Postupak : 2015/2712(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0473/2015

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0473/2015

Rasprave :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Glasovanja :

PV 21/05/2015 - 7.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0212

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 154kWORD 84k
20.5.2015
PE555.254v01-00}
PE555.256v01-00}
PE555.257v01-00}
PE555.260v01-00}
PE555.262v01-00}
PE555.264v01-00}
PE558.855v01-00} RC1
 
B8-0473/2015}
B8-0475/2015}
B8-0476/2015}
B8-0479/2015}
B8-0481/2015}
B8-0483/2015}
B8-0485/2015} RC1

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje prijedloge rezolucija sljedećih klubova:

ECR (B8‑0473/2015)

EFDD (B8‑0475/2015)

Verts/ALE (B8‑0476/2015)

ALDE (B8‑0479/2015)

GUE/NGL (B8‑0481/2015)

PPE (B8‑0483/2015)

S&D (B8‑0485/2015)


o Svaziju: slučaj aktivista za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (2015/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka u ime Kluba zastupnika PPE-a
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea, Soraya Post u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a
Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Igor Šoltes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano u ime Kluba zastupnika EFDD-a
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o Svaziju: slučaj aktivista za ljudska prava Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua (2015/2712(RSP))  

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Sporazum iz Cotonoua,

–   uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

–   uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–   uzimajući u obzir Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda,

–   uzimajući u obzir zakon o gospodarskim odnosima u Svaziju iz 2000. (izmijenjen),

–   uzimajući u obzir Program Međunarodne organizacije rada (MOR) za dostojanstven rad u Svaziju,

–   uzimajući u obzir Univerzalni periodični pregled Svazija u Vijeću za ljudska prava UN-a od 4. listopada 2011.,

–   uzimajući u obzir opći sustav povlastica koji je 31. listopada 2012. Parlament odobrio;

–   uzimajući u obzir izjavu EU-a sa 103. sjednice Međunarodne konferencije rada koja se 6. lipnja 2014. održala u Ženevi,

–   uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 30. srpnja 2014. o presudi izrečenoj Bhekiju Makhubuu, uredniku časopisa The Nation, i Thulaniju Maseku, odvjetniku za ljudska prava,

–   uzimajući u obzir Rezoluciju 286. Afričke komisije za ljudska prava i prava naroda o slobodi izražavanja u Kraljevini Svazi,

–   uzimajući u obzir lokalnu izjavu EU-a od 1. travnja 2014. o nedavnom uhićenju i produženom pritvoru Bhekiju Makhubuu, uredniku časopisa The Nation, i Thulaniju Maseku, odvjetniku za ljudska prava,

–   uzimajući u obzir priopćenje za tisak posebnog izvjestitelja Afričke komisije za ljudska prava i prava naroda za slobodu izražavanja i pristup informacijama u Africi od 28. ožujka 2014 o uhićenju g. Thulanija Rudolfa Maseka i g. Bhekija Makhubua,

–   uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da je Svazi apsolutna monarhija u kojoj vlada kralj Mswati III., koji je 1973. proglasio izvanredno stanje koje je i nakon 41 godinu na snazi i koji ima potpunu vlast nad izvršnom vlasti, parlamentom i sudstvom te je tijekom njegove vladavine došlo do porasta kroničnog siromaštva i smanjio se životni standard, a ljudska prava znatno su pogoršana, što potvrđuje zabrana višestranačja; budući da su kršenja temeljnih prava radnika postala raširena te da je vlada Svazija tijekom proteklog desetljeća kršila ljudska prava i prava sindikata te se nije pridržavala mjera MOR-a u vezi s primjenom Konvencije br. 87;

B.  budući da je 17. ožujka 2014., nakon što je napisao članak u kojemu je kritizirao manjak neovisnosti sudstva u Svaziju, uhićen g. Thulani Maseko, odvjetnik zaposlen pri Kongresu sindikata Svazija; budući da je 19. ožujka 2015., nakon što je objavljeno njegovo pismo u kojemu se žali na zatvorske uvjete, bez prisutnosti odvjetnika izveden pred zatvorski stegovni odbor te potom silom premješten u samicu; budući da on tu odluku sudski putem osporava, ali još uvijek nije zakazano ročište za nju na visokom sudu;

C. budući da je g. Bheki Makhubu, kolumnist i glavni urednik novina The Nation, jedinih neovisnih novina u zemlji, uhićen pod optužbom za „sramoćenje sudstva” i „nepoštovanje suda” nakon što je objavljen članak u kojemu kritizira sudstvo;

D. budući da je 17. srpnja 2014. visoki sud Svazija Thulanija Maseka i Bhekija Makhubua osudio na dvije godine zatvora zbog nepoštovanja suda, a riječ je o prestrogoj presudi u usporedbi s uobičajenom kaznom, 30 dana zatvora uz mogućnost plaćanja kazne, za slične slučajeve; budući da je sudac Mpendulo Simelane imenovan u jednom od članaka objavljenih u novinama g. Maseka te da to predstavlja očigledan sukob interesa i bitnu povredu odredbi poštenog suđenja;

E.  budući da sudsko zlostavljanje kritičara režima u Svaziju nije ograničeno na slučaj g. Maseka i g. Makhubua već je riječ o uznemirujućem trendu ugnjetavanja slobode izražavanja u toj zemlji, u kojoj su na snazi 32 zakona kojima se ograničava sloboda izražavanja i pristup informacijama, a političke su stranke zabranjene od 1973.;

F.  budući da se povrh korištenja optužbama za nepoštovanje suda usmjerenih protiv kritičara, vlasti Svazija u praksi koriste zakonom o borbi protiv terorizma iz 2008. i zakonom protiv ugrožavanja sigurnosti države i subverzivnih aktivnosti iz 1938. (zakon o sigurnosti države) kako bi zastrašile aktiviste i ograničile ostvarivanje prava na slobodu izražavanja, udruživanje i mirno okupljanje te s obzirom na to da su vlasti u rujnu 2014. protiv g. Maseka, na temelju zakona o sigurnosti države, započele sudski postupak povodom optužnice koja je prvi put protiv njega podignuta 2009. godine; budući da su međunarodne organizacije osudile odredbe zakona o borbi protiv terorizma jer su zbog niza razloga nespojive s obvezama Svazija u području ljudskih prava;

G. budući da je u travnju 2014. sedam osoba uhićeno i optuženo za terorizam samo zato što su nosili majice s političkim porukama; budući da je prilikom obraćanja parlamentu 7. kolovoza 2014. Barnabas Sibusiso Dlamini, premijer Svazija, rekao da bi dvojicu čelnika sindikata koji su prisustvovali na Afričkom sastanku na vrhu u Washingtonu, D.C., u zbog kritika upućenih vladi trebalo zadaviti te da bi samo odobreni sindikati smjeli slaviti Praznika rada;

H. budući da je 8. listopada 2014. Winnie Magagula, svazijski ministar rada i socijalne skrbi, s trenutačnim učinkom suspendirao sve federacije i tom odlukom raspustio Kongres sindikata Svazija, Udružene sindikate Svazija, Savez poslodavaca Svazija i Gospodarsku komoru Svazija te brojna druga zakonski osnovana tijela te s obzirom na to da se člankom 5. Konvencije MOR-a br. 87 o pravu na udruživanje, koju je vlada Svazija ratificirala, priznaje pravo organizacija radnika na slobodno udruživanje u federacije i konfederacije;

I.   budući da je vlada Svazija u potpunosti zanemarila preporuke i opetovane pozive međunarodnog sindikalnog pokreta da poštuje prava zajamčena međunarodnom Konvencijom koju je Svazi ratificirao, a posebno Konvenciju MOR-a br. 87, te da umjesto toga u potpunosti suspendirao prava radnika na slobodno udruživanje i sindikalne aktivnosti;

J.   budući da je nakon misije za prikupljanje informacija poslane u Svazi od 14. do 16. svibnja 2015., koju je organizirala Međunarodna konfederacija sindikata kako bi se ocijenio napredak u vezi s pravom na udruživanje i posjetili politički aktivisti i aktivisti za ljudska prava, Kongres sindikata Svazija konačno ponovno registriran; budući da unatoč tomu vlasti nisu dale nikakva jamstva da se ubuduće neće miješati u rad i ustroj sindikata te da je na sastancima sindikata zabilježena prisutnost policijskih službenika;

K. budući da je 15. srpnja 2014. EU zaključio pregovore o Sporazumu o ekonomskom partnerstvu s Južnoafričkom razvojnom zajednicom (SADC), u kojoj sudjeluje i Svazi, o čijem bi usvajanju u drugoj polovici 2015. Europski parlament mogao raspravljati;

L.  budući da od studenog 2014. Svazi više nije obuhvaćen preferencijalnim trgovinskim sporazumom s SAD-om u okviru zakon o gospodarskom rastu u Africi, nakon što vlada u 2013. nije poduzela reforme na koje se svojevoljno obvezala, a koje se odnose na ograničenja prava na udruživanje, okupljanje i izražavanje, npr. pritvaranja g. Maseka i g. Makhubua, te na izmjenu zakona o suzbijanju terorizma, zakona o javnom redu i miru i zakona o gospodarskim odnosima;

M. budući da je u okviru 11. Europskog razvojnog fonda EU dodijelio iznos od 62 milijuna eura Nacionalnom okvirnom programu za 2014. ‒ 2020., čiji prioriteti uključuju promicanje dobrog upravljanje, transparentnost, odgovornost, neovisnost sudstva, vladavinu prava i jačanje sigurnosti;

1.  poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu g. Maseka i g. Makhubua jer je njihovo pritvaranje izravno povezano s legitimnim ostvarivanjem prava na izražavanje i mišljenje; poziva i na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih zatvorenika savjesti i političkih zatvorenika, uključujući Marija Masuke, predsjednika Ujedinjenog narodnog demokratskog pokreta, i Maxwella Dlaminija, glavnog tajnika Kongresa mladih Svazija; osuđuje loše zatvorske uvjete obojice pritvorenika i poziva vlasti Svazija da u svim okolnostima jamče njihov fizički i psihološki integritet;

2.  podsjeća da obveze koje je Svazi preuzeo u okviru Sporazuma iz Cotonoua u vezi s poštovanjem demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, u koja se ubrajaju pravo na izražavanje i sloboda medija; izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja demokracije i osnovnih prava u Svaziju te sve okrutnijeg načina na koji se vlada obračunava sa svojim kritičarima;

3.  napominje da su presude izrečene g. Maseku i g. Makhubuu puno oštrije od drugih presuda u sličnim slučajevima te smatra da je to očigledan pokušaj da se aktivisti ušutkaju zastrašivanjem drugih koji bi nešto slično pokušali, kao što je to izjavio sudac u tom postupku; traži od vlade Svazija da smjesta stane na kraj zastrašivanju, koje provode vlasti, novinara, odvjetnika, nepristranih sudaca, zaposlenika u sindikatima i parlamentaraca, koji su bili izloženi prijetnjama nasilja, uhićenjima, progonima ili drugim oblicima pritisaka zbog zauzimanja za ljudska prava, poštovanje vladavine prava ili političke reforme;

4.  poziva vladu Svazija da pokrene pravi dijalog sa sindikatima o zakonodavnim reformama kojima će se jamčiti poštovanje prava radnika, u skladu s međunarodnim obvezama;

5.  poziva vlasti Svazija da poduzmu konkretne mjere kada je riječ o poštovanju i promicanju slobode izražavanja, očuvanju demokracije i pluralizmu te da uspostavi pravni okvir kojim se omogućuje registracija i djelovanje političkih stranaka te njihovo nesmetano sudjelovanje u političkom životu, u skladu s međunarodnim i regionalnim obvezama u području ljudskih prava i Ustavom Svazija, a posebno njegovim člankom 24.;

6.  ističe da je neovisnost sudstva temeljno demokratsko načelo koje se mora poštovati;

7.  smatra da se pritvaranjem političkih aktivista i zabranom sindikata jasno krše obveze koje je Svazi preuzeo u okviru Sporazuma iz Cotonoua, a odnose se na poštovanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava, te u okviru poglavlja o održivom razvoju iz Sporazuma o ekonomskom partnerstvu s Južnoafričkom razvojnom zajednicom (SADC), za koji će podrška Europskog parlamenta ovisiti o pridržavanju preuzetih obveza, pa i obveza koje se odnose na međunarodne konvencije, posebno ključnih normi MOR-a kao što su konvencije br. 87 i br. 98;

8.  podsjeća da je EU uključio Svazi u opći sustav povlastica kako bi se trgovinskim poticajima jamčilo poštovanje ljudskih prava te radnička prava i dobro upravljanje; smatra da se zabrana sindikata i pritvaranje političkih protivnika kosi s tim ciljevima;

9.  stoga poziva Komisiju da ispuni svoje obveze u pogledu praćenja predanosti Svazija poštovanju ljudskim pravima i konvencijama u vezi s radom i okolišem u okviru općeg sustava povlastica te da pokrene istragu o mogućem ozbiljnom i sustavnom kršenju radničkih prava zaštićenih u okviru općeg sustava povlastica;

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi Svazija, vladama država članica Zajednice za razvoj juga Afrike, Međunarodnoj organizaciji rada, Afričkoj uniji i glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

 

Pravna napomena