Postup : 2015/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0367/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0367/2015

Rozpravy :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0176

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 144kWORD 77k
28.4.2015
PE555.141v01-00}
PE555.152v01-00}
PE555.154v01-00}
PE555.158v01-00} RC1
 
B8-0367/2015}
B8-0378/2015}
B8-0380/2015}
B8-0384/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

PPE (B8‑0367/2015)

Verts/ALE (B8‑0378/2015)

ALDE (B8‑0380/2015)

S&D (B8‑0384/2015)


o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Ivo Belet v mene poslaneckého klubu PPE
Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D
Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE
Ska Keller, Judith Sargentini, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP))  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1951 a na dodatkový protokol k nemu,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(1),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. mája 2014 o vykonávaní oznámenia o činnosti osobitnej skupiny pre Stredozemie,

–   so zreteľom na rozpravu o situácii v Stredozemí a o potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii, ktorá sa v Parlamente konala 25. novembra 2014,

–   so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii zo 17. decembra 2014(2),

–   so zreteľom na iniciatívu UNHCR pre strednú časť Stredozemného mora a na návrhy UNHCR, ktoré sa zoberajú súčasným a budúcim prílevom žiadateľov o azyl, utečencov a migrantov do Európy,

–   so zreteľom na desaťbodový akčný plán pre prisťahovalectvo prijatý na spoločnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci a vnútorné veci, ktoré sa uskutočnilo 20. apríla 2015,

–   so zreteľom na závery z osobitného samitu Rady EÚ z 22. apríla 2015 týkajúceho sa utečeneckej krízy v Stredozemnom mori,

–   so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zahynulo v Stredozemnom mori od začiatku tohto roka viac ako 1 500 osôb;

B.  keďže podľa IOM sa od 1. januára 2015 dostalo k talianskym brehom približne 23 918 migrantov; keďže podľa gréckych úradov zachránila grécka pobrežná stráž v prvom štvrťroku roku 2015 v Egejskom mori 10 445 migrantov;

C. keďže talianske námorné sily, pobrežná stráž, námorníctvo a niekoľko obchodných lodí vykonali v Stredozemnom mori niekoľko neúnavných operácií na záchranu migrantov v núdzi a v priebehu šiestich dní od piatku 10. apríla do štvrtku 16. apríla 2015 zachránili približne 10 000 migrantov;

D. keďže v rámci poslednej operácie s názvom Mare Nostrum, ktorá sa venovala výlučne pátraniu po migrantoch v Stredozemnom mori a ich záchrane, bolo v priebehu 364 dní zachránených 150 810 migrantov; keďže počiatočné odhady nesvedčia o znížení počtu migrantov, ktorí sa aktuálne snažia preplaviť cez Stredozemné more;

E.  keďže väčšina osôb, ktoré sa pokúšajú preplaviť cez Stredozemné more, uniká pred konfliktom alebo prenasledovaním v Sýrii, Iraku, Eritrei a Líbyi; keďže až 700 migrantov je nezvestných a existujú obavy, že sa utopili potom, ako sa ich drevené rybárske plavidlo, na ktorom boli natlačení, prevrátilo pri pobreží Líbye, keď im v sobotu 18. apríla v neskorých hodinách prichádzala na pomoc portugalská obchodná loď; keďže podľa nepotvrdených správ jedna z osôb, ktoré prežili, informovala talianske orgány, že na palube sa mohlo nachádzať až 950 osôb; keďže začiatkom mesiaca sa odohrala podobná tragédia, pri ktorej údajne na mori zahynulo približne 400 migrantov, keď sa prevrátila drevená rybárska loď podľa odhadov prevážajúca asi 550 osôb;

F.  keďže spoločná operácia Triton, ktorú koordinuje agentúra FRONTEX, začala plne fungovať 1. novembra 2014 s počiatočným rozpočtom vo výške len 2,9 milióna EUR mesačne v porovnaní s viac ako 9 miliónmi EUR mesačne v prípade Mare Nostrum; keďže viac ako 24 400 neregulárnych migrantov bolo zachránených na centrálnej stredomorskej trase od začatia spoločnej operácie Triton v novembri 2014, a to vrátane takmer 7 860 osôb s pomocou zdrojov spolufinancovaných agentúrou Frontex;

G. keďže prevádzači a obchodníci s ľuďmi zneužívajú neregulárnu migráciu a ohrozujú životy migrantov v záujme vlastných obchodných ziskov, sú zodpovední za tisícky úmrtí a predstavujú vážnu výzvu pre EÚ a členské štáty; keďže obchodníci s ľuďmi dosahujú zo svojej trestnej činnosti ročný zisk vo výške 20 miliárd EUR; keďže podľa Europolu majú organizované zločinecké skupiny, ktoré aktívne uľahčujú prepravu neregulárnych migrantov v oblasti Stredozemného mora, väzby na obchodovanie s ľuďmi, drogy, strelné zbrane a terorizmus; keďže 17. marca 2015 Europol uviedol do činnosti spoločnú pracovnú skupinu „Mare“ na boj proti týmto zločineckým skupinám;

H. keďže regionálna nestabilita a konflikt majú vplyv na masívny prílev migrantov a toky vysídlených osôb, a teda aj na počet jednotlivcov, ktorí sa snažia dostať do EÚ; keďže rýchle rozšírenie IŠ a Dá’iš v susedných konfliktných oblastiach bude mať v konečnom dôsledku vplyv na masový prílev migrantov a prúdenie vysídlených osôb;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie a zármutok nad opakujúcimi sa tragickými stratami životov v Stredozemnom mori; naliehavo vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby nadviazali na existujúcu spoluprácu a urobili všetko na zabránenie ďalším stratám na životoch na mori; vyzýva EÚ a členské štáty, aby vynaložili maximálne úsilie pri identifikácii tiel a nezvestných osôb a informovaní príbuzných;

2.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby poskytli nevyhnutné prostriedky s cieľom zabezpečiť účinné plnenie záväzkov v oblasti záchranných a pátracích činností, ktoré si vyžadujú náležité financovanie; vyzýva členské štáty, aby naďalej preukazovali solidaritu a odhodlanie tým, že zvýšia svoj príspevok do rozpočtu a na operácie agentúry Frontex a EASO, a zaväzuje sa poskytnúť týmto agentúram prostredníctvom rozpočtu EÚ a príslušných fondov ľudské zdroje a zariadenia potrebné na splnenie ich záväzkov;

3.  pripomína, že je potrebné, aby EÚ v reakcii na najnovšie tragédie v Stredozemnom mori vychádzala zo zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, stanovenej v článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a aby uplatňovala komplexný európsky prístup; opakuje, že je potrebné, aby sa EÚ ešte viac usilovala zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré v absolútnom alebo relatívnom vyjadrení prijímajú najvyšší počet utečencov a žiadateľov o azyl;

4.  víta odhodlanie Európskej rady posilniť operáciu Triton zvýšením finančných prostriedkov a aktív; naliehavo vyzýva EÚ, aby schválila jasný mandát pre operáciu Triton s cieľom rozšíriť oblasť jej pôsobenia a zvýšiť mandát pre pátracie a záchranné činnosti na úrovni EÚ;

5.  víta návrh Európskej rady na spoločné spracovanie žiadostí o azyl s podporou tímov EASO; vyzýva Komisiu, aby rozšírila mandát EASO a posilnila tým jeho operačnú úlohu pri spracúvaní žiadostí o azyl;

6.  vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali existujúce možnosti vydávania humanitárnych víz na diplomatických a konzulárnych úradoch; v tejto súvislosti poukazuje na to, že Rada by mala seriózne zvážiť možnosť uplatniť smernicu o dočasnej ochrane z roku 2001 alebo článok 78 ods. 3 ZFEÚ, ktoré predpokladajú mechanizmus solidarity v prípade hromadného a náhleho prílevu vysídlených osôb;

7.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili príspevky do existujúcich programov presídľovania, a to najmä tie členské štáty, ktoré vôbec neprispievajú;

8.  žiada Komisiu, aby vypracovala záväzné kvóty pre rozdelenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty;

9.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s bezpečnými tretími krajinami tranzitu a pôvodu zvážili možnosť rýchleho spracovania žiadostí o udelenie azylu a návratu tých, ktorí nespĺňajú podmienky získania azylu a ochrany v EÚ, čím sa zabezpečí, aby boli zdroje čo najlepšie využité pre tých, ktorí potrebujú ochranu; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať politiku dobrovoľného návratu, pričom by mala byť zároveň zabezpečená ochrana práv všetkých migrantov, ako aj bezpečný a legálny prístup do azylového systému EÚ s náležitým ohľadom na zásadu nevyhostenia;

10. víta skutočnosť, že VP/PK a lotyšské predsedníctvo okamžite zvolali mimoriadne zasadnutie spoločnej rady ministrov zahraničných vecí a ministrov vnútra v Luxembursku, rovnako ako skutočnosť, že členské štáty okamžite zvolali mimoriadny samit s cieľom nájsť spoločné riešenie v reakcii na krízovú situáciu v Stredozemnom mori; berie na vedomie, že sa uskutočnila prvá široká diskusia o možnostiach záchrany životov, boji proti pašerákom a prevádzačom a o rozdelení zodpovednosti medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o prijímanie a ochranu migrantov; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty svoj záväzok ďalej rozvíjali, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európska rada sa dostatočne neusiluje vytvoriť dôveryhodný celoeurópsky záväzný mechanizmus solidarity;

11. žiada rýchlu a plnú transpozíciu a účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému vo všetkých zúčastnených členských štátoch, čím sa zabezpečia spoločné európske normy, vrátane prijímacích podmienok pre žiadateľov o azyl a rešpektovania základných práv, ako sa predpokladá v platných právnych predpisoch;

12. žiada väčšiu koordináciu politík EÚ a členských štátov pri riešení základných príčin migrácie; zdôrazňuje potrebu holistického prístupu EÚ, ktorý posilní súdržnosť jej vnútorných a vonkajších politík, a najmä jej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, rozvojovej politiky a politiky v oblasti migrácie; žiada posilnenie spolupráce EÚ s partnerskými krajinami na Blízkom východe a v Afrike v záujme podpory demokracie, základných slobôd a práv, bezpečnosti a prosperity;

13. naliehavo vyzýva členské štáty a tretie krajiny, aby prijali najprísnejšie možné trestné sankcie proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu, a to v smere do EÚ, ako aj v rámci nej, a tiež voči jednotlivcom alebo skupinám zneužívajúcim zraniteľných migrantov v EÚ, a aby zároveň zabezpečili, že jednotlivci, ktorí prídu na pomoc žiadateľom o azyl a ohrozeným plavidlám, nebudú trestne stíhaní;

14. vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali s Europolom, agentúrou Frontex, EASO a Eurojustom v boji proti obchodníkom s ľuďmi a zločineckým sieťam prevádzačov, aby odhaľovali a vystopovali ich finančné toky a zisťovali, akým spôsobom fungujú s cieľom zabrániť im v tom, aby v záujme vlastných ziskov ohrozovali životy migrantov; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť spoluprácu v oblasti odbornej prípravy týkajúcej sa presadzovania práva a poskytovania informačných služieb s tretími krajinami, najmä tými, ktoré susedia s Líbyou, čo je nevyhnutné, ak majú byť tieto zločinecké siete úspešne rozložené; zdôrazňuje, že je potrebné, aby tretie krajiny dodržiavali medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu životov na mori, a aby zabezpečili ochranu utečencov a dodržiavanie základných práv;

15. zdôrazňuje, že základné príčiny násilia a nedostatočného rozvoja je potrebné riešiť v krajinách pôvodu s cieľom zamedziť prílevu utečencov a ekonomických migrantov; v tejto súvislosti poukazuje na to, že výrazné posilnenie štruktúr riadenia vytvorením účinných a inkluzívnych verejných inštitúcií, zabezpečenie budovania kapacít v azylových systémoch tretích krajín, zavedenie právneho štátu a zameranie sa na boj proti všadeprítomnej korupcii na všetkých úrovniach, ako aj podpora ľudských práv a prehlbovanie demokracie by mali byť hlavnými prioritami všetkých vlád v krajinách pôvodu;

16. opätovne zdôrazňuje svoju podporu všetkým rokovaniam pod vedením OSN, ktoré sú zamerané na opätovné nastolenie vládnej autority v Líbyi, ako aj odhodlaniu OSN zintenzívniť úsilie o vyriešenie konfliktu a nestability v Líbyi a Sýrii ako kľúčových faktorov spôsobujúcich migráciu; zdôrazňuje, že vytváranie regionálnej stability v konfliktných oblastiach má kľúčový význam z hľadiska znižovania miery ďalšieho vysídľovania osôb;

17. pripomína, že cieľom tohto uznesenia je reagovať na nedávne tragické udalosti v Stredozemnom mori a na závery Európskej rady z 23. apríla 2015 a navrhnúť súbor naliehavých opatrení, ktoré treba okamžite prijať, pričom uvádza, že Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorý je v týchto veciach príslušným výborom, momentálne pracuje na správe, ktorá bude zohľadňovať strednodobé a dlhodobé politické usmernenia Parlamentu v otázkach migrácie;

18. vyzýva Komisiu, aby vypracovala a predložila ambiciózny európsky program v oblasti migrácie, ktorý bude obsahovať všetky jej aspekty;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0105.

Právne oznámenie