Процедура : 2014/2921(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0211/2014

Внесени текстове :

RC-B8-0211/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0052

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 145kWORD 69k
10.11.2014
PE537.115v01-00}
PE537.116v01-00}
PE537.120v01-00}
PE537.121v01-00}
PE537.125v01-00}
PE537.127v01-00}
PE537.129v01-00} RC1
 
B8-0211/2014}
B8-0212/2014}
B8-0216/2014}
B8-0217/2014}
B8-0221/2014}
B8-0223/2014}
B8-0225/2014} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:

ECR (B8‑0211/2014)

ALDE (B8‑0212/2014)

GUE/NGL (B8‑0216/2014)

Verts/ALE (B8‑0217/2014)

EFDD (B8‑0221/2014)

PPE (B8‑0223/2014)

S&D (B8‑0225/2014)


относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър (2014/2921(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Ренате Зомер от името на група PPE
Кнут Флекенщайн, Виктор Боштинару, Ричард Хауит, Димитрис Пападакис, Костас Мавридис, Никос Андрулакис, Милтиадис Киркос, Тонино Пицула, Венсан Пеийон от името на група S&D
Чарлз Танък от името на група ECR
Йоханес Корнелис ван Бален, Александър Граф Ламбсдорф, Мариел дьо Сарнез, Фернандо Маура Барандиаран, Жерар Дьопре от името на група ALDE
Габриеле Цимер, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик, Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Емануил Глезос, Катержина Конечна, Милослав Рансдорф, Хавиер Кусо Пермуй от името на група GUE/NGL
Ска Келер от името на група Verts/ALE
Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роландас Паксас от името на група EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно действията от страна на Турция, с които се създава напрежение в изключителната икономическа зона на Кипър (2014/2921(RSP))  

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно Доклада за напредъка на Турция за 2013 г.(1),

 

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 17 декември 2013 г.,

 

–   като взе предвид изявлението от 7 октомври 2014 г. на говорителя на председателя на Европейския съвет,

–   като взе предвид Доклада за напредъка на Турция за 2014 г. от 8 октомври 2014 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 октомври 2014 г.,

–   като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че на 3 октомври 2014 г. Турция изпрати инструкция под формата на NAVTEX (навигационен телекс), с която „определи“ значителна площ в южната част на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кипър като запазена за сеизмични проучвания, които ще бъдат проведени от турския кораб „Барбарос“ (Barbaros) от 20 октомври до 30 декември 2014 г.; като има предвид, че тези сеизмични проучвания засягат райони, които са предоставени от правителството на Република Кипър на италианското дружество „Ени“ (Eni) и на „Кореа Газ Корпорейшън“ (Korea Gas Corporation) за изследване на евентуални въглеводородни находища в почвата на морското дъно;

Б.  като има предвид, че въпреки многократните призиви на ЕС, включително в доклада на Комисията за напредъка на Турция за 2014 г., Турция продължава да оспорва съществуването на Република Кипър и законосъобразността на проучванията и експлоатацията, извършвани от страна на Република Кипър, по отношение на природните ресурси, намиращи се на територията на нейната изключителна икономическа зона, като по този начин оспорва дейността на европейско дружество; като има предвид, че претенциите и действията на Турция нямат правно основание и са в пряко противоречие с международното право, включително с Конвенцията на ООН по морско право;

В.  като има предвид, че Конвенцията на ООН по морско право определя всеобхватна правна рамка за установяване на режим на законност и ред, както и правила за уреждане на всички видове използване на океаните и техните ресурси; като има предвид, че ЕС е ратифицирал Конвенцията на ООН по морско право, която понастоящем е неразделна част от достиженията на общностното право;

Г.  като има предвид, че ЕС често е повтарял, че Турция трябва да се ангажира недвусмислено с отношения на добросъседство, както и с мирното уреждане на споровете в съответствие с Устава на ООН;

Д. като има предвид, че действията на Турция в ИИЗ на Република Кипър съвпадат с неотдавнашното назначаване на новия специален съветник по въпросите на Кипър към генералния секретар на ООН – Еспен Барт Ейде, и оказват отрицателно влияние върху преговорите, целящи постигането на цялостно решение на кипърския проблем;

1.  настоятелно призовава Турция да проявяват сдържаност и да действа в съответствие с международното право; изразява съжаление във връзка с ескалацията на заплахите и едностранните действия на Турция срещу Република Кипър във връзка с ИИЗ; припомня законния характер на ИИЗ на Република Кипър; призовава Турция да спазва и изцяло да изпълнява декларацията на Европейската общност и нейните държави членки от 21 септември 2005 г., включително клаузата, че признаването на всички държави членки е необходима част от процеса на присъединяване;

2.  подчертава, че Република Кипър има пълното и суверенно право да проучва природните ресурси в рамките на своята изключителна икономическа зона, и че турските морски проучвания трябва да се считат както за незаконни, така и за провокативни; изисква турските кораби, опериращи във водите в и около ИИЗ на Кипър да бъдат незабавно оттеглени;

3.  подчертава, че действията на Турция представляват нарушение на суверенните права на Република Кипър и на международното право, включително на Конвенцията на ООН по морско право; повтаря своя призив към турското правителство да подпише и ратифицира Конвенцията на ООН по морско право, която е част от достиженията на общностното право, без по-нататъшно забавяне;

4.  настоятелно призовава Турция незабавно да оттегли своя навигационен телекс и да се въздържа от каквито и да са нарушения на суверенните права на Република Кипър;

5.  призовава Турция да зачита суверенитета на държавите – членки на ЕС, по отношение на техните териториални води; отново потвърждава, че суверенните права на държавите членки включват правото на сключване на двустранни споразумения и правото на проучване и експлоатация на природните ресурси на собствена територия в съответствие с Конвенцията на ООН по морско право;

6.  споделя мнението на ООН, че всички находища на газ биха били от полза за двете общности в Кипър, ако може да бъде намерено трайно, политическо решение за прекратяване на конфликта; счита, че откриването на значими залежи на въглеводороди в региона, при условие че бъдат правилно управлявани, би могло да подобри икономическите, политическите и социалните отношения между двете общности в Кипър;

7.  подкрепя правата на Република Кипър да подаде официални жалби срещу нарушения, извършени в рамките на суверенната му територия или в суверенните му води, до ООН и Международната морска организация;

8.  отново заявява важността, която придава на нормализирането на отношенията между Турция и всички държави – членки на ЕС, и счита, че продължаването и/или повтарянето на тези действия би могло да окаже отрицателно въздействие върху отношенията на Турция с ЕС, включително върху процеса на нейното присъединяване;

9.  подчертава важността на прекратяването на провокативните действия в ИИЗ на Република Кипър и въздържането от отправянето на заплахи срещу Република Кипър; отбелязва, че тези действия и заплахи подкопават продължаването на преговорите за цялостно уреждане на кипърския проблем; призовава за стабилност в този особено чувствителен регион, предвид предстоящите предизвикателства;

10. изисква Европейската служба за външна дейност и Комисията отблизо да следят дейностите на Турция на територията на изключителната икономическа зона на Република Кипър и да докладват на Парламента;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, и на правителството и парламента на Република Турция.

 

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0235.

Правна информация