Procedură : 2015/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0006/2015

Texte depuse :

RC-B8-0006/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0013

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 137kWORD 67k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE545.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić în numele Grupului PPE
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López în numele Grupului S&D
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet în numele Grupului ALDE
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluție a Parlamentului European referitoare la cazul celor doi „marò” italieni (2015/2512(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere Convenția Europeană asupra drepturilor omului și libertăților fundamentale și protocoalele sale adiționale,

–   având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în special articolele 9, 10 și 14,

–   având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vice-președinte al Comisiei referitoare la cazul pușcașilor marini italieni („marò”) Massimiliano Latorre și Salvatore Girone,

–   având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la pirateria maritimă(1),

–   având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU Ban Ki-moon din 6 ianuarie 2015 care invita cele două țări – Italia și India – să încerce să ajungă la o soluție rezonabilă și acceptabilă pentru ambele părți,

–   având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât în noaptea de 15 februarie 2012 nava comercială italiană „Enrica Lexie”, mergând de la Singapore la Djibouti, s-a întâlnit cu traulerul de pescuit „St Anthony” în largul coastei statului Kerala, India;

B.  întrucât la bordul navei Enrica Lexie se aflau șase pușcași marini (marò) cu rolul de a proteja nava de potențialele atacuri ale piraților; întrucât, de teama unui atac al piraților, s-au tras focuri în direcția navei de pescuit care se apropia, în urma cărora doi pescari indieni, Valentine alias Jelastine și Ajeesh Pinky au fost uciși în mod tragic;

C. întrucât la 19 februarie 2012 mai mulți membri ai poliției indiene au urcat la bordul navei italiene, au confiscat armele pușcașilor marini și i-au arestat pe doi dintre aceștia, care au fost identificați ca fiind responsabili de deschiderea focului asupra vasului de pescuit;

D. întrucât aceste evenimente au generat tensiuni diplomatice, dată fiind insecuritatea juridică care planează asupra cazului celor doi marinari italieni; întrucât chiar și după trei ani autoritățile indiene nu au formulat încă nicio acuzație;

E.  întrucât unul dintre soldați, Massimiliano Latorre, a părăsit India pentru a petrece patru luni în țara sa după ce a suferit o ischemie cerebrală și întrucât dl Girone se află în prezent tot la ambasada Italiei din India;

F.  întrucât ambele părți fac referire la dreptul internațional, Italia susținând că incidentul a avut loc în apele internaționale și că marinarii ar trebui judecați în Italia sau de către o instanță internațională; întrucât, pe de altă parte, India susține în continuare că îi poate judeca pe marinari întrucât incidentul s-a petrecut în apele de coastă aflate sub jurisdicția Indiei;

G. întrucât la 15 octombrie 2014 Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate de atunci, Catherine Ashton, a făcut o declarație privind comportamentul autorităților indiene, încurajând guvernul acesteia să găsească o soluție rapidă și satisfăcătoare în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării și cu dreptul internațional;

H. întrucât la 16 decembrie 2014 noul Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de înțelegere manifestată față de cererea lui Massimiliano Latorre de prelungire a șederii sale în Italia pentru tratament medical;

I.   întrucât cei doi marò sunt cetățeni europeni și întrucât la 15 februarie 2012 ei se aflau la bordul unei nave comerciale italiene, în apele din largul coastei Statului Kerala, îndeplinindu-și sarcinile în cadrul activităților internaționale de combatere a pirateriei, față de care UE și-a asumat un angajament ferm;

1.  își exprimă profunda tristețe și condoleanțe față de moartea tragică a celor doi pescari indieni;

2.  subliniază faptul că urmările evenimentului din 15 februarie 2012 ar trebui cu toate acestea să fie tratate strict în concordanță cu statul de drept, respectând pe deplin drepturile omului și drepturile legale ale persoanelor presupus implicate;

3.  își exprimă profunda îngrijorare față de ținerea în detenție fără acuzare a pușcașilor marini italieni; afirmă cu tărie că pușcașii marini trebuie repatriați; subliniază faptul că perioada de așteptare foarte lungă și restricționarea libertății de mișcare a pușcașilor marini sunt inacceptabile, reprezentând o încălcare gravă a drepturilor omului;

4.  regretă modul în care a fost tratată chestiunea și susține eforturile tuturor părților implicate de a conlucra în vederea găsirii de urgență a unei soluții rezonabile și acceptabile de ambele părți în interesul tuturor familiilor – indiene și italiene – și al ambelor țări;

5.  speră, având în vedere poziția adoptată de Italia, în calitatea sa de stat membru, în legătură cu evenimentele legate de incident, că jurisdicția va reveni autorităților italiene sau se va apela la arbitraj internațional;

6.  încurajează Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să ia toate măsurile necesare pentru a-i proteja pe cei doi marinari italieni în vederea obținerii unei soluționări rapide și satisfăcătoare a cazului;

7.  reamintește Comisiei cât de important este să aducă în discuție situația drepturilor omului în cadrul relațiilor cu India și, implicit, să ia în calcul și alte măsuri pentru a favoriza soluționarea pozitivă a cazului;

8.  reamintește că drepturile și securitatea cetățenilor Uniunii în țările terțe ar trebui ocrotite de reprezentanța diplomatică a UE, care ar trebui să se implice activ în apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii deținuți în orice țară terță;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, statelor membre ale UE, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și președintelui și guvernului Indiei.

(1)

JO C 261 E, 10.9.2013, p. 34.

Notă juridică