Förfarande : 2015/2700(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0532/2015

Ingivna texter :

RC-B8-0532/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0227

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 173kWORD 75k
8.6.2015
PE558.903v01-00}
PE558.904v01-00}
PE558.906v01-00}
PE558.907v01-00} RC1
 
B8-0532/2015}
B8-0533/2015}
B8-0535/2015}
B8-0536/2015} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

ALDE (B8-0532/2015)

GUE/NGL (B8-0533/2015)

Verts/ALE (B8-0535/2015)

S&D (B8-0536/2015)


om situationen i Ungern (2015/2700(RSP))


Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen
Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Laura Agea

Europaparlamentets resolution om situationen i Ungern (2015/2700(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av ingressen till fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt andra strecksatsen och fjärde till sjunde strecksatserna,

–       med beaktande av framför allt artiklarna 2, 3.3 andra strecksatsen, 6 och 7 i EU-fördraget, samt de artiklar i såväl EU-fördraget som fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som handlar om att respektera, främja och skydda grundläggande rättigheter i EU,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, vilken proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009,

–       med beaktande av artiklarna 1, 2 och 19 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av protokoll nr 13 till Europarådets konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i vilket dödsstraffet förbjuds under alla omständigheter,

–       med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europadomstolens rättspraxis och konventionerna, rekommendationerna, resolutionerna och rapporterna från Europarådets parlamentariska församling, ministerkommitté, kommissarie för mänskliga rättigheter och Venedigkommission,

–       med beaktande av sin resolution av den 3 juli 2013 om situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012)(1),

–       med beaktande av sin resolution av den 27 februari 2014 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012)(2),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 mars 2014 En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen (COM(2014)0158),

–       med beaktande av rapporten av den 16 december 2014 från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter efter hans besök i Ungern den 1–4 juli 2014,

–       med beaktande av slutsatserna från rådet och medlemsstaterna, församlade i rådet, av den 16 december 2014 om att garantera rättsstatsprincipen,

–       med beaktande av utfrågningen om människorättssituationen i Ungern den 22 januari 2015, som anordnades av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–       med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden under Europaparlamentets plenardebatt den 11 februari 2015 om en EU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av den diskussion som följde upp talmanskonferensens beslut av den 30 april 2015 om eventuella följder för en medlemsstat, häribland en EU-medlemsstats rättigheter och status, ifall den beslutar att återinföra dödsstraffet, och som anordnades den 7 maj 2015 av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

–       med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden under Europaparlamentets plenardebatt den 19 maj 2015 om situationen i Ungern,

–       med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män (artikel 2 i EU-fördraget).

B.     Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

C.     Avskaffandet av dödsstraffet är en förutsättning för EU-medlemskap och EU är en stark och principfast motståndare till dödsstraffet, och dödsstraffets avskaffande är ett av de viktigaste målen i EU:s människorättspolitik.

D.     Rätten till asyl garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och dess protokoll av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med EU-fördraget och EUF-fördraget.

E.     Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har helt införlivats i den ungerska konstitutionen. Den senaste utvecklingen i Ungern har dock lett till oro över situationen i landet.

F.     Mot bakgrund av de senaste händelserna i Ungern gjorde den ungerske premiärministern Viktor Orbán ett uttalande den 28 april 2015 om behovet av en offentlig debatt om dödsstraff. Den 30 april 2015 offentliggjorde Europaparlamentets talman Martin Schulz ett pressmeddelande, där han förklarade att Viktor Orbán hade försäkrat honom att den ungerska regeringen inte har några planer på att vidta åtgärder för att återinföra dödsstraff, och att den kommer att efterleva och respektera alla europeiska fördrag och all EU‑lagstiftning. Viktor Orbán upprepade dock liknande uttalanden den 1 maj 2015 under en intervju i den nationella offentliga radion, där han tillade att medlemsstaterna skulle ha ensam behörighet att återinföra dödsstraff, och frångick därmed bestämmelserna i EU‑fördragen.

G.     I maj 2015 inledde den ungerska regeringen ett offentligt samråd om migration, och den har redan tidigare rådfrågat allmänheten på liknande sätt om andra frågor. Offentliga samråd kan vara ett viktigt och värdefullt verktyg för att regeringar ska kunna utveckla en politik som kan räkna med befolkningens stöd. Frågorna har kritiserats för att vara ledande och retoriska, och för att sätta ett direkt samband mellan migration och säkerhetshot.

H.     Under diskussionen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor höll de flesta politiska grupper med om att ett återinförande av dödsstraffet och de frågor som ställdes i det offentliga samrådet var oacceptabla.

I.      I sitt uttalande vid plenardebatten i Europaparlamentet den 19 maj 2015 om situationen i Ungern förklarade ordförandeskapet för Europeiska unionens råd att rådet inte hade diskuterat situationen i Ungern och därför inte hade intagit någon formell ställning i denna fråga.

J.      När frågan om den nuvarande situationen i Ungern tas upp bör inte syftet vara att peka ut någon särskild medlemsstat eller regering, utan i stället bör det vara alla EU-institutioners kollektiva skyldighet, i synnerhet kommissionen som är fördragens väktare, att garantera att fördragen och stadgan tillämpas och följs i hela unionen och i alla medlemsstater.

1.      Europaparlamentet betonar att dödsstraffet inte är förenligt med värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna som unionen bygger på, och att om en medlemsstat återinför dödsstraffet skulle detta därför strida mot fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet slår en gång för alla fast att avskaffandet av dödsstraffet utgör en milstolpe i utvecklingen av de grundläggande rättigheterna i Europa

2.      Europaparlamentet påminner om att om en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget skulle detta aktivera det förfarande som nämns i artikel 7.

3.      Europaparlamentet fördömer den ungerske premiärministern Viktor Orbáns upprepade uttalanden som inlett en diskussion om dödsstraffets eventuella återinförande i Ungern, och som därmed institutionaliserar och driver en fråga som innebär ett åsidosättande av de värden som unionen bygger på. Parlamentet noterar därför Viktor Orbáns uttalande att inte återinföra dödsstraffet i Ungern, och understryker det ansvar som åvilar en premiärminister att i egenskap av regeringschef främja EU:s värden och föregå med gott exempel.

4.      Europaparlamentet noterar medlemsstaternas suveräna rätt att inleda nationella samråd. Samråden bör emellertid återspegla regeringarnas vilja att utöva ett ansvarsfullt styre syftande till att säkra demokratiska politiska lösningar och respekt för grundläggande europeiska värderingar.

5.      Europaparlamentet kritiserar det offentliga samrådet om migration och den tillhörande landsomfattande affischkampanjen som den ungerska regeringen initierat, och betonar att innehållet och språkbruket i det samråd som inletts i Ungern om immigration och terrorism är mycket vilseledande, fördomsfullt och obalanserat, och sätter ett partiskt och direkt samband mellan migration och säkerhetshot. Svaren i det internetbaserade frågeformuläret ska kompletteras med personuppgifter och på så vis avslöjas ens politiska åsikter, vilket står i strid med bestämmelserna för uppgiftsskydd. Samrådet bör därför dras tillbaka.

6.      Europaparlamentet beklagar att EU-institutionerna och deras politik i det offentliga samrådet ges skulden utan att det också erkänns att ansvaret ligger hos medlemsstaterna inom dessa områden, och påminner om att medlemsstaterna är fullt delaktiga i EU:s lagstiftningsprocess.

7.      Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att delta på ett konstruktivt sätt i den diskussion som nu pågår om den europeiska agendan för migration, som i lika delar berör intern, extern och utvecklingsinriktad politik som måste genomföras inom EU.

8.      Europaparlamentet anser att alla medlemsstater helt måste följa EU:s lagstiftning i sitt rättsliga och administrativa arbete, och att all lagstiftning, inklusive primärrätten i alla medlemsstater eller kandidatländer, måste återspegla och vara förenlig med grundläggande europeiska värden, såsom demokratiska principer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter.

9.      Europaparlamentet beklagar att rådet inte reagerat på den allra senaste utvecklingen i Ungern och kritiserar det bristande engagemanget från medlemsstaternas sida för att garantera respekten för rättsstatsprincipen i enlighet med slutsatserna från rådets möte den 16 december 2014. Parlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionens råd och Europeiska rådet att anordna en diskussion och att anta slutsatser om situationen i Ungern.

10.    Europaparlamentet konstaterar med oro att utöver den senaste utvecklingen tillkommer en rad brott och attacker mot rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i Ungern under det senaste året, som sammantaget kan utgöra ett systemhot mot rättsstatsprincipen i denna medlemsstat.

11.    Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att påbörja den första fasen av EU‑ramen för att stärka rättsstatsprincipen och att därför genast inleda en fördjupad övervakningsprocess gällande situationen för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern genom att bedöma ett potentiellt systemiskt och allvarligt åsidosättande av de värden som unionen bygger på enligt artikel 2 i EU‑fördraget, däribland den kombinerade effekten av ett antal åtgärder som förvärrar läget för demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, och att bedöma systemhotet mot rättsstatsprincipen i medlemsstaten, vilket kan utvecklas till en tydlig risk för ett allvarligt brott i den mening som avses i artikel 7 i EU-fördraget. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera i detta ärende till parlamentet och rådet före september 2015.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om att upprätta en EU‑mekanism för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, som ett verktyg för efterlevnad och upprätthållande av stadgan och fördrag vilka alla medlemsstater undertecknat, och som bygger på gemensamma och objektiva indikatorer, samt att årligen göra en opartisk bedömning av situationen för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i alla medlemsstater, urskiljningslöst och på lika villkor, vilket innefattar en bedömning av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, tillsammans med lämpliga bindande och korrigerande mekanismer, för att minska de skillnader som finns och möjliggöra en automatisk och gradvis reaktion på brotten mot rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna på medlemsstatsnivå. Parlamentet uppdrar åt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att bidra till utvecklingen och utarbetandet av detta förslag i form av ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ som ska antas i slutet av året.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Ungerns president, regering och parlament, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, samt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0315.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2014)0173.

Rättsligt meddelande