Procedura : 2015/2734(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0580/2015

Teksty złożone :

RC-B8-0580/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/06/2015 - 5.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0231

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 187kWORD 98k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy:

EFDD (B8‑0580/2015)

ECR (B8‑0581/2015)

GUE/NGL (B8‑0584/2015)

PPE (B8‑0587/2015)

Verts/ALE (B8‑0589/2015)

ALDE (B8‑0590/2015)

S&D (B8‑0592/2015)


w sprawie sytuacji w Nepalu po trzęsieniach ziemi  (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly w imieniu grupy PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Nepalu po trzęsieniach ziemi (2015/2734(RSP))  

Parlament Europejski,

–         uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Nepalu,

–         uwzględniając wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini, komisarza do spraw rozwoju Nevena Mimicy oraz komisarza do spraw pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Christosa Stylianidesa z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie trzęsienia ziemi w Azji, a także inne oficjalne oświadczenia,

–         uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Delegacji PE ds. Stosunków z Państwami Azji Południowej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie trzęsienia ziemi w Nepalu,

–         uwzględniając wizytę Delegacji PE ds. Stosunków z Państwami Azji Południowej w Nepalu z okazji 9. posiedzenia międzyparlamentarnego PE-Nepal, które odbyło się w dniach 8‑10 kwietnia 2015 r.,

–         uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia kryzysowej pomocy doraźnej i odbudowy w reakcji na niszczycielskie skutki trzęsienia ziemi w Nepalu,

–         uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych ONZ z 1966 r.,

–         uwzględniając Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych z 1966 r.,

–         uwzględniając nepalskie inicjatywy podjęte po trzęsieniu ziemi, takie jak krajowy plan odbudowy oraz ocena potrzeb powstałych po klęsce żywiołowej,

–         uwzględniając art. 135 Regulaminu,

A.       mając na uwadze, że sytuacja humanitarna zaistniała w Nepalu i okolicznym regionie po niszczycielskim trzęsieniu ziemi, do którego doszło 25 kwietnia br., i kolejnym trzęsieniu ziemi, które nastąpiło 12 maja br., pozostaje niezwykle trudna – według dotychczasowych informacji 8 800 osób zginęło, a o wiele więcej odniosło rany, przy czym zniszczeniu uległo co najmniej pół miliona domów, 2,8 mln osób zostało przesiedlonych, zaś miliony potrzebują pilnej pomocy humanitarnej;

B.        mając ponadto na uwadze, że około 1,7 mln dzieci zostało dotkniętych skutkami klęski takimi jak przesiedlenie, śmierć jednego bądź obojga rodziców czy zniszczenie domu lub szkoły; mając na uwadze, że sieroty narażone są na zwiększone ryzyko głodu, chorób, wykorzystywania, zaniedbywania i handlu ludźmi; mając na uwadze, że policja nepalska donosi o przypadkach przejmowania grup dzieci przez niespokrewnione z nimi osoby dorosłe; mając na uwadze, że ogłoszono zakaz podróży osób małoletnich pozbawionych opieki oraz zawieszono międzynarodowe adopcje;

C.       mając na uwadze, że oprócz tego, iż w wyniku trzęsienia ziemi tragicznie zginęło lub odniosło rany wiele osób, w znacznym stopniu zniszczyło też ono kulturowe, religijne i historyczne dziedzictwo kraju, w tym cztery z siedmiu obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa oraz tysiące obiektów zabytkowych, świątyń i klasztorów, co stanowi dotkliwą stratę z punktu widzenia tożsamości narodowej, a także spowodowało ograniczenie niezbędnych źródeł dochodów;

D.       mając na uwadze, że w regionach górskich odnotowano ponad 500 osuwisk ziemi, które często blokują bieg rzek, stwarzając ryzyko zalewów lub też powodzi na skutek wylania jezior polodowcowych; mając na uwadze, że ryzyko dalszych osuwisk, powodzi i wylewania się jezior jest bardzo wysokie w związku z nadchodzącą porą monsunową;

E.        mając na uwadze, że istnieją poważne obawy związane z ryzykiem wybuchu epidemii chorób zakaźnych, w szczególności na obszarach przeludnionych i na obszarach, na których systemy zaopatrzenia w wodę, systemy kanalizacji i systemy utrzymywania czystości przestały funkcjonować;

F.        mając na uwadze, że deszcze monsunowe prawdopodobnie rozpoczną się wkrótce i w znacznym stopniu wpłyną na udzielanie doraźnej pomocy, w szczególności na bardziej oddalonych obszarach;

G.       mając na uwadze, że ONZ szacuje, iż 1,4 mln ludzi potrzebuje pomocy żywnościowej z powodu poważnych zniszczeń w gospodarstwach domowych utrzymujących się z rolnictwa; mając na uwadze, że pora siewu rozpoczyna się w bieżącym miesiącu, a około 236 000 osób potrzebuje środków produkcji rolnej, w tym nasion ryżu i warzyw, oraz że sytuację pogarszają znaczne straty wśród zwierząt gospodarskich; mając na uwadze, że rolnicy, którzy nie zdążą wykorzystać tegorocznej pory siewu, będą mogli zebrać plony dopiero pod koniec 2016 r.;

H.       mając na uwadze, że w dniach 30 kwietnia - 2 maja 2015 r. komisarz C. Stylianides oraz podsekretarz generalna ONZ Valerie Amos wspólnie odwiedzili obszary dotknięty klęską;

I.         mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie zareagowały, zapewniając znaczną pomoc finansową, tj. natychmiastowe uwolnienie 6 mln EUR na pilne potrzeby oraz całkowitą kwotę 22,6 mln EUR przekazaną dotychczas przez Komisję, a także ofiarowując artykuły pierwszej potrzeby oraz wysyłając zespoły poszukiwawcze i ratunkowe za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności;

J.         mając jednak na uwadze, że w dniu 4 czerwca 2015 r. koordynator ONZ ds. pomocy humanitarnej oświadczył, że międzynarodowa pomoc finansowa dla Nepalu nadal jest niezadowalająca oraz że ONZ otrzymała tylko 120 mln USD z całkowitej zaoferowanej kwoty 422 mln USD;

K.       mając na uwadze, że niedawno uruchomione centrum pomocy doraźnej w wypadku klęsk żywiołowych oraz strefa pomocy humanitarnej, dzięki którym w ciągu dwóch tygodni rozdzielono racje żywnościowe dla 200 000 osób, również przy wsparciu finansowym UE, działają skutecznie i stanowią dobry przykład ilustrujący kierunek, który rząd obrał przed trzęsieniem ziemi;

L.        mając jednak na uwadze, że udzielanie pomocy doraźnej utrudnia ograniczona i zniszczona infrastruktura, przy czym jednak utworzono drogi dostaw poprzez kraje ościenne, w szczególności Indie, w ramach prowadzonej przez nie „Operacji Przyjaźń”;

M.       mając na uwadze, że problemy związane z długotrwałymi procedurami celnymi dotyczącymi dostaw pomocy humanitarnej kierowanych do Nepalu przez darczyńców oficjalnych i prywatnych zostały wprawdzie częściowo rozwiązane, lecz nadal występują; mając na uwadze, że obowiązujące przez 30 dni uchylenie ceł przywozowych zostało zastąpione wykazem artykułów w pełni lub częściowo zwolnionych z takiego opodatkowania, w wyniku czego od niektórych artykułów pierwszej potrzeby pobierane są obecnie cła przywozowe;

N.       mając na uwadze, że tysiącom osób potrzebującym pomocy po trzęsieniach ziemi grozi, iż zostaną pozostawione same sobie, gdyż pojawiają się niepokojące sygnały, iż dyskryminacja na tle płci oraz przynależności kastowej i etnicznej utrudnia działania pomocowe; mając na uwadze, że ponad połowa społeczności dalitów w Nepalu nadal oczekuje na schronienie i racje żywnościowe;

O.       mając na uwadze, że nepalskie Ministerstwo Finansów szacuje koszt odbudowy na około 10 mld USD, co stanowi połowę rocznego PKB tego kraju;

P.        mając na uwadze, że rząd Nepalu ogłosił, iż w dniu 25 czerwca 2015 r. zorganizuje międzynarodową konferencję w Katmandu, aby zmobilizować międzynarodowe wsparcie finansowe na rzecz odbudowy kraju;

Q.       mając na uwadze, że Nepal, który należy do najuboższych krajów świata, dopiero od niedawna powoli odradza się po wojnie domowej, która toczyła się przez 10 lat; mając jednak na uwadze, że w ostatnich latach rząd czynił wysiłki, by przygotować się na ewentualność niespodziewanego trzęsienia ziemi o znacznej sile;

1.        składa głębokie kondolencje wszystkim dotkniętym tą straszną tragedią, wśród nich rodzinom ponad 8 800 osób, które zginęły w Nepalu, Indiach, Chinach i Bangladeszu;

2.        pochwala wysiłki podjęte przez nepalskie instytucje i społeczeństwo po trzęsieniu ziemi;

3.        z zadowoleniem przyjmuje szybkie udzielenie pomocy przez Komisję i państwa członkowskie UE, a także wzywa społeczność międzynarodową, aby nadal pomagała rządowi Nepalu poprzez krótkoterminową pomocą humanitarną oraz długoterminowe działania na rzecz odbudowy, w tym działania szczególnie skoncentrowane na sektorze rolnictwa i na obszarach trudnodostępnych, oraz aby wywiązywała się ze zobowiązań;

4.        podkreśla znaczenie kryzysowej opieki zdrowotnej oraz środków mających na celu zapobieżenie wybuchowi epidemii chorób zakaźnych; wzywa UE i społeczność międzynarodową, aby wspierały rewitalizację placówek i przywracanie usług opieki zdrowotnej w kraju, w szczególności na obszarach oddalonych, w tym poprzez dostarczanie namiotów medycznych i wyposażenia medycznego dla częściowo lub całkowicie zniszczonych placówek opieki zdrowotnej;

5.        wzywa rząd Nepalu i społeczność międzynarodową do zadbania o to, by dzieci odseparowane od rodzin mogły jak najszybciej się z nimi połączyć, a także do priorytetowego traktowania dzieci podczas interwencji humanitarnej; ponadto wzywa do zwrócenia specjalnej uwagi na szczególnie trudną sytuację dzieci, w tym liczne przypadki niedożywienia oraz ryzyko wykorzystywania i handlu ludźmi; podkreśla znaczenie umożliwienia dzieciom powrotu do szkół;

6.        jest zaniepokojony doniesieniami o wykorzystywaniu i napastowaniu kobiet i dzieci w prowizorycznych obozach oraz wzywa rząd Nepalu do podjęcia dodatkowych środków, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom szczególnie narażonym na zagrożenia, a także zapewnić szybkie prowadzenie dochodzeń w związku z takimi doniesieniami;

7.        wzywa społeczność międzynarodową, aby pomogła rządowi Nepalu w ratowaniu i przywracaniu do poprzedniego stanu zniszczonego dziedzictwa kulturowego, religijnego i historycznego;

8.        zwraca uwagę na szacunki ONZ, według których aby zapewnić pomoc humanitarną, potrzebna jest dodatkowa kwota 298,2 mln USD, w szczególności w związku z nadchodzącą porą monsunową, i wzywa do wznowienia światowych wysiłków na rzecz zaspokojenia tych pilnych potrzeb finansowych;

9.        apeluje do rządu Nepalu, aby rozwiązał utrzymujące się problemy związane z procedurami celnymi dotyczącymi dostaw pomocy humanitarnej, zniósł wszelkie tzw. podatki pomocowe pobierane od dostaw pomocy humanitarnej przez lokalną policję na granicach Nepalu oraz współpracował z agencjami pomocowymi w celu zadbania, by pomoc szybko docierała do miejsc, w których jest potrzebna;

10.      wyraża zaniepokojenie doniesieniami o dyskryminacji przy dystrybucji pomocy humanitarnej i wzywa rząd Nepalu do zadbania, aby pomoc docierała do osób, które jej potrzebują, niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzi pomoc; ponadto wzywa wiceprzewodniczącą/ wysoką przedstawiciel, aby w kontaktach z Nepalem poruszyła tę kwestię na jak najwyższym szczeblu politycznym;

11.      wyraża uznanie dla rządów w tym regionie, w szczególności dla rządu Indii, w związku z ich wkładem w międzynarodowe działania pomocowe; wzywa Komisję, państwa członkowskie i zainteresowane podmioty międzynarodowe, aby nadal wspólnie z rządem Nepalu i innymi rządami w tym regionie pracowały nad poprawą gotowości i odporności na wypadek klęsk żywiołowych, w tym nad tworzeniem kodeksów, infrastruktury i planów operacyjno-ratowniczych; podkreśla, że krajowy plan odbudowy powinien także obejmować inne kluczowe kwestie, w tym walkę z ubóstwem, ochronę środowiska i zmianę klimatu;

12.      podkreśla, że Nepal, jako kraj znajdujący się w sytuacji pokonfliktowej, potrzebuje dalszych wysiłków krajowych i wsparcia międzynarodowego na rzecz przemian demokratycznych; wzywa siły polityczne Nepalu, aby działały wspólnie w duchu konstruktywnej współpracy i poszukiwania kompromisu z myślą o przyjęciu nowej, demokratycznej i pluralistycznej konstytucji, która odpowiadałaby aspiracjom obywateli Nepalu, stanowiąc kamień milowy w procesie pokojowym oraz w istotny sposób przyczyniając się do szybkiej i pomyślnej odbudowy po klęsce żywiołowej; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w dniu 8 czerwca 2015 r. przez główne nepalskie partie polityczne;

13.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i Zgromadzeniu Konstytucyjnemu Nepalu, rządom i parlamentom państw Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej oraz sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Informacja prawna