Procedure : 2015/2733(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B8-0546/2015

Ingediende teksten :

RC-B8-0546/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/06/2015 - 5.2

Aangenomen teksten :


GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PDF 168kWORD 70k
10.6.2015
PE558.920v01-00}
PE558.937v01-00} RC1
 
B8-0546/2015}
B8-0583/2015} RC1

ingediend overeenkomstig artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van het Reglement

ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:

PPE (B8‑0546/2015)

ECR (B8‑0583/2015)


over Paraguay: juridische aspecten van zwangerschap bij minderjarigen (2015/2733(RSP))


Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok, Stanislav Polčák namens de PPE-Fractie
Charles Tannock, Branislav Škripek, Ruža Tomašić namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over Paraguay: juridische aspecten van zwangerschap bij minderjarigen (2015/2733(RSP))  

Het Europees Parlement,

–       gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948,

–       gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

–       gezien de Verklaring van de Verenigde Naties over de uitbanning van geweld tegen vrouwen, van 20 december 1993,

–       gezien het interregionaal kaderakkoord voor samenwerking dat in 1999 werd gesloten tussen de EU en Mercosur,

–       gezien artikel 54 van de Grondwet van Paraguay betreffende de bescherming van het kind,

–       gezien het wetboek van strafrecht van Paraguay (wet nr. 1160/97) van 26 november 1997,

–       gezien artikel 135, lid 5, en artikel 123, lid 4, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de betrekkingen van de EU met de landen van Latijns-Amerika gebaseerd zijn op gemeenschappelijke waarden en waarmee beoogd wordt samenwerkingsvormen te ontwikkelen voor multilaterale oplossingen van gemeenschappelijke, mondiale uitdagingen zoals seksueel geweld en de bescherming van vrouwen en meisjes;

B.     overwegende dat vroegtijdig moederschap in de landen van Latijns-Amerika in hoge mate correleert met culturele normen, onderwijsniveau en sociale status;

C.     overwegende dat volgens de VN het risico op kraambedsterfte in Latijns-Amerika vier keer hoger is onder adolescenten jonger dan zestien jaar, met 65 % van de gevallen van obstetrische fistels tijdens zwangerschappen van adolescenten, en overwegende dat vroegtijdige zwangerschappen ook gevaarlijk zijn voor de baby's wier sterftecijfer 50 % hoger ligt dan het gemiddelde;

D.     overwegende dat, overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, rekening moet worden gehouden met het belang van het kind;

E.     overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes, ongeacht of het van fysieke, seksuele of psychologische aard is, nog steeds de meest wijdverbreide schending van de mensenrechten is, die voorkomt in alle lagen van de bevolking, maar waarvan het minst aangifte wordt gedaan;

F.     overwegende dat volgens de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie, het percentage seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen in de landen van Latijns-Amerika hoger is dan het wereldwijde gemiddelde, met name in Argentinië, El Salvador, Nicaragua, Bolivia en Paraguay; overwegende dat tot wel 40 % van de vrouwen in de regio slachtoffer is geweest van seksueel geweld;

G.     overwegende dat er grote bezorgdheid bestaat over het toenemend aantal vrouwen en kinderen dat in Argentinië wordt omgebracht; overwegende dat op 11 april 2015 een veertienjarig zwanger Argentijns meisje door haar zestienjarige vriendje vermoord en met hulp van zijn ouders begraven is;

H.     overwegende dat volgens UNICEF in negen van de tien gevallen van seksueel misbruik van vrouwen in El Salvador, het meisjes van achttien jaar en jonger betreft; overwegende dat op 16 maart 2015 op een openbare school in El Salvador een hoofdonderwijzer schoolmeisjes misbruikt en verkracht heeft;

I.      overwegende dat in de eerste zes maanden van 2014 de Nicaraguaanse politie-eenheid voor vrouwen en kinderen 1 862 meldingen van seksueel geweld heeft ontvangen; overwegende dat 1 048 slachtoffers veertien jaar of jonger waren en 80 % van alle slachtoffers hoogstens zeventien jaar oud was;

J.      overwegende dat volgens het Centrum voor mensenrechten en humanitair recht, bijna 44 % van de tienermeisjes tussen vijftien en negentien jaar in Bolivia slachtoffer zijn geweest van lichamelijk geweld, ten minste 70 % van de vrouwen in Bolivia geleden hebben onder seksueel geweld of ander misbruik en dat slecht 0,5 % van de van seksueel geweld verdachte mannen door een rechter schuldig bevonden zijn aan misbruik;

K.     overwegende dat op 21 april 2015 bleek dat in Asuncion, Paraguay, een tien jaar oud meisje al 21 weken zwanger was na verkracht te zijn geweest; overwegende dat de stiefvader van het meisje, die voortvluchtig was, op 9 mei 2015 werd gearresteerd op verdenking van verkrachting van het meisje; overwegende dat volgens recente gegevens van de VN 19% van de zwangere meisjes in Paraguay minderjarig is, dat er per dag twee meisjes jonger dan veertien jaar moeder worden en dat 2,13% van de moedersterfte meisjes betreft uit de leeftijdscategorie 10-14 jaar; overwegende dat er in Paraguay, een land met 6,8 miljoen inwoners, jaarlijks 600 meisjes van veertien jaar of jonger zwanger raken en dat het percentage zwangerschappen bij kinderen in andere landen in deze regio zelfs tien keer zo hoog ligt;

L.     overwegende dat de moeder van het meisje om vrijwillige zwangerschapsonderbreking heeft gevraagd vanwege de jonge leeftijd van haar dochter en de risico's van de zwangerschap voor haar gezondheid en leven; overwegende dat de moeder van het meisje gearresteerd is op beschuldiging van niet-nakoming van haar zorgplicht en daarom gevangen is gezet; overwegende dat op 7 mei 2015 een indisciplinair panel van deskundigen is ingesteld om toezicht te houden op de toestand van het meisje;

M.    overwegende dat het wetboek van strafboek van Paraguay met zoveel woorden in de mogelijkheid voorziet van een therapeutische zwangerschapsonderbreking om het leven van een vrouw te redden; overwegende dat in het wetboek wordt bepaald dat leden van de medische stand niet strafbaar zijn als kan worden aangetoond dat de onderbreking van de zwangerschap heeft plaatsgevonden om het vrouwenleven dat gevaar liep door zwangerschap of bevalling, te redden;

N.     overwegende dat volgens de enquête die op 19 mei 2015 in Paraguay is uitgevoerd 87 % van de bevolking tegen abortus is;

O.     overwegende dat op het niveau van de EU de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van beleidsmaatregelen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren;

1.      veroordeelt alle situaties waarin de rechten van kinderen worden geschonden;

2.      benadrukt dan ook hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat elke getroffen maatregel in het belang van het kind is en overeenstemt met internationale verdragen en nationale constituties die de rechten van vrouwen en kinderen beschermen; wijst in dit verband op het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en artikel 54 van de Grondwet van Paraguay betreffende de bescherming van het kind;

3.      geeft uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over het grote aantal gevallen van seksueel kindermisbruik en kinderzwangerschappen in Latijns-Amerikaanse landen; dringt er bij de autoriteiten van de Latijns-Amerikaanse landen op aan hun verplichtingen na te komen en de integriteit, waardigheid en veiligheid van vrouwen en kinderen te beschermen, door te zorgen voor toegang tot alle mogelijke informatie en passende medische zorg en diensten, en door te streven naar gemeenschappelijke kaders die gebaseerd zijn op de hoogste normen en door de registratie van gevallen van misbruik te verbeteren;

4.      spoort de autoriteiten aan een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek in te stellen naar verkrachting van en geweld tegen vrouwen en kinderen in Latijns-Amerikaanse landen, met name in Argentinië, El Salvador, Nicaragua, Bolivia en Paraguay, en daders voor de rechter te brengen; is ingenomen met het voorstel van Paraguayaanse parlementsleden om de maximumgevangenisstraf voor verkrachting van een minderjarige van tien jaar naar dertig jaar te verhogen;

5.      betreurt het gebrek aan fysiologische ondersteuning die tot nu toe aan het tien jaar oude meisje gegeven is en benadrukt dat na de traumatische gebeurtenis die het kind en de getroffen familieleden hebben ondergaan, prioriteit moet worden gegeven aan het verlenen van emotionele en medische steun;

6.      is ingenomen dat de dader gevangen is genomen maar benadrukt dat het blijvende fysiologische trauma van het kind ook moet worden aangepakt; verzoekt dan ook dat in passende ondersteuningssystemen en adviesdiensten wordt voorzien;

7.      is verheugd over de instelling van een interdisciplinair deskundigenpanel om de toestand van het meisje uitgebreid te evalueren en de eerbiediging van al haar mensenrechten te waarborgen, met name het recht op leven, gezondheid, en fysieke en geestelijke integriteit;

8.      veroordeelt opnieuw elke vorm van misbruik van en geweld tegen vrouwen en meisjes, in het bijzonder het gebruik van seksueel geweld in de context van huiselijk geweld;

9.      verzoekt de regering van Paraguay en andere regeringen in de regio om landelijke programma's op te stellen voor de preventie van geweld tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van informatiecampagnes over de rechten van vrouwen en meisjes, en waarbij, onder meer, politiële, justitiële, gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen betrokken zijn;

10.    dringt er bij de EDEO op aan optimale praktijken vast te stellen voor de bestrijding van verkrachting en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes in derde landen, met het oog op de aanpak van de onderliggende oorzaken van dit probleem;

11.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, het Bureau van de hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten van de VN, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de regeringen van Argentinië, El Salvador, Nicaragua, Bolivia en Paraguay.

 

Juridische mededeling