Eljárás : 2015/2734(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0580/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0580/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/06/2015 - 5.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0231

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 186kWORD 94k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v◄01-00►} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

az eljárási szabályzat 135. cikkének (5) bekezdése és 123. cikkének (4) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

EFDD (B8‑0580/2015)

ECR (B8‑0581/2015)

GUE/NGL (B8‑0584/2015)

PPE (B8‑0587/2015)

Verts/ALE (B8‑0589/2015)

ALDE (B8‑0590/2015)

S&D (B8‑0592/2015)


a földrengések utáni nepáli helyzetről (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly a PPE képviselőcsoport nevében
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko az ECR képviselőcsoport nevében
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer az ALDE képviselőcsoport nevében
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a földrengések utáni nepáli helyzetről (2015/2734(RSP))  

Az Európai Parlament,

–         tekintettel Nepálról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–         tekintettel a 2015. április 25-i együttes nyilatkozatra, amelyet a Bizottság alelnöke/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini, a fejlesztési biztos, Neven Mimica, valamint a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos, Christos Stylianides tettek az ázsiai földrengésről, és más hivatalos nyilatkozatokra,

–         tekintettel a dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttsége elnökének 2015. április 30-i, a nepáli földrengésről tett nyilatkozatára,

–         tekintettel dél-ázsiai országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős európai parlamenti küldöttség által a 2015. április 8. és 10. között tartott 9. EP/Nepál parlamentközi ülés alkalmából Nepálban tett látogatásra,

–         tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 2013. május 13-i, a nepáli földrengés pusztító következményeire adott válaszként a sürgősségi segítségnyújtás, a rehabilitáció és az újjáépítés megerősítéséről szóló határozatára,

–         tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára (ICCPR),

–         tekintettel az 1966-os Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára,

–         tekintettel a földrengés utáni nepáli kezdeményezésekre, mint például a nemzeti újjáépítési és helyreállítási tervre és a katasztrófa utáni szükségletek felmérésére,

–        tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.       mivel az április 25-i pusztító földrengést, illetve a május 12-i újabb földrengést követően a Nepált és a környező régiót sújtó humanitárius helyzet továbbra is rendkívül súlyos: a mai napig több mint 8 800 ember haláláról érkezett hír és ennél sokkal többen szenvedtek sérülést, legalább félmillió ház dőlt romba, 2,8 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására és milliók szorulnak sürgős humanitárius segítségre;

B.        mivel ezenkívül mintegy 1,7 millió gyermek érintett a kényszerű lakóhelyelhagyásban, vesztette el egyik vagy mindkét szülőjét, vagy szenved otthona vagy iskolája romba dőlése miatt; mivel az árvák növekvő mértékben vannak kitéve az éhezés, a betegségek, a visszaélések, az elhanyagolás vagy a gyermekkereskedelem veszélyének; mivel a nepáli rendőrség több olyan esetről is beszámolt, amikor idegen felnőttek gyermekcsoportokat vettek magukhoz; mivel megtiltották a kiskorúak kísérő nélküli utazását és felfüggesztették a nemzetközi örökbefogadásokat;

C.       mivel az emberéletekben bekövetkezett rettenetes veszteségeken és a sok sebesültön túlmenően a földrengés folytán súlyos károkat szenvedett az ország kulturális, vallási és történelmi öröksége – így a hét világörökségi helyszín közül négy –, továbbá több ezer műemlék, templom és kolostor, ami egyfelől súlyos csapást jelent a nemzeti identitásra nézve, másfelől elengedhetetlenül szükséges jövedelemforrások vesztek oda;

D.       mivel a hegyvidéki területekről ötszáznál több pusztító száraz földcsuszamlást jelentettek, amelyek gyakran elzárják a folyókat is, ezzel felidézve áradások és a jégtavak hirtelen megindulásának veszélyét; mivel a közelgő monszunidőszak miatt igen nagy a további földcsuszamlások, áradások és tószakadások kockázata;

E.        mivel jelentős mértékben fennáll járványos betegségek kitörésének veszélye, különösen a túlzsúfolt körzetekben és ott, ahol tönkrementek a vízellátó, csatorna- és higiéniai rendszerek;

F.        mivel az igen közeli jövőben megindulnak a monszunnal járó esőzések, ami jelentősen hátráltatja majd – különösen a távolabb eső körzetekben – a segítségnyújtást;

G.       mivel az ENSZ becslése szerint a mezőgazdaságra alapozott életvitel súlyos ellehetetlenülése miatt 1,4 millió embert kell ellátni élelmiszerrel; mivel e hónapban kezdődik a vetési időszak és ezzel összefüggésben mintegy 236 000 embernek van szüksége mezőgazdasági alapanyagokra, rizst és zöldségmagvakat is beleértve, a helyzetet pedig tovább súlyosbítja az állatállományban bekövetkezett jelentős veszteség; mivel azok a gazdálkodók, akik elmulasztják az idei vetést, legközelebb már csak 2016 végén arathatnak;

H.       mivel a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos, Christos Stylianides az ENSZ főtitkárhelyettesével, Valerie Amosszal április 30. és május 2. között látogatást tett a károsodott területeken;

I.         mivel az Európai Unió és az uniós tagállamok segítségképpen jelentős pénzügyi támogatást nyújtottak, először is azonnali 6 millió eurót folyósítva a sürgős szükségletek kielégítésére, az Európai Bizottság pedig a mai napig összesen 22,6 millió eurót szabadított fel, illetve természetbeni segélyt ajánlott fel és kutató-mentő csoportokat indított útnak az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében;

J.         mivel ugyanakkor az ENSZ humanitárius ügyekért felelős koordinátora június 4-én úgy nyilatkozott, hogy a Nepálnak szánt nemzetközi pénzügyi segítség nem elegendő, és az ENSZ csupán 120 millió dollárt kapott meg az ígért 422 millióból;

K.       mivel a nemrégiben felavatott katasztrófa-elhárítási központ és a humanitárius pihenőhely, ahol – szintén uniós finanszírozással – két héten át élelmiszeradagokat biztosítottak 200 000 embernek, sikeresen működött és jó példáját nyújtja annak, hogy a kormány milyen irányban tevékenykedett a földrengés előtt;

L.        mivel ugyanakkor a segítségnyújtást hátráltatta a korlátozott és károsodott infrastruktúra, ám mivel a környező országok – elsősorban India a „Barátság” művelet révén – pótútvonalakat biztosítottak;

M.       mivel a hivatalos és magánadományozók által Nepálnak küldött humanitárius szállítmányok esetében továbbra is nehézségeket okoznak – bár ezek egy része megoldódott – a hosszadalmas vámeljárások; mivel a 30 napos importvám-mentesség lejártával annak helyébe a behozatali vám alól teljesen vagy részben mentes cikkek listája lépett és ennek eredményeképpen a segítségnyújtást szolgáló cikkek egy része esetében a behozatali vámok megszűntek;

N.       mivel több ezer, a földrengések következtében nélkülöző emberre az a veszély leselkedik, hogy magukra hagyva kell boldogulniuk, és riasztó jelek utalnak arra is, hogy nemi, kasztbéli és etnikai hovatartozáson alapuló megkülönböztetés gátolja a segítségnyújtást; mivel az országban élő dalit közösséghez tartozók több mint fele még mindig menedékre és élelmiszeradagokra vár;

O.       mivel a nepáli pénzügyminisztérium becslése szerint a helyreállítás költsége mintegy 10 milliárd amerikai dollárra tehető, ami az ország éves GDP-jének a fele;

P.        mivel a nepáli kormány bejelentette, hogy 2015. június 25-én nemzetközi konferenciát szervez Katmanduban a helyreállításhoz és az ország újjáépítéséhez szükséges nemzetközi pénzügyi segítség mozgósítása végett;

Q.       mivel Nepál – a világ egyik legszegényebb országa – csak nemrég és lassan emelkedett ki a tíz évig tartó polgárháborús időszakból; mivel a kormány ennek ellenére az utóbbi években erőfeszítéseket tett egy várható nagyobb földrengésre való felkészülés érdekében;

1.        kifejezi legmélyebb együttérzését mindazok felé, akiket érintett ez a szörnyű tragédia, ideértve annak a több mint 8 800 embernek a családját, akik életüket vesztették Nepálban, Indiában, Kínában és Bangladesben;

2.        gratulál a nepáli intézményeknek és társadalomnak a földrengést követően tett erőfeszítéseikért;

3.        üdvözli az Európai Bizottság ás az uniós tagállamok által Nepálnak nyújtott gyors segítséget, és felhívja a nemzetközi közösséget, hogy továbbra is támogassa a nepáli kormányt rövid távon humanitárius segítségnyújtással, hosszabb távon pedig a helyreállításhoz és az az újjáépítéshez nyújtott támogatással, kiemelt figyelemmel a mezőgazdaságra és a nehezen elérhető körzetekre, valamint teljesítsék ígéreteiket;

4.        hangsúlyozza a sürgősségi egészségügyi ellátás és a fertőző betegségek megjelenését megakadályozó intézkedések fontosságát; felhívja az EU-t és a nemzetközi közösséget, hogy támogassák az egészségügyi létesítmények és szolgáltatások helyreállítását az országban, különösen a távoli területeken, többek között orvosi sátrak és felszerelés szállításával a károsodott vagy megsemmisült egészségügyi létesítmények számára;

5.        felszólítja a nepáli kormányt és a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsák, hogy a családjuktól elszakított gyermekek minél előbb visszakerülhessenek családjukba, és a humanitárius beavatkozás elsősorban a gyermekekre összpontosítson; kéri továbbá, hogy fordítsanak különös figyelmet a különösen kiszolgáltatott helyzetben levő gyermekekre, akik sok esetben az alultápláltság, valamint a visszaélések és az emberkereskedelem áldozataivá válhatnak; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a gyermekek újra iskolába járhassanak;

6.        aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy jelentések szerint az ideiglenes táborokban visszaélések és zaklatások érik a nőket és a gyermekeket, és felszólítja a nepáli kormányt, hogy tegyen további lépéseket a veszélyeztetett emberek biztonságának megteremtése, valamint az ilyen jelentések gyors kivizsgálása érdekében;

7.        felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a nepáli kormányt a károsodott kulturális, vallási és történelmi örökség megmentése és helyreállítása érdekében;

8.        hangsúlyozza, hogy az ENSZ becslései szerint – különös figyelemmel a közelgő monszunévszakra – sürgősen további 298,2 millió amerikai dollárra van szükség a humanitárius segítségnyújtás folytatásához, és kéri, hogy e sürgős finanszírozási szükségletek kielégítése érdekében tegyenek újabb globális erőfeszítéseket;

9.        sürgeti a nepáli kormányt, hogy oldja meg a humanitárius segélyeket érintő vámeljárásokkal kapcsolatban fennmaradt problémákat, szüntesse meg az úgynevezett „segélyadókat”,amelyet a helyi rendőrség vet ki a nepáli határon a humanitárius célú szállítmányokra, és működjön együtt a segélyszervezetekkel annak biztosítása érdekében, hogy a segítség gyorsan eljuthasson azokra a helyekre, ahol szükség van rá;

10.      aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy jelentések szerint hátrányos megkülönböztetés érvényesül a humanitárius segélyek elosztásában, és felszólítja a nepáli kormányt annak biztosítására, hogy a támogatás eljusson a rászorulókhoz, függetlenül attól, hogy kik ők és a támogatás honnan származik; felszólítja továbbá az alelnököt/főképviselőt, hogy nepáli kapcsolatait felhasználva foglalkozzon ezzel a kérdéssel a lehető legmagasabb politikai szinten;

11.      elismerését fejezi ki a térség kormányainak, különösen India kormányának a nemzetközi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatásukért; felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a nemzetközi szereplőket, hogy továbbra is működjenek együtt a nepáli kormánnyal és a térség más országainak kormányaival, hogy javítsák a felkészültséget és az ellenálló képességet természeti katasztrófák esetére, ideértve az építési szabályzatokat, az infrastruktúrát és a vészhelyzeti terveket; hangsúlyozza, hogy a nemzeti újjáépítési és helyreállítási tervnek egyéb kulcsfontosságú kérdésekkel is foglalkoznia kell, ideértve a szegénység elleni küzdelmet, a környezetvédelmet és a klímaváltozást;

12.      hangsúlyozza, hogy Nepálnak – mint konfliktus utáni helyzetben levő országnak – további hazai és nemzetközi erőfeszítésekre van szüksége a demokratikus átmenet támogatása érdekében; felszólítja a nepáli politikai erőket, hogy dolgozzanak együtt a konstruktív együttműködés szellemében és a megegyezés szándékával egy olyan új, demokratikus és befogadó alkotmány elfogadása céljából, amely megfelel a nepáli nép elvárásainak, mérföldkő lesz a békefolyamatban és jelentős mértékben hozzájárul a katasztrófa utáni gyors és sikeres helyreállításhoz; üdvözli ezzel összefüggésben a főbb nepáli politikai pártok között elért 2015. június 8-i megállapodást;

13.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Nepál kormányának és Alkotmányozó Gyűlésének, a Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetségben részt vevő kormányoknak és parlamenteknek, valamint az Egyesült Nemzetek főtitkárának.

Jogi nyilatkozat