Förfarande : 2014/2969(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0289/2014

Ingivna texter :

RC-B8-0289/2014

Debatter :

PV 27/11/2014 - 7.1
CRE 27/11/2014 - 7.1

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2014)0064

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 140kWORD 70k
26.11.2014
PE539.12v01-00}
PE539.013v01-00}
PE539.014v01-00}
PE539.016v01-00}
PE539.025v01-00} RC1
 
B8-0289/2014}
B8-0290/2014}
B8-0291/2014}
B8-0293/2014}
B8-0302/2014} RC1

i enlighet med artiklarna 135 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ECR (B8‑0289/2014)

EFDD (B8‑0290/2014)

S&D (B8‑0291/2014)

ALDE (B8‑0293/2014)

PPE (B8‑0302/2014)


om Pakistan: hädelselagar (2014/2969(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák, László Tőkés, Lara Comi, Massimiliano Salini, Ivana Maletić för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella, Elena Valenciano Martínez-Orozco för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Peter van Dalen, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Bas Belder, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen
Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart, Antanas Guoga, Urmas Paet, Jozo Radoš för ALDE-gruppen
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Laura Agea, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om Pakistan: hädelselagar (2014/2969(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Pakistan,

–   med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av FN:s deklaration från 1981om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering grundad på religion eller övertygelse,

–   med beaktande av rapporterna från FN:s särskilde rapportör om religions- och trosfrihet,

–   med beaktande av rapporten av den 4 april 2013 från FN:s särskilda rapportör om domares och advokaters oberoende, Gabriela Knaul, som utarbetades efter hennes besök i Pakistan den 19–29 maj 2012,

–   med beaktande av sin resolution av den 11 december 2013 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2012 och Europeiska unionens politik på området, i vilken förföljelsen av kristna och andra religiösa minoriteter fördöms(1),

–   med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten(2),

–   med beaktande av den femåriga åtagandeplanen mellan EU och Pakistan från mars 2012, som innehåller sådana prioriteringar som gott styre och dialog om de mänskliga rättigheterna, och av den närbesläktade andra strategiska dialogen mellan EU och Pakistan från den 25 mars 2014,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Pakistan av den 11 mars 2013, i vilka man upprepar EU:s förväntningar avseende främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter och fördömer alla former av våld, inbegripet mot religiösa minoriteter(3),

–   med beaktande av uttalandet av den 18 oktober 2014 från talespersonen för Europeiska utrikestjänsten om beslutet av High Court i Lahore att fastställa domen mot Asia Bibi i Pakistan,

–   med beaktande av pressmeddelandet av den 29 oktober 2014 från EU:s delegation i Pakistan i samband med det besök som EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter gjorde i Pakistan den 26–29 oktober 2014,

–   med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om Pakistans regionala roll och politiska förbindelser med EU(4),

–   med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Asia Bibi, en kristen kvinna från Punjab, greps 2009 och dömdes till döden 2010 för hädelse enligt avsnitt 295-C i Pakistans strafflag. Den 16 oktober 2014 ogillade High Court i Lahore Asia Bibis överklagande och fastställde domen. Den 24 november 2014 lämnade svaranden in ett överklagande till Högsta domstolen, ett förfarande som kan ta många år. Pakistans president kan fortfarande upphäva beslutet av High Court i Lahore genom att benåda Asia Bibi.

B.  Den 7 november 2014 misshandlades ett kristet par, Shama Bibi och Shahbaz Masih, av en folkmassa som anklagade dem för att ha bränt sidor från Koranen i östra Pakistan. Deras kroppar brändes upp i en ugn för tegelbränning, och enligt vissa rapporter var de fortfarande vid liv när de kastades in i ugnen.

C. På sistone har ett antal dödsdomar avkunnats mot pakistanska medborgare på grund av brott mot hädelselagarna, bland annat Sawan Masih, en kristen som påstås ha förolämpat profeten Muhammed i ett samtal, och ett kristet par, Shafqat Emmanuel och Shagufta Kausar som påstås ha förolämpat Profeten i ett sms.

D. Människorättsaktivisten och advokaten Rashid Rehman mördades den 7 maj 2014. Några veckor tidigare hade Rehman hotats för att han försvarat en lektor som åtalats enligt Pakistans hädelselag.

E.  I oktober 2014 blev Mohammad Asgar, en brittisk medborgare av pakistanskt ursprung som suttit fängslad för hädelse i Pakistan trots att han diagnostiserats som psykiskt sjuk i Storbritannien, skjuten och sårad av en fängelsevakt. Hans angripare har gripits och åtalats för mordförsök av provinsmyndigheterna, och åtta andra fängelsevakter har avstängts från tjänstgöring.

F.  Den 5 november 2014 dödades Tufail Haider, en 45-årig shiamuslim, under ett förhör av en polistjänsteman som senare hävdade att Haider gjort nedsättande kommentarer om ”profeten Muhammeds följeslagare”.

G. Det har rapporterats att totalt 1 438 personer åtalats för hädelse i Pakistan mellan 1987 och oktober 2014, varav 633 muslimer, 494 ahmadiyyamuslimer, 187 kristna och 21 hinduer. Sedan 1990 har minst 60 personer dödats av pöbelvåld i hädelserelaterade fall.

H. Dussintals människor, däribland muslimer, hinduer, kristna och andra, sitter för närvarande i fängelse anklagade för hädelse. Hittills har ingen dödsdom för hädelse genomförts, men flera åtalade har dödats av pöbelvåld. Det finns en enorm press på det pakistanska domstolssystemet från vissa religiösa ledare att fastställa och genomföra dödsdomarna, som vanligen avkunnas av lägre domstolar. Rättsliga förfaranden tar ofta många år och har en förödande inverkan på oskyldiga pakistanska medborgare och deras familjer och samhällen.

I.   Pakistans hädelselagar gör det farligt för religiösa minoriteter att uttrycka sig fritt och att delta öppet i religiös verksamhet. Det utbredda missbruket av dessa lagar är väldokumenterat. I stället för att skydda religiösa samfund har de lagt en filt av rädsla över det pakistanska samhället. Varje försök att reformera lagarna eller deras tillämpning har kvävts med hot och mord. Försök att diskutera dessa frågor i medierna, online eller offline, bemöts ofta med hot och trakasserier, även från regeringens sida.

J.   Pakistan spelar en viktig roll för att främja stabiliteten i Sydasien och kan förväntas föregå med gott exempel när det gäller att stärka rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

K. Pakistan ratificerade nyligen sju av de nio viktigaste internationella avtalen om mänskliga rättigheter, inklusive den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som innehåller en rad bestämmelser om rättskipning, rätten till en rättvis rättegång, likhet inför lagen och icke-diskriminering.

L.  Pakistan har av FN:s människorättsmekanismer uppmanats att upphäva hädelselagarna eller åtminstone införa omedelbara skyddsåtgärder så att lagarna inte missbrukas för att angripa medborgare som ofta kommer från religiösa minoritetsgrupper.

M. EU och Pakistan har fördjupat och breddat sina bilaterala band, vilket framgår av den femåriga åtagandeplanen, som inleddes i februari 2012, och den andra strategiska dialogen mellan EU och Pakistan, som hölls i mars 2014. Syftet med den femåriga åtagandeplanen mellan EU och Pakistan är att bygga upp en strategisk relation och utforma ett partnerskap för fred och utveckling på grundval av gemensamma värden och principer.

N. Pakistan kom med i GSP plus för första gången den 1 januari 2014. Denna ordning ”bör ge ett starkt incitament för att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljön och god samhällsstyrning”.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat och bedrövat över beslutet av den 16 oktober 2014 från Lahore High Court att fastställa dödsdomen mot Asia Bibi för hädelse. Parlamentet uppmanar Högsta domstolen att snabbt och utan dröjsmål inleda sitt förfarande i målet och att upprätthålla rättsstatsprincipen och fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna i sin dom.

2.  Europaparlamentet uppmanar också Pakistans domstolar att snabbt gå vidare med granskningen av dödsdomarna mot Sawan Masih, Mohammad Asgar och Shafqat Emmanuel och dennes hustru Shagufta Kausar, liksom alla andra medborgare som för närvarande väntar på avrättning för påstådda brott mot hädelselagarna.

3.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt morden på Shama Bibi och Shahbaz Masih och uttrycker sitt deltagande med deras anhöriga, liksom med de anhöriga till alla de oskyldiga offer som mördats till följd av hädelselagarna i Pakistan. De som begått dessa dåd måste ställas inför rätta. Parlamentet noterar beslutet av Punjabs delstatsregering att inrätta en kommission för snabb utredning av morden på Shama Bibi och Shahbaz Masih och att beordra ytterligare polisskydd för kristna bostadsområden i provinsen. Parlamentet understryker emellertid att det måste bli ett slut på känslan av straffrihet och att det behövs mer övergripande reformer i syfte att ta itu med frågan om våldet mot religiösa minoriteter, som fortfarande är utbrett i Pakistan.

4.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att de kontroversiella hädelselagarna kan missbrukas och riskerar att drabba personer från alla religiösa riktningar i Pakistan. Parlamentet uttrycker särskild oro över att hädelselagarna – som den bortgångne ministern Shahbaz Bhatti, den bortgångne guvernören Salman Taseer och Rashid Rehman, vilka alla mördades för sitt ställningstagande för religiös tolerans, öppet motsatte sig – nu används allt oftare för att angripa utsatta minoritetsgrupper, däribland ahmadiyyamuslimer och kristna, i Pakistan.

5.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att genomföra en genomgripande översyn av hädelselagarna och deras nuvarande tillämpning, särskilt strafflagens avsnitt 295 B och C, som föreskriver obligatoriskt livstidsstraff (295 B och C) eller till och med dödsstraff (295 C) för påstådd hädelse, i syfte att upphäva lagarna. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att avskaffa dödsstraffet, däribland för hädelse och avfall från tron, och att införa skyddsåtgärder för att förhindra missbruk av rättsliga bestämmelser om hädelse och avfall.

6.  Europaparlamentet uppmanar de pakistanska myndigheterna att garantera domstolarnas oberoende, rättssäkerhet och en rättvis rättegång i enlighet med internationella normer för rättsliga förfaranden, bland annat genom att beakta de senaste rekommendationerna från FN:s särskilde rapportör om domares och advokaters oberoende. Parlamentet uppmanar vidare de pakistanska myndigheterna att ge tillräckligt skydd åt alla som är inblandade i hädelsemål, bland annat genom att skydda domare från yttre påtryckningar, skydda de åtalade och deras anhöriga och samfund från pöbelvåld samt tillhandahålla lösningar åt personer som frikänts men inte kan återvända till sina hemtrakter.

7.  Europaparlamentet påminner om att religionsfrihet och minoriteters rättigheter garanteras i Pakistans författning. Parlamentet välkomnar de åtgärder som Pakistans regering vidtagit sedan november 2008 för att trygga religiösa minoriteters intressen, såsom införandet av en femprocentskvot för minoriteter för arbeten inom den federala sektorn, erkännandet av icke-muslimska helgdagar och utlysandet av en särskild dag för nationella minoriteter.

8.  Europaparlamentet uppmanar dock den pakistanska regeringen att öka sina ansträngningar för bättre förståelse mellan religioner, att aktivt motverka religiös fientlighet från samhällsaktörer, att bekämpa religiös intolerans, våldshandlingar och hot samt att agera mot verklig eller uppfattad straffrihet.

9.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt allt våld mot religiösa samfund samt alla former av diskriminering och intolerans på grundval av religion och övertygelse. Parlamentet understryker att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Parlamentet betonar vidare att alla pakistanier, oberoende av tro eller religion, förtjänar samma respekt, främjande och skydd av sina mänskliga rättigheter.

10. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att använda alla tillgängliga verktyg, inklusive de som nämns i EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten, att hjälpa religiösa samfund och att trycka på för att den pakistanska regeringen ska göra mer för att skydda religiösa minoriteter. Parlamentet uppskattar i detta sammanhang det besök som EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter nyligen gjorde i Pakistan och de samtal han förde där.

11. Europaparlamentet understryker att beviljandet av status som GSP plus är villkorligt och bland annat förutsätter ratificering och genomförande av 27 internationella konventioner, såsom anges i bilaga VIII till den nya grundförordningen, varav de flesta handlar om mänskliga rättigheter, och att EU kan besluta att dra tillbaka GSP plus-förmåner om ett land inte uppfyller sina åtaganden.

12. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att noga övervaka att Pakistan följer sina åtaganden enligt GSP plus och att främja och försvara de mänskliga rättigheterna i Pakistan.

13. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och kommissionen att arbeta tillsammans med de pakistanska myndigheterna för att reformera det sätt som hädelselagarna används på, bland annat genom att genomföra de åtgärder som föreslås i punkt 5 ovan.

14. Europaparlamentet uppmuntrar Pakistans regering att samarbeta med FN:s organ, inklusive FN:s särskilde rapportör om religions- och trosfrihet, för att behandla viktiga frågor som rör människorättsproblem.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Pakistans regering och parlament.

 

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0575.

(2)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137585.pdf

(3)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135946.pdf

(4)

Antagna texter, P7_TA(2014)0208.

Rättsligt meddelande