Procedūra : 2015/2561(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0144/2015

Pateikti tekstai :

RC-B8-0144/2015

Debatai :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0036

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 147kWORD 83k
11.2.2015
PE549.937v01-00}
PE549.939v01-00}
PE549.941v01-00}
PE549.945v01-00}
PE549.947v01-00}
PE549.953v01-00}
PE549.956v01-00} RC1
 
B8-0144/2015}
B8-0146/2015}
B8-0148/2015}
B8-0152/2015}
B8-0154/2015}
B8-0160/2015}
B8-0163/2015} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus:

Verts/ALE (B8‑0144/2015)

ECR (B8‑0146/2015)

ALDE (B8‑0148/2015)

EFDD (B8‑0152/2015)

GUE/NGL (B8‑0154/2015)

S&D (B8‑0160/2015)

PPE (B8‑0163/2015)


Burundis: Bobo Rugurikos atvejis (2015/2561(RSP))


Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei PPE frakcijos vardu
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan, Hugues Bayet S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu
Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu
Marie-Christine Vergiat, Martina Michels, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu
Judith Sargentini, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Burundis: Bobo Rugurikos atvejis“ (2015/2561(RSP))  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Burundžio, ypač 2014 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl Burundžio, visų pirma dėl Pierre Claver Mbonima atvejo(1),

–   atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2014 m. balandžio 10 d. pareiškimą dėl padėties Burundyje,

–   atsižvelgdamas į Arušos taikos ir susitaikymo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 22 d. Tarybos išvadas dėl Didžiųjų Ežerų regiono,

–   atsižvelgdamas į JT biuro Burundyje (BNUB) pranešimus,

–   atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų ir dėl saviraiškos laisvės, taip pat į 2014 m. liepą susitikusios Tarybos išvadas, kuriose įsipareigojama vykdyti aktyvesnę veiklą, susijusią su žmogaus teisių gynėjais,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją (ACDEG),

–   atsižvelgdamas į Žmogaus teisių nacionalinę konsultacinę komisiją (CNCDH),

–   atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 10 d. ES delegacijos Burundyje pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–   atsižvelgdama į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2015 m. sausio 20 d. Burundžio valdžios institucijos sulaikė ir įkalino žmogaus teisių gynėją, Viešojo Afrikos radijo (RPA) direktorių Bobą Ruguriką, po to, kai praėjus kelioms dienos nuo tada, kai per jo radijo stotį buvo transliuotos kelios 2014 m. rugsėjo mėn. įvykdytos trijų senyvo amžiaus Italijos vienuolių Lucios Pulici, Olgos Raschietti ir Bernadettos Boggian nužudymo tyrimo ataskaitos, jis atsisakė atskleisti informacijos šaltinius;

B.  kadangi per transliaciją buvo kalbama apie aukštų žvalgybos pareigūnų (jiems prieš transliaciją buvo pasiūlyta pateikti savo komentarus) dalyvavimą nužudyme;

C. kadangi Burundžio valdžios institucijos nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų B. Rugurikos įkalinimą dėl „viešojo solidarumo pažeidimo, tyrimo konfidencialumo pažeidimo, nusikaltėlio priėmimo ir bendrininkavimo nužudant“; kadangi šis sulaikymas atitinka vyriausybės išpuolių prieš žodžio laisvę kai ji kėsinasi į žurnalistus, aktyvistus ir politinių partijų narius, modelį; kadangi rengiantis 2015 m. gegužės ir birželio mėn. Burundyje vyksiantiems rinkimams tokių išpuolių padažnėjo;

D. kadangi tarptautinėje žmogaus teisių teisėje, įskatinat Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kuriuos abu Burundis ratifikavo, aiškiai nurodyta, kad kardomasis kalinimas turi būti paremtas patikimais ir teisiškai pagrįstais kaltinimais; kadangi Burundžio valdžios institucijos nepateikė jokio įrodymo, kodėl reikia įkalinti B. Ruguriką;

E.  kadangi tai nėra pirmas Burundžio vyriausybės bandymas neleisti žiniasklaidos ir žmogaus teisių grupėms skelbti opios informacijos ir pranešti apie tariamus vyriausybės piktnaudžiavimo atvejus; kadangi, nepaisant nuolatinių bauginimų, žurnalistai vis tiek ryžtasi teikti dokumentus ir pranešimus kontroversiškomis temomis, tarp jų yra ir vienas svarbiausių žmogaus teisių gynėjų Pierre Claver Mbonimpa, kuris 2014 m. gegužės mėn. buvo sulaikytas už pastabas, išsakytas per Viešąjį Afrikos radiją, ir tik vėliau buvo išlaisvintas, nors kaltinimai prieš jį nepanaikinti;

F.  kadangi 2013 m. birželio mėn. Burundis priėmė ribojantį spaudos įstatymą, mažinantį žiniasklaidos laisves, ribojantį temas, kuriomis žurnalistams leidžiama pasisakyti, ir pagal kurį pranešimai tokiomis temomis kaip viešoji tvarka ir saugumas gali būti laikomi nusikalstamais; kadangi Burundžio žurnalistų sąjunga šį klausimą perdavė svarstyti Rytų Afrikos teisingumo teismui;

G. kadangi ribojančių įstatymų priėmimas prieš 2015 m. rinkimus, taip pat 2013 m. balandžio mėn. žiniasklaidos įstatymas, prisidėjo prie bauginimų ir grasinimų, kurios nuo 2010 m. patyrė žurnalistai ir kiti asmenys, reiškę kritiką dėl nužudymų politiniais sumetimais, korupcijos ir prasto šalies valdymo;

H. kadangi organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2014 m. spaudos laisvės indekse Burundis tarp 180 šalių užima 142 vietą;

I.   kadangi specialioji pranešėja žmogaus teisių gynėjų Afrikoje klausimais Reine Alapini-Gansou pasmerkė šios sulaikymus ir pareikalavo nedelsiant išlaisvinti Bobą Ruguriką, taip pat priminė apie Burundžio valdžios institucijų pareigas pagal Deklaraciją dėl saviraiškos laisvės Afrikoje principų ir pagal Kigalio bei Grand Bay deklaracijas;

J.   kadangi teisę į saviraiškos laisvę užtikrina Burundžio konstitucija ir Burundžio ratifikuotos tarptautinės ir regioninės sutartys, ši laisvė taip pat įeina į Nacionalinę gero valdymo ir kovos su korupcija strategiją ir ji yra esminė sąlyga, kad 2015 m. būtų surengti laisvi ir sąžiningi rinkimai ir jų rezultatus pripažintų visi dalyviai;

K. kadangi laisvas, skaidrus ir taikus rinkimų procesas 2015 m. sudarys sąlygas šaliai, kurioje tebėra po konflikto susidariusi padėtis, išeiti iš politinės aklavietės, kurioje ji atsidūrė dėl 2010 m. rinkimų proceso;

L.  kadangi, 2014  m. rugsėjo 18 d. Parlamentui priėmus rezoliuciją ir joje nurodžius Kotonu susitarimo 96 straipsnį, EU atstovybės nuolat teigė, kad rinkimų procese turi dalyvauti visos politinės jėgos laikantis veiksmų plano ir elgesio kodekso;

M. kadangi Burundžio vyriausybė pavirtino savo įsipareigojimą veikti taip, kad užtikrintų, jog derybos su visomis politinėmis jėgomis vyktų laikantis minėtų dviejų dokumentų, ir pakartojo savo prašymą Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms, kad jos suteiktų materialinę ir finansinę paramą dabartiniam rinkimų procesui ir nusiųstų stebėtojų misiją į Burundį prieš rinkimus, jų metu ir po rinkimų;

N. kadangi ES neseniai Burundžiui paskyrė 432 mln. EUR iš 2014–2020 m. Europos plėtros fondo, be kita ko, kad padėtų gerinti valdymą ir kurti pilietinę visuomenę;

O. kadangi Burundis ir toliau susiduria su pačia sunkiausia politine krize po 12 metų pilietinio karo pabaigos 2005 m. ir kadangi tai vėl kelia grėsmę ne tik šalies vidaus stabilumui, bet ir jos kaimynių stabilumui jau ir taip neramiame Afrikos žemyno regione;

1.  smerkia nepagrįstą Bobo Rugurikos sulaikymą ir reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai jį išlaisvinti; kartu ragina valdžios institucijas toliau vykdyti tragiško trijų Italijos vienuolių nužudymo tyrimą ir šį nusikaltimą įvykdžiusius asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn; taip pat ragina atlikti nepriklausomą trijų vienuolių nužudymo tyrimą;

2.  smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus Burundyje ir ribojančių įstatymų priėmimą artėjant 2015 m. šalies prezidento ir parlamento rinkimams, ypač pažeidimus, kurie daro žalingą poveikį opozicijai, žiniasklaidai ir pilietinei visuomenei – riboja saviraiškos ir asociacijų laisvę ir laisvę rengti susirinkimus;

3.  ragina Burundžio valdžios institucijas užtikrinti tinkamą ir sąžiningą žiniasklaidos laisvės, įskatinat žurnalistų laisvę tirti nusikaltimus ir apie juos pranešti, ir būtinybės užtikrinti nusikalstamų veikų tyrimų vientisumą pusiausvyrą;

4.  ragina Burundžio vyriausybę sudaryti galimybes tikroms atviroms politinėms diskusijoms rengiantis 2015 m. rinkimams ir laikytis veiksmų plano bei elgesio kodekso, dėl kurių buvo susitarta derybose stebint JT ir kuriuos pasirašė visi Burundžio politiniai lyderiai; primena, kad Burundžio konstitucijoje nurodoma, jog: „Respublikos prezidentas renkamas penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas vieną kartą. Niekas negali būti prezidentu ilgiau nei dvi kadencijas“;

5.  ragina Burundžio vyriausybę laikytis rinkimų grafiko ir įtraukti opozicines partijas į rinkimų stebėseną, taip pat į dalinį naujų rinkėjų registravimą, dėl kurio susitarė Nepriklausoma nacionalinė rinkimų komisija (CENI) ir politinės partijos per rinkėjų registravimo vertinimui skirtą susitikimą 2015 m. sausio 29–30 d.;

6.  yra labai susirūpinęs dėl vyriausybės kišimosi į opozicinių partijų vidaus valdymą, dėl šių partijų kampanijų laisvės apribojimo ir dėl vis dažniau taikomos teismų praktikos, pagal kurią opozicijos lyderiams draudžiama dalyvauti rinkimų procese;

7.  ragina Burundžio vyriausybę imtis CNDD-FDD partijos jaunimo skyriaus kontroliavimo priemonių ir neleisti jos nariams bauginti ir užpuldinėti tariamų oponentų ir užtikrinti, kad pažeidimus padarę asmenys būtų patraukti atsakomybėn; ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl pranešimų, kad CNDD-FDD ginkluoja ir apmoko savo jaunimo skyrių; ragina opozicinių partijų lyderius užkirsti kelią smurtui prieš jų oponentus;

8.  pabrėžia, kad svarbu laikytis rinkimų elgesio kodekso ir rinkimų veiksmų plano, dėl kurio tarpininkavo JT ir kurį politiniai subjektai pasirašė 2013 m., ir visiškai palaiko JT ir tarptautinės bendruomenės veiklą, kuria siekiama išvengti tolesnio politinio smurto didėjimo prieš 2015 m. rinkimus ir padėti atkurti ilgalaikį saugumą ir taiką;

9.  ragina visus rinkimų proceso dalyvius, įskaitant už rinkimų organizavimą atsakingus organus ir saugumo tarnybas, laikytis pagal Arušos susitarimą prisiimtų įsipareigojimų ir primena, kad šiuo susitarimu buvo baigtas pilietinis karas ir grindžiama Burundžio konstitucija;

10. pabrėžia, kad ES turėtų atlikti vadovaujamą vaidmenį stebint padėtį prieš rinkimus siekiant išvengti bet kokio prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo, kadangi tai turėtų neigiamą poveikį ne tik demokratizavimo procesui, bet taip pat taikai ir saugumui Burundyje ir visame Didžiųjų Ežerų regione;

11. primena, kad Burundį saisto Kotonu susitarimo punktas dėl žmogaus teisių, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija, todėl jis privalo gerbti visuotines žmogaus teises, taip pat ir žodžio laisvę; ragina Burundžio vyriausybę netrukdyti tikriems ir atviriems politiniams debatams prieš 2015 m. rinkimus, kad jie vyktų be baimės, nesikišti į opozicinių partijų vidaus valdymą, nenustatyti kampanijų vykdymo apribojimų, kenkiančių visoms partijoms, ypač kaimo vietovėse, ir nesinaudoti teisminėmis institucijomis politiniams oponentams pašalinti;

12. ragina Komisiją, Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir valstybes nares toliau dėti pastangas, kad būtų nustatyta aiški ir principinga ES politika dėl Burundžio, kuria būtų sprendžiama toliau vykdomų rimti žmogaus teisių pažeidimų problema pagal ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pradėti konsultacijas su Burundžiu pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį dėl galimo susitarimo galiojimo sustabdymo ir vykstant šioms konsultacijoms imtis visų tinkamų priemonių;

13. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pasinaudoti suintensyvėjusiu politiniu dialogu su Burundžio vyriausybe pagal Kotonu partnerystės susitarimo 8 straipsnį, kad būtų konkrečiai sprendžiamas Burundžio politinės erdvės uždarumo klausimas ir nustatyti aiškūs ir konkretūs pokyčių vertinimo rodikliai ir reagavimo į juos strategija;

14. ragina Burundžio vyriausybę, opozicinių partijų lyderius ir pilietinės visuomenės aktyvistus dėti visas įmanomas pastangas siekiant demokratiškai ir skaidriai paremti Taikos ir susitaikymo komisiją (PRC), kad būtų atsakyta už praeityje įvykdytus nusikaltimus ir žengiama į priekį kuriant ateitį;

15. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares skirti reikalingų išteklių šios pasaulio dalies humanitarinėms problemoms spręsti ir kartu su JT agentūromis dėti pastangas visų pirma siekiant spęsti nuolatinės nepakankamos mitybos problemą;

16. prašo Europos Komisijos 2014–2020 m. laikotarpiu skirti finansavimą visų pirma NVO ir tarptautinėms organizacijoms, kurios tiesiogiai dirba su gyventojais, ir daryti spaudimą Burundžio vyriausybei, kad ji įgyvendintų reformas, kurios būtinos norint konsoliduoti valstybę;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Burundžio vyriausybei, Didžiųjų Ežerų regiono šalių vyriausybėms, Afrikos Sąjungai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir Visos Afrikos Parlamentui.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0023.

Teisinis pranešimas