Kazalo 
Zapisnik
PDF 285kWORD 81k
Sreda, 15. januar 2020 - StrasbourgZačasna izdaja
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Slavnostna seja - Nagovor njegovega veličanstva Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije
 9.Nadaljevanje seje
 10.Čas glasovanja
  10.1.Številčna sestava odborov (glasovanje)
  10.2.Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona *** (glasovanje)
  10.3.Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza *** (glasovanje)
  10.4.Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja * (glasovanje)
  10.5.Evropski zeleni dogovor (glasovanje)
  10.6.Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu (glasovanje)
  10.7.Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (glasovanje)
  10.8.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike * (glasovanje)
  10.9.Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  10.10.Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Izkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno (tematska razprava)
 16.Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Madžarske (razprava)
 17.Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske (razprava)
 18.Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (razprava)
 19.Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (razprava)
 20.Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018 (razprava)
 21.Reforma splošnih načel komitologije (razprava)
 22.Sprejetje zapisnika te seje
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.08.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 144 Poslovnika vložili zahtevo za razpravo o naslednjih predlogih resolucije:

I.   Burundi, zlasti svoboda govora (2020/2502(RSP))

—   Ellie Chowns, Caroline Roose, Hannah Neumann, Michèle Rivasi, Katrin Langensiepen in Henrike Hahn v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo o Burundiju, zlasti svobodi govora (B9-0054/2020);

—    Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza in Jan Zahradil v imenu skupine ECR o Burundiju, zlasti svobodi govora (B9-0055/2020);

—   Kati Piri in Maria Arena v imenu skupine S&D o Burundiju, zlasti svobodi govora (B9-0057/2020);

—   Marisa Matias, José Gusmão, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL o Burundiju, zlasti svobodi govora (B9-0058/2020);

—   Michael Gahler, Arba Kokalari, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Krzysztof Hetman, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Rasa Juknevičienė, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak in Ivan Štefanec v imenu skupine PPE o Burundiju, zlasti svobodi govora (B9-0061/2020);

—   Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew o Burundiju, zlasti svobodi govora (B9-0066/2020).

II.   Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi (2020/2503(RSP))

—   Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Charlie Weimers, Adam Bielan, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Emmanouil Fragkos, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Carlo Fidanza, Jan Zahradil, Beata Kempa in Patryk Jaki v imenu skupine ECR o Nigeriji, zlasti nedavnih terorističnih napadih (B9-0056/2020);

—   Caroline Roose, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Michèle Rivasi in Henrike Hahn v imenu skupine Verts/ALE in Fabio Massimo Castaldo o Nigeriji, zlasti nedavnih terorističnih napadih (B9-0059/2020);

—   Lars Patrick Berg in Dominique Bilde v imenu skupine ID o Nigeriji, zlasti nedavnih terorističnih napadih (B9-0060/2020);

—   Kati Piri in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D o Nigeriji, zlasti nedavnih terorističnih napadih (B9-0062/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Sira Rego, Manu Pineda, Giorgos Georgiou in Manuel Bompard v imenu skupine GUE/NGL o Nigeriji, zlasti nedavnih terorističnih napadih (B9-0063/2020);

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, David Lega, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, Karlo Ressler, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tomislav Sokol, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Cindy Franssen, Sunčana Glavak, Inese Vaidere in Ivan Štefanec v imenu skupine PPE o Nigeriji, zlasti nedavnih terorističnih napadih (B9-0064/2020);

—   Phil Bennion, Andrus Ansip, Malik Azmani, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne in Chrysoula Zacharopoulou v imenu skupine Renew o Nigeriji, zlasti nedavnih terorističnih napadih (B9-0065/2020).

Čas za govor bo dodeljen v skladu s členom 171 Poslovnika.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu je bil predložen naslednji osnutek izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (D065262/01 - 2020/2514(RPS) - rok: 9. aprila 2020)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN


4. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve obratov z zarodnim materialom ter zahtev za sledljivost in zdravstveno varstvo živali pri premikih zarodnega materiala nekaterih gojenih kopenskih živali znotraj Unije (C(2019)04055 - 2019/3006(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (C(2019)04057 - 2019/3001(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (C(2019)04058 - 2019/3003(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI, ENVI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1700 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo večletnega tekočega načrtovanja (C(2019)08807 - 2019/2997(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (C(2019)08950 - 2019/3011(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (C(2019)08951 - 2019/3010(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede izvzetja za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v avtodomih (C(2019)08996 - 2019/3002(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirani direktivi Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v platiniranih elektrodah iz platine, ki se uporabljajo za merjenje prevodnosti, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09061 - 2019/3017(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 19. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09066 - 2019/3009(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z alternativnim standardiziranim pristopom za tržno tveganje (C(2019)09068 - 2019/3007(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca kot termičnega stabilizatorja v polivinilkloridu, ki se uporablja v nekaterih diagnostičnih in vitro medicinskih pripomočkih za analize krvi, telesnih tekočin in telesnih plinov, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09069 - 2019/2999(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo kadmija v nekaterih na sevanje odpornih snemalnih ceveh video kamer (C(2019)09071 - 2019/3004(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana Direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (C(2019)09099 - 2019/3012(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih (C(2019)09121 - 2019/3008(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. decembra 2019

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št.515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost (C(2019)07314 - 2019/2873(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje (C(2019)07329 – 2019/2874(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 15. oktobra 2019

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UE) 2015/2205 ter (UE) 2016/1178 - (C(2019)8886 - 2019/2994 (DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 16. decembra 2019 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


5. Predložitev dokumentov

Predložen je bil naslednji dokument:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 27/2019 - oddelek III - Komisija (N9-0001/2020 - C9-0002/2020 - 2020/2000(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG


6. Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (razprava)

Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (2019/2990(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Dubravka Šuica (podpredsednica Komisije) sta podali izjavi.

Predsednik je podal kratek uvodni nagovor za razpravo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Daniel Freund v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine ID, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, in Paulo Rangel.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Gabriele Bischoff, Guy Verhofstadt, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Robert Rowland in Niklas Nienaß, Christian Allard, Gunnar Beck, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Patrick Breyer, Domènec Ruiz Devesa, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Bogdan Rzońca in Lara Wolters, Pascal Durand, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fabio Massimo Castaldo, Gwendoline Delbos-Corfield, Gerolf Annemans, Geert Bourgeois, João Ferreira, Carles Puigdemont i Casamajó, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Dolors Montserrat, Antonio Tajani, Pedro Silva Pereira, Svenja Hahn, Damian Boeselager, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Katalin Cseh, Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Claudia Gamon, Jorge Buxadé Villalba, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Simon, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, ki ni želela odgovoriti na vprašanje z dvigom modrega kartončka, Maria Grapini, Charles Goerens, Patrick Breyer, Jordan Bardella, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ben Habib, Roberts Zīle, Nikolaj Villumsen, Richard Tice, Othmar Karas, Giuliano Pisapia, Dita Charanzová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Damian Boeselager, Scott Ainslie, Niklas Nienaß o poteku razprave (predsedujoča je podrobneje obrazložila zadevo), Laura Huhtasaari, Derk Jan Eppink, Claire Fox, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Claudia Gamon, Niklas Nienaß, Mara Bizzotto, June Alison Mummery, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Katarina Barley, Caroline Voaden, Anna Deparnay-Grunenberg, Ann Widdecombe, Angelika Niebler, Klára Dobrev, Cristian Ghinea, Tomas Tobé, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon, Brando Benifei, Gilles Boyer, Karlo Ressler, Heléne Fritzon, László Trócsányi, Włodzimierz Cimoszewicz, Eva Maydell, Raphaël Glucksmann, Daniel Buda, Miapetra Kumpula-Natri in Geoffroy Didier.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Radan Kanev, Juan Fernando López Aguilar, Valter Flego, Joachim Stanisław Brudziński in Marc Botenga.

Govorili sta Dubravka Šuica in Nikolina Brnjac.

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt in Pascal Durand, v imenu skupine Renew, Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani in Danuta Maria Hübner, v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff in Domènec Ruiz Devesa, v imenu skupine S&D, Ska Keller, Philippe Lamberts in Daniel Freund, v imenu skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan in Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL, o stališču Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (2019/2990(RSP)) (B9-0036/2020);

—   Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod in Gilles Lebreton, v imenu skupine ID, o stališču Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (2019/2990(RSP)) (B9-0037/2020);

—   Zdzisław Krasnodębski, v imenu skupine ECR, o konferenci o prihodnosti Evrope (2019/2990(RSP)) (B9-0038/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 15. januarja 2020.

(Seja je bila prekinjena ob 11.58.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.06.


8. Slavnostna seja - Nagovor njegovega veličanstva Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije

Parlament se je od 12.06 do 12.19 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora njegovega veličanstva Abdulaha II, kralja Hašemitske kraljevine Jordanije.

(Seja je bila prekinjena ob 12.20.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 12.30.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


10.1. Številčna sestava odborov (glasovanje)

Predlog sklepa, vložen v skladu s členom 206 Poslovnika, o številčni sestavi stalnih odborov (2020/2512(RSO)) (B9-0039/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P9_TA-PROV(2020)0001)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)


10.2. Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o kriterijih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona [15791/2018 - C9-0155/2019- 2018/0419(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA-PROV(2020)0002)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


10.3. Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza [11033/2019 - C9-0049/2019- 2018/0147(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA-PROV(2020)0003)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


10.4. Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja * (glasovanje)

Poročilo o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja in Uredbe (EU) št. 904/2010 glede upravnega sodelovanja in izmenjave informacij za namene spremljanja pravilne uporabe posebne ureditve za mala podjetja [13952/2019 - C9-0166/2019- 2018/0006(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA-PROV(2020)0004)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


10.5. Evropski zeleni dogovor (glasovanje)

Razprava je potekala dne11. decembra 2019 (točka 7 zapisnika z dne 11.12.2019)

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE o evropskem zelenem dogovoru ((2019/2956(RSP)) (B9-0040/2020);

—   Alexandr Vondra in Anna Zalewska v imenu skupine ECR o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)) (B9-0041/2020);

—   Esther de Lange v imenu skupine PPE o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)) (B9-0042/2020);

—   Fredrick Federley v imenu skupine Renew o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)) (B9-0043/2020);

—   Manon Aubry, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Clare Daly, Cornelia Ernst, Mick Wallace, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Pernando Barrena Arza, Martina Michels, Helmut Scholz, Özlem Demirel, Sira Rego, Manuel Bompard, Manu Pineda, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo in Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)) (B9-0044/2020);

—   Iratxe García Pérez in Miriam Dalli v imenu skupine S&D o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)) (B9-0045/2020);

—   Marco Zanni in Tom Vandendriessche v imenu skupine ID o evropskem zelenem dogovoru (2019/2956(RSP)) (B9-0046/2020).

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0040/2020

(ki nadomešča B9-0040/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020 in B9-0045/2020):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esther de Lange v imenu skupine PPE;

—   Miriam Dalli v imenu skupine S&D;

—   Fredrick Federley v imenu skupine Renew;

—   Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P9_TA-PROV(2020)0005)

(Predlogi resolucij B9-0041/2020, B9-0044/2020 in B9-0046/2020 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5


10.6. Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0031/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA-PROV(2020)0006)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)


10.7. Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju (glasovanje)

Poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018 [2019/2125(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Odobreno (P9_TA-PROV(2020)0007)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)


10.8. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike * (glasovanje)

Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo [2019/2136(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A9-0054/2019)

(potrebna navadna večina)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (skupina ID)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Odobreno (P9_TA-PROV(2020)0008)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)


10.9. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo [2019/2135(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA-PROV(2020)0009)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)


10.10. Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope (glasovanje)

predlogi resolucij B9-0036/2020, B9-0037/2020 in B9-0038/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0036/2020

Sprejeto (P9_TA-PROV(2020)0010)

(Predlogi resolucij B9-0037/2020 in B9-0038/2020 so brezpredmetni.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

Govor

Daniel Freund, ki je predložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 76. Parlament ni odobril glasovanja o tem ustnem predlogu spremembe, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.


PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Evropski zeleni dogovor - RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020
Billy Kelleher, Antony Hook, Jackie Jones, Manuel Bompard, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Stanislav Polčák, Veronika Vrecionová, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Mick Wallace, Clare Daly, Andreas Glück, Milan Brglez, Joëlle Mélin, Daniel Hannan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki in Neena Gill

Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu - B9-0031/2020
Jackie Jones, Antony Hook, Judith Bunting, John Howarth, Jane Brophy, Barbara Ann Gibson, Claire Fox, Stanislav Polčák, Martina Anderson, Mick Wallace, Clare Daly, Ilhan Kyuchyuk, Juan Fernando López Aguilar, Daniel Hannan, Martin Horwood, Jiří Pospíšil, Matthew Patten in Neena Gill

Poročilo: Isabel Wiseler-Lima - A9-0051/2019
Younous Omarjee, Michaela Šojdrová, Clare Daly, Tatjana Ždanoka in Jiří Pospíšil

Poročilo: David McAllister - A9-0054/2019
Michaela Šojdrová, Veronika Vrecionová in Guido Reil.

Obrazložitve glasovanja se bodo nadaljevale na jutrišnji seji v četrtek, 16. januarja 2020.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so vključeni v dokument "Izidi poimenskih glasovanj", ki je priložen zapisniku zasedanja in na voljo na spletišču Parlamenta.

Elektronska različica dokumenta se redno posodablja med dvema tednoma, ki sledita zadnjemu dnevu delnega plenarnega zasedanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj ne spreminja več in se prevaja za objavo v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.45.)


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

13. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 15.03.


14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Izkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno (tematska razprava)

Izkrivljanje evropske zgodovine in spomina na drugo svetovno vojno (2019/3016(RSP))

Govoril je Manfred Weber za začetek razprave, ki jo je predlagala skupina PPE.

Govorili sta Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (podpredsednica Komisije).

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Jens Geier v imenu skupine S&D, Charles Goerens v imenu skupine Renew, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Alessandro Panza v imenu skupine ID, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos samostojni poslanec, Andrzej Halicki, Leszek Miller, Nicola Beer, Nicolaus Fest, Dace Melbārde, Özlem Demirel, Antoni Comín i Oliveres, Esteban González Pons, Brando Benifei, Michal Šimečka, Angelo Ciocca, Reinhard Bütikofer o navedbah predhodnega govorca, Izabela-Helena Kloc, Sandra Pereira, Andrius Kubilius, Massimiliano Smeriglio, Cristian Ghinea, Gilles Lebreton, Angel Dzhambazki, Niyazi Kizilyürek, Radosław Sikorski, Juozas Olekas, Ivars Ijabs, Teuvo Hakkarainen, Kosma Złotowski, Alexander Alexandrov Yordanov, Petar Vitanov, Urmas Paet, Marco Dreosto, Raffaele Stancanelli, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Petras Auštrevičius, Zbigniew Kuźmiuk, Peter Pollák, Ruža Tomašić, Rasa Juknevičienė, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michaela Šojdrová in Javier Zarzalejos.

Govorila je Věra Jourová.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorila je Nikolina Brnjac.

Razprava se je zaključila.


16. Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Madžarske (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Madžarske (2019/2986(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (podpredsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Sylwia Spurek v imenu skupine S&D, Ramona Strugariu v imenu skupine Renew, Gwendoline Delbos-Corfield v imenu skupine Verts/ALE, Jérôme Rivière v imenu skupine ID, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Laura Ferrara samostojna poslanka, Lívia Járóka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Katarina Barley, Anna Júlia Donáth, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Simon, Alice Kuhnke, Tom Vandendriessche, Peter Lundgren, Claire Fox, Paulo Rangel, Csaba Molnár, Romeo Franz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Lívia Járóka, Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Katarina Barley, François-Xavier Bellamy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Thun und Hohenstein, Birgit Sippel, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Robert Biedroń, Evin Incir, Loránt Vincze, Kati Piri, Balázs Hidvéghi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Katalin Cseh, Raphaël Glucksmann, Christophe Hansen in Bettina Vollath.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Enikő Győri, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić in Milan Zver.

Govorila sta Didier Reynders (član Komisije) in Nikolina Brnjac.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Roberta Metsola, v imenu skupine PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley in Juan Fernando López Aguilar, v imenu skupine S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner in Katalin Cseh, v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun in Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL, o tekočih zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 16. januarja 2020.


17. Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske (2019/2510(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (podpredsednica Komisije) sta podali izjavi.

Govorila je Roberta Metsola v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Michal Šimečka v imenu skupine Renew, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Jaak Madison v imenu skupine ID, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Mikuláš Peksa, Beata Szydło v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Radosław Sikorski, Konstantinos Arvanitis v imenu skupine GUE/NGL, Andrzej Halicki, Sylwia Spurek, Sophia in 't Veld, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Zalewska, Tineke Strik, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Joachim Stanisław Brudziński, Maximilian Krah, Jadwiga Wiśniewska, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sira Rego, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ryszard Czarnecki, Katarina Barley, Patryk Jaki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Júlia Donáth, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Frances Fitzgerald, Włodzimierz Cimoszewicz, Jiří Pospíšil, Robert Biedroń, Siegfried Mureşan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Róża Thun und Hohenstein, in Bartosz Arłukowicz.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Tomáš Zdechovský, Ben Habib in Beata Kempa.

Govorila sta Didier Reynders (član Komisije) in Nikolina Brnjac.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Roberta Metsola, v imenu skupine PPE, Sylwia Spurek, Claude Moraes, Birgit Sippel, Katarina Barley in Juan Fernando López Aguilar, v imenu skupine S&D, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner in Katalin Cseh, v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Romeo Franz, Yannick Jadot, Damien Carême, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Saskia Bricmont, Tineke Strik, Ernest Urtasun in Tilly Metz, v imenu skupine Verts/ALE, Pernando Barrena Arza, Malin Björk in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL, o tekočih zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske (2020/2513(RSP)) (B9-0032/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 16. januarja 2020.


18. Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nadaljevanje kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotja interesov (2019/2987(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Virginijus Sinkevičius (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Lara Wolters v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine Renew, Viola Von Cramon-Taubadel v imenu skupine Verts/ALE, Ivan David v imenu skupine ID, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Monika Hohlmeier, Evin Incir, Ondřej Knotek, Mikuláš Peksa, Hynek Blaško, Luke Ming Flanagan, Siegfried Mureşan, Bogusław Liberadzki, Joachim Kuhs, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Franc Bogovič in Jiří Pospíšil.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Po postopku pritegnitve pozornosti je govorila Michaela Šojdrová.

Govorila sta Virginijus Sinkevičius in Nikolina Brnjac.

Predlogi resolucije, ki jih je treba vložiti v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: période de session de février 2020.


19. Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (razprava)

Izjava Komisije: Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 2020) (2019/2824(RSP))

Virginijus Sinkevičius (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Agnès Evren v imenu skupine PPE, César Luena v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Ville Niinistö v imenu skupine Verts/ALE, Aurelia Beigneux v imenu skupine ID, Alexandr Vondra v imenu skupine ECR, Silvia Modig v imenu skupine GUE/NGL, Eleonora Evi samostojna poslanka, Jytte Guteland, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Sylvia Limmer, ki ni želela odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sarah Wiener, Manuel Bompard, June Alison Mummery, Norbert Lins, Sándor Rónai, Nicolae Ştefănuță, Martin Häusling, Ivan David, Petros Kokkalis, Michal Wiezik, Eric Andrieu, Irena Joveva, Tilly Metz, Mick Wallace, Daniel Buda, Caroline Voaden, Grace O'Sullivan, Radan Kanev, Pierre Karleskind, Jutta Paulus, Inese Vaidere, Michèle Rivasi, Pascal Arimont, Sarah Wiener, Maria Spyraki, Klaus Buchner, Nuno Melo in Peter Liese.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govorila Ljudmila Novak.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Robert Hajšel in João Ferreira.

Govoril je Virginijus Sinkevičius.

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Pascal Canfin, v imenu odbora ENVI, Agnès Evren, v imenu skupine PPE, César Luena, v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, v imenu skupine Renew, Ville Niinistö, v imenu skupine Verts/ALE, Alexandr Vondra, v imenu skupine ECR, in Silvia Modig, v imenu skupine GUE/NGL, o 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (2019/2824(RSP)) (B9-0035/2020).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 16. januarja 2020.


20. Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2018 [2019/2134(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Peter Jahr je predstavil poročilo.

Govorila sta Emily O'Reilly (evropska varuhinja človekovih pravic) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Cristian Terheş v imenu skupine S&D, Yana Toom v imenu skupine Renew, Gilles Lebreton v imenu skupine ID, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Alexis Georgoulis v imenu skupine GUE/NGL, Mario Furore samostojni poslanec, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne, Eleonora Evi, Alex Agius Saliba in Brando Benifei.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorila Jiří Pospíšil in Juan Fernando López Aguilar.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Govorila je Theresa Griffin.

Govorila sta Emily O'Reilly in Peter Jahr.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: 16. januarja 2020.


21. Reforma splošnih načel komitologije (razprava)

Izjava Komisije: Reforma splošnih načel komitologije (2019/2974(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Corbett, Bettina Vollath v imenu skupine S&D, Pascal Durand v imenu skupine Renew, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Martin Hojsík in Karen Melchior.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Richard Corbett.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.


22. Sprejetje zapisnika te seje

V skladu z odstavkom 3 člena 202 Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku popoldneva prihodnje seje.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 646.599/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.22.


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Amaro, Ameriks, Anderson Martina, Andresen, Andrieu, Androuët, Androulakis, Angel, Annemans, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Armand, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Biedroń, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilčík, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogdan, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Bricmont, Brophy, Brudziński, Bruna, Brunet, Buchheit, Buchner, Buda, Bull, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Buşoi, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Číž, Colin-Oesterlé, Collard, Comín i Oliveres, Conte, Corbett, Cormand, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cseh, Cuffe, Cutajar, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, Daubney, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Dhamija, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donáth, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Düpont, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Ehler, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farage, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fitzgerald, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, Gancia, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Gebhardt, Geese, Geier, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy, Glavak, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guetta, Guillaume, Gusmão, Guteland, Győri, Gyürk, Habib, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Harris, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Herzberger-Fofana, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Horwood, Howarth, Hristov, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Ijabs, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jalkh, Jamet, Járóka, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Joron, Joveva, Juknevičienė, Junqueras i Vies, Jurgiel, Jurzyca, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Kanko, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokalari, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Köster, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Krah, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Leitão Marques, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, Longworth, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Lowe, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Magid, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matias, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Melbārde, Melchior, Mélin, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Mobarik, Modig, Mohammed, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Motreanu, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Neumann, Neuser, Newton Dunn, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Nistor, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, O'Sullivan, Overgaard Nielsen, Paet, Pagazaurtundúa, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patten, Paulus, Pedicini, Peeters, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pisapia, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Porritt, Pospíšil, Procaccini, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Regner, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Ritchie, Rivasi, Rivière, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Palop, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Scholz, Schreinemacher, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Seekatz, Séjourné, Semedo, Semsrott, Sidl, Sikorski, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Stegrud, Strik, Strugariu, Szájer, Szydło, Tajani, Tang, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tice, Tinagli, Tobé, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudorache, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Villumsen, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Von Cramon-Taubadel, Vondra, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wells, Widdecombe, Wieland, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yenbou, Yoncheva, Zacharopoulou, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Ždanoka, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Opravičeni:

Rees-Mogg

Zadnja posodobitev: 17. januar 2020Pravno obvestilo