Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0006/2015

Předložené texty :

RC-B8-0006/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0013

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 131kWORD 64k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE547.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić za skupinu PPE
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López za skupinu S&D
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet za skupinu ALDE
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a na její dodatečné protokoly,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, zejména na články 9, 10 a 14 tohoto paktu,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o případu příslušníků italského námořnictva (marò) Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o námořním pirátství(1),

–   s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona ze dne 6. ledna 2015, který vyzval obě země – Itálii a Indii –, aby se pokusily nalézt rozumné a vzájemně přijatelné řešení,

–   s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v noci 15. února 2012 u pobřeží indického státu Kerala potkala italská obchodní loď Enrica Lexie na své cestě ze Singapuru do Džibuti rybářskou loď St Anthony;

B.  vzhledem k tomu, že na palubě lodi Enrica Lexie bylo šest příslušníků italského námořnictva (marò), aby ji chránili před případnými útoky pirátů; vzhledem k tomu, že v obavě před pirátským útokem byly na přibližující se rybářskou loď vypáleny výstražné výstřely, přičemž tragicky zahynuli dva indičtí rybáři, Valentine zvaný Jelastine a Ajeesh Pink;

C. vzhledem k tomu, že dne 19. února 2012 vstoupili na palubu plavidla příslušníci indické policie, kteří zabavili zbraně námořníků a zatkli dva z nich, kteří byli shledáni odpovědnými za zahájení palby na rybářskou loď;

D. vzhledem k tomu, že tyto události vyvolaly diplomatické napětí, neboť případ obou italských námořníků obklopuje právní nejistota; vzhledem k tomu, že za celé tři roky indické orgány dosud nevznesly obžalobu;

E.  vzhledem k tomu, že jeden z vojáků, Massimiliano Latorre, odjel poté, co prodělal ischemickou mozkovou příhodu, z Indie na čtyři měsíce domů a nadále potřebuje zdravotní péči, a vzhledem k tomu, že pan Girone je stále na italském velvyslanectví v Indii;

F.  vzhledem k tomu, že obě strany se odvolávají na mezinárodní právo, přičemž podle Itálie k incidentu došlo v mezinárodních vodách a tito námořníci by měli být postaveni před italský nebo mezinárodní soud; avšak vzhledem k tomu, že Indie trvá na tom, že námořníky může postavit před svůj soud, jelikož k incidentu došlo v pobřežních vodách pod indickou správou;

G. vzhledem k tomu, že dne 15. října 2014 vydala tehdejší vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová prohlášení týkající se jednání indických orgánů, v němž vyzvala vládu, aby nalezla rychlé a uspokojivé řešení v souladu s Mezinárodní úmluvou o mořském právu a mezinárodním právem;

H. vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 vyjádřila nová vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová zklamání nad tvrdým přístupem k žádosti Massimiliana Latorreho o prodloužení jeho pobytu v Itálii za účelem lékařské péče;

I.   vzhledem k tomu, že oba příslušníci námořnictva jsou evropskými občany, a vzhledem k tomu, že dne 15. února 2012 byli na palubě italské obchodní lodi plavící se v blízkosti pobřeží státu Kerala, kde plnili své úkoly v rámci mezinárodního boje proti pirátství, do nějž se EU výrazně zapojuje;

1.  vyjadřuje hlubokou lítost nad tragickým úmrtím dvou indických rybářů a svou upřímnou soustrast;

2.  zdůrazňuje, že k důsledkům této události ze dne 15. února 2012 by mělo být nicméně přistupováno v plném souladu s platnými právními předpisy a že by měla být bezvýhradně dodržována lidská a zákonná práva všech domnělých účastníků;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zadržováním italských námořníků, aniž by byli obžalováni; zdůrazňuje, že oba námořníci musí být navráceni do vlasti; trvá na tom, že zdlouhavé prodlevy a omezení svobody pohybu těchto námořníků jsou nepřijatelné a představují závažné porušení jejich lidských práv;

4.  vyjadřuje politování nad tím, jak je k tomuto incidentu přistupováno, a podporuje úsilí všech zúčastněných stran o urychlené nalezení rozumného a vzájemně přijatelného řešení v zájmu všech rodin – indických i italských – i v zájmu obou zemí;

5.  s ohledem na postoj, jaký k událostem souvisejícím s tímto incidentem zaujala Itálie jako členský stát EU, doufá, že soudní pravomoc připadne buď italským orgánům, nebo mezinárodní arbitráži;

6.  vybízí vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podnikla veškeré nezbytné kroky na ochranu obou italských námořníků s cílem dosáhnout rychlého a uspokojivého uzavření tohoto případu;

7.  připomíná Komisi, že je důležité zdůrazňovat v rámci vztahů s Indií situaci v oblasti lidských práv a zvážit další opatření, která otevřou cestu k pozitivnímu vyřešení tohoto případu;

8.  připomíná, že práva a bezpečnost občanů EU ve třetích zemích by mělo zajišťovat diplomatické zastoupení EU, které by mělo aktivně usilovat o obranu základních lidských práv občanů EU zadržovaných v jakékoli třetí zemi;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům EU, generálnímu tajemníkovi OSN a prezidentovi a vládě Indie.

 

 

(1)

Úř. věst. C 261 E, 10.9.2013, s. 34.

Právní upozornění