Postup : 2015/2514(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0050/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0050/2015

Rozpravy :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.2

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 149kWORD 78k
14.1.2015
PE547.473v01-00}
PE547.475v01-00}
PE547.476v01-00}
PE547.480v01-00}
PE547.481v01-00}
PE547.483v01-00}
PE547.485v01-00} RC1
 
B8-0050/2015}
B8-0052/2015}
B8-0053/2015}
B8-0057/2015}
B8-0058/2015}
B8-0060/2015}
B8-0062/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

ECR (B8‑0050/2015)

Verts/ALE (B8‑0052/2015)

ALDE (B8‑0053/2015)

EFDD (B8‑0057/2015)

GUE/NGL (B8‑0058/2015)

S&D (B8‑0060/2015)

PPE (B8‑0062/2015)


o Pakistane, najmä o situácii po útoku na školu v Péšaváre (2015/2515(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gabrielius Landsbergis v mene poslaneckého klubu PPE
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Afzal Khan v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR
Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjad Bashir, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

o Pakistane, najmä o situácii po útoku na školu v Péšaváre (2015/2515(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pakistane, najmä na uznesenia z 27. novembra 2014(1), 17. apríla 2014(2), 10. októbra 2013(3) a 17. februára 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014, predsedu Podvýboru pre ľudské práva a predsedu Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie zo 17. decembra 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o útoku na školu v Péšaváre v Pakistane zo 16. decembra 2014, na miestne vyhlásenie EÚ o obnovení popráv v Pakistane z 24. decembra 2014 a tlačové vyhlásenie o návšteve osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva v Pakistane z 29. októbra 2014,

–   so zreteľom na vyhlásenie laureátky na Nobelovu cenu za mier a držiteľky Sacharovovej ceny Malaly Yousafzaiovej zo 16. decembra 2014,

–   so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi Pakistanom a EÚ, päťročný plán angažovanosti, strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom a všeobecný systém obchodných preferencií (VSP+),

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokého komisára OSN pre ľudské práva zo 16. decembra 2014 a Výboru OSN pre práva dieťaťa o teroristickom útoku na školu v Péšaváre zo 17. decembra 2014,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–   so zreteľom na závery Rady zo 16. novembra 2009 o slobode náboženského vyznania alebo presvedčenia, v ktorých Rada zdôrazňuje strategický význam tejto slobody a boja proti náboženskej neznášanlivosti,

–   so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre právo na vzdelanie z 5. augusta 2011 adresovanú Valnému zhromaždeniu OSN o práve na ochranu vzdelania počas núdzových situácií,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o regionálnej úlohe Pakistanu a jeho politických vzťahoch s EÚ(4),

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Pakistan,

–   so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 16. decembra 2014 uskutočnilo sedem ozbrojených mužov smrtiaci útok na verejnú vojenskú školu v meste Péšavár, ktoré leží medzi tromi federálne spravovanými kmeňovými územiami, pri ktorom zahynulo vyše 140 ľudí vrátane 134 žiakov a takmer rovnaký počet osôb bolo zranených;

B.  keďže tento útok bol obrovským šokom tak v Pakistane, ako aj mimo neho, a vníma sa ako najzákernejší teroristický čin v pakistanskej histórii, pričom je ešte zarážajúcejšie, že ozbrojeným zložkám trvalo osem hodín, kým opäť získali kontrolu nad školou; keďže veľa žiakov a zamestnancov školy bolo v tom čase popravených a zranených a tým, ktorí prežili muky, ostane hlboká trauma;

C. keďže Malala Yousafzai, najmladšia držiteľka Nobelovej ceny za mier a Sacharovovej ceny, bola v októbri 2012 postrelená do hlavy bojovníkom Talibanu, pretože presadzovala vzdelávanie dievčat v Pakistane;

D. keďže k zodpovednosti za masaker sa prihlásila skupina Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) a odôvodnila ho tým, že poslala jasnú správu podporovateľom Malaly, ktorí obhajujú vzdelávanie žien a detí, ako aj pomstou za kampaň armády proti militantom;

E.  keďže od vládnej ofenzívy proti Talibanu a ďalším militantným skupinám v oblasti federálne spravovaných kmeňových území, jednej z najchudobnejších oblastí Pakistanu, bolo do Afganistanu alebo iných častí Pakistanu presídlených viac než milión ľudí;

F.  keďže sloboda vierovyznania a náboženská tolerancia v Pakistane sú ohrozené násilím teroristov a rozšíreným zneužívaním zákonov o rúhaní; keďže ženy a dievčatá sú dvojnásobne vystavené jednak nútenému konvertovaniu, ako aj rozšírenému sexuálnemu násiliu;

G. keďže podľa správy celosvetovej koalície na ochranu vzdelania pred útokmi (GCPEA) sa na školy v Pakistane uskutočnilo medzi rokmi 2009 a 2012 viac než 800 útokov; keďže militanti zároveň berú deti zo škôl a náboženských škôl (madrás) a niektoré z nich sa stanú samovražednými atentátnikmi; keďže podľa správy bolo medzi rokmi 2009 až 2012 počas útokov na školy a školskú dopravu zabitých najmenej 30 detí, desiatky učiteľov a ďalších zamestnancov škôl vrátane jedného provinčného ministra školstva;

H. keďže Výbor OSN pre práva dieťaťa navrhol, aby Pakistan vytvoril systém rýchlej reakcie v prípade útokov na vzdelávacie inštitúcie s cieľom ich rýchlej opravy a obnovy a nahradenia vzdelávacích materiálov tak, aby študenti mohli byť znova čo najskôr v školách a na univerzitách; keďže nedávne zmeny v ústave urobili z prístupu k bezplatnému povinnému vzdelávaniu základné právo;

I.   keďže iba hodiny po útoku v Péšaváre predseda vlády Nawáz Šaríf zrušil moratórium na trest smrti, ktoré platilo šesť rokov; keďže zatiaľ bolo popravených niekoľko väzňov obvinených z terorizmu; keďže podľa pakistanských úradníkov by v najbližších týždňoch mohlo byť popravených 500 obvinených; keďže podľa odhadov čaká v Pakistane na trest smrti asi 800 osôb;

J.   keďže 6. januára 2015 pakistanský parlament v odozve na masaker na škole prijal ústavný návrh, ktorý oprávňuje vojenské súdy, aby v najbližších dvoch rokoch súdili podozrivých islamistických militantov a aby mohli vykonať rozsudok nad obvinenými v priebehu niekoľkých týždňov od ich zadržania; keďže ako signatár Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je Pakistan povinný podporovať a prijímať opatrenia na zabezpečenie spravodlivých súdnych konaní a má zákaz používať vojenské súdy na súdenie civilistov, ak civilné súdy fungujú;

K. keďže Pakistan nedávno ratifikoval sedem z deviatich najvýznamnejších medzinárodných dohôd týkajúcich sa ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktoré obsahujú rad ustanovení o výkone spravodlivosti, práva na spravodlivé súdne konanie, rovnosť pred zákonom a nediskrimináciu;

L.  keďže odporúčania osobitnej spravodajkyne OSN týkajúce sa nezávislosti sudcov a právnikov z jej správy zo 4. apríla 2013 zahŕňajú takú reformu právneho systému, aby sa zabezpečilo dodržiavanie základných práv a aby systém bol účinný; keďže organizácie v oblasti ľudských práv pravidelne upozorňujú na korupciu v právnom systéme;

M. keďže EÚ a Pakistan prehĺbili a rozšírili svoje bilaterálne vzťahy, čo potvrdzuje päťročný plán angažovanosti, ktorý sa začal realizovať vo februári 2012, a druhý strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom, ktorý sa uskutočnil v marci 2014; keďže cieľom päťročného plánu angažovanosti EÚ a Pakistanu je vybudovať strategický vzťah a vytvoriť partnerstvo za mier a rozvoj založené na spoločných hodnotách a zásadách;

N. keďže stabilita v Pakistane má zásadný význam pre mier v južnej Ázii a v ďalších oblastiach; keďže Pakistan zohráva dôležitú úlohu pri podpore stability v tomto regióne a možno očakávať, že pôjde príkladom, pokiaľ ide o posilňovanie právneho štátu a ľudských práv;

1.  rozhodne odsudzuje brutálny masaker školákov, ktorý spáchali členovia skupiny Tehreek-e-Taliban (TTP), odštiepenej vetvy pakistanského Talibanu, ako hrozný a zbabelý akt, a vyjadruje sústrasť rodinám obetí útoku na školu v Péšaváre a podporu ľuďom a orgánom v Pakistane;

2.  vyjadruje svoj plné odhodlanie bojovať proti hrozbám terorizmu a náboženského extrémizmu a svoju pripravenosť pokračovať v poskytovaní pomoci pakistanskej vláde v tomto úsilí;

3.  očakáva, že pakistanská vláda prijme naliehavé a účinné opatrenia v súlade s medzinárodne uznávanými normami právneho štátu s cieľom zaoberať sa bezpečnostnými hrozbami, ktoré predstavujú všetky skupiny ozbrojencov pôsobiace v rámci Pakistanu a v jeho okolí, a to bez výnimky; zdôrazňuje, že orgány by nemali podporovať žiadnu formu terorizmu alebo extrémizmu;

4.  vyzýva pakistanskú vládu, aby zabezpečila bezpečnosť na školách a aby deti, bez ohľadu na pohlavie, nikdy neboli ohrozované počas pobytu v škole; domnieva sa, že vláda by mala preukázať oveľa väčšie odhodlanie a posilniť úsilie s cieľom zadržať a stíhať ozbrojencov zo skupiny TTP a ďalších, ktorí sa pri násilí zameriavajú na školy, lebo ak to neurobí, jej medzinárodná dôveryhodnosť bude oslabená;

5.  pripomína svoj trvalý nesúhlas s trestom smrti za všetkých okolností; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím pakistanského premiéra Nawáza Šarífa zrušiť neoficiálne štvorročné moratórium na trest smrti a požaduje, aby toto moratórium bolo ihneď obnovené;

6.  vyzýva pakistanskú vládu, aby vyhradila protiteroristické zákony na teroristické činy a aby ich neuplatňovala na vedenie obyčajných trestných prípadov; vyjadruje hlboké poľutovanie nad uplatnením postupov zrýchlenej vojenskej spravodlivosti, ktoré nespĺňajú ani minimálne podmienky medzinárodných noriem právneho štátu, a zdôrazňuje, že predĺženie poskytovania všeobecného systému preferencií (VSP+) je spojené s plnením určitých základných noriem zakotvených v dohovoroch OSN a MOP;

7.  víta vôľu pakistanských politických strán predložiť národný plán boja proti terorizmu; zdôrazňuje, že v boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu je dôležité zamerať sa na ich základné príčiny vrátane riešenia chudoby, zabezpečenia náboženskej tolerancie a slobody vierovyznania, posilnenia právneho štátu a zaručenia práva na vzdelanie pre dievčatá a chlapcov a bezpečného prístupu k nemu; požaduje dlhodobú stratégiu na predchádzanie radikalizácii mladých ľudí v Pakistane a boj s rozsiahlou krízou vo vzdelávaní, ktorou sa Pakistan podľa UNESCO vyznačuje, a to najmä zvýšením investícií do verejne financovaného systému vzdelávania a zabezpečením materiálov pre náboženské školy, ktoré potrebujú na poskytovanie vyrovnaného a inkluzívneho vzdelania pre mladých ľudí;

8.  nalieha na pakistanskú vládu, aby dodržiavala nedávno ratifikované medzinárodné dohody o ľudských právach vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktoré orgánom ukladajú povinnosť zabezpečiť základné spravodlivé súdne konania a zakazujú im postaviť civilistov pred vojenské súdy, ak civilné súdy fungujú;

9.  požaduje obnovenie medzinárodných záväzkov v boji proti financovaniu a sponzorovaniu teroristických sietí;

10. vyzýva Komisiu, podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogheriniovú, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Radu, aby sa v plnej miere zaviazali bojovať proti hrozbe terorizmu a aby pokračovali v poskytovaní pomoci pakistanskej vláde a obyvateľom Pakistanu v ich pokračujúcom úsilí o vykorenenie terorizmu;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Pakistanu.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0064.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0460.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0422.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0208.

Právne oznámenie