Postopek : 2015/2512(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B8-0006/2015

Predložena besedila :

RC-B8-0006/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0013

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 126kWORD 62k
13.1.2015
PE545.686v01-00}
PE545.689v01-00}
PE545.690v01-00}
PE547.438v01-00}
PE547.439v01-00} RC1
 
B8-0006/2015}
B8-0009/2015}
B8-0010/2015}
B8-0015/2015}
B8-0016/2015} RC1

v skladu s členom 123(2) in 123(4) Poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

PPE (B8-0006/2015)

Verts/ALE (B8-0009/2015)

ALDE (B8-0010/2015)

EFDD (B8-0015/2015)

S&D (B8-0016/2015)


o primeru dveh pripadnikov italijanske vojne mornarice (2015/2512(RSP))


Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković, Ivana Maletić v imenu skupine PPE
Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López, Javi López v imenu skupine S&D
Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Urmas Paet v imenu skupine ALDE
Karima Delli, Igor Šoltes, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta o primeru dveh pripadnikov italijanske vojne mornarice (2015/2512(RSP))  

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter dodatnih protokolov k tej konvenciji,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, zlasti njegovih členov 9, 10 in 14,

–       ob upoštevanju izjav visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice Komisije o primeru pripadnikov italijanske vojne mornarice (marò) Massimiliana Latorreja and Salvatoreja Gironeja,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o pomorskem piratstvu(1),

–       ob upoštevanju izjave, ki jo je dal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki Muna 6. januarja 2015 in v kateri je obe državi, Italijo in Indijo, pozval, naj poskušata doseči razumno in za obe strani sprejemljivo rešitev,

–       ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.     ker se je italijansko trgovsko plovilo Enrica Lexie, ki je plulo na poti iz Singapurja v Džibuti, 15. februarja 2012 ponoči ob obali indijske države Kerala srečalo z ribiško ladjo St Antony;

B.     ker je bilo na krovu ladje Enrica Lexie šest pripadnikov italijanske vojne mornarice (marò), ki so ladjo varovali pred morebitnimi napadi piratov; ker so v strahu pred napadom piratov začeli streljati na plovilo, ki se je približevalo, pri čemer sta tragično umrla dva indijska ribiča, Valentine, s privzetim imenom Dželastine, in Adžiš Pink;

C.     ker so se pripadniki indijske policije 19. februarja 2012 vkrcali na plovilo, zaplenili strelno orožje in aretirali dva marinca, ki sta bila spoznana kot odgovorna za streljanje na ribiško ladjo;

D.     ker so ti dogodki sprožili diplomatske napetosti zaradi pravne negotovosti v primeru dveh pripadnikov italijanske vojne mornarice; ker po skoraj treh letih indijske oblasti še vedno niso vložile obtožnice;

E.     ker je eden od vojakov, Massimiliano Latorre, potem ko je utrpel možgansko kap, zapustil Indijo, preživel štiri mesece doma in še vedno potrebuje zdravstveno oskrbo, Salvatore Girone pa je še vedno na italijanskem veleposlaništvu v Indiji;

F.     ker se obe strani sklicujeta na mednarodno pravo, pri čemer Italija zatrjuje, da se je incident zgodil v mednarodnih vodah in bi morali pripadnikoma vojne mornarice soditi v Italiji ali na mednarodnem sodišču, Indija pa trdi, da lahko pripadnikoma mornarice sodi, ker je prišlo do incidenta v obalnih vodah, ki so v indijski pristojnosti;

G.     ker je visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton 15. oktobra 2014 obsodila ravnanje indijskih organov ter pozvala indijsko vlado, naj poišče hitro in zadovoljivo rešitev v skladu z mednarodno konvencijo o pomorskem pravu in mednarodnim pravom;

H.     ker je nova visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini 16. decembra 2014 izrazila razočaranje zaradi neprizanesljivosti v odgovoru na prošnjo Massimiliana Latorreja, da zaradi zdravljenja podaljša svoje bivanje v Italiji;

I.      ker sta oba pripadnika vojne mornarice evropska državljana in sta bila 15. februarja 2012 na krovu italijanskega trgovskega plovila ob obali zvezne države Kerala, kjer sta opravljala svoje naloge v okviru mednarodnega boja proti piratstvu, za katerega se EU odločno zavzema;

1.      globoko obžaluje tragično smrt dveh indijskih ribičev in izreka sožalje;

2.      poudarja, da je treba posledice dogodka dne 15. februarja 2012 obravnavati strogo po načelih pravne države ter ob popolnem spoštovanju človekovih in zakonskih pravic domnevno vpletenih;

3.      je zelo zaskrbljen, ker sta pripadnika italijanske vojne mornarice pridržana brez obtožnice; poudarja, da jima je treba omogočiti, da se vrneta v domovino; poudarja, da sta dolgotrajna zamuda in omejitev njune svobode gibanja nesprejemljiva in predstavljata hudo kršitev človekovih pravic;

4.      obžaluje, da je bil primer obravnavan na tak način, in podpira prizadevanja vseh udeleženih strani, da se nemudoma poišče razumna in za vse sprejemljiva rešitev, ki bo v interesu vseh družin, tako indijskih kot italijanskih, ter obeh držav;

5.      upa, da bo primer glede na stališče, ki ga je Italija kot država članica zavzela do z incidentom povezanih dogodkov, v pristojnosti italijanskih organov ali mednarodne arbitraže;

6.      poziva visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da pripadnika italijanske vojne mornarice zaščiti ter bo primer hitro in zadovoljivo rešen;

7.      opominja Komisijo, da je treba v odnosih z Indijo poudariti stanje človekovih pravic ter posledično preučiti nadaljnje ukrepe za lažjo razrešitev primera;

8.      opominja, da bi morala diplomatska predstavništva EU varovati pravice in varnost državljanov EU v tretjih državah ter bi morala biti dejavna pri zaščiti temeljnih človekovih pravic državljanov EU, ki so priprti v tretjih državah;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, državam članicam EU, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter predsedniku in vladi Indije.

(1)

UL C 261 E, 10.9.2013, str. 34.

Pravno obvestilo