Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 312kWORD 87k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ (συζήτηση)
 3.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία
  3.2.Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)
  5.1.Αϊτή
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Διορισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (ψηφοφορία)
  8.2.Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (ψηφοφορία)
  8.3.Αϊτή (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (σύσταση)*** (ψηφοφορία)
  8.5.Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση στη Βολιβία (ψηφοφορία)
  8.7.Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ψηφοφορία)
  8.8.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (ψηφοφορία)
  8.9.Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (ψηφοφορία)
  8.10.Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (ψηφοφορία)
  8.11.Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (ψηφοφορία)
  8.12.Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (ψηφοφορία)
  8.13.Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.800: αριθμός εξυπηρέτησης πελατών (συζήτηση)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αναφορές
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ (2019/2939(RSP))

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Aurelia Beigneux, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Andrey Slabakov, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, και Nicolás González Casares, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2019)


3.1. Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 και B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Οι Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta και Charlie Weimers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Lukas Mandl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilbert Collard, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba και Jérôme Rivière.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly και Λουκάς Φούρλας.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 28 Νοεμβρίου 2019.


3.2. Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 και B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Οι Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda και Dita Charanzová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Guido Reil, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira και Clare Daly.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 28 Νοεμβρίου 2019.

(συνέχεια των συζητήσεων: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019)


4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

επιτροπή ENVI: Dan-Ştefan Motreanu αντί Cristian-Silviu Buşoi

επιτροπή ITRE: Cristian-Silviu Buşoi αντί Adina-Ioana Vălean

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


5. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2019)


5.1. Αϊτή

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 και B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Οι Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo και Irena Joveva παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, και Isabella Adinolfi, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας), η οποία ευχαριστεί το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που της παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της εντολής της (η Πρόεδρος της απευθύνει τις ευχαριστίες του Κοινοβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 28 Νοεμβρίου 2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.12 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.33.


7. Διορισμός του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη συνεδρίασή της της 28ης Νοεμβρίου 2019, και κατόπιν των συζητήσεων της επιτροπής LIBE, ενέκρινε τον αποϕασισθέντα από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διορισμό του Wojciech Rafał Wiewiórowski ως Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε υπογραφή της απόφασης διορισμού από κοινού με τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold και Sophia in 't Veld.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 και B9-0199/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0193/2019

(αντικαθιστά τις B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 και B9-0199/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev και Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers και Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0072)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0195/2019 καταπίπτει.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)


8.2. Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 και B9-0213/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0200/2019

(αντικαθιστά τις B9-0200/2019, B9-0202/2019 και B9-0213/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman και Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0073)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0205/2019, B9-0207/2019 και B9-0210/2019 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)


8.3. Αϊτή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 και B9-0223/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0214/2019

(αντικαθιστά τις B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 και B9-0223/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman και Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Δημήτριος Παπαδημούλης, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Assita Kanko και Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0074)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)


8.4. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (σύσταση)*** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA-PROV(2019)0075)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)


8.5. Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Εκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) [2019/0142M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0076)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)


8.6. Η κατάσταση στη Βολιβία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις13 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner και Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, José Gusmão, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019

—   Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0187/2019

(αντικαθιστά τις B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 και B9-0192/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Javi López και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0077)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0188/2019 και B9-0190/2019 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)


8.7. Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις25 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Pascal Canfin και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri και Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019

—   Miriam Dalli και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019

—   Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska και Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re και Simona Baldassarre, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Στέλιος Κούλογλου, Pernando Barrena, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Luke Ming Flanagan, Πέτρος Κόκκαλης, Αλέξανδρος Γεωργούλης, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee και Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0209/2019

(αντικαθιστά τις B9-0209/2019, B9-0212/2019 και B9-0220/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Miriam Dalli και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Pascal Canfin και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Στέλιος Κούλογλου, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Έλενα Κουντουρά, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0078)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 και B9-0218/2019 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Manuel Bompard.

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)


8.8. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B9-0174/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0079)

Παρεμβάσεις

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska και Marc Tarabella.

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)


8.9. Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη την 25 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz και Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut και Robert Biedroń, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield και Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Έλενα Κουντουρά, Pernando Barrena Arza, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης, Özlem Demirel, Αλέξης Γεωργούλης, Manon Aubry, Γιώργος Γεωργίου, José Gusmão, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Στέλιος Κούλογλου και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David και Isabella Tovaglieri, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0224/2019

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0225/2019

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0080)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0226/2019 καταπίπτει.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)


8.10. Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις24 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019

—   Sergey Lagodinsky και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski και Veronika Vrecionová, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0182/2019

(αντικαθιστά τις B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 και B9-0186/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė και Sven Mikser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Sergey Lagodinsky και Tineke Strik, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová και Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0081)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)


8.11. Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις26 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, κατά την περάτωση της συζήτησης.

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019

—   Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr και Benoît Lutgen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne και Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019

—   Benoît Biteau, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019

—   Gilles Lebreton και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0197/2019

(αντικαθιστά τις RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 και RC-B9-0203/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander και Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Paolo De Castro και Clara Aguilera, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne και Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli και Dino Giarrusso.

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0082)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0204/2019, B9-0206/2019 και B9-0208/2019 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)


8.12. Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις25 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, εξ ονόματος INTA, σχετικά με την κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0083)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)


8.13. Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B9-0175/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA-PROV(2019)0084)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή των αιτιολογήσεων ψήφου.)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2019)

Εκλογή της Επιτροπής

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten και Judith Bunting.

Έκθεση Monika Hohlmeier και Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil και Veronika Vrecionová.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 2019)

Η κατάσταση στη Βολιβία - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland και Younous Omarjee.

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2019 (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki και Seán Kelly.

Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας - B9-0224/2019 και B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer και Seán Kelly.

Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka και Jiří Pospíšil.

Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki και Michaela Šojdrová.

Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. 800: αριθμός εξυπηρέτησης πελατών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000037/2019) που κατέθεσαν οι Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein και Edina Tóth, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινούν από 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Ο Andreas Schwab αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Róża Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miapetra Kumpula-Natri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Angel Dzhambazki.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σερβίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Σερβίας (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο νέων τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ (B9-0163/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία (B9-0164/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μάστιγα των κοριών στην Ευρώπη (B9-0165/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Paolo Borchia. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση ενιαίας ευρωπαϊκής τιμής για τις εκπομπές φορμαλδεΰδης σε προϊόντα με βάση το ξύλο (B9-0173/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE


15. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0967-19 έως 1106-19 έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο στις 26 Νοεμβρίου 2019 και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 26 Νοεμβρίου 2019 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Εκθέσεις που περιέχουν προτάσεις μη νομοθετικού ψηφίσματος στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης (άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Κατόπιν κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών στις 22 Οκτωβρίου 2019)

επιτροπή INTA

- Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(γνωμοδότηση: AGRI)


17. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


18. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019.


19. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.22.


20. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Amaro, Ameriks, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen, Androuët, Ανδρουλάκης, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Αρβανιτης, Ασημακοπούλου, Aubry, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bunting, Burkhardt, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Doleschal, Donáth, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Φούρλας, Fox, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garraud, Gebhardt, Geier, Gemma, Γεωργίου, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Joron, Joveva, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Καϊλή, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maxová, Mayer, Mazurek, Mažylis, Μεϊμαρακησ, Melbārde, Mélin, Metz, Meuthen, Michels, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Plumb, Polčák, Polfjärd, Poręba, Pospíšil, Procaccini, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Santos, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudorache, Tudose, Uhrík, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Von Wiese, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yon-Courtin, Yoncheva, Zacharopoulou, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Rees-Mogg

Τελευταία ενημέρωση: 2 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου