Postup : 2014/3011(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0036/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0036/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0014

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 137kWORD 70k
14.1.2015
PE547.459v01-00}
PE547.463v01-00}
PE547.464v01-00}
PE547.465v01-00}
PE547.466v01-00}
PE547.467v01-00}
PE547.468v01-00} RC1
 
B8-0036/2015}
B8-0040/2015}
B8-0041/2015}
B8-0042/2015}
B8-0043/2015}
B8-0044/2015}
B8-0045/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

S&D (B8‑0036/2015)

EFDD (B8‑0040/2015)

ALDE (B8‑0041/2015)

Verts/ALE (B8‑0042/2015)

PPE (B8‑0043/2015)

GUE/NGL (B8‑0044/2015)

ECR (B8‑0045/2015)


o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá (2014/3011(RSP))


Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi, József Nagy

v mene poslaneckého klubu PPE

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post, Elena Valenciano

v mene skupiny S&D

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek

v mene skupiny ECR

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius

v mene skupiny ALDE

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Neoklis Sylikiotis

v mene skupiny GUE/NGL

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos, Judith Sargentini

v mene skupiny Verts/ALE

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Rolandas Paksas

v mene skupiny EFDD


Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu v Turecku: nedávne zatknutia novinárov a vedúcich pracovníkov médií a systematický tlak na médiá (2014/3011(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Turecku,

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti zo 16. decembra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára Rady Európy pre ľudské práva z 15. decembra 2014,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení zo 14. decembra 2014,

–  so zreteľom na správu o pokroku Turecka za rok 2014 z 8. októbra 2014,

–  so zreteľom na orientačný strategický dokument Európskej komisie pre Turecko (2014 – 2020) z 26. augusta 2014,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach z roku 1996, najmä na jeho článok 19,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 14. decembra 2014 turecká polícia zatkla novinárov a pracovníkov médií vrátane šéfredaktora novín Zaman Ekrema Dumanliho a generálneho riaditeľa skupiny Samanyolu Broadcasting group Hidayeta Karaca; keďže v príkaze, ktorý vydal sudca v Istanbule, sa uvádza, že boli podrobení vyšetrovaniu trestného činu za vytvorenie organizácie, ktorá „sa prostredníctvom nátlaku, zastrašovania a vyhrážok pokúsila prevziať štátnu moc“ a urobila tak „prostredníctvom klamstiev, pozbavenia ľudí ich slobody a falšovania dokumentov“;

B.  keďže bolo prepustených niekoľko osôb zadržaných v decembri 2014; keďže 19. decembra 2014 súd v Istanbule oznámil podmienečné prepustenie Ekrema Dumanliho a zákaz cestovania až do skončenia vyšetrovania trestného činu, no zároveň oznámil, že Hidayet Karaca bude naďalej zadržiavaný až do skončenia vyšetrovania; keďže 31. decembra 2014 istanbulský súd odmietol námietku prokurátora voči prepusteniu Ekrema Dumanliho a siedmich ďalších osôb;

C.  keďže reakcia vlády na obvinenia z korupcie z decembra 2013 vyvolala vážne pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti súdnictva a preukázala narastajúcu neznášanlivosť voči politickej opozícii, protestom verejnosti a kritike médií;

D.  keďže Turecko má už veľmi veľa uväznených novinárov a novinárov čakajúcich na súdny proces a za uplynulých niekoľko rokov sa zvýšil tlak na médiá vrátane vlastníkov a výkonných predstaviteľov mediálnych skupín, ako aj na internetové platformy a platformy sociálnych médií; keďže zastrašujúce vyhlásenia politikov a súdne konania proti kritickým novinárom spolu so štruktúrou vlastníctva v mediálnom sektore viedli k rozšíreniu autocenzúry u vlastníkov médií a novinárov, ako aj k prepúšťaniu novinárov; keďže turecká vláda novinárov obviňuje väčšinou na základe tureckého zákona proti terorizmu a článkov trestného zákonníka, ktoré sa týkajú „teroristických organizácií”;

E.  keďže 6. januára 2015 bola v meste Dyiarbakir zatknutá holandská korešpondentka Frederike Geerdinková, ktorá bola vyšetrovaná na polícii a ktorú ešte v ten istý deň prepustili po tom, ako do prípadu zasiahol holandský minister zahraničných vecí, ktorý bol v tom čase na návšteve Turecka, a 7. januára bol pri príchode na istanbulské letisko zatknutý ďalší holandský novinár Mehmet Ülger, ktorého vyšetrovala polícia a ktorý bol neskôr v ten istý deň prepustený;

F.  keďže dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv vrátane slobody prejavu patrí k základným hodnotám EÚ, ku ktorým sa Turecko formálne zaviazalo podaním prihlášky o členstvo v EÚ a súvisiacimi rokovaniami, ako aj členstvom v Rade Európy;

G.  keďže EÚ a jej členské štáty dôrazne kritizovali zatknutia, ktoré sa uskutočnili 14. decembra 2014, keď tvrdili, že sú v „rozpore s európskymi hodnotami a slobodou médií“; keďže prezident Erdogan rázne odmietol kritiku EÚ;

1.  odsudzuje nedávne policajné razie a zadržanie viacerých novinárov a predstaviteľov médií zo 14. decembra 2014 v Turecku; zdôrazňuje, že tieto kroky spochybňujú dodržiavanie zásad právneho štátu a slobody médií, čo je základná zásada demokracie;

2.  pripomína, že slobodná a pluralitná tlač je spolu s riadnymi súdnymi procesmi, prezumpciou neviny a nezávislosťou súdnictva základnou zložkou každej demokratickej spoločnosti; zdôrazňuje preto v súvislosti s poslednou vlnou zatýkania potrebu vo všetkých prípadoch a) poskytnúť dostatočné a transparentné informácie o obvineniach proti obžalovaným, b) poskytnúť obžalovaným plný prístup k usvedčujúcim dôkazom a právo na obhajobu a c) zabezpečiť v prípadoch správne postupy, aby bola bezodkladne a bez odôvodnených pochybností preukázaná pravdivosť obvinení; pripomína tureckým orgánom, že pri styku s médiami a novinármi treba postupovať čo najobozretnejšie, pretože sloboda prejavu a sloboda médií zostávajú pre fungovanie demokratickej a otvorenej spoločnosti nevyhnutnou podmienkou;

3.   vyjadruje znepokojenie nad spiatočníckymi krokmi v oblasti demokratických reforiem, najmä nad nízkou mierou tolerancie vlády voči verejným protestom a kritickým médiám; konštatuje v tejto súvislosti, že zatýkania zo 14. decembra 2014 sú odsúdeniahodným príkladom zvýšeného tlaku na tlač a médiá vrátane internetových sociálnych médií a fór, ako aj ich obmedzovania; konštatuje, že zamedzenie prístupu k webovým stránkam má v Turecku neprimeraný rozsah; vyjadruje poľutovanie nad počtom novinárov, ktorí sú v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe a v podstate trestaní, a vyzýva turecké súdne orgány, aby tieto prípady čo najskôr preskúmali a vyriešili;

4.  naliehavo vyzýva Turecko, aby uskutočňovalo reformy, ktoré by mali zabezpečiť primerané kontroly a vyvážený stav, ktorý by v plnej miere zaručoval slobodu vrátane slobody myslenia, prejavu a médií, demokraciu, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv;

5.  zdôrazňuje dôležitosť slobody tlače a rešpektovania demokratických hodnôt v rámci procesu rozširovania EÚ; zdôrazňuje skutočnosť, že slobodu prejavu vrátane slobody médií aj naďalej brzdí viacero ustanovení tureckého právneho rámca a ich výklad sudcami; pripomína, že sloboda prejavu a pluralita médií patria k hlavným európskym hodnotám a že nezávislá tlač má pre demokratickú spoločnosť mimoriadny význam, pretože zabezpečuje informovanosť občanov a umožňuje im aktívne a informované zapájanie sa do kolektívneho rozhodovacieho procesu, čím posilňuje demokraciu; naliehavo žiada tureckú vládu, aby sa v tejto súvislosti venovala predovšetkým otázke slobody médií a aby prijala primeraný právny rámec zaručujúci pluralitu médií v súlade s medzinárodnými normami; ďalej žiada skončenie nátlaku a zastrašovania voči kritickým spoločnostiam a novinárom;

6.  konštatuje, že akčný plán na prevenciu porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach nepredpokladá revíziu všetkých relevantných právnych predpisov protiteroristického zákona alebo trestného zákonníka, ktoré sa používajú na obmedzenie slobody prejavu; zdôrazňuje prvoradú potrebu reformy týchto zákonov;

7.  zdôrazňuje, že podľa záverov Rady zo 16. decembra 2014 sa v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) na roky 2014 – 2020 predpokladá dosahovanie väčšej súdržnosti medzi finančnou pomocou a celkovým pokrokom dosiahnutým pri vykonávaní predvstupovej stratégie vrátane dodržiavania základných práv a slobôd;

8.  žiada, aby sa v rámci nástroja predvstupovej pomoci venovala väčšia pozornosť nezávislým médiám; vyzdvihuje v tejto súvislosti aj význam podpory organizácií občianskej spoločnosti, pretože len transparentná a dobre fungujúca občianska spoločnosť môže budovať dôveru a istotu medzi jednotlivými zložkami životaschopnej demokratickej spoločnosti;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a tureckej vláde a parlamentu.

Právne oznámenie