
 15.Петиции
 16.Решения относно някои документи
 17.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 18.График на следващите заседания
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Закрила на защитници на горите и на околната среда в ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Закрила на защитници на горите и на околната среда в ЕС (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Daniel Buda, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Marie Toussaint, от името на групата Verts/ALE, Aurelia Beigneux, от името на групата ID, Андрей Слабаков , от името на групата ECR, Petros Kokkalis, от името на групата GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, и Nicolás González Casares, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen и Mick Wallace.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 27.11.2019 г.)


3.1. Положението със свободите в Алжир

Предложения за резолюция B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 и B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta и Charlie Weimers представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Lukas Mandl, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Phil Bennion, от името на групата Renew, Salima Yenbou, от името на групата Verts/ALE, Gilbert Collard, от името на групата ID, Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba и Jérôme Rivière.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly и Loucas Fourlas.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 28.11.2019 г.


3.2. Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер

Предложения за резолюция B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 и B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda и Dita Charanzová представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Maria Arena, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата Renew, Guido Reil, от името на групата ID, и Lefteris Nikolaou-Alavanos, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira и Clare Daly.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 28.11.2019 г.

(продължение на разискванията: точка 5 от протокола от 28.11.2019 г.)


4. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ENVI: Dan-Ştefan Motreanu на мястото на Cristian-Silviu Buşoi

комисия ITRE: Cristian-Silviu Buşoi на мястото на Adina-Ioana Vălean

Тези решения влизат в сила днес.


5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 27.11.2019 г.)


5.1. Хаити

Предложения за резолюция B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 и B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo и Irena Joveva представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, и Isabella Adinolfi, независим член на ЕП.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák и Julie Ward.

Изказа се Federica Mogherini, която благодари на Парламента за неговата подкрепа през целия ѝ мандат (председателят ѝ благодари от името на Парламента).

Разискването приключи.

Гласуване: 28 ноември 2019.

(Заседанието беше прекъснато в 11.12 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 11.33 ч.


7. Назначаване на Европейския надзорен орган по защита на данните

Председателят съобщи, че съгласно член 53 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. Председателският съвет, на своето заседание от 28 ноември 2019 г., и вследствие на разискванията в комисията LIBE, одобри съвместното назначаване от Парламента и от Съвета на Войчех Рафал Виевиоровски за Eвропейски надзорен орган по защита на данните.

Председателят ще пристъпи към подписването на решението за назначаване заедно с действащия председател на Съвета.

°
° ° °

Изказаха се Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold и Sophia in 't Veld.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. Положението със свободите в Алжир (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 и B9-0199/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0193/2019

(за замяна на B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 и B9-0199/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev и Krzysztof Hetman, от името на групата PPE;

—   Kati Piri и Raphaël Glucksmann, от името на групата S&D;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers и Bert-Jan Ruissen, от името на групата ECR.

Приема се (P9_TA(2019)0072)

(Предложението за резолюция B9-0195/2019 отпада.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)


8.2. Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 и B9-0213/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0200/2019

(за замяна на B9-0200/2019, B9-0202/2019 и B9-0213/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman и Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch и Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2019)0073)

(Предложенията за резолюции B9-0205/2019, B9-0207/2019 и B9-0210/2019 отпадат.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)


8.3. Хаити (гласуване)

Предложения за резолюция B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 и B9-0223/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0214/2019

(за замяна на B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 и B9-0223/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman и Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, от името на групата S&D;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE;

—   Ruža Tomašić, от името на групата ECR

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz и Stelios Kouloglou, от името на групата GUE/NGL;

—   Assita Kanko и Fabio Massimo Castaldo.

Приема се (P9_TA(2019)0074)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)


8.4. Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) *** (гласуване)

Recommendation on the draft Council decision on the Conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties Applied by the United States to Certain Products of the European Union (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2019)0075)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)


8.5. Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (гласуване)

Report containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High-Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties Applied by the United States to Certain Products of the European Union (2014) [2019/0142M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0076)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)


8.6. Положението в Боливия (гласуване)

Разискването се състоя на 13 ноември 2019 г. (точка 20 от протокола от 13.11.2019 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík и Paulo Rangel, от името на групата PPE, относно положението в Боливия (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner и Marie Toussaint, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Боливия (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно положението в Боливия (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo и Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Боливия (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, относно положението в Боливия (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, от името на групата S&D, относно положението в Боливия (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0187/2019

(за замяна на B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 и B9-0192/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary и Paulo Rangel, от името на групата PPE;

—   Javi López и Kati Piri, от името на групата S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki и Raffaele Fitto, от името на групата ECR.

Приема се (P9_TA(2019)0077)

(Предложенията за резолюции B9-0188/2019 и B9-0190/2019 отпадат.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)


8.7. Критично състояние на климата и околната среда (гласуване)

Разискването се състоя на 25 ноември 2019 г. (точка 14 от протокола от 25.11.2019 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Pascal Canfin и Nils Torvalds, от името на групата Renew, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri и Gwendoline Delbos-Corfield, от името на групата Verts/ALE, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli и Jytte Guteland, от името на групата S&D, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, от името на групата PPE, относно неотложната необходимост от действия по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska и Anna Zalewska, от името на групата ECR, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re и Simona Baldassarre, от името на групата ID, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee и Anne-Sophie Pelletier, от името на групата GUE/NGL, относно извънредното положение по отношение на климата и околната среда (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0209/2019

(за замяна на B9-0209/2019, B9-0212/2019 и B9-0220/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Miriam Dalli и Jytte Guteland, от името на групата S&D;

—   Pascal Canfin и Nils Torvalds, от името на групата Renew;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo и Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL.

Приема се (P9_TA(2019)0078)

(Предложенията за резолюции B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 и B9-0218/2019 отпадат.)

Изказвания

Manuel Bompard.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)


8.8. Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (гласуване)

Предложение за резолюция B9-0174/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0079)

Изказвания

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska и Marc Tarabella.

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)


8.9. Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (гласуване)

Разискването се проведе на 25 ноември 2019 г. (точка 15 от протокола от 25.11.2019 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa и Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz и Frances Fitzgerald, от името на групата PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut и Robert Biedroń, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese и Chrysoula Zacharopoulou, от името на групата Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield и Marie Toussaint, от името на групата Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David и Isabella Tovaglieri, от името на групата ID, относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0224/2019

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B9-0225/2019

Приема се (P9_TA(2019)0080)

(Предложението за резолюция B9-0226/2019 отпада.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)


8.10. Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (гласуване)

Разискването се състоя на 25 ноември 2019 г. (точка 18 от протокола от 25.11.2019 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius и Michael Gahler, от името на групата PPE, относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski и Veronika Vrecionová, от името на групата ECR, относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas и Vilija Blinkevičiūtė, от името на групата S&D, относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, относно неотдавнашните действия на Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0182/2019

(за замяна на B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 и B9-0186/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius и Michael Gahler, от името на групата PPE;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė и Sven Mikser, от името на групата S&D;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu и Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew;

—   Sergey Lagodinsky и Tineke Strik, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová и Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата ECR.

Приема се (P9_TA(2019)0081)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)


8.11. Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство (гласуване)

Разискването се състоя на 26 ноември 2019 г. (точка 16 от протокола от 26.11.2019 г).

Предложения за резолюция, внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, при приключване на разискванията.

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen и Carlo Fidanza, от името на групата ECR, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, от името на групата S&D, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr и Benoît Lutgen, от името на групата PPE, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne и Jordi Cañas, от името на групата Renew, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, от името на групата Verts/ALE, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz и Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton и Mara Bizzotto, от името на групата ID, относно мерки за преодоляване на въздействието върху европейското селско стопанство на решението на СТО по спора за „Еърбъс“ (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B9-0197/2019

(за замяна на RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 и RC-B9-0203/2019):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander и Norbert Lins, от името на групата PPE;

—   Paolo De Castro и Clara Aguilera, от името на групата S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne и Jordi Cañas, от името на групата Renew;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini и Carlo Fidanza, от името на групата ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli и Dino Giarrusso.

Приема се (P9_TA(2019)0082)

(Предложенията за резолюции B9-0204/2019, B9-0206/2019 и B9-0208/2019 отпадат.)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)


8.12. Кризата с Апелативния орган на СТО (гласуване)

Разискването се състоя на 25 ноември 2019 г. (точка 17 от протокола от 26.11.2019 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, au nom de la commission INTA, относно кризата във връзка с Апелативния орган на СТО (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0083)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)


8.13. Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ (гласуване)

Предложение за резолюция B9-0175/2019

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2019)0084)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути в очакване на обясненията на вот.)


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване в сряда, 27 ноември 2019 г.)

Избиране на Комисията

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten и Judith Bunting.

Доклад Monika Hohlmeier и Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil и Veronika Vrecionová.

(Време за гласуване в четвъртък, 28 ноември 2019 г.)

Положението в Боливия - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Критично състояние на климата и околната среда - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland и Younous Omarjee.

Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Ангел Джамбазки и Seán Kelly.

Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола - B9-0224/2019 и B9-0225/2019

Ангел Джамбазки, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer и Seán Kelly.

Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka и Jiří Pospíšil.

Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Ангел Джамбазки и Michaela Šojdrová.

Кризата с Апелативния орган на СТО - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.25 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dita CHARANZOVÁ
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Телефонни номера за услуги 0800 (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000037/2019), зададен от Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein и Edina Tóth, от името на групата PPE, към Комисията: Телефонни номера за услуги 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab разви въпроса.

Мария Габриел (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Róża Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Miapetra Kumpula-Natri, от името на групата S&D, Adam Bielan, от името на групата ECR, и Ангел Джамбазки.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Seán Kelly.

Изказа се Мария Габриел.

Разискването приключи.


14.  Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от други институции

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюза на Протокола за изменение на Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

2) от членове на Парламента

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно риска от нови терористични атаки в ЕС (B9-0163/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно започването на преговори с Албания и Северна Македония (B9-0164/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно бедственото разпространение на дървеници в Европа (B9-0165/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Paolo Borchia. Предложение за резолюция относно въвеждането на единна европейска стойност за емисиите на формалдехид в продуктите на основата на дървесина (B9-0173/2019)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE


15. Петиции

Петиции от № 0967-19 до № 1106-19 са вписани в регистъра на 26 ноември 2019 г. и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 226, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността.

В съответствие с разпоредбите на член 226, параграф 15 от Правилника за дейността, на 26 ноември 2019 г. председателят изпрати на компетентната комисия петиции, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


16. Решения относно някои документи

Доклади, съдържащи незаконодателни предложения за резолюции съгласно процедурата на одобрение (член 105, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 22 октомври 2019 г.)

комисия INTA

- Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(подпомагаща: AGRI)


17. Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрението на Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат предадени на получателите им.


18. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 16 декември 2019 г. до 19 декември 2019 г.


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.22 ч ч.


20. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz, Адемов, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Александров Йорданов, Alfonsi, Алиева-Вели, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Androulakis, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Джамбазки, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Franssen, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garraud, Gebhardt, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Христов, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Кънев, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Ковачев, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Кючюк, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Mélin, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Новаков, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Пенкова, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Радев, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Слабаков , Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Станишев, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Витанов, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Йончева, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Andrieu, Číž, Gregorová, Ochojska, Rees-Mogg

Последно осъвременяване: 28 януари 2020 г.Правна информация