Procedură : 2015/2734(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0580/2015

Texte depuse :

RC-B8-0580/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/06/2015 - 5.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0231

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 183kWORD 100k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul propunerilor de rezoluție depuse de grupurile:

EFDD (B8‑0580/2015)

ECR (B8‑0581/2015)

GUE/NGL (B8‑0584/2015)

PPE (B8‑0587/2015)

Verts/ALE (B8‑0589/2015)

ALDE (B8‑0590/2015)

S&D (B8‑0592/2015)


referitoare la situația din Nepal după producerea cutremurelor (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly în numele Grupului PPE
Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko în numele Grupului ECR
Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer în numele Grupului ALDE
Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos în numele Grupului GUE/NGL
Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD
AMENDAMENTE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nepal după producerea cutremurelor (2015/2734(RSP))  

Parlamentul European,

–         având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nepal,

–         având în vedere declarația comună din 25 aprilie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, a comisarului pentru dezvoltare, Neven Mimica, și a comisarului pentru ajutor umanitar și răspuns la situații de criză, Christos Stylianides, cu privire la cutremurul din Asia, precum și alte declarații oficiale emise cu privire la acest subiect,

–         având în vedere declarația din 30 aprilie 2015 referitoare la cutremurul din Nepal a președintei Delegației sale pentru relațiile cu țările din Asia de Sud,

–         având în vedere vizita efectuată de Delegația sa pentru relațiile cu țările din Asia de Sud în Nepal cu ocazia celei de a 9-a reuniuni interparlamentare PE/Nepal, care a avut loc între 8-10 aprilie 2015,

–         având în vedere Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite privind consolidarea măsurilor de ajutor de urgență, reabilitare și reconstrucție pentru a contracara efectele devastatoare ale cutremurului survenit în Nepal la 13 mai 2013,

–         având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR) din 1966,

–         având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC) din 1966,

–         având în vedere inițiativele adoptate de autoritățile nepaleze după producerea cutremurului, cum ar fi Planul național de reconstrucție și reabilitare și inițiativa de evaluare a nevoilor apărute în urma dezastrului,

–         având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.       întrucât situația umanitară din Nepal și din regiunile aflate în vecinătatea sa în urma cutremurului devastator din 25 aprilie 2015 și a cutremurului care s-a produs ulterior, la 12 mai, este în continuare extrem de gravă, în condițiile în care, până în prezent, se estimează că peste 8 800 de persoane și-au pierdut viața, numărul răniților fiind mult mai mare, cel puțin 500 000 de locuințe au fost distruse, 2,8 milioane de persoane au fost strămutate și milioane de persoane au nevoie de ajutor umanitar de urgență;

B.        întrucât se estimează că în urma cutremurului au fost distruse numeroase școli și locuințe, fiind afectați, conform estimărilor, 1,7 milioane de copii, care au fost strămutați sau și-au pierdut unul dintre părinți sau pe amândoi; întrucât orfanii sunt mult mai expuși diferitelor riscuri, cum ar fi cel al foametei, îmbolnăvirii, abuzurilor, neglijării și traficului de ființe umane; întrucât poliția nepaleză a raportat o serie de cazuri în care grupuri de copii au fost preluați de către adulți neînrudiți cu aceștia; întrucât s-a anunțat o interdicție de călătorie pentru minorii neînsoțiți, iar adopțiile internaționale au fost suspendate;

C.       întrucât efectele devastatoare ale cutremurului nu s-au limitat la pierderile tragice de vieți omenești și la numărul mare de răniți, ci ele au inclus și deteriorarea severă a patrimoniului cultural, religios și istoric al țării, inclusiv a patru dintre cele șapte situri incluse în patrimoniul mondial și a mii de monumente, temple și mănăstiri, acest fapt constituind o lovitură grea pentru identitatea națională a Nepalului și afectând sursele sale indispensabile de venit;

D.       întrucât în regiunile montane au fost raportate peste 500 de alunecări de teren grave, grohotișurile uscate blocând adesea cursul râurilor și creând un risc de inundații sau de revărsare a lacurilor glaciare; întrucât riscurile producerii unor noi alunecări de teren, inundații sau revărsări ale lacurilor cresc exponențial ca urmare a apropierii sezonului musonic;

E.        întrucât există numeroase motive de îngrijorare legate de riscul apariției unor focare de boli infecțioase, în special în zonele suprapopulate și în zonele în care serviciile de aprovizionare cu apă, de salubrizare și de igienă au fost întrerupte;

F.        întrucât se estimează că ploile musonice vor începe foarte curând, lucru care va afecta în mod semnificativ eforturile de ajutor de urgență, în special în zonele mai îndepărtate;

G.       întrucât ONU estimează că aproximativ 1,4 milioane de persoane au nevoie de ajutor alimentar, ca urmare a daunelor grave pe care le-a produs cutremurul în zonele în care agricultura reprezintă sursa principală de venit; întrucât luna aceasta începe sezonul de însămânțare și se estimează că 236 000 de persoane au nevoie de mijloace de producție pentru agricultură, inclusiv de semințe de orez și de legume, iar situația este și mai mult agravată de pierderile de șeptel pe scară largă; întrucât fermierii care nu reușesc să realizeze însămânțarea pe durata acestui sezon nu vor putea obține nicio recoltă până în ultimele luni ale anului 2016;

H.       întrucât comisarul Stylianides a vizitat regiunile afectate, împreună cu Subsecretarul General al ONU Valerie Amos între 30 aprilie și 2 mai 2015;

I.         întrucât asistența financiară oferită de UE și de statele sale membre ca răspuns la această criză a fost semnificativă, suma de 6 milioane EUR fiind pusă la dispoziție imediat pentru nevoi urgente, iar fondurile distribuite până în prezent de Comisie sub formă de ajutoare totalizează 22,6 milioane EUR, pe lângă materialul de ajutor de urgență și echipele de căutare și salvare puse la dispoziție prin intermediul mecanismului UE de protecție civilă;

J.         întrucât, cu toate acestea, coordonatorul umanitar al ONU a declarat la 4 iunie 2015 că finanțarea internațională pusă la dispoziție sub formă de asistență în Nepal este în continuare nesatisfăcătoare, precum și că ONU a primit doar suma de 120 de milioane EUR din totalul de 422 de milioane EUR promise;

K.       întrucât centrul recent inaugurat de ajutor de urgență în caz de dezastre și baza de operațiuni umanitare care a furnizat rații de alimente pentru 200 000 de persoane timp de două săptămâni, folosind în acest scop și finanțarea oferită de UE, și-au desfășurat activitatea cu succes și reprezintă exemple elocvente ale măsurilor strategice adoptate de guvern înainte de cutremur;

L.        întrucât, cu toate acestea, eficacitatea efortului depus pentru a acorda ajutor de urgență a fost diminuată ca urmare a deteriorării infrastructurii și a funcționării limitate a acesteia, însă o serie de rute de aprovizionare au fost instituite pe teritoriul țărilor vecine, în special în India, prin intermediul operațiunii „Prietenie” desfășurată de această țară;

M.       întrucât, deși au fost parțial soluționate, există în continuare probleme legate de procedurile vamale îndelungate aplicate în cazul materialelor umanitare trimise în Nepal de către donatori publici și privați; întrucât o derogare referitoare la aplicarea taxelor de import instituită pentru 30 de zile a expirat și a fost înlocuită cu o listă de articole care sunt scutite în totalitate sau parțial de la plata taxelor de import și, prin urmare, în prezent se percep taxe de import pentru o serie de materiale de ajutor de urgență;

N.       întrucât mii de persoane care au nevoie de ajutor după producerea acestor cutremure ar putea fi lipsite de asistența necesară, având în vedere faptul că în prezent o serie de semnale îngrijorătoare arată că discriminarea pe criterii etnice, de castă și de gen împiedică acordarea ajutoarelor; întrucât peste jumătate dintre membrii comunității Dalit din Nepal așteaptă încă să li se ofere un adăpost și rații de alimente;

O.       întrucât, potrivit estimărilor ministerului de finanțe din Nepal, costul reconstrucției de ridică la aproximativ 10 miliarde USD, ceea ce reprezintă jumătate din PIB-ul anual al țării;

P.        întrucât guvernul Nepalului a anunțat că va organiza o conferință internațională la 25 iunie 2015 la Kathmandu, pentru a mobiliza asistența financiară internațională pentru reconstrucția și reabilitarea țării;

Q.       întrucât încheierea războiului civil care a durat 10 ani este o realizare recentă a Nepalului, care se numără printre cele mai sărace țări din lume și care s-a refăcut cu greu în urma acestui conflict; întrucât, cu toate acestea, producerea unui nou cutremur major era așteptată, iar guvernul nepalez a depus eforturi importante în ultimii ani pentru a putea face față unei astfel de catastrofe,

1.        transmite sincerele sale condoleanțe tuturor celor afectați de această tragedie cumplită, inclusiv familiilor celor peste 8 800 de persoane care și-au pierdut viața în Nepal, India, China și Bangladesh;

2.        salută eforturile depuse de instituțiile și de societatea civilă din Nepal în perioada care a urmat cutremurelor;

3.        salută intervenția umanitară rapidă a Comisiei și a statelor membre în Nepal și solicită comunității internaționale să acorde în continuare sprijin umanitar pe termen scurt guvernului nepalez, continuându-și totodată eforturile de reconstrucție și reabilitare pe termen lung și acordând o atenție deosebită sectorului agriculturii și regiunilor greu accesibile și, totodată, să își onoreze angajamentele;

4.        subliniază importanța asistenței medicale de urgență și a măsurilor care au drept obiectiv prevenirea apariției unui focar de boli infecțioase; invită UE și comunitatea internațională să sprijine revitalizarea serviciilor medicale și a facilităților de îngrijire medicală din această țară, în special în regiunile izolate, inclusiv prin punerea la dispoziție a unor corturi pentru desfășurarea de activități medicale și a unor echipamente pentru facilitățile medicale deteriorate sau distruse;

5.        invită guvernul Nepalului și comunitatea internațională să asigure faptul că copiii care au fost separați de familiile lor sunt ajutați să se întoarcă la acestea cât mai curând posibil și să acorde prioritate copiilor în cadrul tuturor intervențiilor umanitare; solicită, în plus, să se acorde o atenție deosebită situației deosebit de vulnerabile a copiilor, inclusiv numeroaselor cazuri de malnutriție și riscurilor de comitere a unor abuzuri și de trafic de persoane la care sunt expuși aceștia; subliniază importanța reintegrării copiilor în sistemul de învățământ;

6.        își exprimă îngrijorarea cu privire la diversele relatări referitoare la comiterea unor abuzuri și la hărțuirea femeilor și copiilor care se adăpostesc în tabere improvizate și invită guvernul Nepalului să adopte măsuri suplimentare pentru a garanta siguranța persoanelor vulnerabile și investigarea rapidă a acestor cazuri;

7.        invită comunitatea internațională să acorde asistență guvernului Nepalului în efortul său de a proteja și a restaura patrimoniul cultural, religios și istoric deteriorat;

8.        relevă faptul că, în conformitate cu estimările ONU, este necesar să se pună la dispoziție de urgență o sumă suplimentară de 298,2 milioane USD pentru a oferi asistență umanitară, în special având în vedere apropierea sezonului musonic și solicită comunității internaționale să își reînnoiască eforturile pentru a răspunde acestor necesități de finanțare urgente;

9.        îndeamnă guvernul Nepalului să soluționeze problemele restante care vizează procedurile vamale aplicate în cazul materialelor umanitare, să elimine așa-zisele „taxe pe ajutorul de urgență” care sunt aplicate materialelor umanitare de către poliția locală la granițele Nepalului și să sprijine agențiile umanitare în efortul lor de a garanta că ajutorul ajunge cât mai rapid la persoanele care au nevoie de el;

10.      își exprimă preocuparea cu privire la faptul că s-au raportat cazuri de discriminare în distribuirea ajutorului umanitar și solicită guvernului Nepalului să garanteze faptul că ajutorul ajunge la cei care au nevoie de el, indiferent cine sunt aceștia și care este originea ajutorului; invită, totodată, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să abordeze acest aspect la cel mai înalt nivel politic în contactele sale cu autoritățile nepaleze;

11.      salută participarea guvernelor din regiune, în special a guvernului Indiei, la eforturile internaționale de asistență umanitară; invită Comisia, statele membre și actorii internaționali să continue să depună eforturi, alături de guvernul Nepalului și de alte guverne din regiune, pentru a ameliora gradul de pregătire și rezistența în fața dezastrelor naturale, inclusiv în ceea ce privește elaborarea de coduri, de planuri de urgență și dezvoltarea infrastructurii; subliniază că Planul național de reconstrucție și reabilitare ar trebui să abordeze și alte aspecte cheie, inclusiv combaterea sărăciei, protecția mediului și schimbările climatice;

12.      subliniază că Nepalul, care tocmai a ieșit dintr-un conflict, trebuie să își intensifice eforturile pe plan intern și să beneficieze de sprijin internațional pentru a-și încheia cu succes tranziția către o societate democratică; invită forțele politice din Nepal să coopereze în mod constructiv, favorizând posibilitatea identificării unor compromisuri, în vederea adoptării unei noi constituții democratice și incluzive, care să îndeplinească aspirațiile poporului nepalez, aceasta constituind un reper important în procesul de pace și o contribuție semnificativă la realizarea cu succes a reconstrucției după catastrofă; salută, în acest sens, acordul încheiat de principalele partide politice din Nepal la 8 iunie 2015;

13.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Guvernului și Adunării Constituante din Nepal, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Asociației Asia de Sud pentru Cooperare Regională și Secretarului General al ONU.

 

Notă juridică