Postup : 2015/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0006/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0006/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0013

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 63k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE545.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0006/2015)

Verts/ALE (B8‑0009/2015)

ALDE (B8‑0010/2015)

EFDD (B8‑0015/2015)

S&D (B8‑0016/2015)


o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić v mene skupiny PPE
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López v mene skupiny S&D
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet v mene skupiny ALDE
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a na dodatkové protokoly k nemu,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a najmä jeho články 9, 10 a 14,

–   so zreteľom na vyhlásenia Komisie aj vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie o prípade talianskych príslušníkov námornej pechoty („maró“) Massimiliana Latorreho a Salvatoreho Gironeho,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o námornom pirátstve(1),

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN Pan Ki-Muna zo 6. januára 2015, v ktorom vyzýva obe krajiny, Taliansko a Indiu, aby sa pokúsili dosiahnuť primerané a obojstranne prijateľné riešenie;,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže v noci 15. februára 2012 pri pobreží indického štátu Kérala sa k talianskej obchodnej lodi Enrica Lexie plávajúcej na trase zo Singapuru do Džibutska priblížilo rybárske plavidlo s vlečnými sieťami St Antony;

B.  keďže na palube lode Enrica Lexie bolo prítomných 6 príslušníkov talianskej námornej pechoty (maró), aby ju chránili pred možným útokom pirátov; keďže v obave z pirátskeho útoku boli na približujúce sa plavidlo vystrelené varovné výstrely a dvaja indickí rybári, Valentine alias Jelastine a Ajeesh Pink, tragicky zahynuli;

C. keďže 19. februára 2012 indická polícia vtrhla na palubu lode, príslušníkom námornej pechoty zabavila zbrane a zatkla dvoch z nich, ktorí boli označení za osoby zodpovedné za spustenie paľby na rybárske plavidlo;

D. keďže tieto udalosti vyvolali diplomatické napätie pre právnu neistotu, ktorá obklopuje prípad oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty; keďže ani po troch rokoch indické orgány stále nevzniesli obvinenie;

E.  keďže jeden z vojakov, Massimiliano Latorre, odišiel z Indie na štyri mesiace domov po tom, ako utrpel ischémickú mozgovú príhodu, a naďalej potrebuje lekársku starostlivosť a keďže pán Girone je stále na talianskej ambasáde v Indii;

F.  keďže obe strany citujú medzinárodné právo, pričom Taliansko tvrdí, že incident sa odohral v medzinárodných vodách a príslušníci námornej pechoty by mali byť súdení v Taliansku alebo pred medzinárodným súdom; keďže však India trvá na tom, že príslušníkov námornej pechoty môže súdiť, lebo k incidentu došlo v pobrežných vodách podliehajúcich jurisdikcii Indie;

G. keďže 15. októbra 2014 vtedajšia vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashton predniesla vyhlásenie o postupe indických orgánov a vyzvala vládu, aby našla rýchle a uspokojivé riešenie v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve a s medzinárodným právom;

H. keďže 16. decembra 2014 nová vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini vyjadrila sklamanie z nedostatočnej miery zhovievavosti voči žiadosti Massimiliana Latorreho o predĺženie pobytu v Taliansku kvôli zdravotnej starostlivosti;

I.   keďže obaja príslušníci talianskej námornej pechoty sú európski občania a keďže 15. februára 2012 sa nachádzali na palube talianskej obchodnej lode plaviacej sa pri pobreží štátu Kerala a vykonávali svoje úlohy ako súčasť činností zameraných na boj proti pirátstvu, ku ktorému sa EÚ rozhodne zaviazala;

1.  vyjadruje hlboký smútok nad tragickou smrťou dvoch indických rybárov a svoju sústrasť;

2.  zdôrazňuje, že následky udalosti z 15. februára 2012 by sa však mali riešiť výhradne v súlade so zásadami právneho štátu a pri plnom dodržiavaní ľudských a zákonných práv osôb, ktoré boli do incidentu údajne zapojené;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zadržiavaním príslušníkov talianskej námornej pechoty bez vznesenia obvinenia; zdôrazňuje, že príslušníci námornej pechoty sa musia vrátiť do vlasti; zdôrazňuje, že zdĺhavé prieťahy a obmedzovanie slobody pohybu príslušníkov námornej pechoty sú neprijateľné a predstavujú vážne porušenie ich ľudských práv;

4.  vyjadruje poľutovanie nad spôsobom, akým sa rieši táto otázka, a podporuje úsilie všetkých zúčastnených strán o rýchle dosiahnutie primeraného a obojstranne prijateľného riešenia v záujme všetkých rodín (indických a talianskych), ako aj oboch krajín;

5.  vyjadruje nádej, a to s prihliadnutím na stanoviská Talianska ako členského štátu k udalostiam súvisiacim s incidentom, že právomoc pripadne buď talianskym orgánom, alebo medzinárodnej arbitráži;

6.  vyzýva vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty s cieľom dosiahnuť rýchle a uspokojivé riešenie prípadu;

7.  pripomína Komisii, že v rámci vzťahov s Indiou je dôležité zdôrazňovať situáciu v oblasti ľudských práv a taktiež zvážiť ďalšie opatrenia, ktoré by uľahčili vyriešenie prípadu;

8.  pripomína, že práva a bezpečnosť občanov EÚ v tretích krajinách by malo chrániť diplomatické zastúpenie EÚ, ktoré by sa malo aktívne usilovať o obhajovanie základných ľudských práv občanov EÚ, ktorí sú zadržiavaní v akejkoľvek tretej krajine;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a prezidentovi a vláde Indie.

(1)

Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 34.

Právne oznámenie