Procedură : 2015/2712(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0473/2015

Texte depuse :

RC-B8-0473/2015

Dezbateri :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Voturi :

PV 21/05/2015 - 7.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0212

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 155kWORD 84k
20.5.2015
PE555.254v01-00}
PE555.256v01-00}
PE555.257v01-00}
PE555.260v01-00}
PE555.262v01-00}
PE555.264v01-00}
PE558.855v01-00} RC1
 
B8-0473/2015}
B8-0475/2015}
B8-0476/2015}
B8-0479/2015}
B8-0481/2015}
B8-0483/2015}
B8-0485/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

ECR (B8‑0473/2015)

EFDD (B8‑0475/2015)

Verts/ALE (B8‑0476/2015)

ALDE (B8‑0479/2015)

GUE/NGL (B8‑0481/2015)

PPE (B8‑0483/2015)

S&D (B8‑0485/2015)


referitoare la Swaziland, cazul militanților pentru drepturile omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka în numele Grupului PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea, Soraya Post în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga în numele Grupului ECR
Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula în numele Grupului ALDE
Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo în numele Grupului GUE/NGL
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Swaziland, cazul militanților pentru drepturile omului Thulani Maseko și Bheki Makhubu (2015/2712(RSP))  

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul de la Cotonou,

–   având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–   având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–   având în vedere Carta africană a drepturilor omului și popoarelor,

–   având în vedere Legea Regatului Swaziland privind relațiile de muncă din anul 2000 (modificată),

–   având în vedere programul de țară privind munca decentă al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pentru Swaziland,

–   având în vedere evaluarea periodică universală (UPR) a Regatului Swaziland efectuată înainte de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, care a avut loc la 4 octombrie 2011,

–   având în vedere sistemul generalizat de preferințe al UE (SGP), astfel cum a fost aprobat de Parlament la 31 octombrie 2012,

–   având în vedere declarația UE enunțată la 6 iunie 2014 în cadrul celei de a 103-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii de la Geneva,

–   având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 30 iulie 2014 privind condamnarea redactorului-șef al revistei The Nation, Bheki Makhubu, și al avocatului pentru drepturile omului, Thulani Maseko,

–   având în vedere Rezoluția nr. 286 a Comisiei africane pentru drepturile omului și ale popoarelor (ACHPR) referitoare la libertatea de exprimare în Regatul Swaziland,

–   având în vedere declarația UE de la fața locului de la 1 aprilie 2014 privind arestarea recentă și prelungirea detenției redactorului-șef revistei The Nation, Bheki Makhubu, și respectiv a avocatului pentru drepturile omului, Thulani Maseko,

–   având în vedere comunicatul de presă prezentat la 28 martie 2014 de raportorul special al ACHPR referitor la libertatea de exprimare și accesul la informații în Africa și la arestarea dlui Thulani Rudolf Maseko și a dlui Bheki Makhubu,

–   având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Swaziland este o monarhie absolutistă condusă de Regele Mswati al III-lea, care a declarat starea de urgență în 1973, încă în vigoare după 41 de ani, care exercită autoritate absolută asupra cabinetului, a parlamentului și a sistemului judiciar și sub conducerea căruia situația drepturilor omului și standardele de trai s-au deteriorat în mod considerabil, iar sărăcia cronică a crescut, în timp ce statul de drept este respectat din ce în ce mai puțin, astfel cum o demonstrează în special interzicerea prin lege a partidelor politice; întrucât cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale ale lucrătorilor s-au multiplicat și întrucât, în ultimul deceniu, guvernul Regatului Swaziland a încălcat drepturile sindicatelor și ale omului, nerespectând intervențiile OIM legate de aplicarea Convenției nr. 87 a OIM ;

B.  întrucât Thulani Maseko, un avocat care lucrează pentru Congresul sindicatelor din Swaziland, a fost arestat la 17 martie 2014, după ce a scris un articol în care critica lipsa de independență a sistemului judiciar din Swaziland; întrucât, la 19 martie 2015, după publicarea unei scrisori elaborate în închisoare, în care denunța condițiile în care este ținut sub arest, Thulani Maseko a fost judecat de o comisie disciplinară a închisorii, în absența unui avocat, și ulterior a fost mutat cu forța la carceră; întrucât, deși a contestat această hotărâre, până în prezent nu a fost fixată o dată pentru audierea sa în fața Înaltei Curți;

C. întrucât, după publicarea unui articol în care critică sistemul judiciar, Bheki Makhubu, editorialist și redactor-șef al The Nation, considerat a fi unicul ziar independent al țării, a fost arestat sub acuzațiile de „crearea unui scandal legat de sistemul judiciar” și „sfidarea curții”;

D. întrucât, la 17 iulie 2014, Înalta Curte a Regatului Swaziland i-a condamnat pe Thulani Maseko și Bheki Makhubu pentru sfidarea curții, sentința fiind de doi ani de închisoare, o hotărâre ce pare disproporționată în comparație cu sentința obișnuită pronunțată în cauze similare- 30 de zile de închisoare, cu posibilitatea de a plăti o amendă; întrucât președintele completului de judecată, Mpendulo Simelane, a făcut obiectul unuia dintre articolele publicate de ziarul dlui Maseko și întrucât acest caz reprezintă în mod clar un conflict de interese și un obstacol în calea unui proces echitabil;

E.  întrucât, în Swaziland, hărțuirea de către sistemul judiciar a persoanelor care îl critică nu se oprește la cazul dlui Maseko și al dlui Makhubu, ci se numără printre tendințele îngrijorătoare de limitare a libertății de exprimare în țară, unde există 32 de legi care îngrădesc libertatea de exprimare și accesul la informații, iar partidele politice sunt interzise din 1973;

F.  întrucât autoritățile din Swaziland nu doar sesizează justiția cu privire la sfidarea curții de către criticii lor, ci recurg în mod activ la Legea privind reprimarea terorismului (STA) din 2008 și la Legea privind instigarea la rebeliune și activitățile subversive (Legea privind SSA) din 1938 pentru a intimida activiștii și pentru a limita exercitarea dreptului la libertatea de expresie, de asociere și de întrunire pașnică și întrucât, în septembrie 2014, autoritățile au demarat de asemenea proceduri judiciare în temeiul Legii privind SSA împotriva dlui Maseko, sub acuzația de instigarea la rebeliune, care i-a fost adusă pentru prima dată în 2009; întrucât organizațiile internaționale au condamnat dispozițiile STA, declarându-le incompatibile cu obligațiile în materie de drepturi ale omului ale Regatului Swaziland, invocând mai multe motive;

G. întrucât, în aprilie 2014, șapte persoane au fost arestate și acuzate de acte de terorism pentru simplul fapt de a purta tricouri politice; întrucât, când a luat cuvântul în fața Parlamentului, la 7 august 2014, prim-ministrul Regatului Swaziland, Barnabas Sibusiso Dlamini, a declarat că doi lideri sindicali care au participat la summitul de la Washington DC ar trebui să fie sugrumați pentru criticile la adresa guvernului și că doar sindicatelor recunoscute ar trebui să li se permită să sărbătorească Ziua Muncii;

H. întrucât, la 8 octombrie 2014, Winnie Magagula, ministrul muncii și securității sociale din Swaziland, a suspendat cu efect imediat toate federațiile, dizolvând Congresul sindicatelor din Swaziland (TUCOSWA), Sindicatele reunite din Swaziland (ATUSWA), Federația angajatorilor și Camera de comerț a Swazilandului (FSE&CC), precum și o serie de alte organe de reglementare, și întrucât articolul 5 din Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere, ratificat de guvernul Regatului Swaziland, recunoaște dreptul organizațiilor de lucrători să devină membre ale federațiilor și confederațiilor, la alegerea lor;

I.   întrucât guvernul din Swaziland a ignorat complet recomandările și apelurile repetate ale mișcării sindicale internaționale de a respecta drepturile garantate de convențiile internaționale ratificate de Swaziland, în special de Convenția OIM nr. 87, suspendând, dimpotrivă, dreptul lucrătorilor de a se asocia liber și de a desfășura activități sindicale;

J.   întrucât, în urma unei misiuni de informare în Swaziland organizate în perioada 14-16 mai 2015 de Confederația Internațională a Sindicatelor pentru a evalua progresele realizate în ceea ce privește libertatea de asociere și a vizita activiști politici și din domeniul drepturilor omului, TUCOSWA a fost înregistrat din nou; întrucât, în pofida acestui fapt, autoritățile nu au dat asigurări că nu vor interveni în funcționarea și organizarea sindicatelor, iar la reuniuni ale sindicatelor au fost prezenți polițiști;

K. întrucât, la 15 iulie 2014, UE a încheiat negocierile cu grupul APE SADC (din care face parte și Swaziland) cu privire la Acordul de parteneriat economic (APE), care urmează să fie examinat în Parlamentul European în a doua jumătate a lui 2015 și, eventual, aprobat;

L.  întrucât, în noiembrie 2014, Swaziland a pierdut acordul de comerț preferențial cu SUA încheiat în baza Legii privind creșterea și oportunitățile în Africa (African Growth and Opportunity Act, respectiv AGOA), întrucât guvernul nu a întreprins măsurile de reformă pe care și le-a asumat de bună voie în 2013, inclusiv tratarea restricțiilor aplicate libertății de asociere, întrunire și exprimare, cum ar fi detenția dlui Maseko și a dlui Makhubu, și modificarea Legii privind suprimarea terorismului, a Legii privind ordinea publică și a Legii privind relațiile de muncă;

M. întrucât, în cadrul celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), UE a alocat 62 de milioane EUR pentru programul indicativ național pentru perioada 2014-2020, în rândul priorităților aflându-se promovarea bunei guvernanțe, transparenței, răspunderii, independenței justiției, statului de drept și consolidarea securității,

1.  solicită eliberarea imediată și necondiționată a dlui Maseko și a dlui Makhubu, întrucât detenția acestora este direct legată de exercitarea legitimă a dreptului lor la libertatea de exprimare și la opinie; solicită de asemenea eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor de conștiință și politici, inclusiv a lui Mario Masuku, președintele Mișcării Populare a Democrației Unite (People’s United Democratic Movement), și a lui Maxwell Dlamini, secretarul general al Congresului Tinerilor din Swaziland; condamnă condițiile aspre de detenție a ambilor prizonieri și invită autoritățile din Swaziland să le garanteze integritatea fizică și psihologică în toate circumstanțele;

2.  reamintește angajamentele asumate de Swaziland în cadrul Acordului de la Cotonou de a respecta principiile democrației, statului de drept și drepturilor omului, care includ libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la erodarea democrației și a drepturilor de bază în Swaziland și la modul tot mai brutal în care guvernul reacționează la critici;

3.  constată că sentința pronunțată în cazul dlui Maseko și al dlui Makhubu este cu mult mai aspră decât alte sentințe pronunțate în cazuri similare și consideră că acest lucru reprezintă o încercare vădită de a reduce activiștii la tăcere și de a-i descuraja pe alții, astfel cum a declarat judecătorul responsabil; solicită guvernului din Swaziland să pună capăt imediat intimidării de către autorități a jurnaliștilor, juriștilor, judecătorilor care adoptă o poziție independentă, oficialilor sindicali și parlamentarilor, care au fost amenințați cu acte de violență, arestare, urmărire penală sau cu alte forme de presiune pentru că promovau drepturile omului, respectarea statului de drept sau reforme politice;

4.  invită guvernul din Swaziland să inițieze un dialog autentic cu sindicatele cu privire la reforme legislative care să asigure respectarea drepturilor lucrătorilor, în conformitate cu obligațiile internaționale;

5.  invită autoritățile din Swaziland să adopte măsuri concrete în vederea respectării și promovării libertății de exprimare și în vederea garantării democrației și a pluralității și să stabilească un cadru legislativ care să permită înregistrarea, funcționarea și participarea deplină a partidelor politice, în conformitate cu obligațiile internaționale și regionale în materie de drepturi ale omului și cu Constituția din Swaziland, în special cu articolul 24;

6.  subliniază că independența justiției reprezintă un principiu democratic fundamental care trebuie respectat;

7.  consideră că detenția activiștilor politici și interzicerea sindicatelor contravin în mod clar angajamentelor asumate de Swaziland în cadrul Acordului de la Cotonou de a respecta democrația, statul de drept și drepturile omului, precum și în cadrul capitolului privind dezvoltarea durabilă din Acordul de parteneriat economic SADC, a cărui sprijinire de către Parlamentul European va depinde de respectarea angajamentelor asumate, inclusiv a angajamentului de a respecta convențiile internaționale, îndeosebi standardele de bază ale OIM, cum ar fi convențiile nr. 87 și nr. 98;

8.  reamintește că UE acordă Swaziland preferințe comerciale în cadrul sistemului SGP pentru a-i oferi stimulente comerciale în vederea asigurării respectării drepturilor de bază ale omului și ale lucrătorilor și a bunei guvernanțe; consideră că interzicerea sindicatelor și detenția oponenților politici contravin acestor obiective;

9.  invită, prin urmare, Comisia să-și onoreze obligația de a monitoriza respectarea de către Swaziland a drepturilor omului și a convențiilor din domeniul muncii și al mediului incluse în SGP și să inițieze o anchetă pentru a determina dacă drepturile muncitorilor protejate în cadrul SGP au fost sau nu încălcate în mod grav și sistematic;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului din Swaziland, guvernelor statelor membre ale Comunității de Dezvoltare a Africii Australe, Organizației Internaționale a Muncii, Uniunii Africane și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

Notă juridică