Menettely : 2015/2561(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0144/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0144/2015

Keskustelut :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0036

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 145kWORD 70k
11.2.2015
PE549.937v01-00}
PE549.939v01-00}
PE549.941v01-00}
PE549.945v01-00}
PE549.947v01-00}
PE549.953v01-00}
PE549.956v01-00} RC1
 
B8-0144/2015}
B8-0146/2015}
B8-0148/2015}
B8-0152/2015}
B8-0154/2015}
B8-0160/2015}
B8-0163/2015} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B8‑0144/2015)

ECR (B8‑0146/2015)

ALDE (B8‑0148/2015)

EFDD (B8‑0152/2015)

GUE/NGL (B8‑0154/2015)

S&D (B8‑0160/2015)

PPE (B8‑0163/2015)


Burundista ja Bob Rugurikan tapauksesta  (2015/2561(RSP))


Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta
Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundista ja Bob Rugurikan tapauksesta  (2015/2561(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Burundista ja etenkin 16. syyskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Burundista ja erityisesti Pierre Claver Mbonimpan tapauksesta(1),

–   ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–   ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2014 annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston julkilausuman Burundin tilanteesta,

–   ottaa huomioon Arushan rauhaa ja sovinnontekoa koskevan sopimuksen,

–   ottaa huomioon neuvoston 22. heinäkuuta 2014 antamat päätelmät suurten järvien alueesta,

–   ottaa huomioon YK:n Burundin toimiston (BNUB) antamat raportit,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia ja sananvapautta koskevat EU:n suuntaviivat sekä kesäkuussa 2014 annetut neuvoston päätelmät, joissa sitouduttiin tehostamaan ihmisoikeuksien puolustajia koskevaa työtä,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan (ACDEG),

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia käsittelevän kansallisen komission (CNCDH) 25. huhtikuuta 2013 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin Burundin edustuston 10. syyskuuta 2014 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Burundin viranomaiset pidättivät ja vangitsivat 20. tammikuuta 2015 Radio Publique Africainen (RPA) johtajan, ihmisoikeusaktivisti Bob Rugurikan, koska hän ei ollut suostunut paljastamaan lähteitään joitakin päiviä sen jälkeen, kun radio oli syyskuussa 2014 lähettänyt tutkintaraportteja, jotka koskivat kolmen iäkkään italialaisnunnan Lucia Pulicin, Olga Raschiettin ja Bernadetta Boggianin murhaa Kamengessa, Bujumburasta pohjoiseen sijaitsevassa kaupungissa;

B.  ottaa huomioon, että lähetyksissä esitettiin syytöksiä, joiden mukaan murhiin olisi sekaantunut korkeita tiedusteluviranomaisia, joille oli annettu mahdollisuus kommentoida asiaa ennen lähetystä;

C. ottaa huomioon, että Burundin viranomaiset eivät ole esittäneet minkäänlaisia todisteita perustellakseen Bob Rugurikan pidätystä, jonka syyksi ilmoitettiin julkisen solidaarisuuden loukkaaminen, tutkinnan luottamuksellisuuden rikkominen, rikollisen suojeleminen ja osasyyllisyys murhaan; ottaa huomioon, että pidätys noudattaa hallituksen sananvapauden vastaista toimintatapaa, jossa hyökätään toimittajia, aktivisteja ja poliittisten puolueiden jäseniä vastaan; ottaa huomioon, että hyökkäykset ovat lisääntyneet touko–kesäkuussa 2015 järjestettävien vaalien edellä;

D. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksia koskevassa kansainvälisessä oikeudessa, myös Burundin ratifioimissa ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevassa Afrikan peruskirjassa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa, sanotaan selvästi, että tutkintavankeuden olisi perustuttava uskottaviin ja oikeudellisesti perusteltuihin syytteisiin; ottaa huomioon, että Burundin viranomaiset eivät ole esittäneet minkäänlaisia todisteita, joiden perusteella Bob Rugurikan pidätys olisi aiheellinen;

E.  ottaa huomioon, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Burundin hallitus yrittää estää viestimiä ja ihmisoikeusjärjestöjä julkaisemasta arkaluontoisia tietoja ja raportoimasta hallituksen väitetyistä väärinkäytöksistä; ottaa huomioon, että jatkuvasta ahdistelusta huolimatta toimittajat ovat jatkaneet kirjoittamista ja raportointia kiistanalaisista aiheista, esimerkiksi Pierre Claver Mbonimpasta, johtavasta ihmisoikeusaktivistista, joka pidätettiin toukokuussa 2014 Radio Publique Africainelle esittämiensä kommenttien takia ja vapautettiin myöhemmin mutta jota vastaan esitetyistä syytteistä ei ole luovuttu;

F.  ottaa huomioon, että Burundissa hyväksyttiin kesäkuussa 2013 sananvapautta rajoittava lehdistölaki, jolla rajoitettiin aiheita, joista toimittajat saavat kertoa, ja mahdollisesti kriminalisoitiin raportointi esimerkiksi yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevista aiheista; ottaa huomioon, että Burundin toimittajaliitto on vienyt asian Itä-Afrikan tuomioistuimeen;

G. ottaa huomioon, että useiden rajoittavien lakien hyväksyminen ennen vuoden 2015 vaaleja, kuten huhtikuussa 2013 annettu medialaki, ovat lisänneet poliittisista murhista, korruptiosta ja maan heikosta hallinnosta raportoiviin toimittajiin ja muihin kriittisiin ääniin jo vuodesta 2010 alkaen kohdistettua ahdistelua;

H. toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2014 lehdistönvapautta kuvaavan indeksin mukaan Burundi oli 180 maan joukossa sijalla 142;

I.   ottaa huomioon, että afrikkalaisista ihmisoikeuksien puolustajista raportoiva YK:n erityisedustaja Reine Alapini-Gansou on tuominnut Bob Rugurikan pidätyksen, vaatinut hänen välitöntä vapauttamistaan ja muistuttanut Burundin viranomaisia sananvapauden periaatteista Afrikassa annetusta julistuksesta sekä Kigalin ja Grand-Bayn julistuksista johtuvista velvollisuuksista;

J.   ottaa huomioon, että sananvapaus taataan Burundin perustuslaissa ja maan ratifioimissa kansainvälisissä ja alueellisissa sopimuksissa, ja toteaa, että se on myös osa kansallista hyvän hallinnon ja korruption torjunnan strategiaa ja keskeinen ennakkoedellytys vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiselle vuonna 2015 sekä sille, että kaikki vaaleihin osallistuvat hyväksyvät niiden tulokset;

K. katsoo, että vapaat, avoimet ja rauhanomaiset vaalit vuonna 2015 antavat vieläkin konfliktin jälkeisessä tilanteessa olevalle maalle mahdollisuuden päästä pois vuoden 2010 vaaleista alkaneesta poliittisesta umpikujasta;

L.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin 18. syyskuuta 2014 antaman päätöslauselman ja erityisesti siihen sisältyvän Cotonoun sopimuksen 96 artiklaa koskevan viittauksen perusteella EU:n edustajat ovat korostaneet, että kaikkien maan poliittisten voimien on osallistuttava vaaleihin etenemissuunnitelman ja käytännesääntöjen mukaisesti;

 

M. ottaa huomioon, että Burundin hallitus on vahvistanut sitoutuneensa varmistamaan, että neuvotteluissa maan kaikkien poliittisten voimien kanssa noudatetaan näitä kahta asiakirjaa, ja esittänyt uudelleen EU:lle ja sen jäsenvaltioille osoittamansa pyynnön antaa materiaalista ja taloudellista tukea tälle vaaliprosessille ja lähettää tarkkailijavaltuuskuntia Burundiin ennen vaaleja, niiden aikana ja niiden jälkeen;

N. toteaa, että EU on hiljattain antanut Euroopan kehitysrahastosta 2014–2020 Burundille 432 miljoonaa euroa, joiden avulla on tarkoitus parantaa muun muassa hallintoa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa;

O. toteaa, että Burundi kärsii edelleen pahimmasta poliittisesta kriisistään vuonna 2005 päättyneen 12 vuoden sisällissodan jälkeen, ja toteaa, että kriisi uhkaa jälleen kerran maan sisäistä ja myös naapurimaiden vakautta tällä jo ennestään räjähdysherkällä Afrikan alueella;

1.  tuomitsee Bob Rugurikan aiheettoman pidätyksen ja vaatii hänen välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan; kehottaa viranomaisia samaan aikaan jatkamaan kolmen italialaisen nunnan traagisen murhan tutkintaa ja saattamaan syylliset oikeuden eteen; vaatii myös riippumattoman tutkinnan tekemistä näiden kolmen nunnan murhasta;

2.  tuomitsee kaikki Burundissa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja ennen maan vuonna 2015 järjestettäviä presidentinvaaleja ja parlamenttivaaleja hyväksytyt rajoittavat lait, erityisesti poliittista oppositiota, tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa vahingoittavat lait, joilla rajoitetaan ilmaisu- ja yhdistymisvapautta sekä kokoontumisvapautta;

3.  kehottaa Burundin viranomaisia varmistamaan sopivan ja oikeudenmukaisen tasapainon lehdistönvapauden ja rikostutkintojen rehellisyyden varmistamisen välillä, mukaan luettuna toimittajien vapaus tutkia rikoksia ja raportoida niistä;

4.  kehottaa Burundin hallitusta sallimaan aidon ja avoimen poliittisen vuoropuhelun ennen vuoden 2015 vaaleja ja noudattamaan YK:n suojeluksessa neuvoteltuja ja kaikkien Burundin poliittisten johtajien allekirjoittamia etenemissuunnitelmaa ja käytännesääntöjä; muistuttaa, että Burundin perustuslain mukaan tasavallan presidentti valitaan viiden vuoden kaudeksi, ja hänet voidaan valita uudelleen kerran, joten kukaan ei voi olla presidenttinä kahta kautta pidempään;

5.  kehottaa Burundin hallitusta noudattamaan vaaliaikataulua ja ottamaan oppositiopuolueet mukaan vaalitarkkailuun, myös uusien äänestäjien osittaiseen rekisteröintiin, josta sovittiin kansallisen vaalilautakunnan (CENI) ja poliittisten puolueiden välillä niiden 29.–30. tammikuuta 2015 järjestämässä äänioikeutettujen rekisteröintiä käsittelevässä arviointikokouksessa;

6.  ilmaisee syvän huolensa hallituksen puuttumisesta oppositiopuolueiden sisäiseen hallintoon, näiltä puolueilta puuttuvasta vapaudesta käydä vaalikampanjaa sekä oikeuslaitoksessa yleistyvästä toimintatavasta, jossa oppositiojohtajat suljetaan vaaliprosessien ulkopuolelle;

7.  kehottaa Burundin hallitusta ryhtymään toimiin CNDD-FDD-puolueen nuoriso-osaston valvomiseksi ja estämään sitä häiritsemästä vastustajiksi mieltämiään henkilöitä ja kohdistamasta hyökkäyksiään heihin sekä varmistamaan, että väärinkäytöksiin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen; kehottaa tekemään riippumattoman kansainvälisen selvityksen väitteistä, joiden mukaan CNDD-FDD aseistaa ja kouluttaa nuoriso-osastonsa jäseniä; vaatii oppositiopuolueiden johtajia estämään väkivallan vastustajiaan vastaan;

8.  korostaa, että on ehdottomasti noudatettava vaaleja koskevia hyviä käytännesääntöjä (Code de bonne conduite en matière électorale) sekä poliittisten toimijoiden vuonna 2013 allekirjoittamaa YK:n välityksellä neuvoteltua etenemissuunnitelmaa; kannattaa kaikilta osin YK:n ja kansainvälisen yhteisön toimia, joiden tavoitteena on ehkäistä poliittisen väkivallan lisääntymistä vuoden 2015 vaalien edellä sekä palauttaa pysyvä turvallisuus ja rauha;

9.  kannustaa kaikkia vaaliprosessiin osallistujia, myös vaalien järjestämisestä vastaavia elimiä ja turvallisuuselimiä, noudattamaan Arushan sopimuksessa tehtyjä sitoumuksia, ja muistuttaa, että sopimuksella lopetettiin sisällissota ja että Burundin perustuslaki perustuu siihen;

10. korostaa, että EU:n on johdettava vaaleja edeltävän tilanteen tarkkailua, jotta vältetään sitoumuksista vetäytyminen, jolla voisi olla vakavia seurauksia paitsi demokratisointiprosessille, myös rauhalle ja turvallisuudelle Burundissa ja koko suurten järvien alueella;

11. muistuttaa, että Burundia sitovat Cotonoun sopimuksen ihmisoikeuslauseke, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirja, joiden nojalla sillä on velvollisuus kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, kuten sananvapautta; kehottaa Burundin hallitusta sallimaan aidon ja avoimen poliittisen vuoropuhelun ennen vuoden 2015 vaaleja ilman pelkoa uhkailun kohteeksi joutumisesta, olemaan puuttumatta oppositiopuolueiden sisäiseen hallintoon, antamaan kaikille puolueille mahdollisuuden käydä vaalikampanjaa rajoituksetta erityisesti maaseudulla sekä pidättymään käyttämästä väärin oikeuslaitosta poliittisten kilpailijoiden poissulkemiseksi vaaleista;

12. kehottaa komissiota, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita työskentelemään yhä sen puolesta, että EU:n politiikka Burundin suhteen olisi selkeää ja periaatteellista ja että sen avulla puututtaisiin jatkuviin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen mukaisesti; kehottaa komissiota harkitsemaan neuvottelujen käynnistämistä Burundin kanssa Cotonoun sopimuksen 96 artiklan nojalla mahdollisesti maan erottamiseksi sopimuksesta sekä ryhtymään asianmukaisiin toimiin neuvottelujen jatkuessa;

13. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ryhtymään Burundin hallituksen kanssa Cotonoun kumppanuussopimuksen 8 artiklan mukaiseen tehostettuun poliittiseen vuoropuheluun, jossa käsiteltäisiin erityisesti poliittisen tilan sulkemista Burundissa ja asetettaisiin selvät ja konkreettiset vertailuarvot kehityksen mittaamiseksi ja laadittaisiin strategia tilanteeseen vastaamiseksi;

14. kehottaa Burundin hallitusta, oppositiopuolueiden johtajia ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteja tekemään kaikkensa rauhan- ja sovittelukomitean tukemiseksi demokraattisesti ja avoimesti, jotta voidaan käsitellä menneitä rikoksia ja siirtyä tulevaisuuden rakentamiseen;

15. kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita antamaan tarvittavat varat humanitaarisen tilanteen parantamiseksi tässä osassa maailmaa ja tekemään yhteistyötä YK:n järjestöjen kanssa erityisesti kroonisen aliravitsemuksen torjumiseksi;

16. pyytää komissiota myöntämään kiireellisesti kauden 2014–2020 varat kansalaisjärjestöille ja kansainvälisille järjestöille, jotka työskentelevät suoraan ihmisten kanssa, ja painostamaan Burundin hallitusta panemaan täytäntöön valtion vahvistamiseksi välttämättömät uudistukset;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Burundin hallitukselle ja suurten järvien alueen valtioiden hallituksille, Afrikan unionille, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0023.

Oikeudellinen huomautus