Postup : 2015/2734(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0580/2015

Predkladané texty :

RC-B8-0580/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/06/2015 - 5.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0231

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 184kWORD 93k
10.6.2015
PE558.934v01-00}
PE558.935v01-00}
PE558.938v01-00}
PE558.941v01-00}
PE558.943v01-00}
PE558.944v01-00}
PE558.946v01-00} RC1
 
B8-0580/2015}
B8-0581/2015}
B8-0584/2015}
B8-0587/2015}
B8-0589/2015}
B8-0590/2015}
B8-0592/2015} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

EFDD (B8‑0580/2015)

ECR (B8‑0581/2015)

GUE/NGL (B8‑0584/2015)

PPE (B8‑0587/2015)

Verts/ALE (B8‑0589/2015)

ALDE (B8‑0590/2015)

S&D (B8‑0592/2015)


o situácii v Nepále po zemetraseniach (2015/2734(RSP))


Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Seán Kelly

v mene poslaneckého klubu PPE

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Simona Bonafè

v mene skupiny S&D

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

v mene skupiny ECR

Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria, Philippe De Backer

v mene skupiny ALDE

Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos

v mene skupiny GUE/NGL

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Eva Joly

v mene skupiny Verts/ALE

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas

v mene skupiny EFDD


Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nepále po zemetraseniach (2015/2734(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nepále,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej, komisára pre rozvoj Nevena Mimicu a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Christosa Stylianidesa z 25. apríla 2015 o zemetrasení v Ázii, ako aj na ďalšie oficiálne vyhlásenia,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu svojej Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie z 30. apríla 2015 o zemetrasení v Nepále,

–  so zreteľom na návštevu svojej Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie v Nepále pri príležitosti 9. medziparlamentnej schôdze EP/Nepálu, ktorá sa konala od 8. do 10. apríla 2015,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 13. mája 2013 o posilnení núdzovej pomoci, obnovy a rekonštrukcie v reakcii na ničivé následky zemetrasenia v Nepále,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966,

–  so zreteľom na nepálske iniciatívy týkajúce sa obdobia po zemetrasení, napríklad národný plán rekonštrukcie a obnovy a posúdenie potrieb po katastrofe,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže humanitárna situácia v Nepále a okolitom regióne po ničivom zemetrasení z 25. apríla 2015 a následnom zemetrasení z 12. mája je naďalej mimoriadne vážna, pričom bolo doteraz nahlásených viac než 8 800 obetí na životoch a oveľa viac ľudí bolo zranených, najmenej pol milióna domov bolo zničených, 2,8 milióna ľudí vysídlených a milióny osôb naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc;

B.  keďže okrem toho je podľa odhadov 1,7 milióna detí postihnutých vysídlením, úmrtím jedného alebo oboch rodičov alebo zničením svojho domu či školy; keďže siroty sú vystavené zvýšenému riziku vyhladovania, chorôb, zneužívania, zanedbávania a obchodovania s ľuďmi; keďže nepálska polícia nahlásila prípady skupín detí odvedených dospelými osobami, s ktorými nemajú nijaký vzťah; keďže bol vyhlásený zákaz cestovania pre maloletých bez sprievodu a boli pozastavené medzinárodné adopcie;

C.  keďže toto zemetrasenie okrem hrozných strát na životoch a vysokého počtu zranených vážne poškodilo kultúrne, náboženské a historické dedičstvo krajiny vrátane štyroch zo siedmich lokalít svetového dedičstva a tisícok pamiatok, chrámov a kláštorov, čo je úderom pre národnú identitu krajiny a postihuje nenahraditeľné zdroje príjmov;

D.  keďže bolo nahlásených viac ako 500 veľkých zosuvov suchej pôdy v horských regiónoch, ktoré v mnohých prípadoch bránia toku riek a vzniká riziko záplav alebo povodní spôsobených vyliatím ľadovcových jazier; keďže riziko ďalších zosuvov pôdy, záplav a vyliatia jazier je veľmi vysoké vzhľadom na prichádzajúce obdobie monzúnov;

E.  keďže existujú vážne obavy z rizika prepuknutia prenosných ochorení, najmä v preľudnených oblastiach a v oblastiach, kde sú narušené systémy vody, sanitácie a hygieny;

F.  keďže čoskoro sa očakáva príchod monzúnových dažďov, ktoré výrazne ovplyvnia úsilie o odstraňovanie následkov, predovšetkým vo vzdialenejších oblastiach;

G.  keďže OSN odhaduje, že 1,4 milióna osôb potrebuje potravinovú pomoc z dôvodu vážneho narušenia živobytia založeného na poľnohospodárstve; keďže obdobie výsadby začína tento mesiac a odhaduje sa, že 236 000 ľudí potrebuje poľnohospodárske vstupy vrátane semien ryže a zeleniny, a keďže táto situácia je ešte sťažená výraznými stratami na stavoch dobytka; keďže poľnohospodári, ktorí premeškajú tohtoročné obdobie výsadby, nebudú môcť zberať úrodu až do konca roka 2016;

H.  keďže komisár Stylianides navštívil postihnuté oblasti spolu so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Valerie Amosovou od 30. apríla do 2. mája 2015;

I.  keďže EÚ a jej členské štáty poskytli v reakcii na túto situáciu významnú finančnú pomoc, pričom okamžite uvoľnili 6 miliónov EUR na naliehavé potreby a celkové doterajšie výdavky zo strany Komisie predstavujú 22,6 milióna EUR okrem poskytnutia predmetov núdzovej pomoci a pátracích a záchranných tímov prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

J.  keďže však humanitárny koordinátor OSN 4. júna 2015 uviedol, že medzinárodné financovanie na podporu Nepálu je naďalej neuspokojivé a že OSN získala z celkovej prisľúbenej sumy 422 miliónov EUR iba sumu 120 miliónov USD;

K.  keďže nedávno otvorené stredisko pre zmierňovanie následkov katastrof a priestor zabezpečovania humanitárnej pomoci, ktoré poskytli prídely potravín pre 200 000 ľudí počas dvoch týždňov a sú takisto podporované z prostriedkov EÚ, úspešne fungujú a sú dobrými príkladmi smerovania, ktorým sa vláda uberala v období pred zemetrasením;

L.  keďže napriek tomu, že úsiliu o núdzovú pomoc bránila obmedzená a poškodená infraštruktúra, susediace krajiny zriadili dodávateľské trasy, a to najmä India prostredníctvom svojej „Operácie priateľstvo“;

M.  keďže problémy, hoci už čiastočne vyriešené, stále pretrvávajú, pokiaľ ide o zdĺhavé colné postupy pre dodávky humanitárnej pomoci zaslané do Nepálu oficiálnymi a súkromnými darcami; keďže platnosť 30-dňového odpustenia dovozného cla uplynula a nahradil ho zoznam položiek úplne alebo čiastočne oslobodených od daní z dovozu, v dôsledku čoho sa dovozné clo v súčasnosti vyberá v súvislosti s niektorými položkami núdzovej pomoci;

N.  keďže tisíckam ľudí, ktorí potrebujú pomoc po zemetraseniach, hrozí, že budú ponechaní, aby sa o seba postarali sami, zatiaľ čo existujú znepokojujúce signály, že diskriminácia z dôvodu pohlavia a príslušnosti ku kaste a etnická diskriminácia bránia úsiliu o poskytovanie pomoci; keďže viac než polovica dalitskej komunity v krajine ešte stále čaká na prístrešia a prídely potravín;

O.  keďže podľa odhadov nepálskeho ministerstva financií predstavujú náklady na rekonštrukciu približne 10 miliárd USD, čo je polovica ročného HDP krajiny;

P.  keďže nepálska vláda oznámila, že 25. júna 2015 usporiada v Káthmandu medzinárodnú konferenciu s cieľom mobilizovať medzinárodnú finančnú podporu na rekonštrukciu a obnovu krajiny;

Q.  keďže Nepál, ktorý je jednou z najchudobnejších krajín sveta, sa len prednedávnom pomaly vymanil z 10-ročnej občianskej vojny; keďže však vláda v uplynulých rokoch vyvinula úsilie s cieľom pripraviť krajinu na očakávané veľké zemetrasenie;

1.  vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým tým, ktorí sú postihnutí toto hroznou tragédiou, vrátane rodín vyše 8 800 ľudí, ktorí prišli o život v Nepále, Indii, Číne a Bangladéši;

2.  oceňuje úsilie nepálskych inštitúcií a spoločnosti v období po zemetraseniach;

3.  víta pohotovú pomoc, ktorú Nepálu poskytla Komisia a členské štáty, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby naďalej pomáhalo vláde Nepálu prostredníctvom krátkodobej humanitárnej podpory a dlhodobého úsilia o rekonštrukciu a obnovu s osobitným zameraním na odvetvie poľnohospodárstva a ťažko prístupné oblasti a aby plnilo svoje prísľuby;

4.  zdôrazňuje význam pohotovostnej zdravotnej starostlivosti a opatrení zameraných na predchádzanie vypuknutiu prenosných ochorení; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby podporovali revitalizáciu zdravotníckych zariadení a služieb v krajine, najmä v odľahlých oblastiach, okrem iného poskytovaním zdravotníckych stanov a vybavenia pre poškodené alebo zničené zdravotnícke zariadenia;

5.  vyzýva nepálsku vládu a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, aby sa deti, ktoré boli odlúčené od svojich rodín, do nich čo najskôr vrátili, a aby sa pri humanitárnych zásahoch zameriavali práve na ne; ďalej žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala mimoriadne zraniteľnej situácii detí, a to aj mnohým prípadom podvýživy a rizikám zneužívania a obchodovania s ľuďmi; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa deti vrátili do škôl;

6.  je znepokojený správami o zneužívaní a obťažovaní žien a detí v provizórnych táboroch a vyzýva nepálsku vládu, aby prijala dodatočné opatrenia na zaistenie bezpečnosti zraniteľných osôb a rýchle vyšetrenie takýchto správ;

7.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby pomáhalo vláde Nepálu pri záchrane a obnove poškodeného kultúrneho, náboženského a historického dedičstva;

8.  zdôrazňuje, že podľa odhadu OSN je ďalších 298,2 milióna USD naliehavo potrebných na poskytovanie humanitárnej pomoci, najmä vzhľadom na blížiace sa obdobie monzúnových dažďov, a požaduje obnovenie celosvetového úsilia o splnenie týchto naliehavých potrieb financovania;

9.  naliehavo vyzýva nepálsku vládu, aby vyriešila zostávajúce problémy s colnými postupmi pre dodávky humanitárnej pomoci, zrušila všetky tzv. dane na položky núdzovej pomoci, ktoré miestna polícia na hraniciach Nepálu vyberá v súvislosti s dodávkami humanitárnej pomoci, a aby spolupracovala s agentúrami poskytujúcimi pomoc s cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc rýchlo dostala na miesta, kde je potrebná;

10.  vyjadruje znepokojenie nad správami o diskriminácii pri rozdeľovaní humanitárnej pomoci a vyzýva vládu Nepálu, aby zabezpečila, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju potrebujú, bez ohľadu na to, kto sú tieto osoby a odkiaľ pomoc pochádza; okrem toho vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby sa touto problematikou zaoberala na najvyššej možnej politickej úrovni v rámci svojich kontaktov s Nepálom;

11.  chváli vlády v tomto regióne, najmä vládu Indie, za pomoc pri poskytovaní medzinárodnej pomoci; vyzýva Komisiu, členské štáty a medzinárodné zainteresované strany, aby pokračovali v spolupráci s vládou Nepálu a ostatnými vládami v regióne v súvislosti s otázkou zlepšovania pripravenosti na prírodné katastrofy a odolnosti voči nim, a to aj pokiaľ ide o stavebné normy, infraštruktúru a núdzové plány; zdôrazňuje, že národný plán rekonštrukcie a obnovy by sa mal zaoberať aj ďalšími kľúčovými otázkami vrátane boja proti chudobe, ochrany životného prostredia a zmeny klímy;

12.  zdôrazňuje, že Nepál ako krajina po skončení konfliktu potrebuje ďalšie vnútroštátne úsilie a medzinárodnú podporu pri svojom prechode k demokracii; vyzýva politické sily Nepálu, aby spolupracovali v duchu konštruktívnej spolupráce a hľadania kompromisov s cieľom prijať novú, demokratickú a inkluzívnu ústavu, ktorá naplní očakávania nepálskeho ľudu a bude míľnikom v mierovom procese a významným príspevkom k rýchlej a úspešnej obnove po katastrofách; v tejto súvislosti víta dohodu, ktorú 8. júna 2015 dosiahli hlavné politické strany Nepálu;

13.    poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a ústavodarnému zhromaždeniu Nepálu, vládam a parlamentom Zoskupenia južnej Ázie pre regionálnu spoluprácu a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

 

Právne oznámenie