Postup : 2015/2551(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0150/2015

Předložené texty :

RC-B8-0150/2015

Rozpravy :

PV 12/02/2015 - 3.3
CRE 12/02/2015 - 3.3

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0038

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 141kWORD 73k
11.2.2015
PE549.943v01-00}
PE549.946v01-00}
PE549.948v01-00}
PE549.949v01-00}
PE549.950v01-00}
PE549.952v01-00}
PE549.954v01-00} RC1
 
B8-0150/2015}
B8-0153/2015}
B8-0155/2015}
B8-0156/2015}
B8-0157/2015}
B8-0159/2015}
B8-0161/2015} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B8‑0150/2015)

ECR (B8‑0153/2015)

ALDE (B8‑0155/2015)

EFDD (B8‑0156/2015)

GUE/NGL (B8‑0157/2015)

S&D (B8‑0159/2015)

PPE (B8‑0161/2015)


o masových hrobech pohřešovaných osob z vesnice Ashia ve vesnici Ornithi v okupované části Kypru (2015/2551(RSP))


Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Monica Macovei za skupinu PPE
Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill, Biljana Borzan za skupinu S&D
Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek za skupinu ECR
Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL
Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Laura Ferrara, Eleonora Evi za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o masových hrobech pohřešovaných osob z vesnice Ashia ve vesnici Ornithi v okupované části Kypru (2015/2551(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2007 o pohřešovaných osobách na Kypru(1),

–   s ohledem na příslušné zprávy generálního tajemníka OSN(2), rezoluce Rady bezpečnosti OSN(3) a mezinárodní iniciativy přijaté za účelem vyšetření osudu pohřešovaných osob na Kypru(4),

–   s ohledem na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. května 2001(5) a ze dne 10. ledna 2008(6) ve věci pohřešovaných osob na Kypru a rozsudek velkého senátu Evropského soudního dvora ze dne 12. května 2014 ve věci Kypr v. Turecko,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 2008 o pohřešovaných osobách na Kypru(7),

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0139/2008),

–   s ohledem na své prohlášení ze dne 9. června 2011 o činnosti Výboru pro pohřešované osoby na Kypru,

–   s ohledem na mezinárodní humanitární právo smluvní i zvykové o pohřešovaných osobách,

–   s ohledem na svá předcházející usnesení o Turecku,

–   s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 14. srpna 1974 došlo k bombardování vesnice Ashia tureckými leteckými silami; vzhledem k tomu, že turecká armáda dne 21. srpna uskutečnila nedobrovolné hromadné vystěhování tamních obyvatel; vzhledem k tomu, že dne 28. srpna došlo ke konečnému vyhoštění všech obyvatel vesnice;

B.  vzhledem k tomu, že od roku 1974 bylo pohřešováno celkem 106 obyvatel vesnice Ashia ve věku 11 až 84 let;

C. vzhledem k tomu, že Výbor pro pohřešované osoby na Kypru uskutečnil na jaře roku 2009 pátrání v oblasti vesnice Ornithi, která se nachází 4 km na západ od vesnice Ashia; vzhledem k tomu, že byla odhalena čtyři pohřebiště, z nichž ve dvou případech se jednalo o studny a v dalších dvou o hromadné hroby; vzhledem k tomu, že testy DNA, které byly provedeny u nalezených pozůstatků, potvrdily, že patřily občanům vedeným na seznamu 71 civilistů, kteří byli – jak bylo uvedeno výše – od 21. srpna 1974 z vesnice Ashia pohřešováni;

D. vzhledem k tomu, že důkazy naznačují, že tyto dva masové hroby byly exhumovány již dříve; vzhledem k tomu, že pozůstatky byly záměrně odstraněny a převezeny na neznámá místa;

E.  vzhledem k tomu, že bolest a utrpení rodin pohřešovaných osob, které neměly žádné ponětí o osudu svých milovaných příbuzných po dobu desítek let, stále přetrvává, a vzhledem k tomu, že je třeba vynaložit veškeré úsilí k urychlení vyšetřování ze strany Výboru pro pohřešované osoby;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva uvedl, že v souvislosti s pohřešovanými osobami z řad kyperských Řeků a jejich příbuzných docházelo k ustavičnému porušování článku 2 (právo na život) Úmluvy, které se týkalo neschopnosti tureckých orgánů vést účinné vyšetřování místa a osudu pohřešovaných kyperských Řeků, kteří zmizeli za život ohrožujících okolností; k ustavičnému porušování článku 5 (právo na svobodu a bezpečí), které se týkalo neschopnosti Turecka vést účinné vyšetřování místa a osudu pohřešovaných kyperských Řeků, o nichž se opodstatněně tvrdilo, že byli v době svého zmizení zadržováni Turky; a ustavičnému porušování článku 3 (zákaz nelidského či ponižujícího zacházení) spočívajícímu ve skutečnosti, že mlčení ze strany tureckých orgánů vůči skutečným obavám příbuzných dosáhlo kritické úrovně, kterou nebylo možné označit jinak než jako nelidské zacházení;

G.  vzhledem k tomu, že případy, kde mohou být k pohřbení předány pouze částečné kosterní pozůstatky, nelze považovat za uzavřené, dokud nebudou nalezeny veškeré identifikovatelné pozůstatky všech pohřešovaných osob;

H.  vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že je odpovědností Turecka jakožto skutečné okupační síly v severní části Kypru, aby prošetřilo místa, kde se pohřešované osoby nacházejí a jejich osudy a usnadnilo Výboru pro pohřešované osoby jeho práci;

I.   vzhledem k tomu, že problém pohřešovaných osob je humanitární povahy a pramení z práva rodinných příslušníků pohřešovaných osob dozvědět se, jaký byl jejich osud;

J.   vzhledem k tomu, že utrpení pohřešovaných osob na Kypru začalo v roce 1964, kdy bylo pohřešováno několik málo osob z obou komunit, a dosáhlo svého vrcholu v roce 1974, kdy bylo po vojenském vpádu Turecka pohřešováno téměř 2 000 osob, což je skutečnost, která tento ostrov rozděluje až dodnes;

K. vzhledem k tomu, že po desítky let až do dnešního dne je pohřešováno celkem 2 001 Kypřanů, přičemž z tohoto počtu patřilo 1 508 pohřešovaných osob ke kyperským Řekům a 493 osob bylo kyperskými Turky;

1.  odsuzuje přemístění, k němuž došlo v Ornithi, a podobné kroky jako naprostou neúctu k pohřešovaným osobám a jako závažné porušení práv jejich rodin konečně se dozvědět skutečné okolnosti smrti jejich milovaných bližních; vyjadřuje solidaritu rodinám všech pohřešovaných osob, které žijí stále v nejistotě;

2.  zdůrazňuje, že přemístění pozůstatků a podobné činy by mohly představovat vážné narušení tohoto problematického a obtížného procesu vyšetřování osudu všech pohřešovaných osob na Kypru a zkomplikovat je;

3.  zdůrazňuje naléhavost této záležitosti s ohledem na rodiny pohřešovaných osob, od jejichž zmizení již uplynulo 41 let, a zdůrazňuje, že čas, kdy ještě mohou být nalezeni, se již téměř naplnil, neboť svědci a příbuzní umírají; žádá okamžité a úplné přešetření osudu pohřešovaných osob;

4.  oceňuje práci Výboru pro pohřešované osoby a zdůrazňuje význam zintenzivnění jeho činností, neboť polovina pohřešovaných osob dosud nebyla nalezena a více než dvě třetiny dosud nebyly identifikovány;

5.  zdůrazňuje, že práce Výboru pro pohřešované osoby závisí na plné podpoře a spolupráci všech zúčastněných stran a vítá v této souvislosti finanční prostředky, které poskytla EU, a žádá, aby byly poskytovány i nadále;

6.  bere na vědomí, že Výbor pro pohřešované osoby vyzval s naléhavou žádostí všechny, kdo mají nějaké informace o místech možných pohřebišť, aby se obrátili na vyšetřovatele výboru; vyzývá Turecko a jeho vládu, aby s okamžitou platností přestalo přesouvat pozůstatky z masových hrobů a dodržovalo mezinárodní právo, mezinárodní humanitární právo a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, a aby za tímto účelem usnadnilo úsilí třístranného Výboru pro pohřešované osoby, tím že umožní řádný přístup do vojenských archivů a do vojenské zóny za účelem exhumace; vyzývá Turecko, aby bez výhrady plnilo svou povinnost řídit se rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva odškodnit rodiny pohřešovaných osob;

7.  vyzývá Turecko, aby bez úmyslného protahování umožnilo přístup do oblastí, které byly označeny za vojenské a o nichž existují informace, že se zde nacházejí pohřebiště pohřešovaných osob; zdůrazňuje, že turecké vojsko by mělo poskytnout staré vojenské mapy a podělit se o ně a že by mělo umožnit neomezený přístup do jeho archivů s cílem umožnit pátrání po dosud neodhalených pohřebištích;

8.  naléhavě žádá všechny členské státy EU, aby ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením, jakožto krok prvořadého významu, a vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a členské státy, aby podporovaly činnost Výboru OSN pro nedobrovolná zmizení, který zřídila tato úmluva;

9.  připomíná všem dotčeným stranám a všem, kdo mají nebo mohou získat jakékoliv informace či svědectví na základě osobních poznatků, nebo informace pocházející z archivů, ze zpráv z bojiště nebo ze záznamů vedených na místech zadržování, aby je neprodleně poskytli Výboru pro pohřešované osoby;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a vládě a parlamentu Turecka, a připomíná bezpodmínečnou povinnost každého státu, která vyplývá z Evropské úmluvy o lidských právech, aby přijaly konečné rozsudky ve věcech, v nichž byly účastníky řízení.

 

 

(1)

Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 243.

(2)

Zejména poslední operace OSN na Kypru (S/2008/353), kapitola IV.

(3)

Zejména rezoluce 1818(2008) ze dne 13. června 2008.

(4)

Výbor pro pohřešované osoby na Kypru: http://www.cmp-cyprus.org

(5)

Výbor pro pohřešované osoby na Kypru: http://www.cmp-cyprus.org

(6)

Varnava a ostatní v. Turecko, č. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 and 16073/90; v odvolacím řízení.

(7)

Úř. věst. C 286 E, 27.11.2009, s. 13.

Právní upozornění