Procedure : 2015/2505(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0054/2015

Indgivne tekster :

RC-B8-0054/2015

Forhandlinger :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0008

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 243kWORD 60k
14.1.2015
PE547.477v01-00}
PE547.479v01-00}
PE547.484v01-00}
PE547.486v01-00}
PE547.487v01-00}
PE547.488v01-00}
 
B8-0054/2015}
B8-0056/2015}
B8-0061/2015}
B8-0063/2015}
B8-0064/2015}
B8-0065/2015}RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:

Verts/ALE (B8‑0054/2015)

ALDE (B8‑0056/2015)

ECR (B8‑0061/2015)

S&D (B8‑0063/2015)

EPP (B8‑0064/2015)

GUE/NGL (B8‑0065/2015)


om Kirgisistan, lovforslag om homoseksuel propaganda (2015/2505(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for EPP-Gruppen
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet, Tanja Fajon for S&D-Gruppen
Charles Tannock for ECR-Gruppen
Sophia in ‘t Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen
Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo

Europa-Parlamentets beslutning om Kirgisistan, lovforslag om homoseksuel propaganda (2015/2505(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til sine tidligere beslutninger om Kirgisistan og de centralasiatiske republikker, navnlig beslutning af 15. december 2011 om gennemførelsen af EU-strategien for Centralasien(1),

–    der henviser til Kirgisistans forfatning, særlig artikel 16, 31, 33 og 34,

–    der henviser til de internationale menneskerettighedsforpligtelser og -instrumenter, herunder dem, som indgår i FN-konventionerne om menneskerettigheder og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der garanterer menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og forbyder forskelsbehandling,

–    der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som garanterer ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, retten til respekt for den enkeltes personlige liv, privatliv og familieliv og retten til ligestilling og forbyder forskelsbehandling i udøvelsen af disse rettigheder,

–    der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution A/HRC/17/19 af 17. juni 2011 og FN's Menneskerettighedsråds resolution A/HRC/27/32 af 24. september 2014 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet,

–    der henviser til den erklæring om Kirgisistan, som FN's højkommissær for menneskerettigheder fremsatte den 24. oktober 2014,

–    der henviser til, at det kirgisiske parlament har status som "partner for demokrati" ved Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE),

–    der henviser til PACE's resolution 1984 (2014) af 8. april 2014 om anmodningen om status som partner for demokrati ved Den Parlamentariske Forsamling forelagt af Parlamentet i Den Kirgisiske Republik, særlig punkt 15.24, 15.25 og 15.26,

–    der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side, særlig artikel 2 og 92,

–    der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, vedtaget i juni 2004 og revideret i 2008, og til retningslinjerne for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI) personer, vedtaget af Rådet den 24. juni 2013,

–    der henviser til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), vedtaget i 1979,

–    der henviser til 2015-målene og dagsordenen for perioden efter 2015,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Kirgisistan har opnået store fremskridt i de seneste år i forhold til de andre lande i regionen, navnlig ved at blive et parlamentarisk demokrati, øget indsatsen i kampen mod korruption og forpligte sig i forhold til de universelle menneskerettighedsstandarder;

B.   der henviser til, at EU har en klar interesse i et fredeligt, demokratisk og økonomisk velstående Kirgisistan; der henviser til, at EU, navnlig gennem sin strategi for Centralasien, har forpligtet sig til at være partner for landene i regionen;

C.  der henviser til, at landene i Centralasien står over for flere fælles udfordringer, såsom fattigdom og alvorlige trusler mod menneskers sikkerhed såvel som et behov for at styrke demokratiet, respekten for menneskerettighederne, god regeringsførelse og retsstatsprincippet;

D.  der henviser til, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder; der henviser til, at alle stater har en forpligtelse til at forebygge vold og diskrimination, herunder på grundlag af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk;

E.   der henviser til, at lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI) personer har samme menneskerettigheder som alle andre mennesker;

F.   der henviser til, at Den Kirgisiske Republik afkriminaliserede mandlig homoseksualitet i 1998 og kvindelig homoseksualitet i 2004;

G.  der henviser til, at det kirgisiske parlament den 15. oktober 2014 ved førstebehandlingen vedtog lovforslag 6-11804/14, som indeholder ændringer af straffeloven, loven om administrativt ansvar, loven om forsamlingsfrihed og loven om massemedier med henblik på at forbyde "fremme af ikke-traditionelle seksuelle relationer på en åben eller indirekte måde" og foreskriver op til et års fængsel;

H.  der henviser til, at visse medier og visse politiske og religiøse ledere i landet i stigende grad søger at intimidere LGBTI-personer, begrænse deres rettigheder og legitimere vold imod dem;

I.    der henviser til, at adskillige stats- og regeringschefer, ledende personer i FN, repræsentanter for regeringer og parlamenter og Den Europæiske Union, herunder Rådet, Parlamentet, Kommissionen og den tidligere højtstående repræsentant, Ashton, på det kraftigste har fordømt tilsvarende anti-propaganda-lovgivning;

J.    der henviser til, at forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering og kønsidentitet er forbundet, og at forskellige ngo'er og FN har påpeget, at ulighederne mellem kønnene fortsat er betydelige, og at piger og kvinder i Kirgisistan fortsat udsættes for misbrug såsom bortførelse og tvangsægteskaber, selv om loven fra 1994, der forbyder dette, blev skærpet i januar 2013;

1.   beklager dybt fremlæggelsen af dette lovforslag, og enhver handling, som kan føre til grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, og opfordrer alle lande til øjeblikkeligt at ophæve kriminaliseringen af homoseksualitet;

2.   gentager, at seksuel orientering og seksuel identitet falder inden for rammerne af den enkeltes ret til privatlivets fred, som garanteres af international menneskerettighedslovgivning, i henhold til hvilken ligestilling og ikke-diskrimination skal fremmes, og ytringsfriheden garanteres;

3.   minder det kirgisiske parlament om dets internationale forpligtelser og om partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Den Europæiske Union, som omfatter fuld respekt for menneskerettighederne som et væsentligt element i partnerskabet, og anmoder om tilbagetrækning af lovforslaget om "udbredelse af oplysninger om ikke-traditionelle seksuelle forhold "der i øjeblikket behandles i parlamentet;

4.   bemærker, at lovforslaget blev godkendt ved førstebehandlingen og skal gennem yderligere to afstemninger, før det forelægges præsidenten til undertegnelse, og understreger, at vedtagelsen af en lovgivning om "ikke-traditionelle forhold" ikke bør være i modstrid med Kirgisistans menneskerettighedsforpligtelser og -tilsagn;

5.   opfordrer de kirgisiske myndigheder til at bekræfte offentligt, at alle mennesker i Kirgisistan har ret til at leve uden diskrimination og vold på grundlag af deres seksuelle orientering og kønsidentitet, og at eventuelle handlinger i modstrid hermed er ulovlige og vil blive straffet;

6.   opfordrer det kirgisiske parlament til at følge henstillingerne i Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1984 (2014) om anmodningen om status som partner for demokrati, særlig punkt 15.24, 15.25 og 15.26;

7.   opfordrer det kirgisiske parlament til at overholde sin forfatning, herunder artikel 16, hvori det hedder, at love, som benægter eller fraviger menneskerettigheder og borgerlige rettigheder og frihedsrettigheder ikke vedtages i Den Kirgisiske Republik, samt artikel 31, 33 og 34, som bekræfter ytringsfriheden, informationsfriheden og forsamlingsfriheden, og til at forkaste lovforslag 6-11804/14;

8.   er dybt bekymret over de negative konsekvenser af drøftelserne om og den potentielle vedtagelse af dette lovforslag, som yderligere øger stigmatisering, diskrimination og vold mod LGBTI-personer; opfordrer politikere og religiøse ledere til at afholde sig fra anti-LGBTI-retorik, herunder hadefulde udtalelser og tilskyndelse til had;

9.   er bekymret over de mulige virkninger af en sådan lovgivning for internationale donorer, ikke-statslige organisationer og humanitære organisationer, der arbejder med LGBTI-spørgsmål og forebyggelse af hiv;

10. opfordrer FN's Menneskerettighedsråd til som en del af den kommende universelle regelmæssige gennemgang af Kirgisistan at notere sig den manglende respekt for principperne om lighed og ikke-forskelsbehandling, som dette lovforslag afspejler;

11. opfordrer de kirgisiske myndigheder til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at menneskerettighedsforkæmpere uhindret kan fortsætte deres arbejde til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

12. opfordrer Kirgisistan til i perioden op til det 14. møde i Samarbejdsrådet EU-Den Kirgisiske Republik at videreføre reformerne i retning af gennemsigtighed, domstolenes uafhængighed, inter-etnisk forsoning og respekt for menneskerettighederne, da disse er vigtige faktorer for en langsigtet holdbar udvikling i landet;

13. glæder sig over de fremskridt, som de kirgisiske myndigheder har gjort på området for menneskerettigheder i perioden mellem den fjerde og femte runde af EU-Kirgisistan-menneskerettighedsdialogen; opfordrer indtrængende de kirgisiske myndigheder til at videreføre den positive udvikling på dette område;

14. opfordrer Kommissionen, Rådet og EU-Udenrigstjenesten at gøre det klart for de kirgisiske myndigheder, at en eventuel vedtagelse af dette lovforslag kan påvirke forbindelserne med EU i overensstemmelse med artikel 92, stk. 2, i partnerskabs- og samarbejdsaftalen; opfordrer endvidere Rådet og EU-Udenrigstjenesten til at rejse dette spørgsmål i de relevante internationale fora, såsom Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og De Forenede Nationer;

15. opfordrer de kirgisiske myndigheder til at sikre, at påstande om tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling efterforskes hurtigt og effektivt, og at gerningsmændene retsforfølges; opfordrer endvidere til løsladelse af alle samvittighedsfanger, særlig Azimjon Askarov, indtil der er gennemført en fuldstændig, upartisk og retfærdig undersøgelse af sagen, herunder hans påstande om tortur og mishandling;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Europarådets Parlamentariske Forsamling og Kirgisistans parlament og præsident.

 

(1)

EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 91.

Juridisk meddelelse