Postup : 2014/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0012/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0012/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0012

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 182kWORD 109k
14.1.2015
PE545.692v01-00}
PE547.442v01-00}
PE547.445v01-00}
PE547.447v01-00}
PE547.449v01-00} RC1
 
B8-0012/2015}
B8-0019/2015}
B8-0022/2015}
B8-0024/2015}
B8-0026/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8‑0012/2015)

Verts/ALE (B8‑0019/2015)

ECR (B8‑0022/2015)

PPE (B8‑0024/2015)

ALDE (B8‑0026/2015)


o situácii v Egypte (2014/3017(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE
Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala, Eugen Freund v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius, Urmas Paet v mene skupiny ALDE
Judith Sargentini, Eva Joly, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte (2014/3017(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 6. februára 2014 o situácii v Egypte(1) a uznesenie zo 17. júla 2014 o slobode prejavu a zhromažďovania v Egypte(2),

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Egypte z augusta 2013 a februára 2014,

–   so zreteľom na nedávne vyhlásenia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o Egypte vrátane vyhlásenia z 21. septembra 2014 o bombovom útoku na Ministerstvo zahraničných vecí Egypta a z 3. decembra 2014 o súdnych rozhodnutiach v Egypte,

–   so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Pan Ki-muna a vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 23. júna 2014 o trestoch odňatia slobody pre niekoľkých novinárov a o potvrdených trestoch smrti pre niekoľkých členov a prívržencov Moslimského bratstva; so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 25. októbra 2014 o teroristických útokoch na Sinajskom polostrove,

–   so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001, ktorá nadobudla platnosť v roku 2004 a bola posilnená akčným plánom z roku 2007, a na správu Komisie o pokroku pri jej vykonávaní z 20. marca 2013, so zreteľom na európsku susedskú politiku a najnovšiu správu o pokroku Egypta z marca 2014,

–   so zreteľom na ústavu Egypta, ktorá bola prijatá v referende 14. až 15. januára 2014, a najmä na jej články 65, 70, 73, 75 a 155,

–   so zreteľom na egyptský zákon č. 107 z 24. novembra 2013 o práve na verejné zhromaždenia, sprievody a pokojné demonštrácie,

–   so zreteľom na zákon č. 136 z roku 2014 vyhlásený na základe prezidentského dekrétu, ktorý na dva roky uvádza všetky „verejné a veľmi dôležité zariadenia“ pod jurisdikciu vojenských súdov,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2013 o slobode tlače a médií vo svete(4),

–   so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov z roku 2013 s názvom Spolupráca EÚ s Egyptom v oblasti správy vecí verejných,

–   so zreteľom na záverečné vyhlásenie volebnej pozorovateľskej misie EÚ vyslanej do Egypta na prezidentské voľby z 22. júla 2014,

–   so zreteľom na prejav egyptského prezidenta Abdulfattáha as-Sísího z 1. januára 2015 o islamskom extrémizme a na jeho prejav zo 6. januára 2015 o potrebe pokojných a konštruktívnych vzťahov medzi moslimami a kresťanmi v Egypte,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa slobody prejavu online a offline, usmernenia EÚ na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI) a usmernenia EÚ týkajúce sa obhajcov ľudských práv,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Egypt,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú neodmysliteľné piliere demokratickej a pluralitnej spoločnosti; keďže sloboda tlače a médií je nevyhnutnou súčasťou demokracie a otvorenej spoločnosti; keďže v egyptskej ústave prijatej v roku 2014 sú zakotvené základné slobody vrátane slobody prejavu a zhromažďovania;

B.  keďže Egypt je dlhodobým strategickým partnerom Európskej únie a obaja partneri majú spoločný cieľ budovať stabilitu, mier a prosperitu v Stredozemí a na Blízkom východe; keďže Egypt prešiel od revolúcie v roku 2011 viacerými zložitými politickými výzvami a jeho obyvateľstvo potrebuje podporu a pomoc od medzinárodného spoločenstva pri riešení hospodárskych, politických a bezpečnostných problémov krajiny;

C. keďže od prevzatia moci armádou v júni 2013 uskutočnila egyptská vláda rozsiahlu kampaň svojvoľného zatýkania, prenasledovania, zastrašovania a cenzúry namierenú proti kritikom vlády vrátane novinárov, študentov a obhajcov ľudských práv, a to výhradne z dôvodu uplatňovania svojho práva na slobodu zhromažďovania, združovania a prejavu, rovnako ako proti politickým protivníkom vrátane členov Moslimského bratstva; keďže správy naznačujú, že od júla 2013 bolo v bezprecedentných vlnách masového zatýkania zadržaných viac než 40 000 osôb a približne 1 400 protestujúcich bolo usmrtených v dôsledku nadmerného a svojvoľného použitia sily bezpečnostnými jednotkami; keďže sloboda združovania, sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu sú naďalej oblasťami, ktoré od júla 2013 vyvolávajú osobitné znepokojenie; keďže Egypt je v správe Sloboda vo svete za rok 2014 organizácie Freedom House hodnotený ako „neslobodný“;

D. keďže tisícky demonštrantov a väzňov svedomia bolo zadržaných v Egypte odvtedy, čo egyptská armáda prevzala moc v júli 2013; keďže od zvolenia prezidenta as-Sísího v máji 2014 naďalej dochádza k prípadom zatýkania a svojvoľného zadržiavania; keďže 11. júna 2014 súd odsúdil známeho aktivistu Alá Abdulfattáha, ktorý zohrával vedúcu úlohu v revolúcii v roku 2011, ako aj ďalšie osoby na 15 rokov väzenia na základe obvinenia z porušenia zákona č. 107 o práve na verejné zhromažďovanie, sprievody a pokojné demonštrácie z roku 2013 (zákon o demonštráciách); keďže ďalší známi aktivisti vrátane Muhammada Ádila, Ahmada Dúma a Ahmada Máhira, ako aj vedúce obhajkyne práv žien, napríklad Yara Salám a Saná Seif, sú naďalej vo väzbe; keďže súd pre naliehavé veci v Káhire svojím rozhodnutím z 28. apríla 2014 zakázal Hnutie mládeže 6. apríla;

E.  keďže 10. januára 2015 egyptský súd v delte Nílu (provincia Baheira) odsúdil 21-ročného študenta Karima al-Bannu na tri roky odňatia slobody za oznámenie na Facebooku, že je ateista, a za urážku islamu;

F.  keďže egyptské orgány zväčšili prostredníctvom represívnych právnych predpisov tlak na slobodu prejavu a zhromažďovania, čo vláde uľahčuje umlčanie svojich kritikov a potláčanie protestov;

G. keďže vzhľadom na to, že parlament bol rozpustený, vláda prezidenta as-Sísího prijala množstvo represívnych zákonov, napríklad prezidentským dekrétom schválený zákon č. 136 z roku 2014, ktorým sa všetok verejný majetok označuje za vojenské zariadenia, z čoho bezprostredne vyplýva, že o každom trestnom čine spáchanom na verejnom majetku môže pojednávať vojenský súd, a to s retroaktívnym účinkom; keďže Africká komisia pre ľudské práva a práva národov uviedla pri výklade Africkej charty ľudských práv a práv národov, ktorej zmluvnou stranou je aj Egypt, že vojenské súdy by za žiadnych okolností nemali mať právomoc nad civilným obyvateľstvom;

H. keďže v rámci všeobecného pravidelného preskúmania OSN bolo vydaných 300 odporúčaní vrátane odporúčania prepustiť každého, kto je zatknutý za uplatňovanie slobody prejavu; keďže sedem organizácií na obranu ľudských práv so sídlom v Egypte sa nezúčastnilo na preskúmaní výsledkov svojej krajiny, ktoré uskutočňuje OSN, z dôvodu obáv z prenasledovania;

I.   keďže sloboda tlače v Egypte je stále pod veľkým tlakom a novinári sú naďalej zadržiavaní na základe nepodložených obvinení; keďže v roku 2014 boli stíhaní viacerí novinári v súvislosti s obvineniami z ohrozenia národnej jednoty a sociálneho zmieru, zo šírenia nepravdivých správ a zo spolupráce s Moslimským bratstvom; keďže v rozhodnutí kasačného súdu, ktorý je najvyšším egyptským súdom, sa uvádza, že v súdnom konaní s novinármi Muhammadom Fahmím, Petrom Grestem a Báhirom Muhammadom z al-Džazíry sa vyskytli procesné nedostatky; keďže sa však plánuje nové súdne konanie s týmito troma novinármi, ktorí neboli zbavení obvinenia z „falšovania správ“ a zo „vzťahov s Moslimským bratstvom“; keďže traja ďalší novinári – Sue Turton, Dominic Kane, and Rena Netjes – boli v neprítomnosti odsúdení na 10 rokov odňatia slobody; keďže egyptskí novinári Mahmúd Abdunnabí, Mahmúd Abú Zajd, Samhí Mustafá, Ahmad Gamál, Ahmad Fu´ád a Abdurrahmán Šáhín boli odsúdení len z toho dôvodu, že vykonávali svoju legitímnu činnosť; keďže egyptské médiá sú extrémne polarizované na prívržencov a protivníkov Mursího, čo len vyostruje polarizáciu egyptskej spoločnosti;

J.   keďže 2. decembra 2014 egyptský trestný súd predbežne uložil 188 obvineným trest smrti, pričom išlo o tretie takéto masové odsúdenie za rok 2014; keďže tieto masové procesy sú namierené hlavne proti členom Moslimského bratstva, najväčšieho egyptského opozičného hnutia, ktoré egyptské orgány v decembri 2013 vyhlásili za teroristickú skupinu; keďže ide o najnovšie príklady trestov v sérii stíhaní a súdnych konaní, ktoré sa vyznačujú množstvom procesných nezrovnalostí a sú v rozpore s medzinárodným právom; keďže voči nikomu nebola vyvodená zodpovednosť za neprimerané použitie násilia v auguste 2013, keď bezpečnostné jednotky vtrhli do táborov na námestí Rábi´a al-Adawíja a zabili 1 150 demonštrantov podporujúcich Mursího;

K. keďže väčšina trestov smrti, aj keď nie všetky, ktoré boli vynesené v masových súdnych procesoch s členmi Moslimského bratstva a údajnými podporovateľmi odvolaného prezidenta Mursího v marci a v apríli 2014, bola zmiernená na doživotné väzenie;

L.  keďže 167 poslancov dolnej a hornej komory parlamentu, ktorý bol zvolený v roku 2011, je v súčasnosti zadržiavaných;

M. keďže bývalého prezidenta Mubaraka, jeho bývalého ministra vnútra Habíba al-Adlyho a šiestich ďalších asistentov prepustili 29. novembra 2014 po tom, ako boli stiahnuté obvinenia z vraždy a korupcie z dôvodu technickej chyby; keďže egyptský kasačný súd zrušil 13. januára 2015 rozhodnutie o odsúdení bývalého prezidenta Mubaraka a jeho dvoch synov vo veci sprenevery a nariadil opakovanie súdneho procesu z dôvodu chýb v súdnom konaní;

N. keďže tieto nedávne súdne postupy silne spochybňujú nezávislosť súdneho systému a jeho schopnosť zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti; keďže hrozí, že najmä tieto tresty smrti môžu oslabiť vyhliadky na dlhodobú stabilitu v Egypte;

O. keďže Egypt čelí veľkým hospodárskym problémom, okrem iného aj odlevu prostriedkov v cudzej mene, rastúcej inflácii, nezamestnanosti a výraznému zvyšovaniu verejného dlhu, ako aj bezpečnostným výzvam v súvislosti s globálnou hrozbou, ktorú predstavuje terorizmus; keďže bezpečnostná situácia na Sinajskom polostrove je kritická a stovky vojakov boli zabité džihádistickými skupinami operujúcimi v tejto oblasti; keďže 24. októbra 2014 bolo pri teroristickom útoku zabitých najmenej 33 vojakov; keďže teroristické činy sú v tomto regióne takmer na dennom poriadku; keďže štát nariadil vysťahovanie tisícov obyvateľov mesta Rafah a vytvoril 500-metrovú nárazníkovú zónu pozdĺž hraníc s Gazou a keďže od 24. októbra 2014 platí na Sinajskom polostrove výnimočný stav; keďže zločinecké siete naďalej pôsobia na trasách obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva na Sinajskom polostrove a na trasách smerujúcich na Sinajský polostrov;

P.  keďže sa v článku 75 egyptskej ústavy uvádza, že všetci občania majú právo zakladať mimovládne združenia a nadácie na demokratickom základe; keďže navrhované nové právne predpisy by ďalej obmedzili činnosť domácich a zahraničných mimovládnych organizácií, ktoré sú obzvlášť znepokojené novým návrhom zákona, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby sa teroristi a iné ozbrojené skupiny dostali k peniazom a materiálu, no ktorý by mohol mimovládnym organizáciám brániť v prijímaní zahraničných finančných prostriedkov, od ktorých sú mnohé z nich závislé; keďže prezidentský dekrét z 21. septembra 2014, ktorým sa novelizuje trestný zákonník, má vážne dôsledky pre mimovládne organizácie financované zo zahraničia z dôvodu nejasne formulovaného „poškodzovania štátneho záujmu“, pričom zahŕňa aj doživotné tresty odňatia slobody;

Q. berie na vedomie príhovor prezidenta as-Sísího na Káhirskej univerzite, v ktorom hovoril o potrebe modernizácie a reformy islamského myslenia;

R.  keďže násilie páchané na ženách sa podľa egyptských mimovládnych organizácií pre práva žien údajne zhoršuje napriek prijatiu nového zákona o sexuálnom obťažovaní, ktorého uplatňovanie treba monitorovať; keďže egyptské aktivistky sú v zvlášť zraniteľnej situácii a sú často obeťami násilia, sexuálnych útokov a ďalších foriem ponižujúceho zaobchádzania v súvislosti so svojou pokojnou činnosťou; keďže napriek vydaniu zákona v roku 2008, ktorým sa kriminalizuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sú tieto praktiky aj naďalej všeobecne rozšírené a nebolo zaznamenané žiadne úspešné trestné stíhanie tých, ktorí nariadili tieto praktiky na dievčatách vykonávať;

S.  keďže v posledných mesiacoch sa výrazne zvýšil počet prípadov zatýkania homosexuálnych mužov; keďže na domnelých miestach stretnutí homosexuálov sa v celom Egypte uskutočnila séria policajných zásahov; keďže komunita LGBT osôb je prenasledovaná a verejne znevažovaná; keďže Egyptská iniciatíva za osobné práva odhaduje, že za posledných 18 mesiacov bolo zatknutých najmenej 150 ľudí za sexuálnu neviazanosť; keďže 12. januára 2015 egyptský súd zbavil viny 26 mužov, ktorí boli mesiac predtým zatknutí počas razie v kúpeľoch v Káhire a obvinení z „podnecovania sexuálnej neviazanosti“;

T.  keďže prezidentské voľby v Egypte v roku 2014 sa uskutočnili v podmienkach, kde bol prísne obmedzený priestor pre slobodu prejavu, pričom boli potláčané všetky formy opozície a kritiky vrátane prejavov organizácií pre ľudské práva; keďže bol oznámený oficiálny termín konania parlamentných volieb, t. j. 21. marca a 25. apríla 2015;

U. keďže odvetvie ropy je tradične najväčším lákadlom pre investície zahraničných investorov v Egypte a keďže ropa je najvýznamnejšou komoditou, ktorú Egypt vyváža; keďže Egyptu bola poskytnutá možnosť bezplatne prepravovať ropu zo štátov Perzského zálivu s cieľom podporiť novú vládu; keďže vláda prijíma ohlásený plán s cieľom odstrániť do piatich rokov energetické dotácie počnúc júlom 2014 a keďže jeho cieľom je uskutočňovať od apríla 2015 plán distribúcie palív prostredníctvom inteligentných kariet s cieľom kontrolovať pašovanie ropy do susedných krajín a zistiť konkrétne potreby, pokiaľ ide o palivo;

V. keďže Egypt začal po revolúcii z januára 2011 viackrát rokovania s Medzinárodným menovým fondom, kde mal záujem o pôžičku 4,8 miliardy USD, ale keďže rokovania boli po 30. júni 2013 pozastavené; keďže sa kontakty obnovili a experti MMF v novembri 2014 navštívili Egypt s cieľom uskutočniť konzultácie podľa článku IV, ako aj hodnotenie krajiny expertmi MMF, pokiaľ ide o finančnú a hospodársku situáciu;

W. keďže úroveň zainteresovanosti EÚ v Egypte by mala byť v súlade so zásadou európskej susedskej politiky „viac za viac“, mala by byť založená na stimuloch a závisieť od pokroku v reforme demokratických inštitúcií, právneho štátu a ľudských práv;

X. keďže EÚ je tradične hlavným obchodným partnerom Egypta, ktorý pokrýval 22,9 % objemu obchodu Egypta v roku 2013 a zaraďuje sa na prvé miesto ako partner Egypta v oblasti dovozu i vývozu; keďže na základe osobitnej skupiny EÚ – Egypt sa Európska komisia zaviazala poskytnúť Egyptu dodatočnú finančnú podporu v celkovej sume takmer 800 miliónov EUR; keďže táto suma sa skladá z 303 miliónov EUR vo forme grantov (90 miliónov EUR z prostriedkov programu SPRING, 50 miliónov EUR ako grantová zložka operácie mikrofinančnej pomoci, pričom zostatok pochádza z investičného nástroja európskej susedskej politiky) a zo 450 miliónov EUR vo forme úverov (makrofinančná pomoc); keďže však EÚ bude poskytovať finančnú podporu len vtedy, ak budú splnené nevyhnutné politické a demokratické podmienky, pričom sa bude uskutočňovať a posilňovať plne inkluzívna demokratická transformácia pri úplnom dodržiavaní ľudských práv a práv žien;

Y. keďže 16. júna 2014 osobitný zástupca Európskej únie pre ľudské práva Stavros Lambrinidis navštívil Káhiru a uskutočnil stretnutia s predsedníctvom a hornou komorou parlamentu (Madžlis šurá) a so zástupcami občianskej spoločnosti; keďže diskusie sa zameriavali na prípravy na nový zákon o MVO a bol zdôraznený význam, ktorý EÚ prikladá kľúčovej úlohe občianskej spoločnosti v Egypte;

1.  zdôrazňuje význam, ktorý EÚ pripisuje svojej spolupráci s Egyptom ako s dôležitým susedom a partnerom; zdôrazňuje význam Egypta pre stabilitu v regióne; zdôrazňuje solidaritu s egyptským ľudom a svoj záväzok naďalej podporovať Egypt v procese budovania jeho demokratických inštitúcií, dodržiavania a obrany ľudských práv a presadzovania sociálnej spravodlivosti a bezpečnosti; vyzýva vládu Egypta, aby plnila svoje medzinárodné záväzky ako významný hráč v južnom Stredozemí;

2.  pripomína egyptskej vláde, že dlhodobý úspech Egypta a jeho ľudu závisí od ochrany všeobecných ľudských práv a od vytvorenia a upevnenia demokratických a transparentných inštitúcií zapojených aj do ochrany základných práv občanov; vyzýva preto egyptské orgány, aby v plnej miere uplatňovali zásady medzinárodných dohovorov;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad obmedzovaním základných práv v Egypte, najmä slobody prejavu, zhromažďovania a združovania, politického pluralizmu a právneho štátu; požaduje okamžité skončenie všetkých aktov násilia, poburovania, prejavov nenávisti, obťažovania, zastrašovania a cenzúry voči politickým oponentom, demonštrantom, novinárom, blogerom, študentom, odborárom, aktivistkám za práva žien, predstaviteľom občianskej spoločnosti a menšinám zo strany štátnych orgánov, bezpečnostných síl, služieb a ďalších skupín v Egypte; odsudzuje neprimerané používanie násilia proti demonštrantom;

4.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia, všetkých, ktorí boli zadržaní za pokojné uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, ako aj tých, ktorí sú zadržiavaní za údajné členstvo v organizácii Moslimského bratstva; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili právo na spravodlivý súdny proces v súlade s medzinárodnými normami; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby podnikli konkrétne kroky na zabezpečenie úplného vykonávania ustanovení novej ústavy, ktoré sa týkajú základných práv a slobôd vrátane slobody prejavu a slobody zhromažďovania;

5.  podčiarkuje, že dodržiavanie slobody tlače, informácií a myslenia (v tradičných aj internetových médiách), ako aj politický pluralizmus predstavujú základ demokracie; vyzýva egyptské orgány, aby zaručili uplatňovanie týchto slobôd v krajine bez svojvoľných obmedzení a cenzúry a aby zabezpečili slobodu prejavu; je presvedčený, že všetci novinári musia mať možnosť podávať správy o situácii v Egypte bez strachu zo stíhania, z väznenia, zo zastrašovania alebo z obmedzovania slobody slova alebo prejavu;

6.  nalieha na egyptské orgány, aby vykonali rýchle, nestranné a nezávislé vyšetrovanie obvinení z neprimeraného použitia sily, zo zlého zaobchádzania a z ďalšieho porušovania ľudských práv vrátane sexuálneho zneužívania predstaviteľmi orgánov presadzovania práva počas protestov, aby potrestali zodpovedné osoby, poskytli odškodnenie obetiam a vytvorili nezávislý mechanizmus na monitorovanie a vyšetrovanie správania bezpečnostných síl; vyzýva Egypt, aby ratifikoval Rímsky štatút a aby sa stal členom Medzinárodného trestného súdu;

7.  vyzýva egyptské orgány, aby zmenili tresty smrti vynesené bez ohľadu na zásady riadneho procesu, v ktorom sa rešpektujú práva obvinených, a aby zrušili represívne a protiústavné zákony, ktoré závažne obmedzujú základné ľudské práva a slobody, najmä zákon č. 136 z roku 2014, schválený prezidentským dekrétom; vyzýva tieto orgány, aby všetky rozsudky proti civilistom vydané vojenskými súdmi od júla 2013 vyhlásili za neplatné; žiada, aby bolo prepustených 167 poslancov parlamentu zvolených v roku 2011, ktorí sú v súčasnosti vo väzbe; vyzýva orgány, aby bezodkladne zaviedli úradné moratórium na popravy ako prvý krok k ich zrušeniu;

8.  vyzýva egyptské orgány, aby zrušili zákon o demonštráciách z novembra 2013 a aby sa zapojili do skutočného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a odborníkmi na právo s cieľom prijať právne predpisy o združovaní a zhromažďovaní v súlade s medzinárodnými štandardmi a aby zaručili právo na zakladanie združení zakotvené v článku 75 egyptskej ústavy vrátane práva prijímať a poskytovať finančné prostriedky; vyzýva príslušné orgány, aby preskúmali nový návrh zákona o mimovládnych organizáciách, ktorý predložilo ministerstvo sociálnej solidarity; naliehavo požaduje, aby bol nový navrhovaný zákon v súlade s egyptskou ústavou a so všetkými medzinárodnými zmluvami, ktoré Egypt podpísal;

9.  pripomína egyptskej vláde jej zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany všetkých občanov bez ohľadu na ich politické názory, príslušnosť alebo vierovyznanie; trvá na tom, že iba vybudovanie skutočne pluralitnej spoločnosti, ktorá rešpektuje rozmanitosť názorov a životných štýlov, môže zaistiť dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Egypte, a vyzýva egyptské orgány, aby sa zaviazali k dialógu, nenásiliu a inkluzívnej správe vecí verejných;

10. víta a povzbudzuje kroky egyptskej vlády na podporu dodržiavania práv a slobôd náboženských spoločenstiev; pripomína ustanovenie článku 235 egyptskej ústavy, v ktorom sa uvádza, že novozvolený parlament musí počas prvého volebného obdobia vydať právny predpis o regulácii výstavby a rekonštrukcie kostolov spôsobom, ktorý kresťanom zaručí slobodu praktizovať náboženské vyznanie; víta skutočnosť, že egyptský prezident as-Sísí sa stal prvým prezidentom, ktorý sa zúčastnil na koptskej štedrovečernej omši v kostole v Káhire, a domnieva sa, že je to dôležité symbolické gesto v snahe budovať jednotu v egyptskej spoločnosti;

11. zdôrazňuje význam Egypta ako medzinárodného aktéra a dúfa, že bude naďalej zohrávať aktívnu úlohu pri iniciovaní skutočných mierových rokovaní, ktoré povedú k ukončeniu arabsko-izraelského konfliktu, a že konštruktívne prispeje k hľadaniu stability v regióne Stredozemia, v súčasnej dobe najmä v Líbyi a na Blízkom východe; žiada, aby boli okamžite a bezpodmienečne prepustení všetci unesení egyptskí občania, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v Líbyi, vrátane 20 egyptských Koptov unesených 3. januára 2015; opakuje, že EÚ je v záujme riešenia týchto závažných hrozieb ochotná spolupracovať s Egyptom ako partnerom v regióne;

12. dôrazne odsudzuje nedávne teroristické útoky na Sinajskom polostrove a všetky ostatné teroristické činy zamerané proti Egyptu; vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí; zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a medzinárodné spoločenstvo musia pevne stáť po boku Egypta a spolupracovať s ním v boji proti terorizmu; vyzýva egyptské orgány, aby vynaložili všetko úsilie na zlikvidovanie zločineckých sietí, ktoré naďalej pôsobia na trasách obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva na Sinajskom polostrove a na trasách smerujúcich na Sinajský polostrov;

13. pripomína egyptským orgánom ich vnútroštátne a medzinárodné právne záväzky a vyzýva ich, aby kládli na prvé miesto ochranu a presadzovanie ľudských práv a zabezpečovali vyvodenie zodpovednosti za porušovanie ľudských práv, a to aj prostredníctvom nezávislého a nestranného výkonu spravodlivosti;

14. poznamenáva, že pokles cien ropy bude viesť priamo k zníženiu prostriedkov na dotácie na energie, čo je najväčšou výzvou, ktorej čelia porevolučné režimy od revolúcie z 25. januára; je znepokojený tým, že tento pokles môže mať obrovský dosah na mnohé plány vlády, z ktorých najdôležitejším je úsilie o zachovanie bezpečnej rezervy v cudzích menách;

15. nalieha na egyptskú vládu, aby plne uskutočňovala národné stratégie v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a za odstránenie všetkých foriem diskriminácie, pričom počas celého tohto procesu zabezpečí účinné poradenstvo a zapojenie ženských organizácií a iných organizácií občianskej spoločnosti;

16. vyjadruje pohoršenie nad čoraz vážnejšími zásahmi voči komunite LGBT v Egypte; nalieha na egyptské orgány, aby prestali s kriminalizáciou LGBT osôb na základe zákona o sexuálnej neviazanosti za prejavovanie ich sexuálnej orientácie a za združovanie a aby prepustili všetky LGBT osoby zatknuté a uväznené na základe tohto zákona;

17. vyzýva egyptské orgány, aby sa v plnej miere zapájali do mechanizmov OSN v oblasti ľudských práv, a to aj tým, že schvália doteraz nevybavené žiadosti o návštevu krajiny podané viacerými osobitnými spravodajcami OSN a splnia záväzok Egypta otvoriť regionálnu kanceláriu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

18. pripomína v súlade so zisteniami volebnej pozorovateľskej misie EÚ pri prezidentských voľbách v roku 2014, že voľby nespĺňali platné medzinárodné normy, pričom sa v plnej miere nedodržiavali základné práva stanovené v novoprijatej ústave, keďže došlo najmä k obmedzeniam slobody prejavu a zhromažďovania a k nedostatočnej regulácii financovania volebnej kampane, ako aj k obmedzeniu práva kandidovať a práva voliť; vyzýva egyptskú vládu, aby riešila nedostatky týkajúce sa prezidentských volieb v rámci príprav na parlamentné voľby, ktoré sú ohlásené na 21. marca a 25. apríla 2015; konštatuje, že za súčasných okolností by nebolo vhodné vyslať tam volebnú pozorovateľskú misiu, pretože by to mohlo vážne ohroziť dôveryhodnosť inštitútu pozorovania volieb;

19. žiada vytvorenie spoločnej stratégie členských štátov voči Egyptu; opätovne naliehavo vyzýva Radu, PK/VP a Komisiu, aby vo svojich dvojstranných vzťahoch s Egyptom a pri finančnej podpore krajiny vyvíjali aktívnu činnosť v súlade so zásadou podmienenosti („viac za viac“) a aby zohľadňovali vážne hospodárske problémy, ktorým krajina čelí; opätovne v tejto súvislosti požaduje jasné a vzájomne dohodnuté kritériá; opätovne potvrdzuje svoj záväzok pomôcť egyptskému ľudu v procese priblíženia sa k demokratickej a hospodárskej reforme;

20. nabáda predstaviteľov delegácie EÚ a veľvyslanectiev členských štátov EÚ v Káhire, aby sa zúčastňovali na politicky citlivých súdnych konaniach s egyptskými a zahraničnými novinármi, blogermi, zástupcami odborových organizácií a aktivistami občianskej spoločnosti v krajine;

21. opätovne vyzýva PK/VP , aby objasnila osobitné opatrenia, ktoré boli prijaté v reakcii na rozhodnutie Rady pre zahraničné veci preskúmať pomoc EÚ Egyptu, a to aj s ohľadom na správu Dvora audítorov z roku 2013; žiada predovšetkým objasnenie stavu: a) plánovaného programu súdnej reformy; b) programov rozpočtovej podpory EÚ; c) programu obchodu a domáceho rozvoja; a d) účasti Egypta na regionálnych programoch EÚ, ako sú programy Euromed Police a Euromed Justice; vyzýva Komisiu, aby objasnila záruky prijaté v programoch financovaných v rámci investičného nástroja európskej susedskej politiky v súvislosti s rizikom korupcie, ako aj s hospodárskymi a finančnými subjektmi kontrolovanými armádou;

22. žiada, aby sa v celej EÚ zakázalo vyvážať do Egypta spravodajské technológie, ktoré by mohli byť použité na sledovanie a prenasledovanie občanov; v súlade s Wassenaarskym usporiadaním žiada zákaz vývozu bezpečnostných zariadení a vojenskej pomoci, ktoré by mohli byť použité na potlačenie pokojných protestov alebo proti strategickým a bezpečnostným záujmom EÚ;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Egyptskej arabskej republiky a jej dočasnej vláde.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0100.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0007.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0274.

Právne oznámenie