Postup : 2014/2729(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0016/2014

Předložené texty :

RC-B8-0016/2014

Rozpravy :

PV 17/07/2014 - 8.3

Hlasování :

PV 17/07/2014 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0008

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 148kWORD 79k
16. 7. 2014
PE534.960v01-00}
PE534.963v01-00}
PE534.964v01-00}
PE534.965v01-00}
PE534.967v01-00}
PE534.968v01-00} RC1
 
B8-0016/2014}
B8-0019/2014}
B8-0020/2014}
B8-0021/2014}
B8-0023/2014}
B8-0024/2014} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0016/2014)

ALDE (B8‑0019/2014)

ECR (B8‑0020/2014)

Verts/ALE (B8‑0021/2014)

S&D (B8‑0023/2014)

GUE/NGL (B8‑0024/2014)


o Nigérii – nedávné útoky skupiny Boko Haram (2014/2729(RSP))


Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Seán Kelly, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Michèle Alliot-Marie, Philippe Juvin, Pavel Svoboda, László Tőkés, Pál Csáky, Eduard Kukan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Franck Proust, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Lars Adaktusson za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Andi-Lucian Cristea, Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Ana Gomes, David Martin, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Corina Creţu, Eva Kaili, Kashetu Kyenge, Luigi Morgano, Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu S&D
Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR
Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Jean-Marie Cavada, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Javier Nart za skupinu ALDE
Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Pablo Echenique Robba, Carlos Jiménez Villarejo, Lola Sánchez Caldentey, Tere Rodriguez-Rubio Vázquez, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bart Staes, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Ulrike Lunacek, za skupinu Verts/ALE
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o Nigérii – nedávné útoky skupiny Boko Haram (2014/2729(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii, zejména na usnesení ze dne 4. července 2013(1) a ze dne 15. března 2012(2),

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Catherine Ashtonové, o Nigérii, včetně těch ze dne 26. června 2014 a 15. dubna 2014,

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2014 týkající se únosů v Nigérii,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ o Nigérii ze dne 26. června 2014,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady připojit Boko Haram na unijní seznam teroristických organizací, které vstoupilo v platnost dne 29. května 2014,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 30. června 2014,

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN o dětech v ozbrojených konfliktech (CAAC) zveřejněnou dne 1. července 2014,

–   s ohledem na poselství generálního tajemníka OSN ze dne 17. června 2014 pro panelovou diskusi u příležitosti Dne afrického dítě,

–   s ohledem na zprávu o činnostech předběžného zkoumání z roku 2013 Mezinárodního trestního soudu (ICC),

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, který Nigérie ratifikovala dne 29. října 1993,

–   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981 ratifikovanou Nigerií dne 22. června 1983,

–   s ohledem na druhou revizi dohody z Cotonou 2007–2013, kterou Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010,

–   s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky, a zejména na její ustanovení o ochraně svobody náboženského vyznání uvedená v kapitole IV – Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je rostoucí hrozbou pro stabilitu Nigérie, západní Afriky a oblasti Sahelu; vzhledem k tomu, že násilí, které vyvolává tato islamistická džihádistická extrémistická organizace již má svědomí mnoho tisíc mrtvých v posledních deseti letech; vzhledem k tomu, že tato organizace bez rozdílu cílí na křesťany, umírněné muslimy, státní zaměstnance a orgány a také v zásadě na každého, kdo nesdílí její dogmatické a extrémní přesvědčení;

B.  vzhledem k tomu, že v noci z 14. na 15. dubna 2014 skupina Boko Haram unesla 276 studentek ze státní střední školy ve městě Čibok ve státě Borno; vzhledem k tomu, že více než 200 studentek stále chybí; vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že nigerijské bezpečnostní síly nereagovaly na předcházející varování; vzhledem k tomu, že po útoku v Čiboku došlo i k dalším únosům školáků;

C. vzhledem k tomu, že uneseným dívkám vážně hrozí sexuální násilí, otroctví a nucené sňatky;

D. vzhledem k tomu, že na tyto únosy důrazně reagovala občanská společnost v Nigérii a na celém světě, která tak vyzvala nigérijskou vládu, aby učinila účinná opatření v odpovědi na iniciativu „Vraťte nám naše dívky!“ a dále zajistila ochranu dětí školního věku a zasáhla proti šíření činnosti Boko Haram;

E.  vzhledem k tomu, že se objevují znepokojivé zprávy, pocházející mimo jiné z ESVČ a vládních zdrojů, o tom, že vládní reakce spočívá v nevybíravém násilí páchaném mimo jiné nigerijské smíšenou jednotkou armády a policie, která byla zřízena v květnu 2013 s cílem bojovat proti skupině Boko Haram;

F.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících se míra útoků skupiny Boko Haram výrazně zvýšila a tyto útoky jsou stále násilnější s více než 4 000 obětí za minulý rok při napadení kostelů, škol, trhů a vesnic i bezpečnostních zařízení; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram v současné době rozšiřuje svou oblast působnosti s cílem zahrnout celou severní polovinu Nigérie i přilehlé oblasti sousedních zemí;

G. vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram je odpovědná za minimálně 18 útoků na civilní obyvatelstvo v severní Nigérii v minulých dvou týdnech a rovněž za rostoucí politické napětí před parlamentními volbami plánovanými na rok 2015;

H. vzhledem k tomu, že útoky skupiny Boko Haram a vládní reakce vyvolaly uprchlickou krizi s více než 10 000 uprchlíky hledajícími útočiště v zahraničí, zejména v Nigeru a Kamerunu, a mají za následek ještě mnohem více vnitřně vysídlených osob, jak uvádí zdroje UNHCR; vzhledem k tomu, že tato situace vytváří dodatečný tlak na již tak skrovné místní zdroje potravin a vody, obzvláště v Nigeru, který se sám potýká s nedostatkem potravin po období sucha;

I.   vzhledem k tomu, že humanitární situace velké části obyvatelstva zůstává kritická, přičemž 70 % obyvatel žije s méně než 1,25 USD na den;

J.   vzhledem k tomu, že svoboda slova a svoboda tisku jsou v nebezpečí, protože těm, kteří podávají informace, jež jsou kritické vůči nigerijským orgánům, hrozí zatýkání, zastrašování, násilí a dokonce smrt; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram opakovaně pohrozila útoky na sdělovací prostředky, které o ní mluví negativně;

K. vzhledem k tomu, že kvůli vyhlášení výjimečného stavu, které je v platnosti od 14. května 2013 ve státech Borno, Yobe a Adamawa, se velké části těchto států staly nedostupné pro humanitární organizace, novináře a reportéry; vzhledem k tomu, že vláda v několika oblastech zrušila mobilní telefonní služby, aby zabránila komunikaci mezi ozbrojenci;

L.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy opakovaně nabídly Nigérii, že ji podpoří v jejím úsilí chránit své občany, porazit terorismus ve všech jeho formách a ukončit kulturu beztrestnosti pro ty, kdo se dopouští sexuálního násilí;

M. vzhledem k tomu, že EU dne 28. května 2014 umístila skupinu Boko Haram a jejího vůdce Abubakara Šekaua na seznam teroristických organizací, a to v návaznosti na rozhodnutí OSN označit Boko Haram za teroristickou organizaci a podobná rozhodnutí jiných mezinárodních partnerů;

N. vzhledem k varování vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové, že útoky skupiny Boko Haram mohou představovat zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že předběžné vyšetřování Mezinárodního trestního soudu toto varování potvrdilo a došlo k závěru, že existují důvody se domnívat, že Boko Haram se dopouští zločinů proti lidskosti a válečných zločinů;

1.  důrazně odsuzuje pokračující vlnu ozbrojených a bombových útoků, sebevražedných bombových atentátů, únosů a jiných násilných činů páchaných teroristickou sektou Boko Haram vůči civilním, vládním a vojenským cílům v Nigérii, a to jak na severu země, tak i v Abuje a Lagosu; vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění školaček v Čiboku;

2.  vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí a podporuje úsilí nigerijské vlády zastavit násilí a vykonat spravedlnost nad odpovědnými osobami;

3.  vyzývá nigerijskou vládu a orgány, aby spolupracovaly s cílem zajistit bezpečný návrat dívek domů, zlepšily transparentnost záchranného úsilí a poskytovaly patřičné informace a lékařskou a psychologickou podporu rodinám unesených dívek, a to v zájmu vyvrácení četných podezření;

4.  je mimořádně znepokojen tím, že Boko Haram aktivně cílí na ženy a děti v rámci jejího krvavého guerillového tažení a odsuzuje zásadní porušení základních práv, které představuje zákaz ze strany Boko Haram, jenž znemožňuje mladým dívkám a chlapcům přístup ke vzdělání

5.  je toho názoru, že by měl v případě Nigérie spuštěn mechanismus monitorování závažného porušování práv dětí a podávání zpráv o tomto porušování a že UNICEF by měl v souladu se svým mandátem zvýšit svou kapacitu v této oblasti;

6.  vedle toho vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o nucených konverzích k islámu a zavádění práva šaría jako součásti realizace cíle, kterým je vytvoření islámského chalífátu v severní Nigérii;

7.  naléhavě vyzývá nigerijskou vládu a její síly, aby se při řešení povstaleckého násilí chovaly zdrženlivě a aby se veškeré úsilí v boji proti takovému násilí dělo v souladu se závazky nigerijské vlády podle mezinárodního práva; žádá nigérijské orgány, aby prošetřily zprávy o nevybíravém a nepřiměřeném násilí ze strany vládních sil, včetně pálení domů a poprav osob podezřelých z napojení na Boko Haram, nebo dokonce občanů bez jakéhokoli zjevného napojení na tuto organizaci, a aby postavily pachatele těchto zločinů před soud;

8.  naléhavě žádá nigerijskou vládu, aby nebojovala jen proti povstání skupiny Boko Haram, ale řešila také některé jeho základní příčiny, jako jsou nedostatečný rozvoj, široce rozšířená korupce, zpronevěry finančních prostředků z těžby ropy či radikalizace a nedostatečná perspektiva, a žádá členské státy, aby Nigérii pomáhaly při řešení těchto otázek;

9.  naléhavě kromě toho vyzývá nigerijské orgány, aby se snažily překlenout ekonomickou propast mezi severem a jihem země, mimo jiné prostřednictvím lepšího vzdělávání a zdravotních služeb na severu, a zajistily spravedlivé přerozdělování přínosů z ropného bohatství skrze státní rozpočet v zájmu řádného regionálního rozvoje;

10. zejména zdůrazňuje význam nezávislého, nestranného a přístupného soudnictví pro skoncování s beztrestností a zlepšení dodržování zásad právního státu a základních práv obyvatelstva; podobně také vyzývá k přijetí kroků v zájmu zlepšení účinnosti a nezávislosti soudnictví v Nigérii jako prostředku, který zajistí účinné využívání trestního soudnictví v boji proti terorismu;

11. naléhavě vyzývá nigerijskou vládu, aby uznala a respektovala svobodu tisku a sdělovacích prostředků a umožnila novinářům a reportérům přístup do prvních linií, jelikož tisk a sdělovací prostředky mohou hrát důležitou roli při posílení odpovědnosti a dokumentaci porušování lidských práv;

12. vyjadřuje znepokojení nad růstem míry obchodování s lidmi a zbraněmi a pašování drog v regionu a nad napojením těchto činností na islamistický terorismus; dále bere na vědomí propojení mezi skupinou Boko Haram a militantními skupinami AQIM a aš-Šabáb v souvislosti s touto nezákonnou činností; vyzývá nigerijskou vládu, aby ve spolupráci s vládami zemí ECOWAS a dalšími vládními a mezinárodními agenturami vymýtila tento obchod jako součást svého úsilí v boji proti šíření mezinárodnímu terorismu a zdrojům, které jej financují;

13. naléhavě vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Radu a Komisi, aby spolupracovaly s OSN a dalšími mezinárodními partnery s cílem zamezit skupině Boko Haram přístup k financování a omezit pohyb jejích členů, zejména pak jejího vedení;

14. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, Komisi, členské státy EU a mezinárodní partnery, aby nadále s Nigérií spolupracovaly jak na dvoustranné úrovni, tak prostřednictvím OSN a regionálních struktur, pokud jde o poskytování pomoci, školení bezpečnostních sil a sdílení zpravodajských informací, a to včetně případu školaček z Čiboku;

15. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby urychleně dokončily strategický dokument pro Nigérii na období 2014–2020 a zahrnuly do něj podporu a pomoc, jejichž cílem bude odstranit hlavní příčiny vzestupu Boko Haram;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, federální vládě Nigérie, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Valnému shromáždění OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Panafrickému parlamentu.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0335.

(2)

Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 97.

Právní upozornění