Förfarande : 2015/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0469/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0469/2015

Debatter :

PV 21/05/2015 - 5.2
CRE 21/05/2015 - 5.2

Omröstningar :

PV 21/05/2015 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0211

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 138kWORD 65k
20.5.2015
PE555.250v01-00}
PE555.251v01-00}
PE555.253v01-00}
PE555.258v01-00}
PE555.261v01-00}
PE555.263v01-00}
PE555.265v01-00} RC1
 
B8-0469/2015}
B8-0470/2015}
B8-0472/2015}
B8-0477/2015}
B8-0480/2015}
B8-0482/2015}
B8-0484/2015} RC1

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

EFDD (B8-0469/2015)

Verts/ALE (B8-0470/2015)

ALDE (B8-0472/2015)

ECR (B8-0477/2015)

GUE/NGL (B8-0480/2015)

PPE (B8-0482/2015)

S&D (B8-0484/2015)


om den utsatta situationen för rohingyaflyktingar, inklusive massgravarna i Thailand  (2015/2711(RSP))


Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet, Elisabetta Gardini för PPE-gruppen
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu, Andi Cristea för S&D-gruppen
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel, Jana Žitňanská för ECR-gruppen
Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen
Barbara Lochbihler, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni för EFDD-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om den utsatta situationen för rohingyaflyktingar, inklusive massgravarna i Thailand (2015/2711(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar/Burma och rohingya, särskilt resolutionerna av den 20 april 2012(1), den 13 september 2012(2), den 22 november 2012(3) och den 13 juni 2013(4), samt resolutionen av den 23 maj 2013 om återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om situationen för burmesiska flyktingar i Thailand(6),

–   med beaktande av uttalandet av den 6 maj 2015 från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) om massgravar för rohingya i Thailand,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–   med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–   med beaktande av förklaringen om de mänskliga rättigheterna från Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), särskilt punkterna 13, 15, 16 och 18,

–   med beaktande av UNHCR:s vädjan av den 15 maj 2015 till de regionala regeringarna om att göra sök- och räddningsinsatser, i vilken man varnade för en ”potentiell humanitär katastrof”,

–   med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 1 och 4 maj 2015 upptäckte militärpolisen kropparna av minst 30 etniska rohingyamuslimer i ett misstänkt läger för människohandel i Sadaodistriktet i Songkhlaprovinsen nära gränsen mellan Thailand och Malaysia. Ett annat läger med minst fem andra gravar påträffades några dagar senare.

B.  Rohingya är alltjämt utsatta för förföljelse och diskriminering och godtyckligt berövade sitt medborgarskap i Myanmar/Burma och är därför fortsatt statslösa. Den 1 april 2015 drog den burmesiska regeringen in deras tillfälliga identitetskort och berövade dem deras rösträtt. Straffrihet råder alltjämt i fall där de utsatts för brott och grymheter.

C.  Rohingyafolket har lämnat Myanmar/Burma i stora skaror sedan ett våldsutbrott 2012 jämnade hela områden med marken och krävde hundratals människoliv. Många av dem som flytt har råkat i klorna på gäng som bedriver människohandel i Bengaliska viken.

D.  Enligt UNHCR:s återkommande utvärdering av den 8 maj 2015 klev omkring 25 000 rohingya och bangladeshier ombord på smugglarbåtar mellan januari och mars 2015. Det är nästan en fördubbling jämfört med samma period 2014.

E.  Flera tusen rohingya har flytt sjövägen för att undkomma förföljelserna, och hundratals har mist livet då deras båtar sjunkit eller då de tvingats tillbaka ut på havet.

F.  Efter kraftåtgärderna har människohandlarna gått över till sjörutter. Det förekommer allt fler fall av migranter som överges till havs av sina smugglare.

G.  Tusentals rohingya och andra migranter smugglas fortsatt genom Thailand och från andra länder i regionen av människohandlare, i vissa fall med inblandning av korrupta lokala thailändska myndigheter, och hålls fångna under omänskliga förhållanden i läger i djungeln i södra Thailand, där de torteras, svälts och slås ihjäl av sina tillfångatagare, som försöker pressa deras familjer och anhöriga på lösesummor, eller så säljs de som slavar.

H.  UNHCR har efterlyst en gemensam reaktion efter upptäckten av massgravar med rohingya i Thailand och uppmanat länderna i regionen att stärka samarbetet kring åtgärder mot smuggling och människohandel och att samtidigt garantera skydd för offren.

I.   Rohingyafrågan diskuterades inte under Aseans 26:e toppmöte den 26–28 april i Malaysia.

J.   Mellan 2010 och 2015 försåg kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) utsatta människor i delstaten Rakhine med runt 57,3 miljoner euro i humanitärt bistånd. Under 2015 finansierar Echo projekt över hela Rakhine för att tillgodose några av de mest akuta behoven för rohingyabefolkningen i de norra distrikten, bland annat i fråga om livsmedel och näring, grundläggande hälso- och sjukvård och tillhandahållande av andra bashushållsartiklar, och för att stödja befolkningen, som varit fördriven sedan 2012.

K. Echo har sedan 2013 anslagit 325 000 euro till Internationella organisationen för migration (IOM) för ett erbjuda livsmedel, bashushållsartiklar, hälso- och sjukvård och skydd för runt 3 000 män, kvinnor och barn ur rohingyabefolkningen som hålls kvar i Thailand.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin allra djupaste oro över den utsatta situationen för rohingyaflyktingarna och är bestört över de fynd som gjorts den senaste tiden i samband med uppgrävningarna av dussintals kroppar från massgravar i närheten av läger för människohandel i södra Thailand. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga.

2.  Europaparlamentet uppmanar de thailändska myndigheterna att omedelbart genomföra fullständiga och trovärdiga brottsutredningar om massgravarna med rohingyamuslimer, om nödvändigt med bistånd av FN, för att se till att de ansvariga ställs inför rätta.

3.  Europaparlamentet välkomnar den thailändska regeringens erkännande av problemet med människohandel i Thailand och regionen och av vissa korrupta myndigheters delaktighet i smugglingen av människor. Parlamentet uppmanar den thailändska regeringen och dess tjänstemän att sätta stopp för all eventuell samverkan med de kriminella gäng som bedriver handel med rohingya och andra migranter i Thailand.

4.  Europaparlamentet uppmanar länderna i regionen att stärka samarbetet kring åtgärder mot smuggling och människohandel och att samtidigt garantera skydd för offren. Parlamentet framhåller vilken viktig roll Asean kan spela i detta avseende. Parlamentet uppmuntrar regeringarna i staterna i regionen att delta i det kommande regionala möte om migranternas situation som under thailändskt värdskap kommer att hållas i Bangkok den 29 maj 2015. Parlamentet välkomnar utarbetandet av Aseans konvention mot handel med människor, särskilt kvinnor och barn, som bör godkännas av Aseanledarna under 2015.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla länder i regionen att underteckna och ratificera FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning och att bevilja rohingya-asylsökande åtminstone tillfälligt skydd, och att samtidigt stödja den burmesiska regeringen i arbetet med att finna långsiktiga, rättvisa lösningar på de bakomliggande orsakerna.

6.  Europaparlamentet uppmanar vidare regeringen i Myanmar/Burma att ändra strategi och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ett slut på förföljelsen och diskrimineringen av rohingyaminoriteten. Parlamentet upprepar sina tidigare krav på en ändring eller ett upphävande av 1982 års medborgarskapslag så att rohingya har lika möjlighet att få burmesiskt medborgarskap.

7.  Europaparlamentet välkomnar det senkomna uttalandet av den 18 maj 2015 från talespersonen för Aung San Suu Kyis oppositionsparti, Nationella demokratiska förbundet, om att regeringen i Myanmar/Burma bör bevilja rohingyaminoriteten medborgarskap.

8.  Europaparlamentet välkomnar Malaysias och Indonesiens uttalande av den 20 maj 2015 om att de kommer att ge migranter som påträffas till havs tillfällig fristad.

9.  Europaparlamentet välkomnar hjälpen från Europeiska unionen och internationella organisationer, såsom UNHCR, till rohingya i Myanmar/Burma och Thailand samt EU:s humanitära bistånd till internflyktingar i delstaten Arakan/Rakhine, till papperslösa rohingya och utsatta värdbefolkningar i Bangladesh och till rohingyamigranter och bangladeshiska migranter som för närvarande sitter fast i invandringsläger (män) och socialcentrum (kvinnor och barn) i Thailand.

10. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att ta upp denna fråga på högsta möjliga politiska nivå i sina kontakter med Thailand och Myanmar/Burma och med andra länder som är medlemmar i Asean.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Myanmar/Burmas regering och parlament, Thailands regering och parlament, generalsekreteraren för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i Myanmar, FN:s flyktingkommissarie, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt regeringarna och parlamenten i andra stater i regionen.

(1)

EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 79.

(2)

EUT C 353 E, 3.12.2013, s. 145.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2012)0464.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2013)0286.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2013)0228.

(6)

EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 144.

Rättsligt meddelande