Menetlus : 2015/2590(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0342/2015

Esitatud tekstid :

RC-B8-0342/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/04/2015 - 16.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0094

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 122kWORD 62k
14.4.2015
PE555.094v01-00}
PE555.095v01-00}
PE555.096v01-00}
PE555.098v01-00}
PE555.099v01-00}
PE555.100v01-00}
PE555.101v01-00} RC1
 
B8-0342/2015}
B8-0343/2015}
B8-0344/2015}
B8-0346/2015}
B8-0347/2015}
B8-0348/2015}
B8-0349/2015} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:

ALDE (B8‑0342/2015)

EFDD (B8‑0343/2015)

Verts/ALE (B8‑0344/2015)

GUE/NGL (B8‑0346/2015)

S&D (B8‑0347/2015)

ECR (B8‑0348/2015)

PPE (B8‑0349/2015)


Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta (2015/2590(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel
Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim, Beatrix von Storch fraktsiooni ECR nimel
Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel
Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel
MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva kohta (2015/2590(RSP))  

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ÜRO 1948. aasta genotsiidi vältimise ja genotsiidi eest karistamise konventsiooni,

–   võttes arvesse oma 18. juuni 1987. aasta resolutsiooni Armeenia küsimuse poliitilise lahenduse kohta(1),

–   võttes arvesse oma 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2013. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas(2),

–   võttes arvesse 10. oktoobril 2009. aastal Zürichis allkirjastatud Armeenia Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahel diplomaatiliste suhete loomise protokolli ning Armeenia Vabariigi ja Türgi Vabariigi suhete arendamise protokolli,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et 2015. aastal möödub 100 aastat Ottomani impeeriumis toime pandud Armeenia genotsiidist;

B.  arvestades, et üha enam ELi liikmesriike ja riikide parlamente tunnistab Ottomani impeeriumis toime pandud Armeenia genotsiidi;

C. arvestades, et Euroopa ühinemisliikumise üks peamisi ajendeid on tahe vältida sõdade ja inimsusevastaste kuritegude kordumist Euroopas;

D. arvestades, et Türgi ja Armeenia on alustanud diplomaatiliste suhete normaliseerimise protsessi, allkirjastades 2009. aastal Zürichis suhete loomise ja arendamise protokollid;

E.  arvestades, et on ülimalt tähtis hoida mineviku mälestust elavana, sest ilma tõe ja mäletamiseta ei saa olla leppimist;

1.  mälestab Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva eel 1,5 miljonit süütut armeenlasest ohvrit, kes Ottomani impeeriumis hukati; osaleb Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamises Euroopa solidaarsuse ja õigluse vaimus; palub komisjonil ja nõukogul selles mälestamises osaleda;

2.  tuletab meelde oma 18. juuni 1987. aasta resolutsiooni, milles Euroopa Parlament tunnistas muu hulgas, et 1915.–1917. aastal Ottomani impeeriumi territooriumil elavate armeenlastega seoses toimunud traagilised sündmused kujutavad endast genotsiidi vastavalt genotsiidi vältimise ja genotsiidi eest karistamise 1948. aasta konventsioonile; mõistab hukka kõik inimsusevastased kuriteod, sh genotsiidi, ning taunib täielikult igasuguseid katseid neid eitada;

3.  austab kõigi genotsiidide jt inimsusevastaste kuritegude süütute ohvrite mälestust; teeb ettepaneku hakata tähistama rahvusvahelist genotsiidi mälestamise päeva, millega tuletada veel kord meelde, et kõigil maailma rahvastel ja rahvustel on õigus rahule ja inimväärikusele;

4.  rõhutab, et genotsiidide jt inimsusevastaste kuritegude õigeaegne vältimine ja nende eest karistamine peaks olema üks rahvusvahelise üldsuse ja Euroopa Liidu peamisi prioriteete;

5.  kiidab heaks Türgi Vabariigi presidendi Recep Tayyip Erdoğani ja Türgi Vabariigi peaministri Ahmet Davutoğlu avaldused, milles avaldatakse kaastunnet armeenlastele ja tunnistatakse Ottomani impeeriumi armeenlaste suhtes toime pandud hirmutegusid, ning peab neid avaldusi õiges suunas astutud sammuks; innustab Türgit kasutama Armeenia genotsiidi 100. aastapäeva mälestamist olulise võimalusena, et jätkata muu hulgas arhiivide avamise kaudu tööd oma mineviku lahkamisel, tunnistada Armeenia genotsiidi ja luua sellega tingimused Türgi ja Armeenia rahva tõeliseks leppimiseks;

6.  kutsub Türgit üles tunnistama ja täitma täielikult kõiki kohustusi, mille ta on võtnud kultuuripärandi kaitsmiseks, ja eelkõige koostama heas usus tervikliku nimistu Türgi territooriumil viimase sajandi jooksul hävitatud Armeenia ja muust kultuuripärandist;

7.  kutsub Armeeniat ja Türgit üles võtma eeskujuks Euroopa rahvaste ja riikide eduka leppimise näited ja järgima tegevuskava, milles on esmatähtis rahvaste koostöö; usub, et see aitab Armeenia ja Türgi rahval jõuda tõe ja austuse vaimus ajaloolise leppimiseni; toetab Türgi ja Armeenia kodanikuühiskonna algatusi, mille eesmärk on suhete normaliseerimine; nõuab, et Türgi ja Armeenia ratifitseeriksid eeltingimusi seadmata omavaheliste suhete normaliseerimiseks diplomaatiliste suhete loomise protokollid ja rakendaksid neid, avades oma piiri ning parandades aktiivselt oma suhteid, eelkõige piiriülese koostöö ja majandusliku integratsiooni vallas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Armeenia Vabariigi valitsusele ja parlamendile ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

EÜT C 190, 20.7.1987, lk 119.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0076.

Õigusalane teave