Eljárás : 2014/2921(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0211/2014

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0211/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0052

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 142kWORD 67k
10.11.2014
PE537.115v01-00}
PE537.116v01-00}
PE537.120v01-00}
PE537.121v01-00}
PE537.125v01-00}
PE537.127v01-00}
PE537.129v01-00} RC1
 
B8-0211/2014}
B8-0212/2014}
B8-0216/2014}
B8-0217/2014}
B8-0221/2014}
B8-0223/2014}
B8-0225/2014} RC1

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B8‑0211/2014)

ALDE (B8‑0212/2014)

GUE/NGL (B8‑0216/2014)

Verts/ALE (B8‑0217/2014)

EFDD (B8‑0221/2014)

PPE (B8‑0223/2014)

S&D (B8‑0225/2014)


a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről (2014/2921(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Renate Sommer a PPE képviselőcsoport nevében
Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula, Vincent Peillon az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock az ECR képviselőcsoport nevében
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez az ALDE képviselőcsoport nevében
Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Javier Couso Permuy a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Ska Keller a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről (2014/2921(RSP))  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről szóló, 2014. március 12-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az Általános Ügyek Tanácsának az európai szomszédságpolitikáról szóló 2013. december 17-i következtetéseire,

–   tekintettel az Európai Tanács elnöke szóvivőjének 2014. október 7-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2014. évi jelentésre (2014. október 8.),

–   tekintettel az Európai Tanács 2014. október 24-i következtetéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel 2014. október 3-án Törökország NAVTEX üzenetben olyan utasítást bocsátott ki, amellyel a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetének déli részén egy nagyobb területet „jelölt ki” a Barbaros nevű török kutatóhajó által 2014. október 20. és december 30. között végzendő szeizmikus mérések céljaira; mivel ezek a szeizmikus mérések olyan szektorokat érintenek, amelyeket a Ciprusi Köztársaság kormánya az olasz ENI vállalat és a Korea Gas Corporation rendelkezésére bocsátott a tengerfenék esetleges szénhidrogénkészleteinek feltárása céljából;

B.  mivel Törökország az EU ismételt felszólításai ellenére, és többek között a Törökország által elért eredményekről szóló 2014. évi bizottsági jelentés dacára továbbra sem ismeri el a Ciprusi Köztársaságot és a kizárólagos gazdasági övezet természeti erőforrásainak feltárására és kiaknázására vonatkozó legitim jogát, ezáltal megkérdőjelezve egy európai vállalat tevékenységét; mivel Törökország igényei és lépései jogilag megalapozatlanok és egyértelműen ellentétesek a nemzetközi joggal, többek között az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményével (UNCLOS);

C. mivel az ENSZ Tengerjogi Egyezménye olyan átfogó jogi keretet határoz meg, amely fenntartja a közrendet, és szabályokat határoz meg az óceánok és erőforrásaik bármilyen felhasználása tekintetében; mivel az EU ratifikálta az ENSZ Tengerjogi Egyezményét, amely jelenleg az uniós vívmányok szerves részét képezi;

D. mivel az többször is hangsúlyozta, hogy Törökországnak egyértelműen el kell köteleznie magát a jószomszédi kapcsolatok mellett, valamint a vitáknak az ENSZ Alapokmányával összhangban való rendezése mellett;

E.  mivel a Törökország által a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében tett lépések Espen Barth Eide, az ENSZ-főtitkár új különleges tanácsadója kinevezésével egy időben történtek, és negatív hatást gyakorolnak a ciprusi probléma átfogó megoldását célzó tárgyalásokra;

1.  kéri Törökországot, hogy tanúsítson önmérsékletet és tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot; helyteleníti, hogy a kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatban fokozódnak Törökország Ciprusi Köztársasággal szembeni fenyegetései és egyoldalú fellépései; emlékeztet a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetének jogszerűségére; felszólítja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben és teljes körűen hajtsa végre az Európai Közösség és tagállamai által kiadott 2005. szeptember 21-i nyilatkozatot, többek között azt a rendelkezést, amely szerint a csatlakozási folyamat szükségszerű eleme az összes tagállam elismerése;

2.  hangsúlyozza, hogy a Ciprusi Köztársaságnak teljes körű és szuverén joga, hogy feltárja a kizárólagos gazdasági övezetében található természeti erőforrásokat, és hogy a török részről elrendelt tengeri mérések nemcsak illegálisnak, de provokatívnak is minősülnek; követeli a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizekben és azok környékén tevékenykedő török hajók azonnali visszavonását;

3.  hangsúlyozza, hogy Törökország lépései sértik a Ciprusi Köztársaság szuverenitását és a nemzetközi jogszabályokat, többek között az UNCLOS-t; ismételten felszólítja a török kormányt, hogy haladéktalanul írja alá és ratifikálja a közösségi vívmányok részét képező UNCLOS egyezményt;

4.  sürgeti Törökországot, hogy haladéktalanul vonja vissza a NAVTEX üzenetet, és tartózkodjon minden olyan fellépéstől, amely sérti a Ciprusi Köztársaság szuverén jogait;

5.  felszólítja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben az EU tagállamai által a parti vizeik felett gyakorolt szuverenitást; ismételten megerősíti, hogy a tagállamok szuverenitása kiterjed azon jogukra is, hogy kétoldalú megállapodásokat kössenek, valamint az UNCLOS-nak megfelelően feltárják és kiaknázzák természeti erőforrásaikat;

6.  egyetért az ENSZ-szel abban, hogy amennyiben tartós politikai megoldást születik a konfliktus felszámolására, az esetlegesen feltárt földgáz mindkét közösség javát szolgálná; úgy véli, hogy a térségben esetlegesen feltárt jelentős szénhidrogénkészletek, amennyiben megfelelően gazdálkodnak velük, javíthatják a két ciprusi közösség közötti gazdasági, politikai és társadalmi kapcsolatokat;

7.  támogatja a Ciprusi Köztársaság jogát arra, hogy hivatalos panaszt nyújtson be az ENSZ-hez és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez, amennyiben megsértik szuverén területét vagy vizeit;

8.  hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja a Törökország és az EU valamennyi tagállama közötti kapcsolatok normalizálását, valamint úgy véli, hogy az ilyen lépések folytatódása és/vagy megismétlődése negatívan befolyásolhatja Törökország EU-val fenntartott kapcsolatait, ideértve a csatlakozási folyamatot is;

9.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Törökország hagyjon fel a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében tett provokatív lépésekkel, valamint ne fogalmazzon meg újabb fenyegetéseket a Ciprusi Köztársasággal szemben; megjegyzi, hogy ezek a lépések és fenyegetések aláássák a ciprusi probléma átfogó rendezésére irányuló tárgyalásokat; a jövő kihívásainak távlatában szorgalmazza a stabilitás megteremtését e rendkívül kényes helyzetű régióban;

10. kéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy kövessék szorosan nyomon Törökországnak a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott tevékenységeit, és azokról számoljanak be a Parlamentnek;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0235.

Jogi nyilatkozat