Postopek : 2014/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0277/2014

Predložena besedila :

RC-B8-0277/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0103

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 134kWORD 66k
16.12.2014
PE539.000v01-00}
PE539.032v01-00}
PE539.033v01-00}
PE545.597v01-00}
PE545.606v01-00} RC1
 
B8-0277/2014}
B8-0309/2014}
B8-0310/2014}
B8-0349/2014}
B8-0357/2014} RC1/rev.

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

PPE (B8-0277/2014)

Verts/ALE (B8-0309/2014)

GUE/NGL (B8-0310/2014)

ALDE (B8-0349/2014)

S&D (B8-0357/2014)


o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Andrej Plenković, David McAllister, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Tokia Saïfi, Othmar Karas, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Gunnar Hökmark, Pascal Arimont, Ivo Belet v imenu skupine PPE
Gianni Pittella, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis), Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Nicola Caputo, Tanja Fajon, Eugen Freund, Neena Gill, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Mary Honeyball, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, David Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Sorin Moisă, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Isabelle Thomas, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala, Janusz Zemke v imenu skupine S&D
Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Izaskun Bilbao Barandica, Javier Nart, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE
Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Pablo Iglesias, Marisa Matias, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Martina Michels, Fabio De Masi, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL
Tamás Meszerics, Margrete Auken, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Rebecca Harms, Karima Delli, Ernest Maragall v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Daniela Aiuto, Eleonora Evi

Resolucija Evropskega parlamenta o priznanju palestinske državnosti (2014/2964(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o bližnjevzhodnem mirovnem procesu,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o bližnjevzhodnem mirovnem procesu z dne 17. novembra 2014,

–       ob upoštevanju izjav visoke predstavnice/podpredsednice o napadu na sinagogo v Har Nofu 18. novembra 2014 in o terorističnem napadu v Jeruzalemu 5. novembra 2014 ter izjave tiskovne predstavnice visoke predstavnice EU z dne 10. novembra 2014 o najnovejšem dogajanju na Bližnjem vzhodu,

–       ob upoštevanju sporočila švedske vlade z dne 30. oktobra 2014 o priznanju palestinske države in ob upoštevanju, da so druge države članice palestinsko državo priznale, še preden so vstopile v Evropsko unijo,

–       ob upoštevanju predlogov za priznanje palestinske države, sprejetih 13. oktobra 2014 v spodnjem domu parlamenta Združenega kraljestva, 22. oktobra 2014 v irskem senatu, 18. novembra 2014 v španskem parlamentu, 2. decembra 2014 v francoski nacionalni skupščini in 12. decembra 2014 v portugalski skupščini,

–       ob upoštevanju mednarodnega prava,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je EU že večkrat potrdila svojo podporo dvodržavni rešitvi v okviru meja iz leta 1967, z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, varne Države Izrael in neodvisne, demokratične, nedeljive in trajne palestinske države, ki bi sobivali v miru in varnosti, in ker je EU pozvala k nadaljevanju neposrednih mirovnih pogajanj med Izraelom in Palestinsko oblastjo;

B.     ker je iskanje pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci že več kot pol stoletja ključna skrb mednarodne skupnosti, tudi Evropske unije;

C.     ker so neposredna mirovna pogajanja med stranema zastala; ker je EU obe strani pozvala, naj si s svojimi dejanji prizadevata za krepitev ozračja zaupanja, ki je potrebno za plodna pogajanja, se vzdržita dejanj, ki bi ogrozila verodostojnost procesa, ter preprečita hujskaštvo;

D.     ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 22. novembra 2012 poudaril, da so mirna in nenasilna sredstva edini način za dosego pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci, in je pozval k vzpostavitvi pogojev za nadaljevanje neposrednih mirovnih pogovorov med obema stranema ter je v zvezi s tem podprl prošnjo Palestine, da bi postala nečlanica opazovalka v Združenih narodih, izrazil je mnenje, da je to pomemben korak k izboljšanju prepoznavnosti, odločnosti in učinkovitosti palestinskih zahtev, ter države članice EU in mednarodno skupnost pozval, naj poiščejo dogovor v tej smeri;

E.     ker je generalna skupščina OZN 29. novembra 2012 sklenila, da Palestini podeli status države nečlanice opazovalke;

F.     ker je priznanje palestinske države v pristojnosti držav članic;

G.     ker se je Palestinska osvobodilna organizacija (PLO) leta 1993 obvezala, da bo priznala državo Izrael;

1.      načeloma podpira priznanje palestinske državnosti in dvodržavno rešitev ter meni, da bi to moralo biti neločljivo povezano z razvojem mirovnih pogajanj, ki bi jih bilo treba pospešiti;

2.      podpira prizadevanja predsednika Abasa in palestinske vlade narodne enotnosti; znova poudarja, kako pomembno je, da se utrdi oblast palestinske vlade narodne enotnosti in njene uprave na območju Gaze; odločno poziva vse palestinske frakcije, vključno s Hamasom, naj sprejmejo zaveze PLO in odpravijo notranje delitve; poziva EU, naj še naprej zagotavlja podporo in pomoč palestinski državi pri izgradnji institucionalnih zmogljivosti;

3.      je globoko zaskrbljen zaradi naraščanja napetosti in nasilja v regiji; najostreje obsoja vsa teroristična ali nasilna dejanja ter izreka sožalje družinam žrtev; opozarja na nevarnost nadaljnjega stopnjevanja nasilja na svetih krajih, kar bi lahko izraelsko-palestinski konflikt spremenilo v verski spor; politične voditelje vseh strani poziva k sodelovanju v obliki očitnih ukrepov za umiritev razmer in poudarja, da so nenasilna sredstva in spoštovanje človekovih pravic in humanitarnega prava edini način za dosego trajnostne rešitve ter pravičnega in trajnega miru med Izraelci in Palestinci; poudarja, da lahko vsako nasilno dejanje le okrepi ekstremizem na obeh straneh; vse strani poziva, naj se vzdržijo vseh dejanj, s katerimi bi poslabšali razmere, kot so spodbujanje k sovraštvu, provokacije, pretirana uporaba sile ali povračilni ukrepi;

4.      poudarja tudi, da se je treba izogibati dejanjem, ki vzbujajo dvome v izraženo zavezanost sporazumni rešitvi; poudarja, da so naselbine po mednarodnem pravu nezakonite; obe strani poziva, naj se vzdržita ukrepov, ki bi utegnili oslabiti možnosti za udejanjenje in uspeh dvodržavne rešitve,

5.      znova izraža odločno podporo dvodržavni rešitvi v okviru meja iz leta 1967, z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav, varne Države Izrael in neodvisne, demokratične, nedeljive in trajne palestinske države, ki bi sobivali v miru in varnosti, na temelju pravice do samoodločbe in popolnega spoštovanja mednarodnega prava;

6.      pozdravlja nedavni obisk visoke predstavnice/podpredsednice v Izraelu in Palestini ter njeno pripravljenost, da se dejavno vključi v pozitiven proces, ki naj prekine začarani krog tega konflikta in vzpostavi pogoje za resničen napredek v mirovnem procesu; meni, da bi morala Evropska unija prevzeti odgovornost in postati resničen dejavnik in posrednik v bližnjevzhodnem mirovnem procesu, tudi ob upoštevanju, da je treba obnoviti mirovna pogajanja, med drugim s skupnim pristopom in celostno strategijo za rešitev izraelsko-palestinskega spora; znova poudarja potrebo po diplomatskem pristopu pod okriljem bližnjevzhodne četverice ter izpostavlja pomen arabske mirovne pobude;

7.      poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj pomaga pri sprejetju skupnega stališča EU o tem vprašanju;

8.      poudarja, da je potreben celovit mirovni sporazum, ki bo zadostil vsem zahtevam in izpolnil zakonite težnje obeh strani, tudi izraelske po varnosti in palestinske po lastni državi; poudarja, da je edina možna rešitev konflikta soobstoj dveh držav – Izraela in Palestine;

9.      namerava začeti pobudo Parlamentarci za mir, katere namen je združiti evropske, izraelske in palestinske parlamentarce v vsestrankarskem okviru, da bi podprli agendo za mir in dopolnili diplomatska prizadevanja EU;

10.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Evropske komisije, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti in palestinskemu zakonodajnemu svetu.

Pravno obvestilo