Menetlus : 2015/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0006/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0006/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0013

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 124kWORD 59k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE545.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


kahe Itaalia mereväelase juhtumi kohta (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López fraktsiooni S&D nimel
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon kahe Itaalia mereväelase juhtumi kohta (2015/2512(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–   võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning selle lisaprotokolle,

–   võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eriti selle artikleid 9, 10 ja 14,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldusi Itaalia mereväelaste (marò) Massimiliano Latorre ja Salvatore Girone juhtumi kohta,

–   võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni merepiraatluse kohta(1),

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni pressiesindaja 6. jaanuari 2015. aasta avaldust, milles ta kutsus kahte riiki – Itaaliat ja Indiat – üles püüdma leida mõistlik ja mõlemale riigile vastuvõetav lahendus,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et 2012. aasta 15. veebruari öösel kohtus Itaalia kaubalaev Enrica Lexie, mis oli teel Singapurist Djiboutisse, Indias Kerala ranniku lähedal juhuslikult kalapüügitraaleriga St Anthony;

B.  arvestades, et Enrica Lexie pardal oli kuus Itaalia mereväelast (marò), et kaitsta laeva piraatide võimalike rünnakute eest; arvestades, et piraatide rünnakut kartes tehti läheneva kalalaeva suunas hoiatuslaske ning kaks India kalurit Valentine alias Jelastine ja Ajeesh Pink hukkusid traagiliselt;

C. arvestades, et 19. veebruaril 2012 tulid laevale India politseinikud, konfiskeerisid mereväelaste relvad ja vahistasid need kaks mereväelast, kes olid kindlaks tehtud kui vastutavad kalalaeva pihta tule avamise eest;

D. arvestades, et need sündmused on põhjustanud diplomaatilisi pingeid, kuna kahe Itaalia mereväelase juhtumit ümbritseb õiguskindlusetus; arvestades, et isegi pärast kolme aasta möödumist ei ole India ametiasutused ikka veel süüdistusi esitanud;

E.  arvestades, et üks sõjaväelastest, Massimiliano Latorre, lahkus Indiast, et pärast ajuisheemiat veeta neli kuud kodus, ja ta vajab ikka veel arstiabi, ning arvestades, et hr Girone on endiselt Itaalia saatkonnas Indias;

F.  arvestades, et mõlemad pooled viitavad rahvusvahelisele õigusele ja Itaalia väidab, et vahejuhtum leidis aset rahvusvahelistes vetes ning mereväelaste üle tuleks mõista kohut Itaalias või rahvusvahelises kohtus; arvestades, et India jääb siiski arvamuse juurde, et tema võib mereväelaste üle kohut mõista, sest vahejuhtum leidis aset India jurisdiktsiooni alla kuuluvates rannikuvetes;

G. arvestades, et 15. oktoobril 2014 tegi tolleaegne ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton avalduse India ametiasutuste käitumise kohta ning innustas valitsust leidma kiire ja rahuldava lahenduse, mis oleks kooskõlas mereõiguse rahvusvahelise konventsiooniga ja rahvusvahelise õigusega;

H. arvestades, et 16. detsembril 2014 väljendas uus ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini pettumust selle pärast, et Massimiliano Latorre palvele pikendada tema viibimist Itaalias ravi saamiseks ei ole vastatud halastusega;

I.   arvestades, et kõnealused kaks mereväelast on Euroopa kodanikud, ning arvestades, et 15. veebruaril 2012 olid nad Itaalia kaubalaeva pardal Kerala osariigi ranniku lähedal ja täitsid oma ülesandeid rahvusvahelise piraatlusevastase tegevuse raames, millega EL jõuliselt tegeleb;

1.  väljendab sügavat kurbust kahe India kaluri traagilise hukkumise pärast ja avaldab nende lähedastele kaastunnet;

2.  rõhutab, et 15. veebruaril 2012 toimunud sündmuste tagajärgi tuleks sellest hoolimata käsitleda rangelt kooskõlas õigusriigi põhimõttega, austades täielikult väidetavalt asjasse segatud isikute seaduslikke ja inimõigusi;

3.  väljendab suurt muret Itaalia mereväelaste ilma süüdistuseta kinnipidamise pärast; rõhutab, et mereväelased tuleb kodumaale tagasi tuua; rõhutab, et mereväelaste asjus pikaajaline viivitamine ja nende liikumisvabaduse piiramine on vastuvõetamatu ning kujutab endast nende inimõiguste tõsist rikkumist;

4.  peab kahetsusväärseks viisi, kuidas probleemiga on tegeletud, ning toetab kõigi asjaosaliste jõupingutusi, et püüda leida mõistlik ja vastastikku vastuvõetav lahendus kõigi – India ja Itaalia – perekondade ning ka mõlema riigi huvides;

5.  loodab, et kohtualluvus kuulub Itaalia ametiasutustele või rahvusvahelisele vahekohtule, arvestades seisukohti, mille Itaalia kui liikmesriik on vahejuhtumiga seotud sündmuste suhtes võtnud;

6.  julgustab ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat võtma kõiki vajalikke meetmeid kahe Itaalia mereväelase kaitsmiseks, et leida juhtumile kiire ja rahuldav lahendus;

7.  tuletab komisjonile meelde, et suhetes Indiaga on tähtis rõhutada inimõiguste olukorda ja kaaluda sellest lähtuvalt täiendavaid meetmeid, et aidata kaasa juhtumi positiivsele lahenemisele;

8.  tuletab meelde, et ELi kodanike õigused ja julgeoleku kolmandates riikides peaks tagama ELi diplomaatiline esindus, mis peaks töötama aktiivselt selle nimel, et kaitsta kinnipeetavate ELi kodanike inimõigusi mis tahes kolmandas riigis;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi liikmesriikidele, ÜRO peasekretärile ning India presidendile ja valitsusele.

(1)

ELT C 261 E, 10.9.2013, lk 34.

Õigusalane teave